ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРЄМСТВАХ

Ольга Євстахіївна Шмигель

Анотація


Шмигель О.Є. ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРЄМСТВАХ

Мета. Визначення сутності стратегічного управлінського обліку та перспектив його впровадження на підприємствах як одного з ефективних інструментів управління.

Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді нормативно-правових джерел; метод класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти стратегічного управлінського обліку, а метод опису надати їм детальну характеристику; монографічний метод був використаний при вивченні літературних джерел з питань стратегічного управлінського обліку; системно-аналітичний метод застосовано при обробці отриманої інформації.

Результати дослідження. Розглянуто підходи до визначення сутності стратегічного управлінського обліку, визначено його особливості, обґрунтовано ідентифікаційні характеристики та значення для господарської діяльності. Узагальнено й удосконалено класифікацію стратегічного управлінського обліку відповідно до потреб управління. Ідентифіковано проблеми розвитку стратегічного управлінського обліку. Конкретизовано сутність поняття стратегічного управлінського обліку. Запропоновано підхід до оцінки об’єкта стратегічного управлінського обліку, обґрунтовано шляхи запровадження стратегічного управлінського обліку на підприємстві.

Наукова новизна результатів дослідження. Відображено різні підходи до трактування поняття «стратегічний управлінський облік» та взаємозв’язок стратегічного управлінського обліку з бухгалтерським обліком. Обґрунтовано пропозиції щодо розробки моделі стратегічного управлінського обліку на підприємстві. Набули подальшого удосконалення методологічні засади організації стратегічного управлінського обліку.

Практична значущість результатів дослідження. Розглянуто модель запровадження стратегічного управлінського обліку на підприємстві. Отримані результати дослідження можуть бути використані суб’єктами господарювання в бізнесі в процесі використання стратегічного управлінського обліку.

Ключові слова: бухгалтерський облік; стратегічний управлінський облік; організація обліку; управління; модель; витрати; прибуток; підприємство.

 

Шмигель О.Е. ОРГАНЗАЦЯ СТРАТЕГЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРЯТЯХ

Цель. Определение сущности стратегического управленческого учета и перспектив его внедрения на предприятиях как одного из эффективных инструментов управления.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности: аналитический метод применялся при осмотре нормативно-правовых источников; метод классификации позволил дифференцировать основные компоненты стратегического управленческого учета, а метод описания предоставить им подробную характеристику; монографический метод был использован при изучении литературных источников по вопросам стратегического управленческого учета; системно-аналитический метод применен при обработке полученной информации.

Результаты исследования. Рассмотрены подходы к определению сущности стратегического управленческого учета, определены его особенности, обоснованы идентификационные характеристики и значение для хозяйственной деятельности. Обобщена и усовершенствована классификация стратегического управленческого учета в соответствии с потребностями управления. дентифицировано проблемы развития стратегического управленческого учета. Конкретизирована сущность понятия стратегического управленческого учета. Предложен подход к оценке объекта стратегического управленческого учета, обоснованы пути внедрения стратегического управленческого учета на предприятии.

Научная новизна результатов исследования. Отражено различные подходы к трактовке понятия «стратегический управленческий учет» и взаимосвязь стратегического управленческого учета с бухгалтерским учетом. Обоснованы предложения по разработке модели стратегического управленческого учета на предприятии. Получили дальнейшее совершенствование методологические основы организации стратегического управленческого учета.

Практическая значимость результатов исследования. Рассмотрена модель внедрения стратегического управленческого учета на предприятии. Полученные результаты исследования могут быть использованы субъектами хозяйствования в бизнесе в процессе использования стратегического управленческого учета.

Ключевые слова: бухгалтерский учет; стратегический управленческий учет; организация учета; управление; модель; расходы; прибыль; предприятие.

 

Shmyhel O.Ye. ORGANIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is defining the essence of strategic management accounting and prospects for its implementation at the enterprises as one of the effective management tools.

Methodology of research. General scientific and special methods are used in the process of research, in particular: the analytical method is used in the review of regulatory sources; the classification method made it possible to differentiate the main components of strategic management accounting and the description method to give them a detailed description; monographic method is used in the study of literary sources on strategic management accounting; the system and analytical method is applied in the processing of the received information.

Findings. Approaches to determining the essence of strategic management accounting are considered, its peculiarities are defined, identification characteristics and values for economic activity are substantiated. The classification and strategic management accounting according to management needs have been generalized and improved. The problems of strategic management accounting development have been identified. The essence of the concept of strategic management accounting is concretized. The approach to the estimation of the object of strategic management accounting is offered, the ways of introduction of strategic management accounting in the enterprise are substantiated.

Originality. Different approaches to the interpretation of the concept of “strategic management accounting” and the relationship of strategic management accounting with accounting are displayed in the article. The proposals to develop a model of strategic management accounting at the enterprise are substantiated. The methodological principles of strategic management organisation of accounting have been further refined.

Practical value. The model of introduction of strategic management accounting at the enterprise is considered. The obtained results of the study can be used by business entities in the process of using strategic management accounting.

Key words: accounting; strategic management accounting; accounting organization; management; model; costs; profit; enterprise.

 


Ключові слова


Ключові слова: бухгалтерський облік; стратегічний управлінський облік; організація обліку; управління; модель; витрати; прибуток; підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Atkinson A., Banker Rajiv D. Management Accounting. London: Pearson Education, 2001. 741 р.

Bromwich M. The case for strategic management accounting: the role of accounting information for strategy in competitive markets. Accounting, Organization and Society. 1990. Vol. 15. P. 27-46.

Bromwich M., Bhimani A. Management Accounting: Pathways to Progress. Chartered Institute of Management Accountants, 1994. 286 р.

Gowthorpe C., Amat O. Creative accounting: Some ethical issues of macro- and micro-manipulation. Journal of Business Ethics. 2005. Vol. 57(1). P. 55-64.

Ghosh S. Creative accounting: A fraudulent practice leading to corporate collapses. Research and Practice in Social Sciences. 2010. Vol. 6. No. 1. P. 1-15.

Ryan B. Strategic accounting for Management. Cengage Learning EMEA, 1995. 384 p.

Simmonds K. Strategic management accounting. Management Accounting. 1981. Vol. 59(4). P. 26-30.

Ward, K. Strategic management accounting. Routledge, 2012. 307 p.

Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 384 с.

Гончаренко І.М. Становлення управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах України. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2012. № 58. С. 243-249.

Мошковська О.А. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 12(138). С. 151-159.

CIMA Official terminology. 2005 Edition. London: CIMA Publishing, 2005. 114 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024