ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Ірина Павлівна Мойсеєнко

Анотація


Мойсеєнко І.П. інституціЙНІ ОСНОВИ регулювання інноваційного розвитку

Мета. Застосування системного підходу до вдосконалення інституалізації регулювання інноваційного розвитку з врахуванням принципів економічної безпеки та сталого розвитку.

Методика дослідження. В дослідженні використано такі методи: структурного аналізу - для ідентифікація переліку інститутів інноваційного розвитку; статистичного аналізу - для оцінки стану інноваційної активності в Україні; системно-інформаційного аналізу - для класифікації економічних інтересів, що є основою формування цілей інноваційного розвитку; системного аналізу - для визначення елементів та взаємозв’язків між ними механізму інституціонального регулювання інновацій

Результати дослідження. Розглянуто систему інституалізації інновацій, визначено її структуру, зв’язки між складовими та фактори формування інституційного середовища.

Розроблено механізм інституціонального регулювання інноваційної сфери з врахуванням факторів економічної безпеки та цілей сталого розвитку.

Застосовано системно-структурний підхід до формування механізм інституціонального регулювання інноваційної сфери, що дозволило встановити зв’язки між основними елементами, забезпечити узгодження інтересів суб’єктів економіки для реалізації цілей сталого розвитку. Запропоновано організаційний механізм, що враховує напрями удосконалення інституціонального регулювання інноваційного розвитку.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у застосуванні системного підходу до розгляду інституційних інновацій, що дозволило врахувати чинники економічної безпеки та сталого розвитку в механізмі регулювання інноваційного розвитку.

Практична значущість результатів дослідження. Класифікація переліку інститутів та механізмів регулювання, економічних інтересів, способів та умов узгодження інтересів передбачає їх практичне використання для підвищення ефективності  інноваційної політики в цілях сталого розвитку та економічної безпеки.

Ключові слова: система інституалізації, типи інститутів, інноваційна інфраструктура, фактори, механізм, економічна безпека, сталий розвиток

 

Моисеенко И.П. Институциональные основы регулирования инновационного развития

Цель. Применения системного подхода к совершенствованию институализации регулирования инновационного развития с учетом принципов экономической безопасности и устойчивого развития.

Методика исследования. В исследовании использованы такие методы: структурного анализа – для идентификации перечня институтов инновационного развития; статистического анализа – для оценки состояния инновационной активности в Украине; системно-информационного анализа – для классификации экономических интересов, являющихся основой формирования целей инновационного развития; системного анализа – для определения элементов и взаимосвязей между ними механизма институционального регулирования инноваций.

Результаты исследования. Рассмотрена система институализации инноваций, определена ее структура, связи между составляющими и факторы формирования институциональной среды.

Разработан механизм институционального регулирования инновационной сферы с учетом факторов экономической безопасности и целей устойчивого развития.

Применен системно-структурный подход к формированию механизм институционального регулирования инновационной сферы, что позволило установить связи между основными элементами, обеспечить согласование интересов субъектов экономики для реализации целей устойчивого развития. Предложен организационный механизм, учитывающий направления совершенствования институционального регулирования инновационного развития.

Научная новизна результатов исследования заключается в применении системного подхода к рассмотрению институциональных инноваций, что позволило учесть факторы экономической безопасности и устойчивого развития в механизме регулирования инновационного развития.

Практическая значимость результатов исследования.  Классификация перечня институтов и механизмов регулирования, экономических интересов, способов и условий согласования интересов предполагает их практическое использование для повышения эффективности инновационной политики в целях устойчивого развития и экономической безопасности.

Ключевые слова: система институализации, типа институтов, инновационная инфраструктура, факторы, механизм, экономическая безопасность, устойчивое развитие

 

 

 

Moiseenko I.P. INSTITUTIONAL BASIS FOR REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Purpose. The aim of the article is the application of a systemic approach to improving institutionalization of regulation of innovation development taking into account the principles of economic security and sustainable development.

Methodology of research. The following methods are used in the research: structural analysis to identify the list of institutes of innovation development; statistical analysis to assess the state of innovation activity in Ukraine; system and information analysis for the classification of economic interests, which is the basis of the formation of the goals of innovation development; system analysis to determine the elements and interrelations between them the mechanism of institutional regulation of innovation.

Findings. The system of institutionalization of innovations is considered, its structure, connections between components and factors of formation of the institutional environment are determined.

The mechanism of institutional regulation of the innovation sphere is developed, taking into account the factors of economic security and the goals of sustainable development.

The system and structural approach to the formation of the mechanism of institutional regulation in the innovation sphere is applied, which allowed establishing the links between the main elements, ensuring the coordination of the interests of economic entities for the realization of the goals of sustainable development. An organizational mechanism is proposed that takes into account directions of improvement of the institutional regulation of innovation development.

Originality. The scientific novelty of the results is to apply a systematic approach to the consideration of institutional innovations, which allowed taking into account the factors of economic security and sustainable development in the mechanism of regulation of innovation development.

Practical value. Classification of the list of institutions and regulatory mechanisms, economic interests, methods and conditions for the coordination of interests implies their practical use for improving the efficiency of innovation policy for sustainable development and economic security.

Key words: institutionalization system, types of institutes, innovation infrastructure, factors, mechanism, economic security, sustainable development.

 


Ключові слова


Ключові слова: система інституалізації; типи інститутів; інноваційна інфраструктура; фактори; механізм; економічна безпека; сталий розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Демчишак Н. Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 494 с.

Гончаренко О. В. Інституціональне регулювання розвитку інновацій в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика: монографія. Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2014. 440 с.

Жук М. Забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури в умовах поглиблення інтеграції. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 44. С. 64–72.

Груба Г. І. Інституціональний механізм формування національної інноваційної системи України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2009. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=37 (дата звернення: 02.02.2019).

Захарін С. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності. Економіка України. 2010. № 12. С. 267-278.

Ястремська О. М., Доуртмес П. О. Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати оцінювання. Бізнес Інформ. 2016. № 4. С. 161–168.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Розділ Наука, технології та інновації. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 02.02.2019).

Мойсеєнко І. П. Пріоритети сталого інноваційного розвитку України. Вісник Кам’янець-Подільського національного імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 9. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. С. 68-73.

Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь України. URL: http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalR (дата звернення: 02.02.2019).

Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Постанова ВРУ від 13.07.1999 № 916-XIV URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/916-14. (дата звернення: 04.02.2019).

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В. М. Гейця, НАН України. Київ, 2015. 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024