СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНЙ НАПРЯМ РОЗВТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ФІНАНСОВЙ МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Ірина Олександрівна Крюкова

Анотація


Крюкова І.О. СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНЙ НАПРЯМ РОЗВТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ФІНАНСОВЙ МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Мета. На основі узагальнення сучасної світової практики інноваційного розвитку обґрунтування напрямів здійснення соціальних інновацій та моделі фінансового механізму їх реалізації в Україні.

Методика дослідження. При написанні статті було використано комбінацію кабінетних та польових методів наукових досліджень. Зокрема, методи теоретичних узагальнень: аналіз, синтез, абстрактно-логічний метод (при обґрунтуванні сутнісних ознак соціальних інновацій та моделі механізму фінансового механізму їх реалізації); економіко-статистичні методи (при оцінці динаміки витрат на фінансування наукових розробок у світі); методи емпіричних досліджень (при визначенні ключових напрямі реалізації соціальних інновацій в компаніях України з урахуванням провідного національного досвіду та європейської практики); методи графічного відображення одержаних результатів досліджень.

Результати дослідження. Визначено, що соціальні інновації в сучасних умовах постають одним з неодмінних чинників розвитку інноваційної діяльності та забезпечення сталого економічного і соціального розвитку провідних країн. Проаналізовано сучасний рівень інноваційної активності та стан фінансового забезпечення наукових розробок у розвинутих країнах світу. Визначено основні сутнісні характеристики соціальних інновацій. Обґрунтовано ключові напрями соціальних інновацій у національних компаніях на перспективу, зокрема, у людський капітал.

Наукова новизна результатів дослідження. Одержала подальшого розвитку характеристика основних сутнісних ознак соціальних інновацій. Запропоновано модель фінансового механізму реалізації соціальних інновацій з урахуванням провідного вітчизняного досвіду та світової практики.

Практична значущість результатів дослідження. Одержані в результаті проведених досліджень тенденції та пріоритети фінансування наукових розробок є важливими і корисними у контексті визначення стратегічних завдань і напрямів фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Запропонована модель фінансового механізму реалізації соціальних інновацій може постати орієнтиром для обґрунтування джерел, інструментів і важелів фінансування інноваційної діяльності вітчизняних компаній.

Ключові слова: інноваційна діяльність; інновації; соціальні інновації; фінансове забезпечення; фінансовий механізм; людський капітал; компанії.

 

Крюкова .А. СОЦАЛЬНЫЕ ННОВАЦ КАК СТРАТЕГЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНЕ РАЗВТЯ ННОВАЦОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ В УКРАНЕ ФНАНСОВЫЙ МЕХАНЗМ Х РЕАЛЗАЦ

Цель. На основе обобщения современной мировой практики инновационной деятельности обоснование направлений осуществления социальных инноваций и модели финансового механизма их обеспечения в Украине.

Методика исследования. При написании статьи была использована комбинация кабинетных и полевых методов научных исследований. В частности, методы теоретического обобщения: анализ, синтез, абстрактно-логический метод (при обосновании сущностных признаков социальных инноваций и модели финансового механизма их реализации); экономико-статистические методы (при оценке динамики затрат на финансирование научных разработок в мире); методы эмпирических исследований (при определении ключевых направлений реализации социальных инноваций в компаниях Украины с учетом ведущего отечественного опыта и мировой европейской практики); методы графического изображения полученных результатов исследований.

Результаты исследования. Определено, что социальные инновации в современных условиях являются одним из непременных факторов развития инновационной деятельности и обеспечения стабильного экономического и социального развития ведущих стран. Проанализирован современный уровень инновационной активности и состояние финансового обеспечения научных разработок ведущих стран мира. Определены основные сущностные характеристики социальных инноваций. Обоснованы ключевые направления социальных инноваций в национальных компаниях на перспективу, в частности, в человеческий капитал.

Научная новизна результатов исследования. Получила дальнейшее развитие характеристика основных сущностных признаков социальных инноваций. Предложена модель финансового механизма реализации социальных инноваций с учетом ведущего отечественного опыта и мировой практики.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные в результате проведенных исследований тенденции и приоритеты финансирования научных разработок важны и полезны в контексте определения стратегических задач и направлений финансового обеспечения инновационной деятельности в Украине. Предложенная модель финансового механизма реализации социальных инноваций может стать ориентиром для обоснования источников, инструментов и рычагов финансирования инновационной деятельности отечественных компаний.

Ключевые слова: инновационная деятельность; инновации; социальные инновации; финансовое обеспечение; финансовых механизм; человеческий капитал; компании.

 

Kryukova I.A. SOCIAL INNOVATIONS AS A STRATEGIC DIRECTION OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE AND THE FINANCIAL MECHANISM OF THEIR IMPLEMENTATION

Purpose. The aim of the article is to substantiate the directions of social innovations and the model of the financial mechanism for their support in Ukraine on the basis of a synthesis of modern world practice of innovative activity.

