ОПТМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМ НА ПІДПРЄМСТВІ

Наталія Ізидорівна Сарай

Анотація


Сарай Н.І. ОПТМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМ НА ПІДПРЄМСТВІ

Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо визначення змісту бізнес-процесу та процесного підходу в управлінні підприємством, обґрунтування класифікаційних ознак групування бізнес-процесів та виявлення показників оцінки бізнес-процесів підприємства й факторів впливу на їх ефективність.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо оптимізації управління бізнес-процесами на підприємстві. Для досягнення поставленої мети було використано такі загальнонаукові методи дослідження: системно-структурного й термінологічного аналізу – для впорядкування понятійно-термінологічного апарату щодо економічного змісту категорії «бізнес-процес»; групування, порівняння і теоретичного узагальнення – для вивчення наукових праць з проблематики управління бізнес-процесами на підприємстві; індукції та дедукції – для вивчення класифікаційних ознак групування бізнес-процесів та виявлення показників оцінки бізнес-процесів на підприємстві; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків.

Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність застосування процесного підходу до організації і управління підприємством. Визначено економічну суть категорії «бізнес-процес». Встановлено, що бізнес-процес – це структурована послідовність дій по виконанню відповідного виду діяльності на всіх етапах життєвого циклу предмета діяльності. Досліджено характерні ознаки бізнес-процесів: наявність внутрішніх і зовнішніх користувачів; функціонування усередині підрозділів компанії і між ними, а також між різними організаціями; базування на способі виконання робіт, характерному для тієї або іншої організації. Визначено головні характеристики якості бізнес-процесів підприємства, а саме: результативність; ефективність; адаптивність; антиціпативність.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку визначення змісту бізнес-процесу та процесного підходу в управлінні підприємством, обґрунтування класифікаційних ознак групування бізнес-процесів та можливостей застосування показників оцінки бізнес-процесів підприємства й факторів впливу на їх ефективність в управлінні вітчизняними підприємствами.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано рекомендації, якими визначено умови забезпечення оптимізації управління бізнес-процесами на підприємстві, зокрема: застосування процесного підходу до управління підприємством; використання системи показників для оцінки бізнес-процесів підприємства; визначення впливу факторів на їх ефективність.

Ключові слова: процес; бізнес-процес; процесний підхід; показник; чинник; управління підприємством.

 

Сарай Н.. ОПТМЗАЦЯ УПРАВЛЕНЯ БЗНЕС-ПРОЦЕССАМ НА ПРЕДПРЯТ

Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по определению содержания бизнес-процесса и процессного подхода в управлении предприятием, обоснование классификационных признаков группировки бизнес-процессов и определение показателей оценки бизнес-процессов предприятия и факторов влияния на их эффективность.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются тезисы современной экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых касательно оптимизации управления бизнес-процессами на предприятии. Для достижения поставленной цели были использованы следующие общенаучные методы исследования: системно-структурного и терминологического анализа – для исследования понятийно-терминологического аппарата по экономическому содержанию категории «бизнес-процесс»; группирования, сравнения и теоретического обобщения – для изучения научных трудов по проблематике управления бизнес-процессами на предприятии; индукции и дедукции – для изучения классификационных признаков группирования бизнес-процессов и определения показателей оценки бизнес-процессов на предприятии; абстрактно-логический – для теоретического обобщения и формулирования выводов.

Результаты исследования. Обоснована необходимость применения процессного подхода к организации и управлению предприятием. Определена экономическая сущность категории «бизнес-процесс». Установлено, что бизнес-процесс – это структурированная последовательность действий по выполнению соответствующего вида деятельности на всех этапах жизненного цикла предмета деятельности. сследованы характерные признаки бизнес-процессов: наличие внутренних и внешних пользователей; функционирование внутри подразделений компании и между ними, а также между различными организациями; основанность на способе выполнения работ, характерном для той или иной организации. Определены главные характеристики качества бизнес-процессов предприятия, а именно: результативность; эффективность; адаптивность; антиципативнисть.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшего развития определение содержания бизнес-процесса и процессного подхода в управлении предприятием, обоснование классификационных признаков группировки бизнес-процессов и возможностей применения показателей оценки бизнес-процессов предприятия и факторов влияния на их эффективность в управлении отечественными предприятиями.

