ОСОБЛВОСТІ РОЗВТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ССТЕМ РЕСПУБЛІК КОРЕЯ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇН В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙНХ ПРОЦЕСІВ

Любов Іванівна Федулова, Ірина Олексіївна Совершенна

Анотація


Федулова Л.І., Совершенна І.О. ОСОБЛВОСТІ РОЗВТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ССТЕМ РЕСПУБЛІК КОРЕЯ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇН В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙНХ ПРОЦЕСІВ

Мета. Виявлення ключових особливостей становлення інноваційної системи Республіки Корея, оцінювання її переваг та недоліків на шляху трансформації інноваційних процесів відповідно до трендів глобального економічного розвитку; визначення основних уроків розбудови корейської інноваційної системи для інноваційного розвитку України в умовах модернізації державного управління.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження застосовано положення теорії і практики інноватики та концепції національних інноваційних систем (НІС), принципи економіко-технологічної парадигми в якості методологічних засад здійснених аналітичних оцінок; а також методи системного підходу, аналогії та структуризації цілей, узагальнення – для виявлення ключових детермінантів розвитку НІС та розробки пропозицій щодо поліпшення інноваційної політики як складової державної стратегії соціально-економічного розвитку України.

Результати дослідження. Виявлено чинники успіху НІС Республіки Корея, серед яких: тісна співпраця держави, бізнесу і наукового співтовариства при формуванні та реалізації національного інноваційного потенціалу; провідна роль в інноваційному процесі великих фінансово-промислових груп; моделі трансферу технологій, створення інноваційно-креативних кластерів; стратегічна роль держави в регулюванні інноваційної системи. Водночас, визначено недоліки НІС, які обумовлюють подальший курс на трансформацію інноваційних процесів, а саме: необхідність подальшої інституційної реструктуризації великих корпоративних структур, слабка розвиненість інститутів венчурного капіталу, необхідність формування власного інноваційного потенціалу в секторах креативної та цифрової економіки й відповідних галузях науки і технологій. Сформульовано та обгрунтувано основні уроки, які можна винести з досвіду Республіки Корея для формування новітньої моделі національної інноваційної системи України в умовах модернізації державного управління.

Наукова новизна результатів дослідження. Виявлено та обґрунтовано специфічні особливості національних інноваційних систем на прикладі НІС Республіки Корея та поглиблено науково-теоретичні й практичні положення формування нової інноваційної політики з урахуванням можливостей її упровадження в умовах модернізації державного управління в Україні.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані висновки і розроблені рекомендації можливо використати в рамках інноваційної стратегії розвитку української економіки. Виявлені в ході дослідження проблеми і обмеження чинної корейської НІС застерігають від подібних помилок при реалізації інноваційної стратегії в Україні, що дозволить органам управління інноваційними процесами різного рівня більш чітко враховувати їх при формуванні відповідного інноваційного механізму як складової управління стратегічним інноваційним розвитком, визначати напрями посилення міжнародного науково-технологічного співробітництва, розробляти й реалізовувати інноваційні програми в рамках інтеграції економіки України в глобальний світ.

Ключові слова: національна інноваційна система; Республіка Корея; науково-технологічний потенціал; інноваційна політика; державне управління.

 

Федулова Л.., Совершенная .А. ОСОБЕННОСТ РАЗВТЯ НАЦОНАЛЬНОЙ ННОВАЦОННОЙ ССТЕМЫ РЕСПУБЛК КОРЕЯ: ОПЫТ ДЛЯ УКРАНЫ В УСЛОВЯХ ТРАНСФОРМАЦ ННОВАЦОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Цель. Выявление ключевых особенностей становления инновационной системы Республики Корея, оценивание ее преимуществ и недостатков на пути трансформации инновационных процессов в соответствии с трендами глобального экономического развития; определение основных уроков развития корейской инновационной системы для инновационного развития Украины в условиях модернизации государственного управления.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели исследования применены положения теории и практики инноватики и концепции национальных инновационных систем (НС), принципы экономико-технологической парадигмы в качестве методологических основ осуществленных аналитических оценок; а также методы системного подхода, аналогии и структуризации целей, обобщения – для выявления ключевых детерминант развития НС и разработки предложений по улучшению инновационной политики как составляющей государственной стратегии социально-экономического развития Украины.

Результаты исследования. Выявлены факторы успеха НС Республики Корея, среди которых: тесное сотрудничество государства, бизнеса и научного сообщества при формировании и реализации национального инновационного потенциала; ведущая роль в инновационном процессе крупных финансово-промышленных групп; модели трансфера технологий, создание инновационно-креативных кластеров; стратегическая роль государства в регулировании инновационной системы. Кроме того, определены недостатки НС, которые обуславливают дальнейший курс на трансформацию инновационных процессов, а именно: необходимость дальнейшей институциональной реструктуризации крупных корпоративных структур, слабая развитость институтов венчурного капитала, необходимость формирования собственного инновационного потенциала в секторах креативной и цифровой экономики и соответствующих областях науки и технологий. Сформулированы и обоснованы основные уроки, которые можно извлечь из опыта Республики Корея для формирования новой модели национальной инновационной системы Украины в условиях модернизации государственного управления.

