ЛІЗИНГ ЯК МЕХАНІЗМ ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Володимир Васильович Іванишин, Юлія Олександрівна Волощук

Анотація


Іванишин В.В., Волощук Ю.О. ЛІЗИНГ ЯК МЕХАНІЗМ ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Мета. Дослідження сутності, особливостей, на основі врахуванням сучасних тенденцій і можливостей прикладного застосування лізингу як механізму формування та оновлення матеріально-технічної бази і забезпечення грошовими ресурсами інноваційного розвитку агропромислового комплексу.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний, монографічний та системного аналізу – для обґрунтування сутності, узагальнення тенденції лізингової діяльності в Україні; економіко-статистичний метод – для визначення рівня ефективності лізингу в агропромисловій сфері; абстрактно-логічний – при удосконаленні напрямів і механізмів лізингової діяльності в АПК.

Результати дослідження. Виявлено, що до Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, внесено інформацію про 183 юридичні особи – лізингодавців, 280 фінансових компаній, які мають діючі ліцензії та надають послуги фінансового лізингу і 88 банків. Переважна більшість лізингоотримувачів – це юридичні особи (90%), і лише 10% – це фізичні особи. Приблизно 70% активних клієнтів лізингу – це МСП.

Виявлено, що у 2017 р. в лізинг було надано техніку, машини та устаткування для сільського господарства на суму 4398,2 млн грн (19,3% від загальної вартості договорів фінансового лізингу). Вартість договорів зменшилась на 9,2% (447,0 млн грн) порівняно з відповідним періодом 2016 р. За цей час у лізинг сільському господарстві передано: тракторів (50%); зернозбиральних комбайнів (25%); оброблювальної техніки (25%).

Встановлено, що основними стримуючими факторами розвитку лізингової галузі в Україні є: недостатня обізнаність щодо переваг лізингу для фінансування розширення бізнесу; відсутність сприятливої юридичної та податкової бази; брак внутрішнього та іноземного капіталу для лізингових компаній і відсутність програм, спрямованих на лізинг для МСП; відокремленість лізингової галузі від міжнародних тенденцій та напрацювань.

Визначено, що лізинг є одним з механізмів впровадження інновацій в сільське господарство, що допомагає швидко вирішити проблему модернізації, удосконалення матеріально-технічної бази, сприятиме розвитку процесів виробництва та реалізації, відповідно зростанню кількості робочих місць. Він є фінансовим інструментом, який допоможе провести реновацію застарілих виробничих потужностей та оновлення інфраструктури в контексті економічного розвитку та входження України в структуру світового ринку.

Наукова новизна результатів дослідження. Набули подальшого розвитку тенденції використання лізингу як механізму оновлення матеріально-технічної бази сільського господарства та здатності системи за допомогою лізингу забезпечувати грошовими ресурсами інноваційний розвиток, а також систематизація законодавчої бази у сфері лізингу; визначення напрямів активізації лізингової діяльності в Україні.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані для розширення використання лізингу при вирішенні проблеми вдосконалення структури матеріально-технічної бази підприємств аграрної сфери.

Ключові слова: лізинг; фінансування; матеріально-технічна база; інновації; сільське господарство; капітал.

 

Іванишин В.В., Волощук Ю.А. ЛИЗИНГ КАК МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Цель. Исследование сущности, особенностей, на основе учета современных тенденций и возможностей прикладного применения лизинга как механизма формирования и обновления материально-технической базы и обеспечение денежными ресурсами инновационного развития агропромышленного комплекса.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности: диалектический, монографический и системного анализа – для обоснования сущности, обобщение тенденции лизинговой деятельности в Украине; экономико-статистический метод – для определения уровня эффективности лизинга в агропромышленной сфере; абстрактно-логический – при совершенствовании направлений и механизмов лизинговой деятельности в АПК.

