ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ МОДЕЛІ АГРОСТРАХУВАННЯ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Антон Михайлович Стельмащук

Анотація


Стельмащук А.М. ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ МОДЕЛІ АГРОСТРАХУВАННЯ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Метою статті є розгляд існуючої практики і обґрунтування формування новітньої ринкової моделі агрострахування на засадах державно-приватного партнерства в Україні.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загально-наукові та спеціальні методи дослідження, зокрема методи: діалектики та наукової абстракції – при визначенні сутності ринку аграрного страхування з державною підтримкою; аналізу та синтезу – при визначенні структурних елементів побудови фінансово-страхової архітектоніки аграрного підприємства. При створенні методологічного алгоритму побудови фінансово-страхової архітектоніки аграрних підприємств використано методичний підхід, який враховує різноманіття фінансово-управлінських процесів в їх взаємозв’язку та взаємозалежності для забезпечення ефективного страхування в аграрній сфері.

Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність використання страхування ризиків в аграрній сфері. Розкрито сутність страхування в аграрній сфері та визначено його цілі. Уточнено причини ризикованості аграрного виробництва. Розглянуто причини низького попиту на агрострахування серед сільськогосподарських виробників. Обґрунтовано неможливість розвитку ринку страхових послуг для підприємств сільського господарства без використання державної підтримки. Названо причини необхідності жорсткого контролю за ефективним і раціональним використання коштів Державного бюджету для стимулювання агрострахування. Перераховано існуючі системи страхування в сільському господарстві. Визначено основну форма державної підтримки в сфері страхування сільськогосподарських ризиків.

Наукова новизна результатів дослідження. Для формування і регулювання ринку агрострахування розроблено ефективну підзаконну нормативно-правову базу, щоб новоприйнятий закон дійсно запрацював на користь аграріїв, а також: прописано механізм отримання компенсації, який має бути максимально доступним і прозорим.

Практична значущість результатів дослідження. Для регулювання ринку агрострахування в Україні прийнятий Закон «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції за державної підтримки», який надає аграріям право на отримання компенсації коштів з державного бюджету, сплачених за договорами агрострахування. Визначено основні напрями розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні, що базується на державно-приватному партнерстві. Встановлено, що важливою складовою розробленої системи регулювання є страхування сільськогосподарської продукції, яке забезпечує управління ризиками в аграрному секторі та сприяє створенню підґрунтя для стійкого економічного зростання сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано необхідність вдосконалення системи вітчизняного агрострахування з державною підтримкою, а також запропоновані методи щодо поліпшення умов даного ринку і залучення сільгоспвиробників в сферу страхування з урахуванням зарубіжного досвіду.

Ключові слова: управління ризиками, державне страхування, приватне страхування, сільгоспвиробники, ринок агрострахування, укладання договорів, кредитні ресурси, державна підтримка, державно-приватне партнерство.

 

Стельмащук А.М. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ АГРОСТРАХОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Целью статьи является рассмотрение существующей практики и обоснование формирования новой рыночной модели агрострахования на основе государственно-частного партнерства в Украине.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы исследования, в частности методы: диалектики и научной абстракции – при определении сущности рынка аграрного страхования с государственной поддержкой; анализа и синтеза – при определении структурных элементов построения финансово-страховой архитектоники аграрного предприятия. При создании методологического алгоритма построения финансово-страховой архитектоники аграрных предприятий использовано методический подход, учитывающий многообразие финансово-управленческих процессов в их взаимосвязи и взаимозависимости для обеспечения эффективного страхования в аграрной сфере.

Результаты исследования. Обоснована необходимость использования страхования рисков в аграрной сфере. Раскрыта сущность страхования в аграрной сфере и определены его цели. Уточнены причины рискованности аграрного производства. Рассмотрены причины низкого спроса на агрострахование среди сельскохозяйственных производителей. Обоснована невозможность развития рынка страховых услуг для предприятий сельского хозяйства без использования государственной поддержки. Названы причины необходимости жесткого контроля за эффективным и рациональным использование средств Государственного бюджета для стимулирования агрострахования. Перечислены существующие системы страхования в сельском хозяйстве. Определена основная форма государственной поддержки в сфере страхования сельскохозяйственных рисков.

Научная новизна результатов исследования. Для формирования и регулирования рынка агрострахования разработана эффективная подзаконная нормативно-правовая база, которая будет способствоввать тому, чтобы вновь принятый закон действительно заработал в пользу аграриев, а также: прописан механизм получения компенсации, который должен быть максимально доступным и прозрачным.

Практическая значимость результатов исследования. Для регулирования рынка агрострахования в Украине принят Закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», который предоставляет аграриям право на получение компенсации средств из государственного бюджета, уплаченных по договорам агрострахования. Определены основные направления развития системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине, основанной на государственно-частном партнерстве. Установлено, что важной составляющей разработанной системы регулирования является страхование сельскохозяйственной продукции, которое обеспечивает управление рисками в аграрном секторе и способствует созданию основы для устойчивого экономического роста сельскохозяйственного производства. Обоснована необходимость совершенствования системы отечественного агрострахования с государственной поддержкой, а также предложены методы по улучшению условий данного рынка и привлечения сельхозпроизводителей в сферу страхования с учетом зарубежного опыта.

Ключевые слова: управление рисками, государственное страхование, личное страхование, сельхозпроизводители, рынок агрострахования, заключение договоров, кредитные ресурсы, государственная поддержка, государственно-частное партнерство.

