РЕСУРСНЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРСТЧНМ ПІДПРЄМСТВАМ

Василь Ярославович Брич, Наталія Андріївна Галиш

Анотація


Брич В.Я., Галиш Н.А. РЕСУРСНЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРСТЧНМ ПІДПРЄМСТВАМ

Мета. Обґрунтування теоретичних засад ресурсного підходу до стратегічного управління туристичними підприємствами Тернопільської області з огляду на потребу у їх сталому розвитку в умовах активізації ринку туристичних послуг.

Методика дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань стратегічного розвитку підприємств туристичної сфери. В процесі дослідження використано методи: аналізу (при виокремленні ключових параметрів базових стратегій підприємств), синтезу (для узагальнення поняття ресурсних стратегій підприємств туристичної сфери), SWOT-аналізу (для виявлення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у стратегічній діяльності туристичної фірми «Край відпочинку»).

Результати дослідження. Обґрунтовано сутність категорії «ресурсні стратегії», охарактеризовано їх ключові параметри. Виділено основні напрямки розвитку туристичного потенціалу Тернопільської області, й відтак – стратегічні вектори для конкурентної діяльності туристичних підприємств. На основі проведеного аналізу згруповано фактори можливостей та загроз у розвитку туристичного підприємства «Край відпочинку», що дозволило винести пропозиції щодо напрямків його діяльності.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано теоретичні засади ресурсного підходу до стратегічного управління підприємствами туристичної сфери, пов’язаного із дотриманням концептуальних принципів сталого розвитку як глобальної стратегії сучасного розвитку. Зокрема доведено, що використання ресурсного підходу може суттєво вплинути на ефективність роботи туристичного підприємства в конкурентному середовищі.

Практична значущість результатів дослідження. За результатами SWOT-аналізу виявлено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози туристичного підприємства «Край відпочинку». Побудовано матриці можливостей та загроз для даного підприємства, в результаті чого вдалось диференціювати ступінь впливу на діяльність туристичної фірми залежно від оцінки ймовірності їх реалізації при складанні планів стратегічного розвитку.

Ключові слова: стратегічне управління; стратегічне планування; сталий розвиток; ресурсоорієнтований підхід; ресурсні стратегії; туристичне підприємство; туристичний продукт; ринок туристичних послуг.

 

Брыч В.Я., Галыш Н.А. РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНЮ ТУРСТЧЕСКМ ПРЕДПРЯТЯМ

Цель. Обоснование теоретических основ ресурсного подхода к стратегическому управлению туристическими предприятиями Тернопольской области, учитывая потребность в их устойчивом развитии в условиях активизации рынка туристических услуг.

Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам стратегического развития предприятий туристической сферы. В процессе исследования использованы методы: анализа (при выделении ключевых параметров базовых стратегий предприятий), синтеза (для обобщения понятия ресурсных стратегий предприятий туристической сферы), SWOT-анализа (для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в стратегической деятельности туристической фирмы «Край отдыха»).

Результаты исследования. Обоснована сущность категории «ресурсные стратегии», охарактеризованы их ключевые параметры. Выделены основные направления развития туристического потенциала Тернопольской области, и исходя из этого – стратегические векторы для конкурентной деятельности туристических предприятий. На основе проведенного анализа сгруппированы факторы возможностей и угроз в развитии туристического предприятия «Край отдыха», что позволило вынести рекомендации относительно направлений его деятельности.

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы теоретические основы ресурсного подхода к стратегическому управлению предприятиями туристической сферы, связанного с соблюдением концептуальных принципов устойчивого развития, как глобальной стратегии современного развития. В частности доказано, что использование ресурсного подхода может существенно повлиять на эффективность работы туристического предприятия в конкурентной среде.

Практическая значимость результатов исследования. По результатам SWOT-анализа выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для туристического предприятия «Край отдыха». Построены матрицы возможностей и угроз для данного предприятия, в результате чего удалось дифференцировать степень влияния на деятельность туристической фирмы в зависимости от оценки вероятности их реализации при составлении планов стратегического развития.

Ключевые слова: стратегическое управление; стратегическое планирование; устойчивое развитие; ресурсоориентированный подход; ресурсные стратегии; туристическое предприятие; туристический продукт; рынок туристических услуг.

 

Brych V.Ya., Halysh N.A. RESOURCE APPROACH TO STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is substantiation of theoretical bases of the resource approach to strategic management of tourism enterprises in the Ternopil region according to the need for their sustainable development in the conditions of activation of the tourist services market.

