ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Іван Федорович Баланюк, Ольга Орестівна Григорів, Тетяна Леонідівна Іванюк

Анотація


Баланюк І.Ф., Григорів О.О., Іванюк Т.Л. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Мета. Розкрити теоретичні основи організації обліку та контролю готової продукції підприємства.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: діалектичний метод наукового пізнання – для розгляду сутності готової продукції, визначення основних аспектів організації обліку і контролю готової продукції; синтезу – для класифікації готової продукції; графічний – для наочного відображення одержаних результатів; абстрактно-логічний метод – для формування висновків і пропозицій дослідження.

Результати дослідження. Розглянуто різноманітні трактування щодо визначення сутності поняття «готова продукція». Сформовано класифікацію готової продукції за формою, рівнем готовності і технологічною складністю. Досліджено формування обліку готової продукції на підприємстві. Розглянуто особливості формування системи контролю за рухом готової продукції суб’єкта господарювання. Визначено основні аспекти організації обліку готової продукції та запропоновано типові кореспонденції по обліку продукції на підприємстві.

Наукова новизна результатів дослідження. Систематизовано та узагальнено трактування поняття «готова продукція». Запропоновано розглядати готову продукцію як продукцію, яка пройшла усі виробничі стадії, відповідає усім поставленим якісним і технічним характеристикам та може бути здана для зберігання на склад або одразу ж реалізована замовнику або покупцю. Запропоновано оновлену класифікацію готової продукції. Розроблено рекомендації щодо покращення системи контролю суб’єкта господарювання.

Практична значущість результатів дослідження. Доведено доцільність вивчення і подальшого розвитку процесу організації обліку і контролю готової продукції. Результати дослідження можуть бути використані промисловими підприємствами під час виробництва та реалізації продукції.

Ключові слова: готова продукція; виробництво; система контролю; прибуток; реалізація.

 

Баланюк И.Ф., Григорив О.О., Иванюк Т.Л. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель. Раскрыть теоретические основы организации учета и контроля готовой продукции предприятия.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели использовались общенаучные и специальные методы: диалектический метод научного познания – для рассмотрения сущности понятия «готовая продукция», определения основных аспектов организации учета и контроля готовой продукции; синтеза – для классификации готовой продукции; графический – для наглядного отображения полученных результатов; абстрактно-логический метод – для формирования выводов и предложений исследования.

Результаты исследования. Рассмотрены различные трактовки относительно определения сущности «готовая продукция». Сформирована классификация готовой продукции по форме, уровнем готовности и технологической сложностью. Исследовано формирование учета готовой продукции на предприятии. Рассмотрены особенности формирования системы контроля за движением готовой продукции предприятия. Определены основные аспекты организации учета готовой продукции и предложены типовые корреспонденции по учету продукции на предприятии.

Научная новизна результатов исследования. Систематизированы и обобщены трактовки понятия «готовая продукция». Предложено рассматривать готовую продукцию как продукцию, которая прошла все производственные стадии, соответствует всем поставленным качественным и техническим характеристикам и может быть сдана на хранение на склад или сразу же реализована заказчику или покупателю. Предложено обновленную классификацию готовой продукции. Разработаны рекомендации по улучшению системы контроля предприятия.

Практическая значимость результатов исследования. Доказана целесообразность изучения и дальнейшего развития процесса организации учета и контроля готовой продукции. Результаты исследования могут быть использованы промышленными предприятиями при производстве и реализации продукции.

Ключевые слова: готовая продукция; производство; система контроля; прибыль; реализация.

 

Balaniuk I.F., Hryhoriv О.О., Ivanyuk T.L. ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL OF FINISHED PRODUCTS OF THE ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is to reveal theoretical bases of organization of accounting and control of finished products of the enterprise.

Methodology of research. General scientific and special methods are used to achieve this goal: the dialectical method of scientific knowledge – to consider the nature of the finished product, to determine the main aspects of the organization of accounting and control of finished products; synthesis – for the classification of finished products; graphic – to visually display of the obtained results; abstract logical method – for the formation of conclusions and suggestions of the study.

Findings. Various interpretations regarding the definition of the essence of “finished products” are considered in the article. The classification of finished products by form, level of readiness and technological complexity has been formed. The formation of finished product accounting at the enterprise is investigated. The features of the formation of a control system for the movement of finished products of the enterprise are considered. The main aspects of the organization of accounting for finished products are identified and typical correspondence for the accounting of products at the enterprise is proposed.

Originality. The interpretation of the concept of “finished products” is systematized and generalized. It is proposed to consider the finished product as a product that has passed all production stages, meets all the delivered quality and technical characteristics and can be deposited for storage or immediately sold to the customer or buyer. An updated classification of finished products is proposed. Recommendations are developed to improve the control system of the entity.

Practical value. The expediency of studying and further developing the process of organizing the accounting and control of finished products is proved. The results of the study can be used by industrial enterprises in the production and sale of products.

Key words: finished products; production; system control; profit; sales.


Ключові слова


Ключові слова: готова продукція; виробництво; система контролю; прибуток; реалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Агєєв Є. Я., Чепінога В. І. Маркетинг: від простого до складного (запитання і відповіді). Львів : Новий світ-2000, 2005. 352 с.

Шостак Г. В. Готова продукція: проблеми відображення у бухгалтерській звітності та шляхи їх вирішення. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/2289/1/2016042829_TEZY_V3_P070.pdf (дата звернення: 05.01.2020).

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2013. 604 с.

Вороніна В. Л., Черниш В. В. Особливості документального відображення руху готової продукції. Кримський економічний вісник. 2013. № 2. Частина І. С. 72-75.

Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб. Львів : “Інтелект-Захід”, 2013. 820 с.

Сопко В. В. Бухгалтерський облік. URL: http://fingal.com.ua/content/view/780/35/1/3/.pdf (дата звернення: 05.01.2020).

Гончарова Т. В. Облік продукції, робіт, послуг та їх реалізація. URL: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/.pdf (дата звернення: 05.01.2020).

Глібко В. М., Бущан О. П. Судова бухгалтерія : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 224 с.

Сук Л. К. Організація бухгалтерського обліку : підручник. Київ : Каравела, 2012. 624 с.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник. Київ : Алерта, 2015. 1080 с.

Шваб Л. І. Економіка підприємства : навч. посіб. Київ : Каравела, 2013. 568 с.

Запаси : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (дата звернення: 05.01.2020).

Замула І. В. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі : підручник. Житомир : ПП “Рута”, 2012. 468 с.

Формування обліку фінансових результатів у підприємствах / Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Іванюк Т. Л., Жовнір А. В., Банашкевич Т. П. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка.2019. Випуск XIV. C. 179-186.

Брітченко І. Г., Князевич А. О. Контролінг : навч. посіб. Рівне : Волинські обереги, 2015. 280 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2023