ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА В УКРАЇНІ

Ігор Юрійович Леськів

Анотація


Леськів І.Ю. ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА В УКРАЇНІ

Мета. Проведення детального аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку виробництва м’яса в Україні по м’ясних галузях як основи формування пропозиції на ринку м’яса та м’ясної продукції.

Методика дослідження. Для реалізації поставленої мети у статті використовувалися такі методи та прийоми: монографічний; статистичних групувань і графічний для комплексного вивчення сучасного стану виробництва яловичини, свинини та м’яса птиці; групування – для визначення впливу щільності поголів’я худоби і птиці на рівень виробництва і споживання м’яса; порівняння – проведення порівняльного аналізу виробництва м’яса у різні часові періоди, для виявлення причинно-наслідкового зв’язку.

Результати дослідження. Проведено аналіз тенденцій виробництва м’яса в Україні за період 2010-2016 рр., яким виявлено, що за останні роки спостерігається збільшення виробництва м’яса свиней та птиці при значному зменшенні яловичини, що свідчить про негативні зміни в структурі виробництва, реалізації та споживання м’яса та підтверджує, що ситуація щодо виробництва м’яса залишається критичною. Визначено, що завдяки ціновій кон’юнктурі великий бізнес починає вкладати кошти у розвиток галузі м’ясного скотарства, свинарства, птахівництва, зокрема у створення інтегрованих комплексів. Однак виявлено, що для досягнення ефективних змін на заваді стоїть відсутність ринку земель сільськогосподарського призначення, оскільки для розвитку ефективних м’ясних галузей потрібні значні земельні площі.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано для товаровиробників, що займаються виробництвом м’яса, раціональну спеціалізацію м’ясних галузей, породний склад худоби і птиці з урахуванням ринкової інфраструктури, місцезнаходження господарства по відношенню до комбікормових і переробних підприємств з орієнтацією на потенціал власної кормової бази, що дасть можливість перевести м’ясне скотарство, свинарство, птахівництво на промислову основу і максимально реалізувати потенціал інтенсифікації виробництва та ефективно виробляти яловичину, свинину та м’ясо птиці в спеціалізованих господарствах.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати наукового дослідження можна використовувати департаментами агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій при прогнозуванні виробництва м’яса.

Ключові слова: виробництво; ринок; пропозиція; яловичини; свинина; м’ясо птиці; спеціалізовані господарства.

 

Лескив И.Ю. ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В УКРАИНЕ

Цель. Проведение детального анализа современного состояния и тенденций развития производства мяса в Украине по мясным отраслях как основы формирования предложения на рынке мяса и мясной продукции.

Методика исследования. Для реализации поставленной цели в статье использовались такие методы и приемы: монографический; статистических группировок и графический для комплексного изучения современного состояния производства говядины, свинины и мяса птицы; группировки – для определения влияния плотности поголовья скота и птицы на уровень производства и потребления мяса; сравнения – проведение сравнительного анализа производства мяса в разные временные периоды, для выявления причинно-следственной связи.

Результаты исследования. Проведен анализ тенденций производства мяса в Украине за период 2010-2016 гг., которым установлено, что за последние годы наблюдается увеличение производства мяса свиней и птицы при значительном уменьшении говядины, что свидетельствует о негативных изменениях в структуре производства, реализации и потребления мяса и подтверждает, что ситуация по производству мяса остается критической. Определено, что благодаря ценовой конъюнктуре большой бизнес начинает вкладывать средства в развитие отрасли мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства, в частности в создание интегрированных комплексов. Однако выявлено, что для достижения эффективных изменений на пути стоит отсутствие рынка земель сельскохозяйственного назначения, поскольку для развития эффективных мясных отраслей требуются значительные земельные площади.

Научная новизна результатов исследования. Обосновано для товаропроизводителей, занимающихся производством мяса, рациональную специализацию мясных отраслей, породный состав скота и птицы с учетом рыночной инфраструктуры, местонахождение хозяйства по отношению к комбикормовым и перерабатывающим предприятиям с ориентацией на потенциал собственной кормовой базы, что позволит перевести мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство на промышленную основу и максимально реализовать потенциал интенсификации производства и эффективно производить говядину, свинину и мясо птицы в специализированных хозяйствах.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты научного исследования можно использовать департаментами агропромышленного развития областных государственных администраций при прогнозировании производства мяса.

Ключевые слова: производство; рынок; предложение; говядины; свинина; мясо птицы; специализированные хозяйства.

 

Leskiv I.Yu. TRENDS AND DIRECTIONS FOR DEVELOPMENT OF MEAT PRODUCTION IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to carry out a detailed analysis of the current state and trends of meat production in Ukraine in the meat industry as the basis for the formation of supply in the meat and meat products market.

Methodology of research. The following methods and techniques are used in the article in order to achieve this goal: monographic; statistical groupings and graphic for a comprehensive study of the current state of beef production, pork and poultry meat; grouping – to determine the impact of the density of livestock and poultry on the level of production and consumption of meat; comparison – a comparative analysis of meat production in different time periods, to identify causal relationships.

Findings. The analysis of meat production trends in Ukraine for the period of 2010-2016 has been carried out, which revealed that in recent years there has been an increase in the production of pig meat and poultry with a significant reduction in beef, which indicates negative changes in the structure of production, sales and consumption meat and confirms that the situation with meat production remains critical. It is determined that due to the price situation the big business starts to invest in the development of the meat industry, pig breeding, poultry farming, in particular the creation of integrated complexes. However, it has been found that there is a lack of agricultural land market in order to achieve effective changes in the barrier, as large-scale land plots are needed for the development of efficient meat sectors.

Originality. It is substantiated for commodity producers engaged in meat production, the rational specialization of meat industries, breed stock of livestock and poultry, taking into account market infrastructure, the location of the economy in relation to feed and processing enterprises with an orientation on the potential of its own forage base, which will enable the transfer of m ‘clear livestock, pig farming, poultry farming on an industrial basis and maximize the potential for intensifying production and efficiently produce beef, pork and poultry in specialized farms.

Practical value. The obtained results of scientific research can be used by departments of agro-industrial development of regional state administrations in the forecasting of meat production.

Key words: production; market; proposal; beef; pork; poultry; specialized farms.


Ключові слова


Ключові слова: виробництво; ринок; пропозиція; яловичини; свинина; м’ясо птиці; спеціалізовані господарства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Малік М. Й., Лупенко Ю. О. Державне регулювання аграрного сектору економіки в дослідженнях вітчизняних вчених. Економіка АПК. 2009. № 10. С. 153-158.

Топіха В. І. Формування ринку тваринницької продукції в Україні: проблеми та перспективи. Миколаїв: МДАУ, 2004. 221 с.

Євстафієва Ю. М., Бучковська В. І., Заходим М. В. Тваринництво Кам’янеччини. Збірник наукових праць ПДАТУ. 2017. Ч. 1. С. 234-235.

Місюк М. В. Ринок продукції скотарства: монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2012. 330 с.

Місюк М. В. Формування та розвиток регіонального ринку продукції скотарства: монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2013. 343 с.

Пуцентейло П. Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика: монографія. Тернопіль: ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”, 2011. 420 с.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?ISO3=UKR (дата звернення: 02.10.2018).

Сільське господарство України за 2016 рік: стат. збірник. Державна служба статистики України, 2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення: 02.10.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024