ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛВУ НА ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРЄМСТВА В КРЗОВХ УМОВАХ

Людмила Олександрівна Сабадаш

Анотація


Сабадаш Л.О. ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛВУ НА ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРЄМСТВА В КРЗОВХ УМОВАХ

Мета. Оцінювання і аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ, які впливають на економічну стійкість підприємства в кризових умовах та визначення серед них позитивних й негативних, дестабілізуючих.

Методика дослідження. Для визначення найвпливовіших факторів внутрішнього середовища за трьома складовими (фінансовою, виробничо-господарською та інвестиційною) використано метод головних компонент. Він дозволяє виділити нові узагальнені змінні – компоненти, які знижують розмірність початкової системи показників та утворюють ортогональну систему компонент, в якій дисперсії характеризують статистичні властивості цих компонент. Реалізація методу головних компонент в середовищі статистичного пакета Statgraphics Centurion дозволила отримати такі рівняння перших компонент за кожною складовою, оскільки саме вони пояснюють основне змінення показників економічної стійкості згідно величини їх відносного вкладу в загальну дисперсію всіх ознак.

Результати дослідження. Проведено оцінювання впливу факторів на економічну стійкість підприємства в кризових умовах на прикладі підприємств машинобудування. В результаті дослідження доведено вплив показників на економічну стійкість за виділеними складовими: фінансовою, виробничо-господарською та інвестиційною. Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновки про те, що всі складові оцінювання економічної стійкості в кризових умовах знаходять своє відображення у виділених факторах.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено метод комплексного оцінювання факторів впливу на економічну стійкість підприємства в кризових умовах, який поєднує наукові підходи та методи, що дозволяє розробити стратегічні рішення, спрямовані на забезпечення економічної стійкості.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення економічної стійкості промислових підприємств. Очікується, що результати запропонованого оцінювання економічної стійкості стануть в нагоді під час проведення науково-методичних та практичних семінарів (тренінгів) щодо стимулювання виходу підприємств з під впливу кризових умов.

Ключові слова: економічна стійкість; оцінювання економічної стійкості; латентні фактори; фінансові складові; виробничо-господарські складові; інвестиційні складові.

 

Сабадаш Л.А. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВЛЯНЯ НА ЭКОНОМЧЕСКУЮ УСТОЙЧВОСТЬ ПРЕДПРЯТЯ В КРЗСНЫХ УСЛОВЯХ

Цель. Оценивание и анализ факторов внутренней и внешней среды, влияющих на экономическую устойчивость предприятия в кризисных условиях и определение среди них положительных и отрицательных, дестабилизирующих.

Методика исследования. Для определения самых влиятельных факторов внутренней среды по трем составляющим (финансовой, производственно-хозяйственной и инвестиционной) использован метод главных компонент. Он позволяет выделить новые обобщенные переменные – компоненты, которые снижают размерность исходной системы показателей и образуют ортогональную систему компонент, в которой дисперсии характеризует статистические свойства этих компонентов. Реализация метода главных компонент в среде статистического пакета Statgraphics Centurion позволила получить следующие уравнения первых компонент по каждой составляющей, поскольку именно они объясняют основное изменение показателей экономической устойчивости согласно величины их относительного вклада в общую дисперсию всех признаков.

Результаты исследования. Проведена оценка влияния факторов на экономическую устойчивость предприятия в кризисных условиях на примере предприятий машиностроения. В результате исследования доказано влияние показателей на экономическую устойчивость по выделенным составляющим: финансовой, производственно-хозяйственной и инвестиционной. Результаты проведенных исследований позволяют сделать выводы о том, что все составляющие оценки экономической устойчивости в кризисных условиях находят свое отражение в выделенных факторах.

Научная новизна результатов исследования. Разработан метод комплексной оценки факторов влияния на экономическую устойчивость предприятия в кризисных условиях, объединяющий научные подходы и методы, что позволяет разработать стратегические решения, направленные на обеспечение экономической устойчивости.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть использованы при формировании стратегических решений, направленных на обеспечение экономической устойчивости промышленных предприятий. Ожидается, что результаты предложенного оценивания экономической устойчивости пригодятся при проведении научно-методических и практических семинаров (тренингов) по стимулированию выхода предприятий из-под влияния кризисных условий.

Ключевые слова: экономическая устойчивость; оценка экономической устойчивости; латентные факторы; финансовые составляющие; производственно-хозяйственные составляющие; инвестиционные составляющие.

 

Sabadash L.O. ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING THE ECONOMIC STABILITY OF AN ENTERPRISE IN CRISIS CONDITIONS

Purpose. The aim of the article is assessment and analysis of factors of internal and external environment that affect the economic stability of an enterprise in crisis conditions and determine among them positive and negative, destabilizing.

Methodology of research. The principal components method is used to determine the most influential factors of the internal environment by the three components (financial, industrial, economic and investment). It allows us to identify new generalized variables – components that reduce the dimension of the initial metric and form an orthogonal system of components in which the variances characterize the statistical properties of these components. The implementation of the principal component method in the Statgraphics Centurion statistical package made it possible to obtain the equations of the first components for each component, since they explain the major change in economic sustainability indicators according to the value of their relative contribution to the total variance of all attributes.

Findings. The influence of factors on the economic stability of the enterprise in crisis conditions is evaluated on the example of machine-building enterprises. As a result of the research, the impact of indicators on economic sustainability by the selected components is proved: financial, investment production and economic. The results of the conducted researches allow to conclude that all components of the assessment of economic resilience in crisis conditions are reflected in the highlighted factors.

Originality. The method of complex estimation of factors of influence on the economic stability of the enterprise in crisis conditions is developed, which combines scientific approaches and methods, which allows to develop strategic decisions aimed at and ensuring economic stability.

Practical value. The results of the study can be used in the formulation of strategic decisions aimed at ensuring the economic sustainability of industrial enterprises. It is expected that the results of the proposed assessment of economic sustainability will be useful during the conduct of practical, scientific and methodological seminars (trainings) on stimulating the exit of enterprises under the influence of crisis conditions.

Key words: economic stability; evaluation of economic stability; latent factors; financial components; production and economic components; investment components.

 


Ключові слова


Ключові слова: економічна стійкість; оцінювання економічної стійкості; латентні фактори; фінансові складові; виробничо-господарські складові; інвестиційні складові.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ареф’єва О. В., Городинська Д. М. Управління економічною стійкістю підприємств : монографія. Київ : Європейський університет, 2011. 229 с.

Малярець Л. М., Смолякова О. М. Оптимізація значень показників економічної стійкості підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 1 (220). С. 11-23.

Д’якова Т. А. Управління економічною стійкістю підприємства з використанням збалансованої системи показників. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. 2012. № 247. С. 365-371.

Антропов Ю. В., Бєлєнкова О. Ю. Економічна стійкість малих будівельних підприємств України: оцінка, тенденції, перспективи. Проблеми економіки. 2013. № 3. С. 51-62.

Шовкопляс А. Ш. Чинники забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. 2013. № 44. С. 394-402.

Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 780. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF (дата звернення: 16.01.2020).

Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. Дата оновлення: 05.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 16.01.2020).

Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI. Дата оновлення: 05.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 (дата звернення: 16.01.2020).

Малярець Л. М., Сабадаш Л. О. Оцінювання економічної стійкості промислового підприємства в сучасних умовах. Вісник Одеського національного університету. 2019. Том. 24. Випуск 3 (76). С. 113-119.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024