Практическая значимость результатов исследования. Предложены рекомендации, которые определяют условия обеспечения оптимизации управления бизнес-процессами на предприятии, в частности: применение процессного подхода к управлению предприятием; использование системы показателей для оценки бизнес-процессов предприятия; определение влияния факторов на их эффективность.

Ключевые слова: процесс; бизнес-процесс; процессный подход; показатель; фактор; управление предприятием.

 

Sarai N.I. OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions and practical recommendations for determining the content of business process and process approach in management of the enterprise, substantiation of classification features of grouping business processes and identifying indicators of evaluation of business processes of the enterprise and factors influencing their effectiveness.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is the position of modern economic theory, scientific works of domestic and foreign scientists to optimize the management of business processes at the enterprise. The following general scientific methods of research are used to achieve this goal: system-structural and terminological analysis – to streamline the conceptual and terminological apparatus regarding the economic content of the category "business process"; grouping, comparison and theoretical generalization – for the study of scientific works on the problems of business process management at the enterprise; inductions and deductions – to study the classification features of business process grouping and identify business process evaluation indicators at the enterprise; abstract and logical – for theoretical generalization and formulation of conclusions.

Findings. The necessity of applying the process approach to the organization and management of the enterprise is substantiated. The economic essence of the category "business process" is determined. It is established that a business process is a structured sequence of actions to perform an appropriate type of activity at all stages of the life cycle of the subject activity.

Characteristics of business processes: presence of internal and external users; functioning within and between divisions of the company and between different organizations; based on the way in which the organization works. The main characteristics of quality of business processes of the enterprise are determined, namely: effectiveness; efficiency; adaptability; anti-corruption.

Originality. There was further development of the definition of the content of the business process and process approach in management of the enterprise are generalized, the classification features of grouping of business processes are substantiated and the possibilities of application of indicators of estimation of business processes of enterprise and factors of influence on their efficiency in management of domestic enterprises are offered.

Practical value. Recommendations are proposed which define the conditions for ensuring optimization of business process management at the enterprise, in particular: application of the process approach to enterprise management; use of a scorecard to evaluate the business processes of an enterprise determining the impact of factors on their effectiveness.

Key words: process; business process; process approach; indicator; factor; enterprise management.


Ключові слова


Ключові слова: процес; бізнес-процес; процесний підхід; показник; чинник; управління підприємством.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андерсен Бьёрн. Бизнес-процессы. ?нструменты совершенствования / Пер. с англ. С. В. Ариничева. Москва : Р?А «Стандарты и качество», 2003. 272 с.

Горлачук В. В., Яненкова І. Г. Економіка підприємства : навч. посіб. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. 344 с.

Демиденко В. В. Управління бізнес-процесами як складова процесного підходу до управління підприємством. Ефективна економіка. 2015. № 11. С. 98-107.

Дубинина В. В. Управление бизнес-процессами предприятия. Вестник Самарского государственного университета. 2015. № 5(127). С. 39-47.

Загородна О. М., Серединська В. М. Бізнес-процеси підприємства: сутність та класифікація. URL: http://sophus.at.ua/publ/2016_12_14_kampodilsk/sekcija_section_3_2016_12_14/biznes_procesi _pidpriemstva_sutnist_ta_klasifikacija/136-1-0-2192 (дата звернення: 25.12.2019).

Мешкис Д. К. Формирование бизнес-процессов развития организации на основе механизма архитектурного управления и контроля. Вестник науки и образования Северо-Запада России. 2015. Т. 1. № 1. URL: http://vestniknauki.ru (дата звернення: 17.10.2019).

Рудінська О. В., Яроміч С. А., Молоткова І. О. Менеджмент : навч. посіб. Київ : Ніка-Центр, 2002. 335 с.

Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 416 с.

Ходаківський О. М. Управління бізнес-процесами підприємства. Агросвіт. 2017. № 22. С. 60-64.

Чернобай Л. І., Дума О. І. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель. Економічний аналіз. 2015. Т. 22. № 2. С. 171-182.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024