ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК ГІРНЧОДОБУВНХ ПІДПРЄМСТВ (НА ПРКЛАДІ БЕЗПЕК МАЙНОВОГО СТАНУ)

Євгенія Володимирівна Міщук

Анотація


Міщук Є.В. ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК ГІРНЧОДОБУВНХ ПІДПРЄМСТВ (НА ПРКЛАДІ БЕЗПЕК МАЙНОВОГО СТАНУ)

Мета. Удосконалення методичного підходу до оцінки стану економічної безпеки підприємств.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи: узагальнення – для аналізу поглядів економістів на об’єкт дослідження та формулювання висновків контент-аналізу первинних джерел; аналіз і синтез – для з’ясування основних наукових категорій дослідження, уточнення індикаторів безпеки майнового стану; екстраполяція тренду – для визначення періодів, в яких можуть бути досягнуті порогові значення показників-індикаторів безпеки майнового стану.

Результати дослідження. Ураховано, що значення показників-індикаторів відповідних видів економічної безпеки підприємства змінюються з різною швидкістю. Для оцінки стану окремих видів безпеки, розташованих на вищих щаблях ієрархії в загальній структурі економічної безпеки запропоновано визначати середній період часу, зважений за швидкостями зміни показників-індикаторів видів безпеки найнижчого рівня ієрархії. З цією метою запропоновано будувати два види трендів: перший – це тренд зміни кожного окремого показника-індикатора, а другий – середньогалузевий тренд кожного показника, визначеного по усіх підприємствах галузі. Показано, що якщо обидва тренди є спадаючими (при бажаній динаміці до зростання), то для визначення стану економічної безпеки підприємства необхідно побудувати зворотний тренд. Даний тренд характеризує динаміку індикатора від останнього, звітного року дослідження до початкового. При цьому визначається період у минулому, коли індикатор дорівнював своєму пороговому значенню. Запропонований методичний підхід викладено на прикладі оцінки стану безпеки майнового стану українських гірничодобувних підприємств. Виявлено, що стан більшості з них протягом 2017–2018 рр. характеризувався як задовільний і тільки в окремих випадках як добрий.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено методичний підхід до оцінки стану економічної безпеки підприємства, який, на відміну від існуючих, враховує швидкості зміни значень показниками-індикаторами економічної безпеки та дозволяє оцінити періоди досягнення ними своїх порогових величин.

Практична значущість результатів дослідження. Запропонований методичний підхід до оцінки стану економічної безпеки дозволяє зробити висновки стосовно необхідності прийняття управлінських рішень щодо його покращення. Зокрема виявлено, що невідкладних заходів потребують АТ «ПівдГЗК», ПАТ «КЖРК» та ПРАТ «ЗЗРК».

Ключові слова: безпека майнового стану; економічна безпека; період досягнення порогового значення; тренд; швидкість.

 

Мищук Е.В. ОЦЕНКА СОСТОЯНЯ ЭКОНОМЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТ ГОРНОДОБЫВАЮЩХ ПРЕДПРЯТЙ (НА ПРМЕРЕ БЕЗОПАСНОСТ МУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНЯ)

Цель. Совершенствование методического подхода к оценке состояния экономической безопасности предприятий.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы: обобщения – для анализа взглядов экономистов на объект исследования и формулирования выводов контент-анализа первичных источников; анализа и синтеза – для выяснения основных научных категорий исследования, уточнения индикаторов безопасности имущественного положения; экстраполяции тренда – для определения периодов, в которых могут быть достигнуты пороговые значения показателей-индикаторов безопасности имущественного положения.

Результаты исследования. Учтено, что значения показателей-индикаторов соответствующих видов экономической безопасности предприятия меняются с разной скоростью. Для оценки состояния отдельных видов безопасности, расположенных на высших ступенях иерархии в общей структуре экономической безопасности предложено определять средний период времени, взвешенный по скоростям изменения показателей-индикаторов видов безопасности низшего уровня иерархии. С этой целью предложено строить два вида трендов: первый – это тренд изменения каждого отдельного показателя-индикатора, а второй – среднеотраслевой тренд каждого показателя, определенный по всем предприятиям отрасли. Показано, что если оба тренда являются ниспадающими (при желаемой динамике к росту), то для определения состояния экономической безопасности предприятия необходимо построить обратный тренд. Данный тренд характеризует динамику индикатора от последнего, отчетного года исследования к исходному. При этом определяется период в прошлом, когда индикатор равнялся своему пороговому значению. Предложенный методический подход изложен на примере оценки состояния безопасности имущественного положения украинских горнодобывающих предприятий. Выявлено, что состояние большинства из них в течение 2017–2018 гг. характеризовалось как удовлетворительное и только в отдельных случаях как хорошее.