Methodology of research. The theoretical and methodological bases of the research are the findings of domestic and foreign scientists on the strategic development of tourism enterprises. In the course of the research, the methods of analysis are used (to identify key parameters of the basic enterprise strategies), synthesis (to generalize the concept of resource strategies of tourism enterprises), SWOT analysis (to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats in the strategic activity of the tourist company “Land of recreation”).

Findings. The essence of the category “resource strategies” is substantiated, their key parameters are characterized. The basic directions of development of tourist potential of Ternopil region are highlighted, and therefore – strategic vectors for competitive activity of tourist enterprises. The factors of opportunities and threats in the development of the tourist enterprise “Land of recreation” are grouped on the basis of analysis, therefore created possibilities to make proposals on the directions of its activity.

Originality. The theoretical foundations of the resource approach to the strategic management of tourism enterprises related to the adherence to the conceptual principles of sustainable development as a global strategy for modern development are substantiated. In particular, it is proved that the use of a resource approach can significantly affect the efficiency of the tourism enterprise in a competitive environment.

Practical value. According to the results of the SWOT-analysis, the strengths and weaknesses, opportunities and threats of the tourist enterprise “Land of recreation” are identified. Matrixes of opportunities and threats for the given enterprise were constructed. As a result it was possible to differentiate the degree of influence on the activity of a tourist enterprise depending on the probability assessment of their realization in drawing up plans for strategic development.

Key words: strategic management; strategic planning; sustainable development; resource-oriented approach; resource strategies; tourism enterprise; tourist product; tourist services market.

Ключові слова


Ключові слова: стратегічне управління; стратегічне планування; сталий розвиток; ресурсоорієнтований підхід; ресурсні стратегії; туристичне підприємство; туристичний продукт; ринок туристичних послуг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Брич В., Мазур В. Управління якістю туристичних послуг у сучасних умовах господарювання. Стратегія економічного розвитку України. 2014. Вип. 35. С. 161-170.

Війкман А., Сконберг К. Циркулярна економіка та переваги для суспільства. Явні переможці в області робочих місць та клімату в економіці, заснованій на відновлюваній енергії та ресурсоефективності. Дослідження стосовно Чеської Республіки та Польщі. URL: https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2018/02/dl-10-circular.pdf (дата звернення: 20.12.2019).

Зайцева В. М. Формування стратегії сталого розвитку туризму. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2013. Вип. 2. C. 50-57.

Захарченко Ю. І., Занора В. О. Стратегічне управління: узагальнення різновидів стратегій підприємств готельно-ресторанного господарства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Випуск № 5 (05). С. 124-131.

На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва : довідник / за заг. ред. С. В. Берзіна та ін. Київ : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 138 с.

Назаренко І. М. Наукові концепції розвитку стратегічного менеджменту: сутність, призначення та перспективи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2014. Випуск №1 (42). С. 18-24.

Організація туризму : підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. В. Я. Брича. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 448 с.

Програма розвитку туризму в Тернопільській області на 2016-2020 рр. URL: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/main/ua/45039/_828.pdf (дата звернення: 20.12.2019).

Ракоцило О. Ресурсні стратегії управління: аналіз сучасних концепцій. Актуальні проблеми державного управління. 2010. Вип. 2. С. 56-58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2010_2_18 (дата звернення: 20.12.2019).

Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини : монографія / За заг. ред. Брича В. Я., Тибіня А. М. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. 164 с.

Стратегія розвитку туризму і курортів на період до 2026 року : схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501 (дата звернення: 20.12.2019).

Топ-10 місць Тернопільщини з неймовірними краєвидами. URL: https://te.20minut.ua/ Podorozhi/top-7-mists-ternopilschini-z-neymovirnimi-kraevidami-kudi-mozhna-poyih-10712369.html (дата звернення: 20.12.2019).

Туризм / Головне управління статистики Тернопільської області. URL: http://www.te.ukrstat.gov.ua/statinfoT.html (дата звернення: 20.12.2019).

Туроперейтинг : підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. В. Я. Брича. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 440 с.

Jiricka A., Salak B., Eder R., Arnberger A. Energetic tourism: exploring the experience quality of renewable energies as a new sustainable tourism market. Sustainable tourism. 2010. Vol. 139. URL: https://www.researchgate.net/publication/271423321_Energetic_tourism_Exploring_the_experience_quality_of_renewable_energies_as_a_new_sustainable_tourism_market (дата звернення: 20.12.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024