Результаты исследования. Обнаружено, что в Перечень юридических лиц, имеющих право предоставлять финансовые услуги и находятся на учете в Нацкомфинуслуг, внесена информация о 183 юридических лицах – лизингодателей, 280 финансовых компаний, которые имеют действующие лицензии, предоставляющие услуги финансового лизинга и 88 банков. Подавляющее большинство лизингополучателей – это юридические лица (90%), и только 10% – физические. Примерно 70% активных клиентов лизинга – это МСП.

Доказано, что в 2017 г. в лизинг было предоставлено техника, машины и оборудование для сельского хозяйства на сумму 4398,2 млн грн (19,3% от общей стоимости договоров финансового лизинга). Стоимость договоров уменьшилась на 9,2% (447,0 млн грн). По сравнению с соответствующим периодом 2016 г., за это время в лизинг сельском хозяйстве передано: тракторов (50%); зерноуборочных комбайнов (25%); обрабатывающей техники (25%).

Установлено, что основными сдерживающими факторами развития лизинговой отрасли в Украине есть: недостаточная осведомленность о преимуществах лизинга для финансирования расширения бизнеса; отсутствие благоприятной юридической и налоговой базы; недостаток внутреннего и иностранного капитала для лизинговых компаний и отсутствие программ, направленных на лизинг для МСП; обособленность лизинговой отрасли от международных тенденций и наработок.

Установлено, что лизинг является одним из механизмов внедрения инноваций в сельское хозяйство, помогает быстро решить проблему модернизации, усовершенствования материально-технической базы, будет способствовать развитию процессов производства и реализации, соответственно росту количества рабочих мест. Он является финансовым инструментом, который поможет провести реновацию устаревших производственных мощностей и обновление инфраструктуры. в контексте экономического развития и вхождения Украины в структуру мирового рынка.

Научная новизна результатов исследования. Получили дальнейшее развитие тенденции использования лизинга как механизма обновления материально-технической базы сельского хозяйства и способности системы с помощью лизинга обеспечивать денежными ресурсами инновационное развитие, а также систематизация законодательной базы в сфере лизинга; определение направлений активизации лизинговой деятельности в Украине.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы для расширения использования лизинга при решении проблемы совершенствования структуры материально-технической базы предприятий аграрной сферы.

Ключевые слова: лизинг; финансирование; материально-техническая база; инновации; сельское хозяйство; капитал.

 

Ivanyshyn V.V., Voloshchuk Yu.O. LEASING AS A MECHANISM FOR UPDATING THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Purpose. The aim of the article is to study the essence, features, taking into account the current trends and opportunities of applied leasing as a mechanism for the formation and updating of the material and technical base and the provision of cash resources for the innovative development of the agro-industrial complex.

Methodology of research. General scientific and special methods are used in the process of research, in particular: dialectic, monographic and system analysis – to substantiate the essence, generalization of the trend of leasing activity in Ukraine; economic and statistical method – to determine the level of leasing efficiency in the agro-industrial sector; abstract and logical – with the improvement of the directions and mechanisms of leasing activity in the agro-industrial complex.

Findings. It is revealed that 183 legal entities – lessors, 280 financial companies with active licenses and financial leasing services and 88 banks – are included in the List of legal entities that have the right to provide financial services and are registered with the National Financial Services Commission. The vast majority of lessees are legal entities (90%), and only 10% are natural persons. Approximately 70% of active leasing clients are SMEs.

It is revealed that in 2017 the machinery, machines and equipment for agriculture are provided for lease in the amount of UAH 4398.2 million (19.3% of the total value of financial leasing contracts). The value of contracts decreased by 9.2% (UAH 447.0 million) compared to the respective period of 2016. During this time, agricultural leasing was transferred to: tractors (50%); combine harvesters (25%); processing machinery (25%).

