КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Сергій Олександрович Зубков

Анотація


Зубков С.О. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Мета. Обґрунтування складових елементів організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства.

Методика дослідження. Монографічний – вивчення праць і обґрунтування власного трактування поняття організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства; систематизації та узагальнення – виділення складових елементів організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства; аналізу й моделювання – розробка моделі організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства.

Результати дослідження. Представлено авторське трактування поняття «організаційно-економічний механізм мобілізації ресурсного потенціалу підприємства». Розроблено модель організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства та обґрунтовано складові елементи організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства. Доведено, що побудова організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства має поєднувати в собі значну сукупність елементів, від якості формування та застосування яких залежить ефективність заходів з мобілізації різних елементів ресурсного потенціалу, що безумовно, має відбитися на ефективності діяльності підприємства, особливо в умовах економічної та фінансової криз.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено концептуальну модель організаційно-економічного механізму забезпечення мобілізації ресурсного потенціалу підприємства торгівлі, що включає в себе мету та завдання, принципи, суб’єкти та об’єкти мобілізації; підсистеми забезпечення, функціональну, цільову; методи, способи та інструменти мобілізації ресурсного потенціалу.

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати можуть бути використанні в діяльності підприємств торгівлі під час формування системи мобілізації ресурсного потенціалу для підвищення ефективності його використання.

Ключові слова: модель, підприємство, механізм, організаційно-економічний механізм, ресурсний потенціал.

 

Зубков С.О. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНЗАЦОННО-ЭКОНОМЧЕСКОГО МЕХАНЗМА МОБЛЗАЦ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦАЛА ПРЕДПРЯТЯ ТОРГОВЛ

Цель. Обоснование составляющих элементов организационно-экономического механизма мобилизации ресурсного потенциала предприятия.

Методика исследования. Монографический – изучение трудов и обоснование собственной трактовки понятия организационно-экономического механизма мобилизации ресурсного потенциала предприятия; систематизации и обобщения – выделение составляющих элементов организационно-экономического механизма мобилизации ресурсного потенциала предприятия; анализа и моделирования – разработка модели организационно-экономического механизма мобилизации ресурсного потенциала предприятия.

Результаты исследования. Представлено авторское трактование понятия «организационно-экономический механизм мобилизации ресурсного потенциала предприятия». Разработана модель организационно-экономического механизма мобилизации ресурсного потенциала предприятия и обоснованы составляющие элементы организационно-экономического механизма мобилизации ресурсного потенциала предприятия. Доказано, что построение организационно-экономического механизма мобилизации ресурсного потенциала предприятия должно сочетать в себе значительную совокупность элементов, от качества формирования и применения которых зависит эффективность мероприятий по мобилизации различных элементов ресурсного потенциала, что безусловно, отразиться на эффективности деятельности предприятия, особенно в условиях экономического и финансового кризисов.

Научная новизна результатов исследования. Разработана концептуальная модель организационно-экономического механизма обеспечения мобилизации ресурсного потенциала предприятия торговли, которая включает в себя цели и задачи, принципы, субъекты и объекты мобилизации; подсистемы обеспечения, функциональную, целевую; методы, способы и инструменты мобилизации ресурсного потенциала.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты могут быть использованы в деятельности предприятий торговли при формировании системы мобилизации ресурсного потенциала для повышения эффективности его использования.

Ключевые слова: модель, предприятие, механизм, организационно-экономический механизм, ресурсный потенциал.

 

Zubkov S.O. CONCEPTUAL MODEL OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MOBILIZATION OF RESOURCE POTENTIAL OF THE TRADE ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is to substantiate the constituent elements of the organizational and economic mechanism of mobilization of the resource potential of the enterprise.

Methodology of research. The following methods are used in the article, namely: monographic – to study the works and substantiate own interpretation of the concept of organizational and economic mechanism of mobilization of resource potential of the enterprise; systematization and generalization – selection of components of the organizational and economic mechanism of mobilization of resource potential of the enterprise; analysis and modelling – development of a model of organizational and economic mechanism for mobilizing the resource potential of the enterprise.

Findings. The author’s interpretation of the concept “organizational and economic mechanism of mobilization of resource potential of the enterprise” is presented. The model of the organizational and economic mechanism of mobilization of resource potential of the enterprise is developed and the constituent elements of the organizational and economic mechanism of mobilization of resource potential of the enterprise are substantiated.

