МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Віктор Броніславович Кривіцький

Анотація


Кривіцький В.Б. МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Мета. Дослідження актуальних аспектів митної безпеки України та моніторинг способів мінімізації митних ризиків та загроз.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є системний підхід до пізнання фундаментальних положень фінансової науки стосовно митної безпеки. Для досягнення окресленої мети й вирішення поставлених завдань використано систему загальнонаукових та спеціальних методів, а саме: аналітичний метод при аналізі нормативно-правових актів щодо мінімізація ризиків; методи аналізу, синтезу й узагальнення – для вивчення основних аспектів мінімізація ризиків у забезпеченні митної безпеки; абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків дослідження.

Результати дослідження. Досліджено науково-теоретичні аспекти економічної безпеки держави та сформульовано власне визначення її сутності. Обґрунтовано, що модель системи забезпечення митної безпеки України слід формувати, враховуючи міжнародний досвід провідних країн світу. Визначено, що при запозиченні міжнародного досвіду необхідно чітко усвідомлювати сучасні зовнішні ризики та загрози митній безпеці України. Наступний чинник, який має бути врахований при побудові моделі системи забезпечення митної безпеки, можна умовно назвати організаційним, зважаючи на необхідність прогнозування найбільш дієвої, результативної організаційної побудови суб’єктів забезпечення, включно із взаємозв’язками між ними, зміст і характер яких формуватиметься, виходячи із перспективного для України світового досвіду та особливостей функціонування системи забезпечення митної безпеки в Україні.

Встановлено, що актуальними засобами мінімізації загроз митній безпеці держави є аналіз та управління ризиками, а також митний пост-аудит. Обґрунтовано важливість дотримання процедур та етапів в аналізі та оцінці митних ризиків. Систематизовано методичні підходи щодо організації та здійснення митного пост-аудиту в Україні та чинники впливу на економічну безпеку держави.

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено системне дослідження теоретико-методичних аспектів мінімізації ризиків митними органами задля покращення стану митної безпеки в Україні.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть суттєвому поліпшенню стану митної безпеки України, підвищенню результативності здійснення митного контролю та аудиту уповноваженими органами державного управління, а також забезпечать якісніше реагування митних органів на зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці держави.

Ключові слова: економічна безпека; митна політика; митна безпека; митний контроль; управління ризиками; пост-аудит; мінімізація загроз.

 

Кривицкий В.Б. МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

Цель. Исследование актуальных аспектов таможенной безопасности Украины и мониторинг способов минимизации таможенных рисков и угроз.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования является системный подход к познанию фундаментальных положений финансовой науки относительно таможенной безопасности. Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач использована система общенаучных и специальных методов, а именно: аналитический метод при анализе нормативно-правовых актов по минимизация рисков; методы анализа, синтеза и обобщения – для изучения основных аспектов минимизация рисков в обеспечении таможенной безопасности; абстрактно-логический метод – для формулирования выводов исследования.

Результаты исследования. Исследованы научно-теоретические аспекты экономической безопасности государства и сформулировано собственное определение ее сущности. Обосновано, что модель системы обеспечения таможенной безопасности Украины следует формировать, учитывая международный опыт ведущих стран мира. Определено, что при заимствовании международного опыта необходимо четко осознавать современные внешние риски и угрозы таможенной безопасности Украины. Следующий фактор, который должен быть учтен при построении модели системы обеспечения таможенной безопасности, можно условно назвать организационным. При этом, учитывая необходимость прогнозирования наиболее действенной, результативной составляющей организационного построения субъектов обеспечения, включая взаимосвязями между ними, содержание и характер которых будет формироваться, исходя с перспективного для Украины мирового опыта и особенностей функционирования системы обеспечения таможенной безопасности в Украине.

Установлено, что актуальными средствами минимизации угроз таможенной безопасности государства является анализ и управление рисками, а также таможенный пост-аудит. Обоснована важность соблюдения процедур и этапов в анализе и оценке таможенных рисков. Систематизированы методические подходы к организации и осуществления таможенного пост-аудита в Украине и факторы влияния на экономическую безопасность государства.

