ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ КВОТУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Вікторія Анатоліївна Оверчук

Анотація


Оверчук В.А. ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ КВОТУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Мета. З’ясування особливостей та виявлення недоліків квотування робочих місць осіб з інвалідністю в Україні.

Методика дослідження. В процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: метод порівняльного аналізу використано для обґрунтування доцільності врахування умов функціонування підприємств при визначенні величини нормативу робочих місць; методи індукції та дедукції застосовані при виявленні потреби періодичного оновлення інформації у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів та Державної служби зайнятості. Для встановлення потреби у розробці критеріїв відповідності поданих вакансій для осіб з інвалідністю нормам законодавства використано метод системного аналізу.

Результати дослідження. Визначено необхідність доповнення нормативних документів обов’язком роботодавців повідомляти відділення Фонду про зміну чисельності працівників, або ж ліквідацію чи реорганізацію підприємства та оновляти періодично інформацію у Державній службі зайнятості про наявні вакансії для осіб з інвалідністю. Обґрунтовано необхідність розробки критеріїв для аналізу вакансій, що подаються до центрів зайнятості для осіб з інвалідністю.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено методичний підхід до проведення аналізу квотування робочих місць, який, на відміну від існуючого, розглядає діяльність усіх суб’єктів  у контексті сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю та виявляє суперечності інтересів, усунення яких дозволяє підвищити ефективність квотування робочих місць осіб з інвалідністю.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати можуть бути використані при формуванні соціальної політики держави щодо сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю, зокрема у діяльності Державної служби зайнятості та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Врахування пропозицій дозволить підвищити рівень виконання нормативу роботодавцями, та сприятиме кращій реалізації трудового потенціалу держави, та окремих категорій громадян.

Ключові слова: ринок праці; особа з інвалідністю; працевлаштування; норматив працевлаштування осіб з інвалідністю; квотування робочих місць.

 

Оверчук В.А. ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ КВОТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В УКРАИНЕ

Цель. Выявление особенностей и недостатков квотирования рабочих мест лиц с инвалидностью в Украине.

Методика исследования. В ходе исследования применялись общенаучные и специальные методы, а именно: метод сравнительного анализа использован для обоснования необходимости учета условий функционирования предприятий при определении норматива рабочих мест. Методы индукции и дедукции использованы при выявлении потребности периодического обновления информации в отделениях Фонда социальной защиты инвалидов и Государственной службы занятости. Для установления потребности в разработке критериев соответствия поданных вакансий для лиц с инвалидностью нормам законодательства использован метод системного анализа.

Результаты исследования. Определена необходимость дополнения нормативных документов обязанностью работодателей сообщать отделения Фонда об изменении численности работников, или же ликвидации или реорганизации предприятия и обновлять периодически информацию в Государственной службе занятости об имеющихся вакансиях для лиц с инвалидностью. Обоснована необходимость разработки критериев для анализа вакансий, которые подаются в центры занятости для лиц с инвалидностью.

Научная новизна результатов исследования. Разработан методический подход к проведению анализа квотирования рабочих мест, который в отличии от существующего рассматривает деятельность всех субъектов в контексте содействия трудоустройству лиц с инвалидностью и выявляет противоречия интересов, устранение которых позволит повысить эффективность квотирования рабочих мест лиц с инвалидностью.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты могут быть использованы при формировании социальной политики государства по содействию трудоустройству лиц с инвалидностью, в том числе в деятельности Государственной службы занятости и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Учет предложений позволит повысить уровень выполнения норматива работодателями, и будет способствовать лучшей реализации трудового потенциала государства и отдельных категорий граждан.

Ключевые слова: рынок труда; человек с инвалидностью; трудоустройство; норматив трудоустройства лиц с инвалидностью; квотирование рабочих мест.

 

Overchuk V.A. FEATURES AND DISADVANTAGES OF QUOTAS OF JOBS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to find out the specifics and identify the disadvantages of quotation of persons with disabilities in Ukraine.

