ВПЛВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У БАНКІВСЬКУ СФЕРУ ТА МОДФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКХ ПОСЛУГ НА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Любов Теодорівна Шевчук, Лариса Миколаївна Федоришина, Ірина Богданівна Шевчук

Анотація


Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М., Шевчук І.Б. ВПЛВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У БАНКІВСЬКУ СФЕРУ ТА МОДФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКХ ПОСЛУГ НА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Мета. Аналіз впливу інновацій та модифікації банківських послуг на формування кадрового потенціалу.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи наукового дослідження: статистичного аналізу – при вивченні динаміки кількості зайнятих, зареєстрованих безробітних й середньомісячної заробітної плати у фінансовій та страховій діяльності; узагальнення й систематизації – при визначенні переваг безготівкового обслуговування; табличний – для кращого представлення статистичних даних; абстрактно-логічний – для окреслення перспективних змін у кадровому потенціалі за рахунок впливу впровадження інновацій у банківській сфері.

Результати дослідження. Досліджено динаміку кількості зайнятих у фінансовій та страховій діяльності і встановлено їх скорочення на 100,9 тис. осіб протягом 2012‒2018 рр., при цьому середньомісячна номінальна заробітна плата працівників цього виду діяльності перевищує в 1,8‒2 рази середньоукраїнське її значення. Обґрунтовано, що скорочення зайнятих відбулося, насамперед, через впровадження новітніх технологій у банківську сферу, а також завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в обслуговування клієнтів. Досліджено сферу використання технологій безконтактної оплати в Україні. Визначено переваги використання технологій безконтактної оплати для населення, банківської установи, бізнесу та регіону. Встановлено, що розвиток технологій впливає на зміну кількості кадрового потенціалу, який залучається у банківську сферу (в напрямку зменшення), та висуває нові вимоги до його якості ‒ рівня освіти, готовності до освоєння інновацій, креативності, постійного самоменеджменту, вищого рівня стресостійкості (в напрямку зростання, покращення).

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування впливу інновацій, що впроваджуються у банківській сфері, та модифікації технологій надання банківських послуг на формування кадрового потенціалу в кількісному та якісному аспекті.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть стати підґрунтям подальших наукових розвідок стосовно вироблення певної методики визначення величини кадрового потенціалу банківської сфери у майбутньому внаслідок впровадження інновацій та модифікації банківських послуг.

Ключові слова: банківські інновації; банківські послуги; кадровий потенціал; технології безконтактної оплати.

 

Шевчук Л.Т., Федоришина Л.Н., Шевчук .Б. ВЛЯНЕ ВНЕДРЕНЯ ННОВАЦЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ МОДФКАЦ БАНКОВСКХ УСЛУГ НА ФОРМРОВАНЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦАЛА

Цель. Анализ инноваций и модификации банковских услуг на формирование кадрового потенциала.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы научного исследования: статистического анализа ‒ при изучении динамики численности занятых, зарегистрированных безработных и среднемесячной заработной платы в финансовой и страховой деятельности; обобщение и систематизации ‒ при определении преимуществ безналичного обслуживания; табличный ‒ для лучшего представления статистических данных; абстрактно-логический ‒ для определения перспективных изменений в кадровом потенциале за счет влияния внедрения инноваций в банковской сфере.

Результаты исследования. сследована динамика численности занятых в финансовой и страховой деятельности и установлено их сокращение на 100,9 тыс. человек в течение 2012‒2018 гг., при этом среднемесячная номинальная заработная плата работников этого вида деятельности превышает в 1,8‒2 раза среднеукраинским ее значение. Обосновано, что сокращение занятых произошло, прежде всего, через внедрение новейших технологий в банковскую сферу, а также благодаря внедрению информационно-коммуникационных технологий в обслуживание клиентов. сследована сфера использования технологий бесконтактной оплаты в Украине. Определены преимущества использования технологий бесконтактной оплаты для населения, банковского учреждения, бизнеса и региона. Установлено, что развитие технологий влияет на изменение количества кадрового потенциала, который привлекается в банковскую сферу (в направлении уменьшения), и выдвигает новые требования к его качеству ‒ уровню образования, готовности к освоению инноваций, креативности, постоянного самоменеджмента, более высокого уровня стрессоустойчивости (в направлении роста, улучшения).

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшего развития обоснование влияния инноваций, внедряемых в банковской сфере, и модификации технологий предоставления банковских услуг на формирование кадрового потенциала в количественном и качественном аспекте.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты проведенного исследования могут стать основой дальнейших научных исследований относительно выработки определенной методики определения величины кадрового потенциала банковской сферы в будущем вследствие внедрения инноваций и модификации банковских услуг.

Ключевые слова: банковские инновации; банковские услуги; кадровый потенциал; технологии бесконтактной оплаты.

 

Shevchuk L.T., Fedoryshyna L.M., Shevchuk I.B. INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN THE BANKING SPHERE AND MODIFICATION OF BANKING SERVICES ON THE FORMATION OF PERSONAL POTENTIAL

Purpose. The purpose of the article is the analysis of the impact of innovations and modification of banking services on the formation of human resources.

