АНТКРЗОВА ПРОГРАМА АВІАКОМПАНІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВЩА

Надія Василівна Соловей, Олена Миколаївна Рибак, Людмила Олексіївна Петрусенко

Анотація


Соловей Н.В., Рибак О.М., Петрусенко Л.О. АНТКРЗОВА ПРОГРАМА АВІАКОМПАНІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВЩА

Мета. Систематизація та аналіз причин і наслідків банкрутства авіакомпаній на ринку авіаційних перевезень України і на цій основі ‒ створення уніфікованої антикризової програми для українських авіакомпаній, що враховуватиме особливості нестабільного фінансово-інформаційного середовища.

Методика дослідження. При дослідженні генезису сектору авіаційних перевезень України було використано методи аналізу, синтезу, вибірки, графічний та ін. З метою обґрунтування базових положень концепції антикризового управління було використано абстрактно-логічний метод, методи теоретичного узагальнення, діалектики, логіки. Для розробки адаптованої антикризової програма авіакомпанії застосовувався структурно-процесний, балансовий та ситуаційний підходи, а також метод експертних оцінок.

Результати дослідження. Визначено, що у сучасній світовій фінансово-економічній системі важкопрогнозованим та динамічним явищем є кризи, що загострюють проблеми у різних галузях економіки. Проаналізовано проблеми українських авіаперевізників і визначено, що результати діяльності останніх залишаються низькими, ситуація ускладнюється ознаками майбутніх і наслідками минулих криз. Запропоновано адаптовану антикризову програму для українських авіакомпаній, що заснована на визначенні характеру деструктивних факторів та виборі заходів, які їм відповідатимуть.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено адаптовану антикризову програми для авіакомпаній України, що, на відміну від існуючих, враховує особливості роботи авіаційної галузі та визначає заходи залежно від рівня та характеру деструктивного фактору впливу на діяльність авіаперевізника.

Практична значущість результатів дослідження. Запропонована адаптована антикризова програма, з урахуванням зазначених рекомендацій до застосування, надасть можливість українським авіакомпаніям оперативно мобілізувати ресурси та призвичаїтись до нових умов діяльності, стабілізувати основні фінансово-економічні показники, пришвидшити швидкість реакції на кризові явища.

Ключові слова: фінансова криза; банкрутство; антикризове управління; антикризова програма; авіакомпанія; інформаційне середовище; надзвичайні події.

 

Соловей Н.В., Рыбак А.Н., Петрусенко Л.А. Антикризисная программа АВАКОМПАН В УСЛОВЯХ нестабильной финансовой-НФОРМАЦОННОЙ СРЕДЫ

Цель. Систематизация и анализ причин и последствий банкротства авиакомпаний на рынке авиационных перевозок Украины и на этой основе ‒ создание унифицированной антикризисной программы для украинских авиакомпаний, учитывающей особенности нестабильной финансово-информационной среды.

Методика исследования. При исследовании генезиса сектора авиаперевозок Украины были использованы методы анализа, синтеза, выборки, графический и др. С целью обоснования базовых положений концепции антикризисного управления были использованы абстрактно-логический метод, методы теоретического обобщения, диалектики, логики. Для разработки адаптированной антикризисной программа авиакомпании применялся структурно-процессный, балансовый и ситуационный подходы, а также метод экспертных оценок.

Результаты исследования. Определено, что в современной мировой финансово-экономической системе трудно прогнозируемым и динамичным явлением становится кризис, которому особенно подвержена авиационная отрасль. Проанализированы проблемы украинских авиаперевозчиков и определено, что результаты деятельности последних остаются низкими, ситуация осложняется признаками будущих и последствиями прошлых кризисов. Предложено адаптированную антикризисную программу для украинских авиакомпаний, основанную на определении характера деструктивных факторов и выборе мер, которые им отвечают.

