ОСОБЛВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВМОГ ЄС (ШЛЯХ ТА ЕЛАСТЧНЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ)

Богдан Миколайович Андрушків, Ірина Юріївна Крамар, Ольга Богданівна Погайдак

Анотація


Андрушків Б.М., Крамар І.Ю., Погайдак О.Б. ОСОБЛВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВМОГ ЄС (ШЛЯХ ТА ЕЛАСТЧНЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ)

Мета. Розкриття особливостей формування стратегії інтернаціоналізації суб’єктів господарювання в контексті вимог ЄС; розробка еластичного інструментарію та досконалих організаційно-економічних механізмів, які створюють можливості забезпечення їх конкурентоспроможності на основі підвищення якості продукції, робіт та послуг, ефективності господарювання.

Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем інтернаціоналізації промислових підприємств. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи: аналітичний і монографічний – при опрацюванні літературних та Internet-джерел з теми дослідження; системного аналізу, узагальнення, графічний – при побудові моделі переходу від посттоталітарного етапу розвитку національної економіки до інтернаціоналізації підприємств, а також покрокової схеми і найважливіших віх формування еластичного інструментарію та організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації промислових підприємств; абстрактно-логічний – для узагальнення викладеного матеріалу і формулювання висновків.

Результати дослідження. Визначено напрями посилення і розвитку інтернаціоналізації в умовах суспільної нестабільності. Розглянуто шляхи підвищення ефективності заходів за рахунок інноваційно-управлінських чинників. Обгрунтовано тезу, що за рахунок згаданих чинників можна забезпечити спокій у суспільстві та стабільне функціонування національної економіки України, що, власне, і може зробити її конкурентоздатною в умовах ЄС. Дослідження здійснено в умовах адміністративно-територіальних реформ.

Наукова новизна результатів дослідження. Обгрунтовано модель переходу від посттоталітарного етапу розвитку національної економіки до інтернаціоналізації підприємств, а також сформовано покрокову схему і найважливіші віхи формування еластичного інструментарію та організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації промислових підприємств, що створює можливості забезпечення їх конкурентоспроможності.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можна використовувати менеджерами та економістами промислових підприємств при активізації процесів інтернаціоналізації, а окремі висновки та рекомендації з питань формування організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації ‒ у системі стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств. Зведені практичні результати дослідження можуть використовуватися в умовах різногалузевих інноваційно-активних підприємств для підвищення ефективності організації стратегії їх інноваційного розвитку на всіх стадіях життєвого циклу інтераціоналізації. Крім того, матеріали статті для глибшого вивчення проблематики доцільно використовувати у навчальних процесах при викладанні відповідних дисциплін.

Ключові слова: інтернаціоналізація; зовнішньо-економічна діяльність; Європейський Союз; інноваційна політика; національна безпека; гібридна війна; підприємства; стабільність; стратегія; ефективність; якість; господарська діяльність; трансформаційне суспільство.

 

Андрушкив Б.Н., Крамар .Ю., Погайдак О.Б. ОСОБЕННОСТ ФОРМРОВАНЯ СТРАТЕГ НТЕРНАЦОНАЛЗАЦ ПРЕДПРЯТЯ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНЙ ЕС (ПУТ ЭЛАСТЧНЫЙ НСТРУМЕНТАРЙ РЕШЕНЕ ПРОБЛЕМЫ)

Цель. Раскрытие особенностей формирования стратегии интернационализации субъектов хозяйствования в контексте требований ЕС; разработка эластичного инструментария и совершенных организационно-экономических механизмов, которые создают возможности обеспечения их конкурентоспособности на основе повышения качества продукции, работ и услуг, эффективности хозяйствования.

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам интернационализации промышленных предприятий. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы: аналитический и монографический ‒ при обработке литературных и Internet-источников по теме исследования; системного анализа, обобщения, графический ‒ при построении модели перехода от посттоталитарного этапа развития национальной экономики к интернационализации предприятий, а также пошаговой схемы и важнейших вех формирования эластичного инструментария и организационно-экономического механизма интернационализации промышленных предприятий; абстрактно-логический ‒ для обобщения изложенного материала и формулирование выводов.

Результаты исследования. Определены направления усиления и развития интернационализации в условиях общественной нестабильности. Рассмотрены пути повышения эффективности мероприятий за счет инновационно-управленческих факторов. Обосновано тезис, что за счет факторов можно обеспечить спокойствие в обществе и стабильное функционирование национальной экономики Украины, что, собственно, и может сделать её конкурентоспособной в условиях ЕС. сследование осуществлено в условиях административно-территориальных реформ.

Научная новизна результатов исследования. Обоснована модель перехода от посттоталитарного этапа развития национальной экономики к интернационализации предприятий, а также сформирована пошаговая схема и важнейшие вехи формирования эластичного инструментария и организационно-экономического механизма интернационализации промышленных предприятий, что создает возможности обеспечения их конкурентоспособности.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы менеджерами и экономистами промышленных предприятий при активизации процессов интернационализации, а отдельные выводы и рекомендации по вопросам формирования организационно-экономического механизма интернационализации ‒ в системе стратегического управления инновационным развитием предприятий. Сводные практические результаты исследования могут использоваться в условиях разноотраслевых инновационно активных предприятий для повышения эффективности организации стратегии их инновационного развития на всех стадиях жизненного цикла интерационализации. Кроме того, материалы статьи для более глубокого изучения проблематики целесообразно использовать в учебном процессе при преподавании соответствующих дисциплин.

