РОЗВТОК БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ: ПІДХОД, ПРОЦЕС, РЕГЛАМЕНТАЦІЯ

Ростислав Романович Баглей

Анотація


Баглей Р.Р. РОЗВТОК БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ: ПІДХОД, ПРОЦЕС, РЕГЛАМЕНТАЦІЯ

Мета. Метою статті є узагальнення теоретичних положень щодо розвитку бізнес-моделей і формування їх оптимальної структури у бізнес середовищі.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження застосовано: методи системного аналізу (для аналізу проблем під час планування бізнес-процесів на підприємстві); теорію стратегічного управління, теорію категорій, теорії множин (для опису методів та прийомів бізнес-процесів); теорію ухвалення рішень, теорію організаційного управління на основі процесного і системного підходів (в ході удосконалення моделей бізнес-процесів на підприємстві).

Результати дослідження. Проведено класифікацію бізнес-процесів підприємства. Здійснено обґрунтування бізнес-процесів підприємства. Розглянуто інструменти бізнес-моделювання та їх значення у формуванні стратегії бізнесу. Виділено методи аналізу бізнес-процесів підприємства. Проведено аналіз підходів до визначення поняття складу структурних компонентів моделі бізнес-процесів. Графічно інтерпретовано схему керованого бізнес-процесу на підприємстві. Обгрунтовано і запропоновано основні етапи формування і функціонування бізнес-моделі підприємства.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено загальну класифікацію бізнес-процесів підприємства. Запропоновано функціональну структуру інноваційно-орієнтованої бізнес-моделі, котра описує інноваційну діяльність підприємства. Обґрунтовано концептуальну схему управління бізнес-процесом. Запропоновано методи і прийоми побудови моделей бізнес-процесів підприємства, котрі дозволяють формалізувати опис потокових процесів, дають можливість системного дослідження оптимізації ланцюгів процесів виробництва.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути запропоновані для впровадження на будь-якому підприємстві України, що сприятиме адаптації можливостей кожного з них до постійно змінного середовища та мати статус конкурентоспроможного підприємства.

Ключові слова: управління; бізнес-процес; бізнес-модель; підприємство; процесний підхід; системний підхід; функції.

 

Баглей Р.Р. РАЗВТЕ БЗНЕС-МОДЕЛЕЙ: ПОДХОДЫ, ПРОЦЕССЫ, РЕГЛАМЕНТАЦЯ

Цель. Целью статьи является обобщение теоретических положений по развитию бизнес-моделей и формирования их оптимальной структуры в бизнес среде.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели в процессе исследования применены: методы системного анализа (для анализа проблем при планировании бизнес-процессов на предприятии); теорию стратегического управления, теории категорий, теории множеств (для описания методов и приемов бизнес-процессов); теорию принятия решений, теорию организационного управления на основе процессного и системного подходов (в ходе усовершенствования моделей бизнес-процессов на предприятии).

Результаты исследования. Проведена классификация бизнес-процессов предприятия. Осуществлено обоснование бизнес-процессов предприятия. Рассмотрены инструменты бизнес-моделирования и их значение в формировании стратегии бизнеса. Выделены методы анализа бизнес-процессов предприятия. Проведен анализ подходов к определению понятия состава структурных компонентов модели бизнес-процессов. Графически интерпретировано схему управляемого бизнес-процесса на предприятии. Обоснованы и предложены основные этапы формирования и функционирования бизнес-модели предприятия.

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствовано общую классификацию бизнес-процессов предприятия. Предложено функциональную структуру инновационно-ориентированной бизнес-модели, которая описывает инновационную деятельность предприятия. Обоснованно концептуальную схему управления бизнес-процессом. Предложены методы и приемы построения моделей бизнес-процессов предприятия, позволяют формализовать описание потоковых процессов, дают возможность системного исследования оптимизации цепей процессов производства.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть предложены для внедрения на любом предприятии Украины, что будет способствовать адаптации возможностей каждого из них к постоянно изменяющейся среде и иметь статус конкурентоспособного предприятия.

Ключевые слова: управление; бизнес-процесс; бизнес-модель; предприятие; процессный подход; системный подход; функции.

 

Bahlei R.R. DEVELOPMENT OF BUSINESS MODELS: APPROACHES, PROCESSES AND REGULATION

Purpose. The aim of the article is generalization of theoretical positions on the functioning and optimization of business processes, studying the experience of practical application of models of optimization of business processes of business entities, allowing to determine cases of their practical application.

Methodology of research. The following methods are used to achieve the goal in the research process: the method of system analysis (for analysis of problems during business process planning at the enterprise); the theory of strategic management, the theory of categories, the theory of sets (to describe the methods and techniques of business processes); the theory of making decisions, the theory of organizational management based on process and system approaches (in the course of improvement of models of business processes at the enterprise).

Findings. The classification of business processes of the enterprise is carried out. The substantiation of business processes of the enterprise is implemented. The tools of business modeling and their importance in shaping business strategy are considered. The methods of analysis of business processes of the enterprise are highlighted. The analysis of approaches to the definition of the concept of composition of structural components of the model of business processes is carried out. The scheme of managed business process at the enterprise is graphically interpreted. The basic stages of formation and functioning of business model of the enterprise are substantiated and offered.

Originality. The general classification of business processes of the enterprise has been improved. The functional structure of the innovation and oriented business model, which describes the innovative activity of the enterprise, is proposed. The conceptual scheme of business process management is substantiated. The methods and techniques of constructing business process models of the enterprise are proposed, which allow to formalize the description of stream processes, provide the possibility of a systematic study of the optimization of production process chains.

Practical value. The obtained results of the research can be offered for introduction at any enterprise of Ukraine, which will facilitate the adaptation of opportunities of each of them to a constantly changing environment and have the status of a competitive enterprise.

Key words: analysis; planning; strategic management; business process; optimization; model; enterprise; process approach; system approach.

Ключові слова


Ключові слова: управління; бізнес-процес; бізнес-модель; підприємство; процесний підхід; системний підхід; функції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. СПб.: СПбГ, 1997. 322 с.

Davenport T. H. The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management Review, 1990, (Summer), P. 11–27.

Porter M., Millar V. How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review, 1985, 85 (July – August), p. 149–160.

Ойхман Е.Г., Попов Э.М. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии. Москва: Финансы и статистика, 1997. 333 с.

Deming W. E. Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1982. 373 с.

?ванов Д.А. Логистика. Стратегическая кооперация. Москва: Вершина, 2006. 176 с.

Экклз Р. Дж., Герц Р. Х., Революция в корпоративной отчетности: Как разговаривать с рынком на языке стоимости, а не прибыли / пер. с англ. Москва: Олимп-Бизнес, 2002. 400 с.

Andrew Griffiths. 101 Secrets to Building a Winning Business. Allen & Unwin Australia, 2012. 230 p.

Amit R., Zott C. Value Creation in e-Business. Strategic Management Journal. 2001. (22) 6-7. Р. 493-520

Teece D.J. Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning. 2010. 43. Р. 191.

Seddon P.B. The Case for Viewing Business Models as Abstraction of Strategy. Communications of the Association for Information Systems. 2004. 13. Р. 427-442.

Chesbrough H. Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long Range Planning. 2010. 43. Р. 354-363.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024