ЗАРУБІЖНЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Віталій Іванович Охота

Анотація


Охота В.І. ЗАРУБІЖНЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Мета. Систематизація основних напрямків ефективного зарубіжного досвіду управління персоналом в сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Методика дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань ефективного зарубіжного досвіду управління персоналом в сфері готельно-ресторанного бізнесу. Поставлені в роботі завдання вирішувалися за допомогою методів: аналізу та узагальнення – при розкритті основних напрямків провідного зарубіжного досвіду управління персоналом в сфері готельно-ресторанного бізнесу; системного підходу та абстрактно-логічний – при визначенні можливостей застосування розглянутих методів у вітчизняних умовах розвитку суб’єктів досліджуваної сфери.

Результати дослідження. Систематизовано основні напрямки ефективного зарубіжного досвіду управління персоналом в сфері готельно-ресторанного бізнесу. Встановлено, що до основних напрямків успішного досвіду зарубіжних країн стосовно управління персоналом готельно-ресторанної сфери можна віднести: систему управління кадрами готельно-ресторанної сфери, що базується на використанні стратегії кайдзен, яка характерна для японського менеджменту; американський підхід до системи управління персоналом, який застосовується до всієї сфери послуг в країні (в тому числі до готельно-ресторанного бізнесу) і базується на гідній оцінці та винагороді працівників за виконану роботу («Pay for Performance» (оплата за виконання)); компетентнісний підхід, що застосовується в готельно-ресторанній сфері країн Заходу і базується на орієнтирі щодо навчання працівників управляти власними знаннями, навиками та вміннями, тобто вміти навчатись та розвиватись самостійно (через впровадження генеричної моделі та корпоративної моделі компетенцій).

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування можливих напрямків адаптації ефективного зарубіжного досвіду управління персоналом в сфері готельно-ресторанного бізнесу до умов функціонування українських закладів зазначеної сфери.

Практична значущість результатів дослідження. Використання успішного досвіду зарубіжних країн стосовно управління персоналом готельно-ресторанної сфери сприятиме подальшому вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки, підвищенню кваліфікації кадрів та конкурентоспроможності готельного господарства України.

Ключові слова: управління персоналом, готельно-ресторанний бізнес, компетентнісний підхід, стратегія кайдзен, виконання, генерична модель, корпоративна модель компетенцій, адаптація.

 

Охота В.. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОСТНЧНО-РЕСТОРАННОМ БЗНЕСЕ

Цель. Систематизация основных направлений эффективного зарубежного опыта управления персоналом в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.

Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам эффективного зарубежного опыта управления персоналом в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. Поставленные в работе задачи решались с помощью методов: анализа и обобщения – при раскрытии основных направлений ведущего зарубежного опыта управления персоналом в сфере гостинично-ресторанного бизнеса; системного подхода и абстрактно-логический – при определении возможностей применения рассмотренных методов в отечественных условиях развития субъектов исследуемой сферы.

Результаты исследования. Систематизированы основные направления эффективного зарубежного опыта управления персоналом в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. Установлено, что к основным направлениям успешного опыта зарубежных стран по управлению персоналом гостинично-ресторанной сферы можно отнести: систему управления кадрами гостинично-ресторанной сферы, что базируется на использовании стратегии кайдзен, которая характерна для японского менеджмента; американский подход к системе управления персоналом, который применяется ко всей сферы услуг в стране (в том числе в гостинично-ресторанного бизнеса) и основывается на достойной оценке и вознаграждении работников за выполненную работу («Pay for Performance» (оплата за выполнение)); компетентностный подход, применяемый в гостинично-ресторанной сфере стран Запада и базируется на ориентире по обучению работников управлять собственными знаниями, навыками и умениями, то есть уметь учиться и развиваться самостоятельно (через внедрение генерической модели и корпоративной модели компетенций).

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшего развития обоснование возможных направлений адаптации эффективного зарубежного опыта управления персоналом в сфере гостинично-ресторанного бизнеса к условиям функционирования украинских заведений указанной сферы.

