ФОРМУВАННЯ КОНТРАКТНХ ВІДНОСН У МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ НА ЗАСАДАХ ТЕХНОЛОГІЙ «БЛОКЧЕЙН» І SMART-КОНТРАКТІВ

Володимир Васильович Россоха, Олександр Анатолійович Петриченко

Анотація


Россоха В.В., Петриченко О.А. ФОРМУВАННЯ КОНТРАКТНХ ВІДНОСН У МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ НА ЗАСАДАХ ТЕХНОЛОГІЙ «БЛОКЧЕЙН» І SMART-КОНТРАКТІВ

Мета. Опрацювання змісту контракту, значення контрактних відносин для господарських взаємодій, окреслення перспектив використання smart-контрактів на основі технологій «блокчейн» та побудова концептуальної моделі формування контрактних відносин між учасниками молокопродуктового підкомплексу.

Методика дослідження. При визначенні сутності контракту, встановленні його економічного і юридичного змісту, принципів контрактації, окресленні контрактних відносин в інституціональній теорії використано монографічний метод дослідження. Огляд нормативно-правового забезпечення контрактації у молокопродуктовому підкомплексі спирається на методи аналізу й синтезу. Обґрунтування переваг і недоліків smart-контрактів відносно традиційних контрактів здійснено методами аналогій і порівнянь, а базових положень технологій smart-контрактів і «блокчейн» у цифровому форматі та можливості їх використання – структурно-функціональним та графічним методами.

Результати дослідження. З’ясовано, що контрактна взаємодія суб’єктів господарювання у ринковому середовищі передбачає мінімізацію ризиків. Встановлено надійність угоди, що спирається аналіз факторів невизначеності, орієнтацію на економічний, а не статусний зміст контракту, ефективне управління контрактацією. Окреслено взаємозв’язки між учасниками молокопродуктового підкомплексу на засадах контрактації, що зумовлені потребою забезпечення впорядкованої соціально-економічної організації. Доведено, що формальний характер договірних відносин викликає необхідність використання smart-контрактів, які стали можливими завдяки технології «блокчейн», спрощують відносини купівлі-продажу, полегшують перевірку виконання угод, дають змогу відстежити весь ланцюг постачання від виробника, до споживача, здійснювати взаєморозрахунки у форматі реального часу. Обґрунтовано значення smart-контрактів для учасників молокопродуктового підкомплексу і кінцевих споживачів молочної продукції.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено концептуальну модель формування smart-контрактів у молокопродуктовому підкомплексі на основі використання технології «блокчейн», що слугує гарантією прозорості процесу виробництва й докорінно змінює нинішню практику господарювання підприємств молокопродуктового підкомплексу.

Практична значущість результатів дослідження. Впровадження результатів дослідження дає можливість сільськогосподарським підприємствам здійснювати належну перевірку постачальників матеріальних ресурсів, забезпечити обмін фізичних товарів разом з обміном платежів. Переробні підприємства будуть забезпечені інформацією для перевірки походження сировини та інгредієнтів від їхніх виробників, а споживачі зможуть перевірити походження та якість пропонованої у торгівельній мережі молочної продукції.

Ключові слова: контракт; контрактація; контрактні відносини; учасники; smart-контракт; технологія; блокчейн; виробник; споживач; транзакція.

 

Россоха В.В., Петриченко А.А. ФОРМРОВАНЕ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНЙ В МОЛОКОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ НА НАЧАЛАХ ТЕХНОЛОГЙ «БЛОКЧЕЙН» СМАРТ-КОНТРАКТОВ

Цель. Определение содержания контракта, значение контрактных отношений для хозяйственных взаимодействий, установление перспектив использования smart-контрактов на основе технологий «блокчейн», разработка концептуальной модели формирования контрактных отношений между участниками молокопродуктового подкомплекса.

Методика исследования. При определении сущности контракта, установлении его экономического и юридического содержания, принципов контрактации, выделении контрактных отношений в институциональной теории использован монографический метод исследования. Обзор нормативно-правового обеспечения контрактации в молокопродуктовом подкомплексе основывается на методах анализа и синтеза. Установление преимуществ и недостатков smart-контрактов относительно традиционных контрактов осуществлено методами аналогий и сравнений, а базовых положений технологий smart-контрактов и «блокчейн» в цифровом формате и возможности их использования – структурно-функциональным и графическим методами.

Результаты исследования. Установлено, что контрактное взаимодействие субъектов хозяйствования в рыночной среде предусматривает минимизацию рисков. Определена надежность соглашения, которое основывается на анализе факторов неопределенности, ориентации на экономическое, а не статусное содержание контракта, эффективном управлении контрактацией. Очерчены взаимосвязи между участниками молокопродуктового подкомплекса на принципах контрактации, которые предопределены потребностью обеспечения упорядоченности социально-экономической организации. Доказано, что формальный характер договорных отношений выдвигает потребность использования smart-контрактов, которые стали возможными благодаря технологии «блокчейн», упрощают отношения покупки-продажи, облегчают проверку выполнения соглашений, дают возможность отслеживать всю цепочку снабжения от производителя, к потребителю, осуществлять взаиморасчеты в формате реального времени. Обосновано значение smart-контрактов для участников молокопродуктового подкомплекса и конечных потребителей молочной продукции.

Научная новизна результатов исследования. Разработана концептуальная модель формирования smart-контрактов в молокопродуктовом подкомплексе на основе использования технологии «блокчейн», что служит гарантией прозрачности процесса производства и полностью изменяет нынешнюю практику хозяйствования предприятий молокопродуктового подкомплекса.

