НАУКОВЙ ПІДХІД ДО ОЦІНК ЕФЕКТВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНМ КОШТАМ

Наталія Юріївна Мельничук

Анотація


Мельничук Н.Ю. НАУКОВЙ ПІДХІД ДО ОЦІНК ЕФЕКТВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНМ КОШТАМ

Мета. Дослідження теоретичних засад державного управління та розробка на цій базі наукового підходу до оцінки ефективності управління бюджетними коштами згідно з міжнародними рейтингами.

Методика дослідження. Результати дослідження ґрунтуються на використанні абстрактно-логічного (при дослідженні існуючих підходів оцінки державного управління) та статистичного аналізу (при розрахунку показника ефективності управління бюджетними коштами України згідно з міжнародними рейтингами). Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять ключові положення, принципи та методи сучасної економічної теорії, фінансів та економіки.

Результати дослідження. Обґрунтовано, що успішне функціонування бюджетної системи можливе за умови моніторингу реального стану управління формуванням і використанням бюджетних коштів, оцінки ефективності прийняття управлінських рішень у бюджетному процесі. Доведено, що сучасний стан економічного розвитку України характеризується нестабільністю, стагнацією, відсутністю дієвого державного управління бюджетними коштами. Досліджено світові підходи до оцінки ефективності державного управління на основі GRICS та Індексу бюджетної прозорості. Це дало можливість запропонувати науково-методичний підхід до оцінки ефективності управління бюджетними коштами.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки ефективності управління бюджетними коштами, особливістю якого є запровадження розрахунку відповідного показника ефективності з виокремленням прямих (прозорість у бюджетній сфері, участь громадян у бюджетному процесі, бюджетний нагляд) та опосередкованих (політична стабільність, ефективність влади, верховенство закону, контроль за корупцією) факторів і рівнів (високого, порівняно високого, середнього, низького і критичного) ефективності. Такий підхід дозволив не тільки практично проаналізувати ефективність управління бюджетними коштами в Україні протягом 2008‑2017 рр., але й визначити її позицію серед інших держав світу у 2017 р.

Практична значущість результатів дослідження. Розроблений науковий підхід збагачує теорію і практику процесу управління бюджетними коштами та може бути застосований у діяльності законодавчих і виконавчих органів державної влади та органів місцевого самоврядування при розробці і прийнятті управлінських рішень у бюджетній сфері.

Ключові слова: бюджет; державне управління; бюджетні кошти; ефективність управління; державний борг.

 

Мельничук Н.Ю. НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТВНОСТ УПРАВЛЕНЯ БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ

Цель. сследование теоретических основ государственного управления и разработка на этой базе научного подхода к оценке эффективности управления бюджетными средствами в соответствии с международными рейтингами.

Методика исследования. Результаты исследования основываются на использовании абстрактно-логического (при исследовании существующих подходов оценки государственного управления) и статистического анализа (при расчете показателя эффективности управления бюджетными средствами Украины в соответствии с международными рейтингами). Теоретическую и методологическую основу исследования составляют ключевые положения, принципы и методы современной экономической теории, финансов и экономики.

Результаты исследования. Обосновано, что успешное функционирование бюджетной системы возможно при условии мониторинга реального состояния управления формированием и использованием бюджетных средств, оценки эффективности принятия управленческих решений в бюджетном процессе. Доказано, что современное состояние экономического развития Украины характеризуется нестабильностью, стагнацией, отсутствием действенного государственного управления бюджетными средствами. сследованы мировые подходы к оценке эффективности государственного управления на основе GRICS и ндекса бюджетной прозрачности. Это дало возможность предложить научно-методический подход к оценке эффективности управления бюджетными средствами.

Научная новизна результатов исследования. Предложен научно-методический подход к оценке эффективности управления бюджетными средствами, особенностью которого является введение расчета соответствующего показателя эффективности с выделением прямых (прозрачность в бюджетной сфере, участие граждан в бюджетном процессе, бюджетный надзор) и косвенных (политическая стабильность, эффективность власти, верховенство закона, контроль за коррупцией) факторов и уровней (высокого, сравнительно высокого, среднего, низкого и критического) эффективности. Такой подход позволил не только практически проанализировать эффективность управления бюджетными средствами в Украине в 2008-2017 гг., но и определить ее место среди других государств мира в 2017 г.

Практическая значимость результатов исследования. Разработанный научный подход обогащает теорию и практику процесса управления бюджетными средствами и может быть применен в деятельности законодательных и исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления при разработке и принятии управленческих решений в бюджетной сфере.

Ключевые слова: бюджет; государственное управление; бюджетные средства; эффективность управления; государственный долг.