 

Stelmashchuk A.M. FORMATION OF THE MARKET MODEL OF AGRICULTURE ON THE PRINCIPLES OF THE STATE AND PRIVATE PARTNERSHIP

Purpose. The aim of the article is to review existing practice and justify the formation of the newest market model of agro-industrial insurance on the basis of public and private partnership in Ukraine.

Methodology of research. General scientific and special methods of research are used In the course of research, in particular methods of dialectics and scientific abstraction – in determining the essence of the market of agrarian insurance with state support; analysis and synthesis – in determining the structural elements of the construction of financial and insurance architectural engineering of an agrarian enterprise. When creating a methodological algorithm for constructing financial and insurance architectures of agrarian enterprises, a methodical approach is used which takes into account the diversity of financial and managerial processes in their interconnection and interdependence in order to ensure effective insurance in the agrarian sector.

Findings. The necessity of using risk insurance in agrarian sphere is substantiated. The essence of insurance in the agrarian sphere is revealed and its goals are determined. The reasons for the riskiness of agrarian production are specified. The reasons of low demand for agro-insurance among agricultural producers are considered. The impossibility of developing an insurance market for agricultural enterprises without the use of state support is substantiated. The reasons for the need for rigorous control over the efficient and rational use of the State Budget funds to stimulate agro-insurance are named. Existing agricultural insurance systems are listed. The basic form of state support in the field of insurance of agricultural risks is determined.

Originality. For the formation and regulation of the agro-insurance market, an effective sub-legislative legal framework has been developed to ensure that the newly adopted law really works in favor of farmers, as well as: the mechanism for obtaining compensation, which should be as accessible and transparent as possible, is prescribed.

Practical value. The Law “On peculiarities of agricultural products insurance with state support” is adopted In order to regulate the agricultural insurance market in Ukraine, which grants farmers the right to receive compensation from the state budget paid under agricultural insurance contracts. The main directions of development of the agricultural insurance system in Ukraine based on public and private partnership are determined. It is established that an important component of the developed regulatory system is insurance of agricultural products, which provides risk management in the agricultural sector and promotes the creation of a basis for sustainable economic growth of agricultural production. The necessity of improving the system of domestic agro-insurance with state support is substantiated, as well as suggested methods for improving the conditions of this market and involving agricultural producers in the field of insurance taking into account foreign experience.

Key words: risk management, state insurance, private insurance, agricultural producers, agro-insurance market, conclusion of contracts, credit resources, state support, public and private partnership.

 


Ключові слова


Ключові слова: управління ризиками; державне страхування;приватне страхування; сільгоспвиробники; ринок агрострахування;укладання договорів; кредитні ресурси; державна підтримка; державно-приватне партнерство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова М.М. Закордонний досвід формування та розвитку систем страхування сільськогосподарських культур. Міжнародний збірник наукових праць. 2011. № 2(20). С. 18-28.

Алескерова Ю.В. Державна політика у сфері сільськогосподарського страхування. Інноваційна економіка. 2012. № 7 (33). С. 226–232.

Борисова В.А. Страховий захист ресурсного потенціалу АПК: монографія. 2-ге вид. перероб. і доп. Суми: Видавництво “Довкілля”, 2010. 199 с.

Борсук О.М. Страхування сільськогосподарських ризиків як метод підвищення інвестиційної привабливості галузі. Вісник аграрної науки. 2010. № 4. С. 77-79.

Грушко В.І. Вплив глобальних та інтеграційних процесів на розвиток інститутів фінансового ринку України. Економічний вісник Донбасу. 2009. № 4 (18). С. 110-114.

Гутко Л.М. Становлення та розвиток сільськогосподарського страхування в Україні. Агроінком. 2008. № 3-4. С. 79-82.

Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки: монографія / Т. І. Єфименко, Є. Л. Черевиков, К. В. Павлюк та ін. ; за заг. ред. Т. І. Єфименко. Київ: НАН України, Ін-т екон. та прогнозув., 2012. 372 с

Добіжа Н. В. Сучасний стан та проблеми агрострахування в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2256 (дата звернення: 15.01.2019).

Кобилянська О. М. Ризик як економічна категорія та його особливості в аграрному виробництві. Економіка АПК. 2008. № 1. С. 140-143.

Кондрашихін А. Б. Вимірювальний підхід до оцінки підприємницьких ризиків в аграрному виробництві. Економіка АПК. 2009. № 11. С. 62-65.

Косенко О. Страховий потенціал. Демократична Україна. 2011. № 17. C. 7.

Котлова Л. М., Бадалова В. М. Удосконалення механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Економічний простір. 2009. № 22/1. С. 242–248.

Кушнір І. В. Забезпечення страхового захисту аграрних товаровиробників. Облік і фінанси АПК. 2011. № 1. С. 149-155.

Непочатенко О. О., Пушка О. В. Особливості прояву виробничих ризиків у сільському господарстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2011. Вип. 75. Ч. 2: Економіка. С. 292-297.

Нужна С. А. Оцінка економічного ризику сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2007. № 4. С. 51-59.

Ринок агрострахування України у 2017-му андерайтинговому році. Аналітичне дослідження. URL: https://forinsurer.com/files/file00624.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Рубцова Н. М. Сучасний стан та перспективи розвитку діючої системи агрострахування в Україні. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 4. С. 237–240.

Сахацький М. П. Державна підтримка агрострахування в сучасних умовах. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2010. № 4 (57). С. 3–7.

Стецюк П. А. Теорія і практика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2008. 386 с.

Тарельник Н. В. Інформаційне забезпечення страхового менеджменту ризиків в аграрній сфері. Економіка АПК. 2011. № 12. С. 156-161.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024