Научная новизна результатов исследования. Разработана адаптированная антикризисная программа для авиакомпаний Украины, что, в отличие от существующих, учитывает особенности работы авиационной отрасли и определяет зависимость предложенных мероприятий от уровня и характера деструктивных факторов влияния на деятельность авиаперевозчика.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенная адаптированная антикризисная программа, с учетом указанных рекомендаций к применению, позволит украинским авиакомпаниям оперативно мобилизовать ресурсы и адаптироваться к новым условиям деятельности, стабилизировать основные финансово-экономические показатели, ускорить реакцию на кризисные явления.

Ключевые слова: финансовый кризис; банкротство; антикризисное управление; антикризисная программа; авиакомпания; информационная среда; чрезвычайные происшествия.

 

Solovei N.V., Rybak O.M., Petrusenko L.O. ANTI-CRISIS PROGRAM OF AIRLINE COMPANIES IN THE CONDITIONS OF AN UNSTABLE FINANCIAL AND INFORMATION ENVIRONMENT

Purpose. The aim of the article is systematization and analysis of the causes and consequences of bankruptcy of airline companies in the Ukrainian air transport market, and on this basis – creation of a unified anti-crisis program for Ukrainian airlines, which will take into account the peculiarities of the unstable financial and information environment.

Methodology of research. Methods of analysis, synthesis, sampling, graphic, etc. are used in the study of the genesis of the aviation sector of Ukraine. The abstract and logical method, methods of theoretical generalization, dialectics and logic are used in order to substantiate the basic provisions of the concept of crisis management. The airline's structural, process, balance and situational approaches as well as the method of expert judgment are used to develop an adapted anti-crisis program for the airline company.

Findings. It has been determined that in today's world financial and economic system, crises that aggravate problems in different sectors of the economy are difficult to predict and dynamic phenomenon. The problems of the Ukrainian air carriers have been analysed and the results of the activity of the latter are found to be low, the situation is complicated by the signs of future and consequences of past crises. An adapted anti-crisis program for Ukrainian airline companies is proposed, based on identifying the nature of the destructive factors and choosing the measures that will be appropriate for them.

Originality. An adapted anti-crisis program for Ukrainian airline companies has been developed, which, unlike the existing ones, takes into account the peculiarities of the aviation industry and determines measures depending on the level and nature of the destructive factor influencing the activity of the air carrier.

Practical value. The proposed adapted anti-crisis program, taking into account these recommendations for application, will allow Ukrainian airline companies to quickly mobilize resources and become accustomed to new conditions of activity, stabilize the main financial and economic indicators, accelerate the speed of response to crisis phenomena.

Key words: financial crisis; bankruptcy; anti-crisis management; anti-crisis program; airline company; information environment; extraordinary events.


Ключові слова


Ключові слова: фінансова криза; банкрутство; антикризове управління; антикризова програма; авіакомпанія; інформаційне середовище; надзвичайні події.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарова М. Л. Основні завдання антикризового управління підприємством. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. 2012. № 140. С. 28-32.

Еш С. М. Методичне забезпечення антикризового управління фінансами підприємств. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2011. № 41. С. 174-178.

Тимошенко О. В., Буцька О. Ю., Сафарі Ф. Х. Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства. Економічний аналіз. 2016. Том 23. № 2. С. 187-192.

Шершньова З. Є. Антикризовий «стратегічний набір»: характеристика основних складових та методичних підходів до обґрунтування. Управління розвитком. 2006. № 7. С. 186-190.

Манойленко О. В. Антикризове управління у корпоративному секторі економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.03 / Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. Харків, 2010. 37 с.

Морданов М. А. Оценка причин банкротства авиакомпании «В?М-АВ?А» на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Вестник Сургутского государственного университета. 2018. Вып. 2(20). С. 85-90.

Гаврилко Т. О., Ткаченко В. Ю. Банкрутство авіаційних підприємств в Україні: моделі оцінки ймовірності настання. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 44. С. 66-71.

Державна служба статистики України. Статистична інформація. Транспорт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.01.2020).

Державна авіаційна служба України. Статистика. Періодична інформація. URL: https://avia.gov.ua/pro-nas/statistika/periodychna-informatsiya/ (дата звернення: 21.01.2020).

Airlines Inform. Недавно закрывшиеся авиакомпании. URL: https://www.airlines-inform.ru/ceased_operations/9.html (дата звернення: 10.01.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024