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствован методический подход к оценке состояния экономической безопасности предприятия, который, в отличие от существующих, учитывает скорости изменения значений показателями-индикаторами экономической безопасности и позволяет оценить периоды достижения ими своих пороговых величин.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенный методический подход к оценке состояния экономической безопасности позволяет сделать выводы о необходимости принятия управленческих решений по его улучшению. В частности выявлено, что неотложных мер требуют АО «ЮГОК», ОАО «КЖРК» и ЧАО «ЗЖРК».

Ключевые слова: безопасность имущественного положения; экономическая безопасность; период достижения порогового значения; тренд; скорость.

 

Mishchuk Ye.V. VALUATION OF THE STATE OF ECONOMIC SECURITY OF MINING ENTERPRISES (ON THE EXAMPLE OF SECURITY OF PROPERTY SITUATION)

Purpose. The aim of the article is improving the methodological approach to assessing the state of economic security of enterprises.

Methodology of research. The following methods are used to achieve this goal, namely: generalization - to analyze the views of economists on the object of study and formulate the conclusions of content analysis of primary sources; analysis and synthesis - to find out the main scientific categories of the study, to clarify the indicators of security of property; trend extrapolation - to determine the periods during which the thresholds of property-security indicators can be reached.

Findings. It is taken into account that the values of indicator indicators of the corresponding types of economic security of an enterprise change at different speeds. It is proposed to determine the average period of time, weighted by the rate of change of indicators-indicators of security types of the lowest level of the hierarchy to assess the status of individual types of security located at the highest levels of the hierarchy in the overall structure of economic security. For this purpose, it is proposed to build two types of trends. The first is the trend of each individual indicator, and the second is the industry average trend of each indicator, defined for all enterprises in the industry.

It is shown that if both trends are dipping (with the desired growth dynamics), then to determine the state of economic security of the enterprise, it is necessary to build a reverse trend. This trend characterizes the dynamics of the indicator from the last reporting year of the study to the initial one. In this case, the period in the past is determined when the indicator was equal to its threshold value. The proposed methodological approach is presented on the example of assessing the security status of the property status of Ukrainian mining enterprises. It is revealed that the state of most of them during 2017-2018 characterized as satisfactory and only in some cases as good.

Originality. The methodological approach to assessing the state of economic security of an enterprise is improved, which, unlike existing ones, takes into account the rate of change of values by indicators-indicators of economic security and allows us to evaluate the periods when they reach their threshold values.

Practical value. The proposed methodological approach to assessing the state of economic security allows us to draw conclusions about the need for managerial decisions to improve it. In particular, it is revealed that urgent measures are required by JSC “South-West Mining Plant”, OJSC “KZhRK” and PJSC “ZHRK”.

Key words: security of property status; economic security; threshold period; trend, speed.

Ключові слова


Ключові слова: безпека майнового стану; економічна безпека; період досягнення порогового значення; тренд; швидкість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гнилицька Л. В. Аналіз методологічних підходів до оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «економічна». 2011. № 2. С. 46-57.

Бутник Д. В. Критерии и показатели экономической безопасности. Управління фінансово-економічною безпекою: інформаційно-аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка : матеріали конференції. 2013. URL: https://eprints.kname.edu.ua/38580/1/36-38.pdf (дата звернення: 10.01.2020).

Козлобаева Е. А., Яблоновская С. ?. Комплексная оценка экономической безопасности сельскохозяйственной организации. Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2018. № 3 (58). С. 175-182.

Приходько В. П. Методологічні підходи до оцінки економічної безпеки підприємств. Агросвіт. 2013. № 13. С. 33-36.

Якименко Ю. М. Вибір підходу до оцінки економічної безпеки бізнесу в організації. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. № 3 (13). С. 133-142.

Бельских ?. Е. Время как экономическая категория (к вопросу формирования экономики времени). Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 23 (326). С. 19-24.

Нижегородцев Р. М., Горидько Н. П., Хакимов З. Р. Принципы построения эконометрических моделей в макроэкономике. Вестник Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института). Серия «Социально-экономические науки». 2011. № 2. С. 14-27.

Дерев’янко1Ю.М. Методичні підходи до аналізу економічних циклів діяльності підприємств. Механізм регулювання економіки. 2011. № 3. С. 112-117.

Міщук Є. В. Диференційований підхід до оцінювання рівня та стану багаторівневих показників на прикладі економічної безпеки підприємства. Вісник ЖДТУ. Серія: економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3 (89). С. 36-45.

Нусінов В. Я., Міщук Є. В. Методологічні засади оцінки багаторівневих показників (на прикладі економічної безпеки підприємства). Вісник ЖДТУ. Серія: економіка, управління та адміністрування. 2019. № 2 (88). С. 36-45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024