РЕФОРМУВАННЯ РНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТЧНІ АСПЕКТ

Ігор Михайлович Гонак

Анотація


Гонак І.М. РЕФОРМУВАННЯ РНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТЧНІ АСПЕКТ

Мета. Дослідження теоретичних і практичних аспектів сучасного стану та перспектив розвитку і регулювання ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. В процесі дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи, а саме абстрактно-логічний та дедуктивний – при дослідженні проблем ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні, оцінці сучасного стану його функціонування.

Результати дослідження. Доведено важливість української землі як основного національного багатства українського народу. Охарактеризовано аспекти функціонування ринку землі в Україні на сучасному етапі. Розглянуто ризики запуску ринку землі в умовах війни та недосконалого законодавства. Обґрунтовано недоцільність продажу землі юридичним особам і концентрації у однієї фізичної особи не більше 200 гектарів; якщо ж для бізнесу потрібно більше 200 га землі, то варто створювати кооперативи, тоді громадяни матимуть можливість отримати прибуток від спільного бізнесу. Запропоновано особливий механізм оподаткування продажу землі сільськогосподарського призначення. Доведено недоцільність вільного продажу землі в Україні до 2025 року. Обґрунтовано, що ведення податку у розмірі, який буде еквівалентний не менше п’яти тисяч євро за гектар, дасть значні доходи у бюджет, зумовить уникнення масштабних спекуляцій на ринку землі, забезпечить високу вартість землі і зумовить можливість її використання як дорогої застави при придбанні сільськогосподарської техніки.

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що вільний продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні юридичним та фізичним особам неефективний, а доцільний продаж тільки державі та місцевим громадам. Доведено, що на зростання вартості землі сільськогосподарського призначення в Україні та зменшення можливих спекуляцій на ринку землі позитивно вплине оподаткування операцій з продажу землі.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження, які виражені у висновках та пропозиціях, сприяють вирішенню проблем забезпечення ефективного функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні.

Ключові слова: земля; ринок землі; ціна землі; сільськогосподарські угіддя; оподаткування.

 

Гонак .М. РЕФОРМРОВАНЕ РЫНКА ЗЕМЛ В УКРАНЕ: ФНАНСОВО-ЭКОНОМЧЕСКЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛТЧЕСКЕ АСПЕКТЫ

Цель. сследование теоретических и практических аспектов современного состояния и перспектив развития и регулирования рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине.

Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод научного познания. В процессе исследования были использованы общенаучные и специальные методы, а именно абстрактно-логический и дедуктивный – при исследовании проблем рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине, оценке современного состояния его функционирования.

Результаты исследования. Доказана важность украинской земли как основного национального богатства украинского народа. Охарактеризованы аспекты функционирования рынка земли в Украине на современном этапе. Рассмотрены риски запуска рынка земли в условиях войны и несовершенного законодательства. Обоснована нецелесообразность продажи земли юридическим лицам и концентрации в физического лица не более 200 гектаров; если для бизнеса нужно более 200 га земли, то стоит создавать кооперативы. При этом больше граждан или семей смогут получить прибыль от совместного бизнеса. Предложен особый механизм налогообложения продажи земли сельскохозяйственного назначения. Доказана нецелесообразность свободной продажи земли в Украине до 2025 года. Обосновано, что введение налога в размере, котрый будет эквивалентен не менее пяти тысяч евро за гектар, даст значительные доходы в бюджет, обусловит избежание масштабных спекуляций на рынке земли, обеспечит высокую стоимость земли и способствует возможности ее использования как дорогого залога при приобретении сельскохозяйственной техники.

Научная новизна результатов исследования. Установлено, что свободная продажа земли сельскохозяйственного назначения в Украине юридическим и физическим лицам неэффективна, а целесообразной является продажа только государству и местным общинам. Доказано, что на рост стоимости земли сельскохозяйственного назначения в Украине и уменьшения возможных спекуляций на рынке земли положительно повлияет налогообложение операций по продаже земли.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования, выраженные в выводах и предложениях, будут способствовать решению проблем обеспечения эффективного функционирования рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине.

Ключевые слова: земля; рынок земли; цена земли; сельскохозяйственные угодья; налогообложения.

 

Honak I.M. REFORMATION OF THE LAND MARKET IN UKRAINE: FINANCIAL AND ECONOMIC, SOCIAL AND POLITICAL ASPECTS

Purpose. The aim of the article is to research the theoretical and practical aspects of the current state and prospects of development and regulation of the agricultural land market in Ukraine.

Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific knowledge. General scientific and special methods are used in the course of the research, namely deductive, abstract and logical – in the study of problems of the agricultural land market in Ukraine, in assessing the current state of its functioning.

Findings. The importance of the Ukrainian land as the main national wealth of the Ukrainian people is proved. Aspects of functioning of the land market in Ukraine at the present stage are described. The risks of launching the land market in times of war and imperfect legislation are considered. The expediency of sale of land to legal entities and concentration of one natural person not more than 200 hectares is substantiated; if business needs more than 200 hectares of land, then it is worth creating cooperatives and more citizens or families will be able to make a profit from joint business.