Methodology of research. General scientific and special methods are used in the process of research, in particular: the method of comparative analysis is used to substantiate the feasibility of taking into account the conditions of functioning of enterprises in determining the value of the standard of workplaces; the methods of induction and deduction are used in identifying the need for periodic update of information at the departments of the Fund for Social Protection of the Disabled and the State Employment Service. The method of system analysis is used to establish the need for elaboration of the criteria for the submission of vacancies for persons with disabilities to the legal norms.

Findings. The necessity of supplementing the normative documents with the obligation of employers to inform the Fund’s departments of the change in the number of employees, or the liquidation or reorganization of the enterprise, and periodically update information at the State Employment Service about available vacancies for persons with disabilities is determined. The necessity of developing criteria for the analysis of vacancies submitted to employment centres for persons with disabilities is substantiated.

Originality. A methodical approach to the analysis of quota of workplaces is developed, which, unlike the current one, considers the activities of all subjects in the context of facilitating the employment of persons with disabilities and reveals conflicts of interests, the elimination of which helps to increase the efficiency of quotation of the work places of persons with disabilities.

Practical value. The obtained results can be used in shaping the social policy of the state in promoting the employment of persons with disabilities, in particular, in the activities of the State Employment Service and the Fund for Social Protection of Persons with Disabilities. Taking into account proposals will increase the level of implementation of the norm by employers, and will promote better implementation of the labour potential of the state and certain categories of citizens.

Key words: labour market; person with disabilities; employment; norm of employment of persons with disabilities; quotation of workplaces.


Ключові слова


Ключові слова: ринок праці; особа з інвалідністю; працевлаштування; норматив працевлаштування осіб з інвалідністю; квотування робочих місць.

Повний текст:

PDF

Посилання


Терюханова І., Стульпініс Н., Терещук О. Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів – вітчизняна реальність та зарубіжна практика. Україна: аспекти праці. 2012. № 3. С. 24–30.

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 21.03.1991 № 875-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12 (дата звернення: 19.10.2018).

Заярнюк О.В. Удосконалення механізму сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2015. Т. 20. Вип. 3. С. 198–203.

Заюков І.В, Стахов О.І. Проблеми та перспективи зайнятості інвалідів в Україні. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2015. № 1 (29). С. 127–132.

Коляденко Н.В. Теоретико-методичні основи та інструментарій сприяння розвитку трудової активності та конкурентоспроможності інвалідів на ринку праці: монографія. Київ. ІПК ДСЗУ. 2014. 234 с.

Сахарук І. Вдосконалення механізму недопущення дискримінації у сфері праці за станом здоров’я. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 91. С. 108–112.

Шурма І.М. Проблеми продуктивної зайнятості людей з інвалідністю в Україні. Теорія та практика державного управління Вип. 4 (39). С. 327-337. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_4_48 (дата звернення: 20.10.2018).

Сафонік Н.П. Особливості працевлаштування осіб з інвалідністю в умовах соціально-економічного розвитку України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 28, ч. 2. С. 136-141.

Щодо застосування статті 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших спірних питань: лист Фонду соціального захисту інвалідів від 17.04.2006 № 06ю-75/667. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_667317-06 (дата звернення: 17.10.2018).

Звіт про результати аудиту ефективності реалізації державних програм і заходів у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю: Рахункова палата від 08.08.2017 № 16-5. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16753221/Zvit_16-5_2017.pdf?subportal=main (дата звернення: 23.10.2018).

Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю і що буде, якщо його не виконати. URL: https://www.buh24.com.ua/normativ-pratsevlashtuvannya-osib-z-invalidnistyu-i-shho-bude-yakshho-yogo-ne-vikonati/ (дата звернення: 22.10.2018).

Відбувся Всеукраїнський форум людей з інвалідністю Наше життя: веб-сайт. URL: https://ourlife.in.ua/inopressa/1888-vdbuvsya-forum-pdpriyemstv-gromadskih-organzacy-lyudey-znvaldnstyu.html (дата звернення: 22.10.2018).

Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів наказ Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 № 129. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0528-11 (дата звернення: 21.10.2018).

Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» : постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/70-2007-%D0%BF (дата звернення: 15.10.2018).

Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці : постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF (дата звернення: 10.10.2018).

Обов’язок працевлаштування інвалідів: аналіз судової практики. HR-Лига: веб-сайт. URL: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=18895 (дата звернення: 13.10.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024