 

Melnychuk N.Yu. SCIENTIFIC APPROACH TO ASSESSING THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF BUDGETARY FUNDS

Purpose. The aim of the study theoretical foundations of public administration and develop a scientific approach on this basis to assessing the effective management of the budgetary funds in accordance with international rankings.

Methodology of research. The results of the study are based on the use of abstract and logical (when examining existing approaches to public administration assessment) and statistical analysis (when calculating the indicator of the effective management of budget funds of Ukraine in accordance with international ratings). The theoretical and methodological basis of the study is the key provisions, principles and methods of modern economic theory, finance and economics.

Findings. It is substantiated that successful functioning of the budgetary system is possible provided that the real state of management of the formation and use of budgetary funds is monitored, and the effectiveness of managerial making decisions in the budgetary process is evaluated. It is proved that the current state of economic development of Ukraine is characterized by instability, stagnation, and lack of effective state management of budgetary funds. Global approaches to assessing public administration performance based on GRICS and the Budget Transparency Index are explored. This made it possible to propose a scientific and methodological approach to assessing the effective management of the budgetary funds.

Originality. The scientific and methodological approach to assessing the effectiveness of the budgetary funds management is proposed, a feature of which is the introduction of the calculation of an appropriate indicator of efficiency with the separation of direct (transparency in the budget sphere, citizen participation in the budget process, budget surveillance) and indirect (political stability, government efficiency, rule of law, control over corruption) factors and levels (high, relatively high, medium, low and critical) of efficiency. This approach enabled both to analyse practically the efficiency of budgetary funds management in Ukraine during 2008-2017, and determine its position among other countries of the world for 2017.

Practical value. The developed scientific approach enriches the theory and practice of the management process of budgetary funds as a component of state regulation system and can be applied in the activity of legislative and executive bodies of state power and bodies of local self-government in the development and making management decisions in budgetary area.

Key words: budget; public administration; budgetary funds; efficiency of management; public debt.

Ключові слова


Ключові слова: бюджет; державне управління; бюджетні кошти; ефективність управління; державний борг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Артьомов І. В. Проблеми і перспективи входження України в Європейський Союз. Ужгород : Ліра, 2007. 384 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 7).

Боротьба з корупцією в Україні: настав час для результатів. Європейська правда: Міжнародна безпека та євроінтеграція України. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/29/7074317 (дата звернення: 10.01.2020).

Впровадження концепції відкритого урядування в Україні як інструмент демократизації державного управління. Відкриті очі. URL: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2017/03/blog-post.html (дата звернення: 10.01.2020).

Європейська правда. Міжнародна безпека та євроінтеграція України. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/5/7096968/ (дата звернення: 15.01.2020).

Малюков В. П. Процедура безперервного управління бюджетом. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. Маріуполь, 2016. Вип. 14. С. 287-293.

Міністерство фінансів України. Урядовий портал. URL: http://old.kmu.gov.ua/kmu/ control/uk/publish/article?art_id=245427423&cat_id=245427156 (дата звернення: 09.01.2020).

Офіційний сайт Рахункової палати України. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk (дата звернення: 05.01.2020).

Покрокова прозорість: ТІ Україна презентує настанови для міськрад, уряду та парламенту. Transparency International Ukraine. URL: https://ti-ukraine.org/news/pokrokova-prozorist-ti-ukraina-prezentuie-nastanovy-dlia-miskrad-uriadu-ta-parlamentu/ (дата звернення: 15.01.2020).

Публічність та прозорість бюджетного процесу – ознака демократичного розвитку країни. Децентралізація дає можливост. URL: http://decentralization.gov.ua/news/4992 (дата звернення: 09.01.2020).

Рейтинг бюджетної прозорості: Україна поліпшила позиції. Слово і діло: Аналітичний портал. URL: https://www.slovoidilo.ua/2018/02/07/novyna/suspilstvo/rejtynh-byudzhetnoyi-prozorosti-ukrayina-polipshyla-pozycziyi (дата звернення: 15.01.2020).

Старостенко Н. Я. Методологія формування міжбюджетних трансфертів. Фінанси України. 2015. № 7. С. 36-43.

Сушко К. В., Чернова О. В. Місце України у глобальних економічних рейтингах. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 110-114. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/18.pdf (дата звернення: 15.01.2020).

The open budget survey 2017. International Budget Partnership. URL: https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/ (дата звернення: 11.01.2020).

The Treaty on European Union. URL: https://www.britannica.com/topic/European-Union/The-Maastricht-Treaty (дата звернення: 15.01.2020).

Worldwide Governance Indicators. URL: http://info.worldbank.org/governance/ wgi/index.aspx#home (дата звернення: 15.01.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024