Практическая значимость результатов исследования. спользование успешного опыта зарубежных стран по управлению персоналом гостинично-ресторанной сферы будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров и конкурентоспособности гостиничного хозяйства Украины.

Ключевые слова: управление персоналом, гостинично-ресторанный бизнес, компетентностный подход, стратегия кайдзен, выполнение, генерическая модель, корпоративная модель компетенций, адаптация.

 

Okhota V.I. FOREIGN EXPERIENCE IN PERSONNEL MANAGEMENT IN THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

Purpose. The aim of the article is systematization of the main directions of effective foreign experience of personnel management in the field of hotel and restaurant business.

Methodology of research. The works of domestic and foreign scientists on effective foreign experience in personnel management in the hotel and restaurant business are the theoretical and methodological basis of the study. The tasks set in the work are solved by means of methods: analysis and generalization – at disclosure of the basic directions of the leading foreign experience of personnel management in the field of hotel and restaurant business; system approach and abstract and logical – in determining the possibilities of application of the considered methods in the domestic conditions of development of the subjects of the researched sphere.

Findings. The main directions of effective foreign experience of personnel management in the field of hotel and restaurant business are systematized. It is established that the main areas of successful experience of foreign countries in the management of personnel of the hotel and restaurant industry include: the personnel management system of the hotel and restaurant industry, based on the use of kaizen strategy, which is typical of Japanese management; the American approach to the personnel management system, which is applied to the entire service sector in the country (including the hotel and restaurant business) and is based on a decent assessment and remuneration of employees for the work performed (“Pay for Performance”); competency approach used in the hotel and restaurant industry in the West and based on the guideline for training employees to manage their own knowledge, skills and abilities, i.e. be able to learn and develop independently (through the introduction of a generic model and corporate competency model).

Originality. The substantiation of possible directions of adaptation of effective foreign experience of personnel management in the sphere of hotel and restaurant business to conditions of functioning of the Ukrainian establishments of the specified sphere has received further development.

Practical value. The use of successful experience of foreign countries in the management of personnel of the hotel and restaurant industry will contribute to the further improvement of the system of training, retraining, advanced training and competitiveness of the hotel industry of Ukraine.

Key words: personnel management, hotel and restaurant business, competency approach, kaizen strategy, implementation, generic model, corporate competency model, adaptation.

 


Ключові слова


Ключові слова: управління персоналом, готельно-ресторанний бізнес, компетентнісний підхід, стратегія кайдзен, виконання, генерична модель, корпоративна модель компетенцій, адаптація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Поворознюк І. М. Ефективна система мотивації персоналу індустрії гостинності – запорука успіху на ринку послуг. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2017. № 3. С. 204-212.

Рябоконь В. П. Адаптація системи мотивації праці до умов ринку. Фінанси України. 2001. № 5. С. 10-16.

Шостак Л. В., Болодан Є. О. Зарубіжний досвід управління персоналом. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 3(08). С. 94-99.

Barraza M. Implementation of Lean-Kaizen in the human resource service process: A case study in a Mexican public service organisation. Journal of Manufacturing Technology Management. 2010. № 21(3). Р. 388-410.

Blayney С. Management Competencies: Are They Related to Hotel Performance? International Journal of Management and Marketing Research. 2008. № 2(1). Р. 59-71.

Prayag G., Hosany S. Human Resource Development in the Hotel Industry of Mauritius: Myth or Reality? Current Issues in Tourism. 2013. № 18(3). Р. 249-266.

Rosak-Szyrocka J. Human resources management in Kaizen aspect. Human Resources Management & Ergonomics. 2017. № 1. Р. 80-92.

Spencer L. M., Spencer S. M. Competence at Work: Models for Superior Performance. New Jersey : Wiley, 1993. 384 р.

Whiddett S., Hollyforde S. A Practical Guide to Competencies Paperback. London : Chartered Institute of Personnel & Development, 2003. 160 р.

Yeung Т. How to Upgrade Hotel Sales and Revenue Management Incentive Practices and Improve Plan Satisfaction. URL: https://www.zs.com/-/media/files/publications/public/zs-hsmai-foundation-ipr-new-executive-summary.pdf?la=en (дата звернення: 09.04.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024