Methodology of research. The following methods of scientific research are used to achieve this goal: statistical analysis – in studying the dynamics of the number of employed, registered unemployed and average monthly wages in financial and insurance activities; generalization and systematization – in determining the advantages of non-cash services; tabular – for better representation of statistical data; abstract and logical – to outline perspective changes in human resources due to the impact of the introduction of innovations in the banking sector.

Findings. The dynamics of the number of employed in financial and insurance activities is investigated and their reduction by 100.9 thousand persons during 2012–2018 is determined, while the average monthly nominal wage of employees of this type of activity exceeds 1.8-2 times its average Ukrainian value. It is substantiated that the reduction of the employed is primarily due to the introduction of the modern technologies in the banking sector, as well as the introduction of information and communication technologies in customer service. The sphere of using noncontact payment technologies in Ukraine is investigated. The advantages of using contactless payment technologies for the population, banking institution, business and the region are determined. It has been established that the development of technologies affects the change in the number of personnel potential that is involved in the banking sphere (in the direction of reduction), and introduces new requirements for its quality – the level of education, readiness for development of innovations, creativity, constant self-management, a higher level of stress resistance (in the direction of growth, improvement).

Originality. The further development of the substantiation of the influence of innovations that are being introduced in the banking sphere and the modification of the technologies of providing banking services on the formation of the personnel potential in quantitative and qualitative aspect has been received.

The practical value. The results of the research can be the basis for further research into the development of a specific methodology for determining the size of the personnel potential of the banking sector in the future as a result of the introduction of innovations and the modification of banking services.

Key words: banking innovations; banking services; personnel potential; technologies of contactless payment.


Ключові слова


Ключові слова: банківські інновації; банківські послуги; кадровий потенціал; технології безконтактної оплати.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзюблюк О. В., Владимир О. М. Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків. Вісник Національного банку України. 2014. № 5. С. 26-33.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.05.2019).

Україна у цифрах 2017: статистичний збірник / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 240 с.

Win-win рішення для суспільства і банків. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/malinskaya/win-win-rishennja-dlja-suspilstva-i-bankiv-2207923.html (дата звернення: 10.05.2019).

Коломицева О. В., Шевчук І. Б. Потенційні можливості просторового розвитку міст і регіонів від упровадження технологій безконтактної оплати. Економіка та право. Київ: Ін-т ек.-прав. досл. НАН України, 2018. № 2(50). С. 103-110.

Торговый эквайринг: понятие, виды и особенности. URL: https://kompanion.online/biznes-termini/ekvairing-chto-eto-takoe/ (дата звернення: 11.05.2019).

Тищенко О.І. Розвиток cashless-розрахунків в банківському секторі. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 6(230). С. 163-168.

Огляд ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2017 рік. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64347382 (дата звернення: 11.05.2019).

ПриватБанк збільшив мережу cashless до 150 тисяч. URL: https://biz.nv.ua/ukr/finance/privatbank-zbilshiv-merezhu-cashless-do-150-000-2455250.html (дата звернення: 12.05.2019).

Клієнти зможуть оплачувати послуги банківською карткою у відділенні, в інтернеті або через мобільний додаток. URL: https://kfund-media.com/kartkam-buty-ukrposhta-otrymala-litsenziyu-nbu-na-ekvajryng-platizhnyh-kartok/ (дата звернення: 12.05.2019).

Балабанова Н. В., Валинурова А. А. Развитие интернет-эквайринга платежных карт. Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2012. № 1(29). С. 11-15.

Здір В. А., Дернова І. А. Сутність еквайрингу, його види та переваги. Гроші, фінанси і кредит. 2017. Вип. 13. С. 1100-1104.

Корецька Н. І., Якубовський В. О. Оцінка сучасного стану розвитку торгового еквайрингу в Україні. Економічний форум. 2017. № 2. С. 301-310.

Торговий еквайринг – сучасний спосіб підвищення прибутковості. URL: https://msb.aval.ua/news/?id=24680 (дата звернення: 13.05.2019).

Черномор В. О. Сучасний стан та перспективи розвитку платіжних систем в сфері електронної комерції. Фінансовий простір. 2015. № 1(17). С. 283-289.

Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання: монографія. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 448 с.

Нацбанк впроваджує проект cashless-економіки. URL: https://finpost.com.ua/news/2464 (дата звернення: 14.05.2019).

Android Pay в Україні: що це і навіщо. URL: https://innovationhouse.org.ua/statti/android-pay-v-ukrayne-chto-eto-y-zachem/ (дата звернення: 15.05.2019).

ТОП-5 міжнародних платіжних систем, доступних для українців. URL: https://uteka.ua/ua/publication/TOP-5-mezhdunarodnyx-platezhnyx-sistem-dostupnyx-dlya-ukraincev?from=balance.ua (дата звернення: 15.05.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024