ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУКУРУДЗ НА СВІТОВХ РНКАХ

Наталія Євгенівна Голомша, Ольга Ярославівна Голомша

Анотація


Голомша Н.Є., Голомша О.Я. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУКУРУДЗ НА СВІТОВХ РНКАХ

Мета. Здійснення факторного аналізу параметрів, які визначають конкурентоспроможність української кукурудзи на світових ринках, обґрунтування їх впливу та формування комплексу рекомендацій щодо використання виявлених тенденцій та закономірностей.

Методика дослідження. В процесі моделювання параметрів конкурентоспроможності України на світовому ринку кукурудзи поєднано методичні підходи теорій конкуренції та міжнародної торгівлі. Використано методику факторного аналізу для виявлення параметрів конкурентоспроможності української кукурудзи на світових ринках. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу сформовано перелік найбільш вагомих факторів, визначено напрям та силу їх впливу на рівень конкурентоспроможності вітчизняної кукурудзи.

Результати дослідження. Обґрунтовано методику факторного аналізу для виявлення параметрів конкурентоспроможності української кукурудзи на світових ринках. На основі кореляційно-регресійного аналізу, заснованого на поєднанні методологічних засад теорій конкуренції та міжнародної торгівлі, сформовано перелік найбільш вагомих факторів, визначено напрям та силу їх впливу на рівень конкурентоспроможності вітчизняної кукурудзи. На відміну від існуючих моделей та концепцій, такий підхід враховує комплексний вплив конкурентних сил, масштабів ринку, умов торгівлі, що дозволяє з високою часткою вірогідності досягати конкурентоспроможності українського зерна на світових ринках. Встановлено, що позитивний вплив на конкурентоспроможність української кукурудзи на світових ринках здійснюють ринкові фактори, зокрема місткість ринку та чисельність населення країни імпортера, негативний вплив – конкурентні сили (вплив прямих конкурентів) та просторові фактори, зокрема віддаленість основних ринків. Розроблено пропозиції щодо реакції учасників ринку на об’єктивні умови зовнішньої торгівлі – параметри ринків, діяльність конкурентів, умови торгівлі. Обґрунтовано доцільність активізації експортних зусиль на ринках значної місткості із позитивним приростом населення, які імпортують кукурудзу із віддалених країн, розбудова з цими країнами комплексних ділових відносин та зацікавленості їх в імпорті української кукурудзи, формування комплексної логістичної мережі, а також використання цінових переваг вітчизняного зерна.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено методику факторного аналізу забезпечення конкурентоспроможності української кукурудзи, за результатами якого визначено об’єктивний перелік сприятливих і стримуючих факторів, а також обґрунтовано основні реакції учасників ринку на їх вплив.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати моделі та факторні залежності формують вагому методичну основу для моделювання та прогнозування параметрів конкурентоспроможності українського зерна на світових ринках, а також дозволяють розробляти сценарії реагування вітчизняних ринкових суб’єктів на події та сили, які супроводжують зерновий експорт.

Ключові слова: факторний аналіз, конкурентоспроможність, світовий ринок кукурудзи, кореляційно-регресійне моделювання, експорт, зерно, зовнішня торгівля.

 

Голомша Н.Е., Голомша О.Я. ССЛЕДОВАНЕ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ УКРАНСКОЙ КУКУРУЗЫ НА МРОВЫХ РЫНКАХ

Цель. Осуществление факторного анализа параметров, которые определяют конкурентоспособность украинской кукурузы на мировых рынках, обоснование их влияния и формирование комплекса рекомендаций по использованию выявленных тенденций и закономерностей.

Методика исследования. В процессе моделирования параметров конкурентоспособности Украины на мировом рынке кукурузы объединены методические подходы теорий конкуренции и международной торговли. спользована методика факторного анализа для выявления параметров конкурентоспособности украинской кукурузы на мировых рынках. С помощью корреляционно-регрессионного анализа сформирован перечень наиболее весомых факторов, определено направление и силу их влияния на уровень конкурентоспособности отечественной кукурузы.

Результаты исследования. Обоснована методика факторного анализа для выявления параметров конкурентоспособности украинской кукурузы на мировых рынках. На основе корреляционно-регрессионного анализа, основанного на сочетании методологических основ теории конкуренции и международной торговли, сформирован перечень наиболее весомых факторов, определено направление и силу их влияния на уровень конкурентоспособности отечественной кукурузы. В отличие от существующих моделей и концепций, такой подход учитывает комплексное влияние конкурентных сил, масштабов рынка, условий торговли, что позволяет с высокой долей вероятности достигать конкурентоспособности украинского зерна на мировых рынках. Установлено, что положительное влияние на конкурентоспособность украинской кукурузы на мировых рынках осуществляют рыночные факторы, в частности емкость рынка и численность населения страны импортера, негативное влияние – конкурентные силы (воздействие прямых конкурентов) и пространственные факторы, в частности удаленность основных рынков. Разработаны предложения по реакции участников рынка на объективные условия внешней торговли – параметры рынков, деятельности конкурентов, условия торговли. Обоснована целесообразность активизации экспортных усилий на рынках значительной емкости с положительным приростом населения, которые импортируют кукурузу из отдаленных стран, развитие с этими странами комплексных деловых отношений и заинтересованности их в импорте украинской кукурузы, формирования комплексной логистической сети, а также использования ценовых преимуществ отечественного зерна.