It is established that the main constraining factors of the development of the leasing industry in Ukraine are: lack of awareness of the advantages of leasing to finance business expansion; absence of favorable legal and tax base; lack of domestic and foreign capital for leasing companies and lack of programs aimed at leasing for SMEs; the separation of the leasing industry from international trends and developments.

It has been determined that leasing is one of the mechanisms for introducing innovations into agriculture, which helps to quickly solve the problem of modernization, improvement of the material and technical base, facilitate the development of production and sales processes, and, accordingly, increase the number of jobs. It is a financial instrument that will help to renovate outdated production facilities and update infrastructure in the context of economic development and Ukraine’s entry into the structure of the world market.

Originality. Further development of the trend of using leasing as a mechanism for updating the material and technical base of agriculture and the ability of the system with the help of leasing to provide financial resources for innovative development, as well as systematization of the legislative framework in the field of leasing; definition of directions of activation of leasing activity in Ukraine.

Practical value. The obtained results of the research can be used to increase the use of leasing in solving the problem of improving the structure of the material and technical base of agricultural enterprises.

Key words: leasing; financing; material and technical base; innovations; agriculture; capital.


Ключові слова


Ключові слова: лізинг; фінансування; матеріально-технічна база; інновації; сільське господарство; капітал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Черевань І. В. Ефективність лізингу: наук.-попул. нариси; НАН України. Київ: Фенікс, 2010. 168 с.

Іванишин В.В. Роль лізингу в забезпеченні сільськогосподарських підприємств засобами механізації. Київ: ІАЕ УААН, 2003. 294 с.

Іванишин В. В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного виробництва: монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2011. 350 с.

Дем’яненко М. Я., Іванина Ф.В. Стан державної фінансової підтримки сільського господарства. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2005. С. 233-235.

Саблук Р.П. Фінансовий лізинг в АПК : монографія. Київ: ІАЕ УААН, 2003. 178 с.

Андрійчук В.Г. Фінансовий лізинг у розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 65-69

Підлісецький Г.М. Фінансовий лізинг як механізм державної підтримки технічного забезпечення сільського господарства. Економіка АПК. 2011. №4. С. 75-79

Підлісецький Г. М., Могилова М. М. Удосконалення переоцінки основних засобів аграрного сектору в системі їх відтворення. Економіка АПК. 2010. № 12. С. 41-47.

Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України: посібник / Ю. О.Лупенко, Захарчук О. В., Вишневецька О. В. та ін.; за ред. Ю. О. Лупенка та О. В. Захарчука. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2015. 144 с.

Могилова М. М. Основні засоби сільськогосподарських підприємств: стан, оцінка, відтворення: монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2016. 404 с.

Гнаткович О.Д. Активізація інновацій у сільське господарство України. Ефективна економіка. 2009. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=65. (дата звернення: 15.10.2018).

Ринок фінансового лізингу: тенденції та проблеми. URL: http://finpuls.com/ua/ financial/reviews/news/Rinok-fnansovogo-lzingu-tendenc-ta-problemi.htm (дата звернення: 16.10.2018).

Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців). URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html (дата звернення: 24.10.2018).

Українське об’єднання лізингодавців. Офіційний веб-сайт. URL: http://uul.com.ua/2018/ pidsumky-iii-kvartalu-kompanij-uchasnykiv-asotsiatsiyi/ (дата звернення: 20.10.2018).

Лізингова галузь в Україні: тенденції та рекомендації для зростання. Звіт агентства США з міжнародного розвитку USAID. URL: yur-gazeta.com/content/UserFiles/ Docs.../1b907d2a72b64ebc0bda4b2d27dfb4ad.doc. (дата звернення: 24.10.2018).

Публічний звіт про діяльність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/ZVIT2017/ %D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2_2017.pdf (дата звернення: 14.10.2018).

Німецька консалтингова група – GFA Consulting Group. URL: https://www.gfa-group.de/ (дата звернення: 18.10.2018).

«Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року». Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250167535 (дата звернення: 24.10.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2023