Практическая ценность результатов исследования. Внедрение результатов исследования даст возможность сельскохозяйственным предприятиям осуществлять надлежащую проверку поставщиков материальных ресурсов, обеспечивать обмен физических товаров вместе с обменом платежей. Перерабатывающие предприятия будут обеспечены информацией для проверки происхождения сырья и ингредиентов от их производителей, а потребители смогут проверить происхождение и качество предлагаемой в торговой сети молочной продукции.

Ключевые слова: контракт; контрактация; контрактные отношения; участники; smart-контракт; технология; блокчейн; производитель; потребитель; транзакция.

 

Rossokha V.V., Petrychenko O.A. FORMATION OF CONTRACTUAL RELATIONS IN THE DAIRY INDUSTRY ON THE PRINCIPLES OF SMART CONTRACTS AND BLOCK CHAIN TECHNOLOGY

Purpose. Examination of the contract content, significance of contractual relations for economic interactions, outlining of the prospects of using smart contracts based on the block chain technologies and development of a conceptual model for the formation of contractual relations between the participants in the dairy industry.

Methodology of research. The monographic method of research was used to determine the essence of the contract, establish its economic and legal content, principles of contracting, outline contractual relations in the institutional theory. An overview of legal regulation of contracting in the dairy industry is based on the methods of analysis and synthesis. Substantiation of the advantages and disadvantages of smart contracts regarding traditional contracts is carried out by methods of analogies and comparisons, and the basic principles of technologies of smart contracts and block chain in a digital format and the possibilities of their use were studied by the structural-and-functional and graphic methods.

Findings. It is established that the contract interaction of business entities in a market environment involves risk minimization. The article establishes the reliability of the agreement, which is based on the analysis of uncertainty factors, orientation towards economic, rather than the status content of the contract, effective management of contracting. The relationships between the participants in the dairy industry on the basis of contracting are conditioned by the need to ensure a well-organized socio-economic organization. It is proved that the formal nature of contractual relations causes the necessity to use smart contracts that became possible thanks to the block chain technology, simplify the sale relations, facilitate verification of the execution of agreements, allow to trace the entire chain of supply from the manufacturer to the consumer and to make mutual settlements in real time format. The value of smart contracts for participants in the dairy industry and end consumers of dairy products is substantiated.

Originality. A conceptual model of the formation of smart contracts in the dairy industry has been developed on the basis of the use of block chain technology, which guarantees the transparency of the production process and radically changes the current practice of managing the enterprises of the dairy industry.

Practical value. Implementation of the research results enables agricultural enterprises to properly inspect suppliers of material resources, to ensure the exchange of physical goods along with the exchange of payments. Processing enterprises will be provided with information to check the origin of raw materials and ingredients from their producers, and consumers will be able to check the origin and quality of the dairy products offered in the trade network.

Key words: contract; contracting; contractual relations; participants; smart-contract; technology; block-chain; producer; consumer; transaction.

 


Ключові слова


Ключові слова: контракт; контрактація; контрактні відносини; учасники; smart-контракт; технологія; блокчейн; виробник; споживач; транзакція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Теорія контрактів: у чому суть відкриттів Нобелівських лауреатів–2016. URL: http://forbes.net.ua/ua/nation/1422320 (дата звернення 19.11.2018).

Юхимець Р. Еволюція формування контрактних відносин. Інноваційна економіка. 2013. № 8(46). С. 242–246.

Охотніков А. Контрактні відносини як інститут на рівні загальної основи підприємницької діяльності. Advanced technologies of Science and Education: XIV міжнар. наук. інтернет-конф. URL: http://intkonf.org/ohotnikov-a-v-kontraktni-vidnosini-yak-institut-na-rivni-zagalnoyi-osnovi-pid (дата звернення 19.11.2018).

Мороз О. О., Семцов В. М. Контракти в аграрній сфері економіки: реальність і перспективи : монографія. Вінниця: ВНТУ, 2011. 188 с.

Гуторов А. О. Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки : монографія. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. 484 с.

Buterin V. A next-generation smart contract and decentralized application platform. Ethereum White Paper. 2014. URL: http://www.the-blockchain.com/docs/ (дата звернення 13.12.2018).

Корж І. Смарт-контракти як інноваційний правовий інструмент. URL: https://www.businesslaw.org.ua/smatr-contracts-as-a-legal-innovative-tool/ (дата звернення 14.12.2018).

Грибинюк О. М., Духницький Б. В., Шеремет О. О. Перспективи використання технології «блокчейн» у сільському господарстві. Економіка АПК. 2018. № 3. С. 75-81.

Carlo R. W. De Meijer. Blockchain: can it be of help for the agricultural industry? URL: https://www.finextra.com/blogposting/13286/ (дата звернення 13.12.2018).

Манелюк О. Блокчейн аграрный: реальные примеры использования. Agroportal. URL: http://agroportal.ua/views/blogs/ (дата звернення 1.11.2018).

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV, чинний у поточній редакції від 01.10.2018 р., підстава 2258-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення 5.10.2018).

Розумний контракт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення 29.10.2018).

Що таке смарт-контракти. URL: http://ethereum.net.ua/ discussion/34/scho-take-smart-kontrakt (дата звернення 29.10.2018).

Что такое Блокчейн (Blockchain) простыми словами – полный обзор. URL: https://prostocoin.com/blog/blockchain-guide (дата звернення 14.12.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024