Methodology of research. A combination of cabinet and field research methods are used in writing the article. In particular, the methods of theoretical generalization: analysis, synthesis, abstract and logical method (when substantiating the essential features of social innovations and the model of the financial mechanism for their implementation); economic and statistical methods (when assessing the dynamics of costs for financing scientific research in the world); empirical research methods (in determining key areas for implementing social innovations in Ukrainian companies, taking into account leading domestic experience and international European practices); methods of graphic representation of the obtained research results. The main essential characteristics of social innovation are identified.

Findings. It is determined that social innovation in modern conditions is one of the indispensable factors in the development of innovation and ensuring stable economic and social development of leading countries. The current level of innovative activity and the state of financial support of scientific developments of the leading countries of the world are analyzed here. The main essential characteristics of social innovations are identified. The key areas of social innovations in national companies for the future are substantiated, in particular, in human capital.

Originality. Characteristic of the main essential features of social innovation was further developed. The model of the financial mechanism for implementing social innovations, taking into account leading domestic experience and world practice, is proposed.

Practical value. The trends and priorities for financing research and development resulting from the conducted research are important and useful in the context of defining strategic objectives and areas of financial support for innovative activity in Ukraine. The proposed model of the financial mechanism for implementing social innovations can become a guideline for substantiating the sources, tools and levers of financing the innovation activities of domestic companies.

Key words: innovative activity; innovations; social innovations; financial support; financial mechanism; human capital; companies.


Ключові слова


Ключові слова: інноваційна діяльність; інновації; соціальні інновації; фінансове забезпечення; фінансовий механізм; людський капітал; компанії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Global Innovation index 2019. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator (дата звернення: 01.02.2020).

Shqipe G., Veland R. The Impact of Innovation into the Economic Grows. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/22270/1/MPRA_paper_22270.pdf (дата звернення: 01.02.2020).

Eurostat. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupBookmark.do (дата звернення: 01.02.2020).

Наукова та інноваційна діяльність країни. 2018: статистичний збірник. Київ : Держ. служба статистики України, 2019. 106 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf (дата звернення: 01.02.2020).

Рижикова Н. І. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств та об’єднань агропромислового виробництва: стратегії, механізми та інструментарій : монографія. Харків : ТОВ: «Смугаста типографія», 2017. 400 с.

Fonseca T., Faria P., Lima F. Human capital and innovation: the importance of the optimal organizational task structure. Research Policy. 2019. № 48. Р. 616-627.

Griliches Z. Education, human capital and growth: a personal perspective. Journal of Labor Economics. 1997. № 15. Р. 330-344. URL: https://ideas.repec.org/s/ucp/jlabec.html (дата звернення: 01.02.2020).

Asteriou D., Agiomirgianakis G. M. Human capital and economic growth: time series evidence from Greece. Journal of Policy Modeling. 2001. № 5. Р. 481-489. URL: http://www.econmodels.com/public/index.php (дата звернення: 01.02.2020).

Hansson B., Johanson U., Leitner K. The impact of human capital and human capital investments on company performance: evidence from literature and European survey results. Journal American Economic Review. 2000. № 5. Р. 1184-1208. URL: https://www.aeaweb.org/journals (дата звернення: 01.02.2020).

Hahn J., Andor L. Guide to Social Innovation. Regional and Urban Policy. Brussels: European Commission, 2013. 71 p.

Social Innovation Community. URL: https://www.siceurope.eu/about-sic/what-socil-innovation/what-social-innovation (дата звернення: 01.02.2020).

Center for social innovation. Stanford business. URL: https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/centers-initiatives/csi/defining-social-innovation (дата звернення: 01.02.2020).

Бойко-Бойчук Л. В. Поняття «соціальна інновація»: типи визначень, приклади застосування. Наука та інновації. 2009. Т. 5. № 3. С. 94-99.

Яковец Ю. Многоликость инноваций. Москва : Экономика, 2004. 444 c.

Федулова Л. І. Соціальні інновації в системі соціально-економічних відносин. URL: http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/usoc/2008_3/60 (дата звернення: 05.02.2020).

How to Evaluate Impact of Social Innovations Programs. URL: https://www.sopact.com/perspectives/social-innovation-programs-evaluation (дата звернення: 01.02.2020).

Красноруцький О. О., Гринь Є. Л., Власенко Т. А. Науково-теоретичне обґрунтування сутності стратегічних змін на підприємстві. Економічний вісник Університету. 2018. Вип. 38. С. 53-63.

Cuppoza C., Divella M. Human capital and firms’ innovation: evidence from emerging economies. Journal Economics of Innovation and New Technology. 2019. № 28. Р. 741-757.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024