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствована методика факторного анализа обеспечения конкурентоспособности украинской кукурузы, по результатам которого определен объективный перечень благоприятных и сдерживающих факторов, а также обоснованы основные реакции участников рынка на их влияние.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты модели и факторные зависимости формируют весомую методическую основу для моделирования и прогнозирования параметров конкурентоспособности украинского зерна на мировых рынках, а также позволяют разрабатывать сценарии реагирования отечественных рыночных субъектов на события и силы, которые сопровождают зерновой экспорт.

Ключевые слова: факторный анализ, конкурентоспособность, мировой рынок кукурузы, корреляционно-регрессионное моделирование, экспорт, зерно, внешняя торговля.

 

Golomsha N.Ye., Holomsha O.Ya. RESEARCH OF COMPETITIVENESS FACTORS OF UKRAINIAN CORN IN THE WORLD MARKETS

Purpose. The aim of the article is to carry out factor analysis of the parameters that determine the competitiveness of Ukrainian corn in the world markets, to substantiate their impact and to formulate a set of recommendations on the use of identified trends and patterns.

Methodology of research. Methodological approaches of competition theories and international trade are combined in the process of modelling the competitiveness parameters of Ukraine in the world corn market. A factor analysis technique is used to identify the parameters of Ukrainian corn’s competitiveness in the world markets. A list of the most important factors is formed, the direction and strength of their influence on the level of competitiveness of domestic corn is determined by means of correlation-regression analysis

Findings. The method of factor analysis to identify the parameters of competitiveness of Ukrainian corn in the world markets is substantiated. On the basis of correlation-regression analysis based on the combination of methodological principles of competition theories and international trade, the list of the most important factors is formed, the direction and strength of their influence on the level of competitiveness of domestic corn is determined. Unlike existing models and concepts, this approach takes into account the complex influence of competitive forces, market size, and trading conditions, which allows a high degree of probability to achieve competitiveness of Ukrainian grain in the world markets.

It is found that market factors, including market capacity and population of the importing country, have positive influence on the competitiveness of Ukrainian corn in the world markets, and competitive forces (influence of direct competitors) and spatial factors, including remoteness of the main markets have negative influence.

Proposals on the reaction of market participants to the objective conditions of foreign trade - market parameters, activity of competitors, conditions of trade have been developed. The expediency of intensifying export efforts in the markets of large capacity with positive population growth, which import corn from distant countries, building complex business relations with these countries, and their interest in importing Ukrainian corn, forming a comprehensive logistic advantage, is substantiated.

Originality. The method of factor analysis of ensuring the competitiveness of Ukrainian corn has been improved, which results in an objective list of favourable and restraining factors, as well as substantiates the main reactions of market participants to their impact.

Practical value. The obtained model results and factor dependencies form a strong methodological basis for modelling and forecasting the competitiveness of Ukrainian grain in the world markets, as well as for developing scenarios of domestic market actors’ response to the events and forces that accompany grain exports.

Key words: factor analysis, competitiveness, world corn market, correlation-regression modelling, export, grain, foreign trade.

 


Ключові слова


Ключові слова: факторний аналіз, конкурентоспроможність, світовий ринок кукурудзи, кореляційно-регресійне моделювання, експорт, зерно, зовнішня торгівля.

Повний текст:

PDF

Посилання


Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. Монография. Москва : Центр экономики и маркетинга, 1996. 208 с.

Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізми реалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 275 с.

Єгорова О. І. Порівняльна характеристика методів вибору багатофакторної лінійної регресійної моделі на прикладі дослідження залежності величини валового продукту від ряду факторних ознак. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2012. № 12(7). С. 29-35.

Колесник О. О. Кореляційно-регресійне моделювання розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Вісник ЖДТУ. 2011. № 2 (56). С. 38-40.

Кончин В. Гравiтацiйна модель розвитку мiжнародної торгiвлi послугами України в контекстi євроiнтегацiйніх процесiв. Вісник ТАНГ. 2005. №1 (5). С. 107-116.

Кончин В. І., Ложачевська А. С. Зони вільної торгівлі та мультигравітаційна регіональна торговельна модель України: перспективи розвитку. Стратегія розвитку України. 2012. № 2. С. 85-106.

Линдер С. К вопросу о торговле и трансформации. Вехи экономической мысли. Москва : ТЕ?С, 2006. Т.6. С. 417-435.

Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран / пер. с англ. В. Д. Щетинина. Москва : Международные Отношения, 1993. 896 с.

Руська Р. В. Економетрика : навчальний посібник. Тернопіль : Тайп, 2012. 224 с.

International Trade Centre (United Nations Comtrade Database - International Trade Statistics). URL: http://www.intracen.org/ (дата звернення: 15.03.2020).

Food and Agricultural organization of UN (FAO) : Official site. URL: http://www.fao.org/faostat/en/ (дата звернення: 15.03.2020).

Hеckscher E. F. The Effect of Foreign Trade on Distribution of Income. Blakiston Series of Republished Articles on Economics. 1919. No. 4. 386 p.

Ohlin B. Interregional and International Trade. Cambridge : Harvard University Press, 1933. 617 p.

Poyhönen P. Tentative Model for the Volume of Trade between Countries. Weltwirtschaftliches Archive. 1963. Vol. 90. P. 91-113.

Ricardo D. The Principles of Political Economy and Taxation. London : J.M. Dent and Sons, 1948. 316 p.

Tinbergen J. Shaping the World Economy. Suggestions for an International Economic Policy, New York : Twentieth Century Fund, 1962. 330 p.

United Nation Conference on Trade and Development : Official site. URL: http://unctadstat.unctad.org/EN/ (дата звернення: 11.03.2020).

United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) : Official site. URL: https://comtrade.un.org/ (дата звернення: 10.03.2020).

World bank. URL: http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine (дата звернення: 12.03.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024