Научная новизна результатов исследования. Выявлены и обоснованы специфические особенности национальных инновационных систем на примере НС Республики Корея и углублены научно-теоретические и практические положения формирования новой инновационной политики с учетом возможностей ее внедрения в условиях модернизации государственного управления в Украине.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные выводы и разработанные рекомендации возможно использовать в рамках инновационной стратегии развития украинской экономики. Выявленные в ходе исследования проблемы и ограничения действующей корейской НС предостерегают от подобных ошибок при реализации инновационной стратегии в Украине, что позволит органам управления инновационными процессами различного уровня более четко учитывать их при формировании соответствующего инновационного механизма как составляющей управления стратегическим инновационным развитием, определять направления усиления международного научно технологического сотрудничества, разрабатывать и реализовывать инновационные программы в рамках интеграции экономики Украины глобальный мир.

Ключевые слова: национальная инновационная система; Республика Корея; научно-технологический потенциал; инновационная политика; государственное управление.

 

Fedulova L.I., Sovershenna I.O. PECULIARITIES OF KOREAN NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM DEVELOPMENT: EXPERIENCE FOR UKRAINE DURING TRANSFORMATION OF INNOVATIVE PROCESSES

Purpose. The aim of the article is to identify the key features of the innovative system formation in the Republic of Korea, to evaluate its advantages and disadvantages in the way of transformation of innovative processes taking into account the trends of global economic development. Moreover, it is crucial to identify the main trends in development of the Korean innovative system for the innovative development of Ukraine that is experiencing the modernization of its public administration.

Research methodology included the application of the theory and the practice of innovation as well as the concept of national innovative systems (NIS), the principles of economic and technological paradigm as a methodological basis for the analytical assessment; methods of systematic approach, analogy and goals structuring, generalization – for identification of the key determinants of NIS development and development of proposals for innovative policy improvement as a component of state strategy of social and economic development of Ukraine.

Findings. The research has identified the success factors of South Korea's National Innovative System (NIS), namely: close cooperation between the state, business and the scientific community in shaping and realizing national innovative potential; leading role in the innovative process of large financial-industrial groups; models of technology transfer, creation of innovative and creative clusters; the strategic role of the state in regulating the innovative system.

In addition, the research has singled out NIS deficiencies which determine the further course for the transformation of innovative processes, namely: the need for further institutional restructuring of large corporate structures, the lack of development of venture capital institutions, the need to develop their own innovative potential in the sectors of creative and digital economies as well as science and technologies. The basic lessons that can be learned from the experience of the Republic of Korea are formulated and substantiated for the formation of the newest model of the national innovation system in Ukraine on conditions of modernization of its public administration.

Originality. Scientific novelty of the research comprises identification and substantiation of the specific features of national innovative systems based on the example of the NIS in the Republic of Korea and deepening the scientific, theoretical and practical provisions of a new innovative policy taking into account the possibilities of its implementation in the context of modernization of public administration in Ukraine.

Practical value. The practical significance of the research results is conditioned by the possibility of using the findings and recommendations developed within the framework of the innovative strategy for the development of the Ukrainian economy. The problems and limitations of the current Korean NIS, identified during the research, warn against such mistakes in the implementation of the innovative strategy in Ukraine which will allow the authorities that are responsible for managing innovation processes on different levels to put them in place more accurately when forming the appropriate innovation mechanism as a component of strategic innovation development - technological cooperation, to develop and implement innovative programs within the framework of integration of the Ukrainian economy into the global world.

Key words: national innovative system; Republic of Korea; scientific and technological potential; innovative policy; public administration.


Ключові слова


Ключові слова: національна інноваційна система; Республіка Корея; науково-технологічний потенціал; інноваційна політика; державне управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Mazzarol Tim. Building a national innovation system: What can we learn from Korea? URL: https://theconversation.com/building-a-national-innovation-system-whatcan-we-learn-from-korea-9449 (дата звернення: 31.01.2020).

Martin Hemmert. The Korean Innovation System: From Industrial Catch-Up to Technological Leadership? URL: https://www.researchgate.net/publication/289004016_The_Korean_Innovation _System_From_Industrial_Catch-Up_to_Technological_Leadership (дата звернення: 31.01.2020).

The Efficiency Analysis of National R&D Planning for the Field of Precision Medicine in Korea / Lee, B., Sohn, E., Won, D., Yeo, W., Kim, K., Kim, S. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2018. No. 4. P. 39. URL: https://www.mdpi.com/2199-8531/4/3/39. (дата звернення: 31.01.2020).

Ткаченко В. Секрет інноваційного прориву Південної Кореї: досвід для України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2184059-sekret-innovacijnogo-prorivu-pivdennoi-korei-dosvid-dla-ukraini.html (дата звернення: 31.01.2020).

Баланчук І. С. Досвід інноваційного розвитку Південної Кореї і його адаптація в Україні. Наука, технології, інновації. 2018. № 3. С. 50-55.

Рейтинг крупнейших технологических компаний мира 2018. URL: https://forbes.kz//leader/reyting_krupneyshih_tehnologicheskih_kompaniy_mira_2018/? (дата звернення: 07.02.2020).

ТОП-10 автопроизводителей мира 2019. URL: https://cardiagram.com.ua/top-10-krupneyshih-avtoproizvoditeley-v-mire-7792.html (дата звернення: 07.02.2020).

Selinger M., Kim T. Smart City Needs Smart People: Songdo and Smart + Connected Learning. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137377203_11 (дата звернення: 31.01.2020).

The Global Competitiveness Report 2018 / World Economic Forum. 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf (дата звернення: 07.02.2020).

The Global Competitiveness Report 2019 / World Economic Forum. 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення: 07.02.2020).

Махмуд А. П., Сингх Дж. Технологический динамизм в Азии. ?сследовательская политика. 2003. № 32. С. 1031-1054.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024