A special mechanism for taxation of agricultural land sales is proposed. The expediency of free sale of land in Ukraine till 2025 is proved. It is substantiated that a tax equivalent to at least five thousand euros per hectare will provide significant revenue to the budget, prevent large-scale speculation in the land market, ensure high value of land and make it possible to use it as the expensive collateral for the purchase of agricultural machinery.

Originality. It is established that the free sale of agricultural land in Ukraine to legal entities and individuals is ineffective, and it is advisable to sell only to the state and local communities. It is proved that the increase in the value of agricultural land in Ukraine and the reduction of possible speculation on the land market will be positively influenced by the taxation of land sales operations.

Practical value. The obtained results of the study, which are expressed in the conclusions and proposals, contribute to solving problems of ensuring the effective functioning of the agricultural land market in Ukraine.

Key words: land; land market; land price; agricultural land; taxation.

Ключові слова


Ключові слова: земля; ринок землі; ціна землі; сільськогосподарські угіддя; оподаткування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вартість землі в Європі та Україні – від найменшої до найбільшої за 1 га. АgroРоlit.com, 5 вересня 2019. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/615-vartist-zemli-v-yevropi-ta-ukrayini--vid-naymenshoyi-do-naybilshoyi-za-1-ga (дата звернення: 20.09.2019).

Ви знаєте, що… Кременчуцьке водосховище найбільше в Україні / Черкаси, офіційний портал міської ради, 26 січня 2015 р. URL: http://www.rada.cherkassy.ua/ua/newsread.php?view=4612&s=1&s1=18 (дата звернення: 20.09.2019).

Гонак І. Окремі фінансово-економічні та юридичні аспекти формування ринку землі в Україні. Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи : матеріали Національної науково-практичної конференції [Тернопіль, 7 листопада 2019 р.]. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2019. С. 59-61.

Гонак І.М. Технології «керованого хаосу» на валютно-фінансовому ринку. Інноваційна економіка. 2017. № 11-12 [72]. С. 236-240.

Готуйте ковчег. Які українські міста потонуть через глобальне потепління. НВ ТЕХНО, 16 січня 2019. URL: https://nv.ua/ukr/techno/popscience/gotuyte-kovcheg-yaki-ukrajinski-mista-potonut-cherez-globalne-poteplinnya-50001849.html (дата звернення: 10.12.2019).

Дєнков Д. Ринок землі Зеленського. Яким він буде. Економічна правда, 20 вересня 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/09/20/651811/ (дата звернення: 10.12.2019).

Кабмін затвердив законопроект про ринок землі. Економічна правда, 25 вересня 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/25/651973/ (дата звернення: 10.12.2019).

Київське море визнали найбільш небезпечним об’єктом на Землі. ТСН. 1 грудня 2011. URL: https://tsn.ua/ukrayina/kiyivske-more-viznali-naybilsh-nebezpechnim-ob-yektom-na-zemli.html (дата звернення: 04.12.2019).

Конституція України : Закон України від 28.06.1996. №254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua (дата звернення: 20.09.2019).

Кушнірук Б. По мораторію на продаж землі - цілий парад маніпуляцій і домислів. Укрінформ. 22.06.2017. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2251168-po-moratoriu-na-prodaz-zemli-cilij-parad-manipulacij-i-domisliv.html (дата звернення: 20.09.2019).

Масляк П. О. Географія України : пробний підручник для 8-9 класів середньої школи. Київ : Зодіак-ЕКО, 1996. 432 с.

Населення Ізраїлю. Посольство Ізраїлю в Україні. URL: https://embassies.gov.il/kiev/AboutIsrael/People/Pages/Peop (дата звернення: 12.11.2019).

Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві : підручник. Київ : КНЕУ, 2004. 495 с.

Новиков К. Раби освіченої Європи. З пережитками феодалізму традиційно прощалися під грім канонад. Закон і Бізнес. 12.03 – 18.03.2011. URL: https://zib.com.ua/ua/print/1726-rabi_osvichenoi_vropi.html (дата звернення: 20.09.2019).

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua. (дата звернення: 21.08.2019).

Офіційний сайт Української аграрної конференції. URL: http://agroconf.org/content. (дата звернення: 21.08.2019).

Побоченко Л. М. Місце України на світовому продовольчому ринку. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2015. № 2. С. 98-105.

Понятишин Н. Олешківські піски – природне диво України та найбільша пустеля Європи. В світі. 22.01.2015. URL: http://vsviti.com.ua/nature/24854 (дата звернення: 20.09.2019).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення : Проект Закону України № 2178-10 від 10.10.2019. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059 (дата звернення: 17.10.2019).

Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо продовження до 2025 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення: Рішення Тернопільської Обласної Ради від 17 вересня 2019 року, №1423. Монастириська Районна Рада. URL: https://monastyryska-rayrada.gov.ua/news/14-10-07-18-10-2019/ (дата звернення: 23.09.2019).

Соколов М. Що не так із законопроектом про ринок землі. ЛІГА. Бизнес. 23.09.2019. URL: http://uacouncil.org/uk/post/so-ne-tak-iz-zakonoproektom-pro-rinok-zemli (дата звернення: 30.09.2019).

Соціально-економічна географія України : навчальний посібник / За ред. проф. Шаблія О. І. Видання друге, перероблене і доповнене. Львів : Світ, 2000. 680 с.

Food and Agriculture Organization. URL: http://www.fao.org/home/en/ (дата звернення: 20.09.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024