Научная новизна результатов исследования. Осуществлено системное исследование теоретико-методических аспектов минимизации рисков таможенными органами для улучшения состояния таможенной безопасности в Украине.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут способствовать существенному улучшению состояния таможенной безопасности Украины, повышению результативности осуществления таможенного контроля и аудита уполномоченными органами государственного управления, а также обеспечат качественное реагирование таможенных органов на внешние и внутренние угрозы экономической безопасности государства.

Ключевые слова: экономическая безопасность; таможенная политика; таможенная безопасность; таможенный контроль; управление рисками; пост-аудит; минимизация угроз.

 

Kryvitskyi V.B. MINIMIZING RISKS IN THE CONTEXT OF PROVIDING UKRAINE’S CUSTOMS SECURITY

Purpose. The aim of the article is investigation of relevant aspects of Ukraine’s customs security and monitoring of ways to minimize customs risks and threats.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is a systematic approach to the understanding of the fundamental provisions of financial science in relation to customs security. The system of general scientific and special methods are used in order to achieve the stated goal and to solve the problems, namely: analytical method in the analysis of legal acts on minimizing risks; methods of analysis, synthesis and synthesis – to study the main aspects of minimizing risks in the provision of customs security; abstract and logical method - to formulate the conclusions of the study.

Findings. The scientific and theoretical aspects of economic security of the state are investigated and the actual definition of its essence is formulated. It is substantiated that the model of the system of customs security of Ukraine should be formed, taking into account international experience of the leading countries of the world. It is determined that when borrowing international experience it is necessary to clearly understand the current external risks and threats to Ukraine’s customs security. The next factor to be taken into account in constructing a model of the system of customs security provision, can be conventionally called organizational, given the need to predict the most effective, productive organizational structure of the entities, including the relationship between them, the content and nature of which will be formed, based on from the perspective of Ukraine’s world experience and features of the functioning of the customs security system in Ukraine.

It is established that the most effective means of minimizing the threats to the country’s customs security are analysis and risk management, as well as customs post-audit. The importance of compliance with procedures and stages in the analysis and assessment of customs risks is substantiated. The methodical approaches to the organization and implementation of customs post-audit in Ukraine and the factors influencing the country’s economic security are systematized.

Originality. A systematic study of theoretical and methodological aspects of minimization of risks by customs authorities is carried out in order to improve the state of customs security in Ukraine.

Practical value. The obtained research results will contribute to a significant improvement of the customs security of Ukraine, increase the effectiveness of customs control and auditing by authorized government bodies, as well as provide better response of customs authorities to external and internal threats to the economic security of the state.

Key words: economic security; customs policy; customs security; customs control; risk management; post-audit; minimization of threats.


Ключові слова


Ключові слова: економічна безпека; митна політика; митна безпека; митний контроль; управління ризиками; пост-аудит; мінімізація загроз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пашко П. В., Пісной П. Я. Митна політика та митна безпеки України. Фінанси України. 2006. № 1. С. 74–85.

Жаліло Я. А. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. Київ: Сатсанга, 2001. 224 с.

Скорук О.В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6 (3). С. 39-42.

Губа М. О. Місце митної безпеки держави серед основних складових її забезпечення. Бізнес Інформ. 2014. № 11. С. 19-23.

Мазур А. В. Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю. Lex Portus. 2016. № 2. С. 87-100.

Про спрощення і гармонізацію митних процедур: Міжнародна конвенція від 18.05.1973 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_643 (дата звернення: 28.09.18).

Risk Management guide. World Customs Organization, 2003. URL: http://wcoomdpublications.org/downloadable/download/sample/sample_id/8 (дата звернення: 28.09.18).

Войцещук А.Д. Інституційні зміни управління митними ризиками в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 3. С. 15-21.

Булана В. В. Управління ризиками в митній справі: сучасне бачення. Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. 2012. № 1. С. 160–169.

Формування системи митного аудиту в Україні : монографія; за заг. ред. О.М. Вакульчик. Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2014. 208 с.

Єдинак Т.С. Класифікація методів пост-митного аудиту. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. 2009. № 1. С. 88-93

Костенко А.О. Митний пост-аудит в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 94-98.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024