It is proved that the construction of organizational and economic mechanism of mobilization of resource potential of the enterprise should combine a significant set of elements, the quality of formation and application of which depends on the effectiveness of measures to mobilize various elements of resource potential, which, of course, should affect the efficiency of the enterprise, especially in economic and financial crises.

Originality. A conceptual model of the organizational and economic mechanism to ensure the mobilization of the resource potential of the trade enterprise, which includes the purpose and objectives, principles, subjects and objects of mobilization; support subsystems, functional, target; methods, ways and tools of resource potential mobilization.

Practical value. The obtained results can be used in the activities of trade enterprises during the formation of the system of mobilization of resource potential to increase the efficiency of its use.

Key words: model, enterprise, mechanism, organizational and economic mechanism, resource potential.


Ключові слова


Ключові слова: модель, підприємство, механізм, організаційно-економічний механізм, ресурсний потенціал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Костюк М. Г. Організаційно-економічний механізм управління процесами ресурсозбереження машинобудівного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. № 34. С. 72-77.

Погайдак О. Б., Слободян Н. О. Організаційно-економічний механізм управління розвитком соціогуманітарної компоненти господарської діяльності. Інноваційна економіка. 2014. № 5. С. 222-230.

Гончарук А. Г. Формирование общего механизма управления эффективностью предприятия. Економіка промисловості. 2009. № 2. С. 164-175.

Чукіна І. В. Організаційно-економічний механізм у системі управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств. Економічний аналіз. 2014. № 15 (3). С. 230-236.

Новиков А. В. Современный взгляд на организационно-экономический механизм управления российским предприятием. Экономика и экологический менеджмент. 2011. № 2. С. 146-155.

Потапюк І. П., Помаз Ю. В., Поровай І. В., Пушкар А. С. Організаційно-економічний механізм конкурентоспроможності підприємства як невід’ємний елемент її забезпечення. Економічний форум. 2019. № 1. С. 114-119.

Колісніченко П. Т. Принципи формування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. № 12 (1). С. 163-166.

Бондар В. Ю. Сутність поняття "організаційно-економічний механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства". Ефективна економіка. 2018. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/156.pdf (дата звернення: 05.04.2020).

Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати : монографія / Д. П. Богиня, Т. Г. Куликов, В. М. Шамота та ін. Київ : Ін-т економіки НАН України, 2009. 300 с.

Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства : монографія. Харків : ХДЕУ, 2002. 364 с.

Цуркан С. М. Головні засади побудови організаційно-економічного механізму поліпшення використання персоналу промислових підприємств. Ефективність реструктурованих господарських систем: проблеми і фактори підвищення : монографія / за ред. В.І. Осипова. Одеса: Атлант, 2007. 362 с.

Зубков С. О., Колесник А. О. Організаційно-економічний механізм мобілізації ресурсного потенціалу підприємства. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія: «Економічні науки», Хмельницький : ХКТЕІ, 2015. Вип. 9. С. 118-121.

Кендюхов О. В. Теоретичні засади організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. Вип. 36. С. 152-158.

Кендюхов О. В. Організаційно-економічний механізм управління як економічна категорія: мікроекономічний аспект. Економічні науки. Черкаси : ЧДТУ, 2003. Вип. 8. С. 66-70.

Экономика предприятия : учеб. пособие / Под общ. ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника. Сумы: ?ТД «Университетская книга», 2002. 632 с.

Садеков А. А., Цурик В. В. Управление предприятием в условиях кризиса : монография. Донецк : ДонГУЭТ, 2006. 178 с.

Шкода Н. П. Визначення та етапи формування організаційно-економічного механізму. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2014. № 1(208). С. 208-211.

Зуев А. А. Формирование требований к организационно-экономическому механизму реинжиниринга предприятия с филиалами полистранового дислоцирования. Управление экономическими системами. 2014. № 4. URL: http://uecs.ru/otraslevaya-ekonomika/item/2890-2014-04-29-11-51-44 (дата звернення: 05.04.2020).

Гопкало О. І. Механізм управління ресурсним потенціалом підприємства: принципи, цілі, задачі. Економічний вісник НГУ. 2010. № 4. С. 62-68.

Столяренко А. В. Структура организационно-экономического механизма функционирования санаторно-курортного предприятия. Бизнес ?нформ. 2013. № 1. C. 235-238.

?гошин Н. В. ?нвестиции. Организация, управление, финансирование. Москва : ЮН?Т?-ДАНА, 2012. 450 с.

Бараусова Е. А. Цикличность изменения методов управления персоналом. Современная модель эффективного бизнеса : монография. Новосибирск : ЦРНС, 2009. Книга 6. С. 206-225.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024