Ключевые слова: интернационализация; внешнеэкономическая деятельность; Европейский Союз; инновационная политика; национальная безопасность; гибридная война; предприятия; стабильность; стратегия; эффективность; качество; хозяйственная деятельность; трансформационное общество.

 

Andrushkiv B.M., Kramar I.Yu., Pohaidak O.B. FEATURES OF FORMING A STRATEGY OF INTERNATIONALIZATION OF BUSINESS ENTITIES IN THE CONTEXT OF EU REQUIREMENTS (WAYS AND ELASTIC TOOLS TO SOLVE THE PROBLEM)

Purpose. The aim of the article is to reveal the features of the strategy of internationalization of the subjects of the management in the context of the requirements of the EU; the development of an elastic toolkit and perfect organizational and economic mechanisms that create opportunities for ensuring their competitiveness on the basis of increasing the quality of production, works and services, and efficiency of management.

Methodology of research. The theoretical basis of the research is the scientific works of domestic and foreign scientists on the problems of internationalization of industrial enterprises. The following methods are used to achieve this goal: analytical and monographic – in processing the literary and Internet sources on the topic of research; system analysis, generalization, graphic – when constructing a model of transition from post-totalitarian stage of development of the national economy to the internationalization of enterprises, as well as the step-by-step scheme and the most important milestones of elastic tooling and organizational and economic mechanisms of internationalization of industrial enterprises; abstract and logical – for the generalization of the above material and the formulation of conclusions.

Findings. The directions of strengthening and development of internationalization in the conditions of social instability are defined. The ways of improving the efficiency of measures due to innovation and management factors are considered. The thesis is based on the fact that due to the mentioned factors it is possible to ensure calm in the society and stable functioning of the national economy of Ukraine, which, in fact, can make it competitive in the conditions of the EU. The research is carried out in conditions of administrative and territorial reforms.

Originality. The model of the transition from the post-totalitarian stage of the development of the national economy to the internationalization of the enterprises is substantiated, the step-by-step scheme and the most important milestones of the formation of elastic tools and organizational and economic mechanism of internationalization of industrial enterprises, which creates opportunities for ensuring their competitiveness, are formed.

Practical value. The obtained results of the research can be used by managers and economists of industrial enterprises with the intensification of internationalization processes, and some conclusions and recommendations on the formation of organizational and economic mechanism of internationalization – in the system of strategic management of innovative development of enterprises. The summarized practical results of the research can be used in conditions of multi-sectoral innovative and active enterprises to increase the effectiveness of organizing the strategy of their innovation development at all stages of the life cycle of inter-nationalization. In addition, the materials of the article for a more profound study of the problems should be used in educational processes in the teaching of relevant disciplines.

Key words: internationalization; foreign economic activity; European Union; innovative policy; national security; hybrid war; enterprises; stability; strategy; efficiency; quality; economic activity; transformational society.

 


Ключові слова


Ключові слова: інтернаціоналізація; зовнішньо-економічна діяльність; Європейський Союз; інноваційна політика; національна безпека; гібридна війна; підприємства; стабільність; стратегія; ефективність; якість; господарська діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Крамар І., Мариненко Н. Передумови інтернаціоналізації машинобудівних підприємств. Галицький економічний вісник. Тернопіль: ТНТУ, 2018. Том 55. № 2. С. 27-40.

Johanson J., Vahlne J.-E. The Internationalization Process of the Firm – A model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. Journal of International Business Studies. 1977. Vol. 8 (Spring / Summer). Р. 23-32.

Cavusgil S. T. On the Internationalization Process of Firms. European Research. 1980. Vol. 8 (November). Р. 273-281.

Casson M. The firm and the market: Studies on multinational enterprise and scope of the firm. Oxford; Blackwell, 1987. XII. Р. 51, 160-161.

Ільчук П. Г. Основні етапи інтернаціоналізації та показники, що їх характеризують, відповідно до інноваційних теорій інтернаціоналізації підприємств. Бізнес-Інформ. 2013. № 12. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-12_0-pages-259_264.pdf (дата звернення: 05.04.2019).

Стрельник С. O. Глобальне підприємництво: еволюція поняття та сутнісна характеристика. Управління розвитком. 2016. № 3(185). URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010 /21186/1/Strelnyk%20GE%20evolution.pdf (дата звернення: 02.05.2019).

Безвух С. В., Стопчак А. Ю. Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 3. Т. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3%283%29__3 (дата звернення: 20.04.2019).

Тонких О. Г. Вплив інноваційних факторів на мотивацію розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Теорії мікро- і макроекономіки: зб. наук. праць. 2009. Випуск 32. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tmm/2009_32/30.pdf (дата звернення: 20.04.2019).

Панкова М. О. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства за рахунок регіонально-інноваційної взаємодії. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2011. № 6. С. 170-175.

Kramar Iryna. Incentive measures for enterprises internationalization: case of the Western region of Ukraine. Galician economic bulletin. 2018. № 1(54). P. 12-19.

Мариненко Н. Ю. Теоретичні підходи до управління адаптивним розвитком виробничо-господарських структур. Науковий вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія “Економіка”. 2016. Вип. 5(47). Том 21. С. 101-106.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024