КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНЦТВА

Олена Зіновіївна Зелінська

Анотація


Зелінська О.З. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНЦТВА

Мета. Розробка та гармонізація концептуальних підходів до удосконалення нормативно-правових та організаційно-економічних механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах єврорегіонального співробітництва.

Методика дослідження. Для реалізації визначеної мети й завдань було використано комплекс загальнонаукових методів дослідження, завдяки яким було узагальнено наукову літературу й нормативно-законодавчі документи за темою наукового дослідження. Так, методи порівняння використано для виявлення відмінностей та знаходження спільних рис у поняттях «транскордонне» та «єврорегіональне» співробітництво; методи узагальнення та абстрагування для обґрунтування понять «активізація зовнішньоекономічної діяльності регіону» та «організаційно-економічного механізму активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону в умовах єврорегіонального співробітництва». Системний підхід дозволив дослідити сутність поняття «зовнішньоекономічної діяльності регіону», а саме її закономірності, механізми, форми, види та напрями, одним з яких є транскордонне (єврорегіональне) співробітництво. Методи класифікації (типології) виявлено для систематизації чинників, що здійснюють суттєвий вплив на розвиток зовнішньоекономічної діяльності регіонів в умовах єврорегіонального співробітництва.

Результати дослідження. Визначено основні причини низького розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України, якими передусім є: недосконалість нормативно-правової та законодавчої системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності регіону; сировинний характер продукції вітчизняних підприємств, яка має низьку конкурентоспроможність; складна економічна ситуація, пов’язана із всесвітньою пандемією Covid-19, яка супроводжується негативними соціально-економічними явищами та ін.

Обґрунтовано основні напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону в умовах посилення єврорегіонального співробітництва як один із пріоритетних передумов активного розвитку інноваційних підприємств, що визначає конкурентні переваги на світовому ринку товарів та послуг.

Сформульовано власне визначення таких понять, як: «єврорегіональне співробітництво», «активізація зовнішньоекономічної діяльності в умовах єврорегіонального співробітництва», «організаційно-економічний механізм активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону в умовах єврорегіонального співробітництва». Визначено, що активізація зовнішньоекономічної діяльності регіону у площині єврорегіонального співробітництва дає змогу досягнути стабільного та збалансованого розвитку міжнародної співпраці, розробити механізми забезпечення управління усією системою міжрегіональних взаємовідносин, інтегруватися до Європейського простору, що є особливо актуальним для України.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше сформульовано поняття «активізація зовнішньоекономічної діяльності в умовах єврорегіонального співробітництва як комплекс організаційно-правових та технічних заходів, спрямованих на інтегрування економіки єврорегіональних утворень у новий світовий економічний простір, зокрема поглиблення розвитку міжнародних зв’язків з країнами ЄС. При цьому, на відміну від існуючого, стратегічні орієнтири активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону у площині єврорегіональної співпраці згруповано за окремими напрямами: організаційно-інституційний; організаційно-правовий; організаційно-економічний та фінансовий.

Практична значущість результатів дослідження. Результати наукового дослідження можуть знайти впровадження у діяльності органів місцевого та регіонального державного управління у частині інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності регіонів та єврорегіонального співробітництва, що сприятимуть процесам входження України до світового господарства.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, єврорегіональне співробітництво, активізація, єврорегіон, єврорегіональне формування.

 

Зелинская Е.З. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНЮ ВНЕШНЕЭКОНОМЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ РЕГОНА В УСЛОВЯХ ЕВРОРЕГОНАЛЬНОГО СОТРУДНЧЕСТВА

Цель. Разработка и гармонизация концептуальных подходов к совершенствованию нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов развития внешнеэкономической деятельности в условиях еврорегионального сотрудничества.

Методика исследования. Для реализации поставленной цели и задач был использован комплекс общенаучных методов исследования, благодаря которым были обобщены научная литература и нормативно-законодательные документы по теме научного исследования. Таким образом, методы сравнения использованы для выявления различий и нахождение общих черт в понятиях «трансграничное» и «еврорегиональное» сотрудничество; методы обобщения и абстрагирования для обоснования понятий «активизация внешнеэкономической деятельности региона» и «организационно-экономического механизма активизации внешнеэкономической деятельности региона в условиях еврорегионального сотрудничества». Системный подход позволил исследовать сущность понятия «внешнеэкономической деятельности региона», а именно ее закономерности, механизмы, формы, виды и направления, одним из которых является трансграничное (еврорегиональное) сотрудничество. С помощью методов классификации (типологии) выявлены и систематизированы факторы, оказывающие существенное влияние на развитие внешнеэкономической деятельности регионов в условиях еврорегионального сотрудничества.

Результаты исследования. Определены основные причины низкого развития внешнеэкономической деятельности регионов Украины, которыми, прежде всего, являются: несовершенство нормативно-правовой и законодательной системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности региона; сырьевой характер продукции отечественных предприятий, которая имеет низкую конкурентоспособность; сложная экономическая ситуация, связанная с всемирной пандемией Covid-19, сопровождающаяся негативными социально-экономическими явлениями и др.

Обоснованы основные направления активизации внешнеэкономической деятельности региона в условиях усиления еврорегионального сотрудничества как один из приоритетных предпосылок активного развития инновационных предприятий, определяющий конкурентные преимущества на мировом рынке товаров и услуг.

Сформулировано собственное определение таких понятий, как: «еврорегиональное сотрудничество», «активизация внешнеэкономической деятельности в условиях еврорегионального сотрудничества», «организационно-экономический механизм активизации внешнеэкономической деятельности региона в условиях еврорегионального сотрудничества». Определено, что активизация внешнеэкономической деятельности региона в условиях еврорегионального сотрудничества позволяет достичь стабильного и сбалансированного развития международного сотрудничества, разработать механизмы обеспечения управления всей системой межрегиональных взаимоотношений, интегрироваться в Европейское пространство, что особенно актуально для Украины.

Научная новизна результатов исследования. Впервые сформулировано понятие «активизации внешнеэкономической деятельности в условиях еврорегионального сотрудничества как комплекс организационно-правовых и технических мероприятий, направленных на интегрирование экономики еврорегиональных образований в новое мировое экономическое пространство, в частности углубление развития международных связей со странами ЕС. При этом, в отличие от существующего, стратегические ориентиры активизации внешнеэкономической деятельности региона в плоскости еврорегиональной сотрудничества сгруппированные по отдельным направлениям: организационно-институциональный; организационно-правовой; организационно-экономический и финансовый.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты научного исследования могут найти внедрения в деятельности органов местного и регионального государственного управления в части интенсификации внешнеэкономической деятельности регионов и еврорегионального сотрудничества, которые будут способствовать  процессам вхождения Украины в мировое хозяйство.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, еврорегиональное сотрудничество, активизация, еврорегион, еврорегиональное формирования.

 

Zelinska O.Z. CONCEPTUAL APPROACHES TO IMPROVING THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REGION IN THE CONTEXT OF EURO-REGIONAL COOPERATION

Purpose. The aim of the study is development and harmonization of conceptual approaches to the improvement of normative and legal, organizational and economic mechanisms of development of foreign economic activity in the conditions of Euro-regional cooperation.

Methodology of research. A set of general scientific research methods is used to achieve the defined goal and objectives, thanks to which the scientific literature and normative-legislative documents on the topic of scientific research are generalized. Thus, comparison methods are used to identify differences and find common features in the concepts of “cross-border” and “Euro-regional” cooperation; methods of generalization and abstraction to substantiate the concepts of “intensification of foreign economic activity of the region” and “organizational and economic mechanism of intensification of foreign economic activity of the region in terms of Euro-regional cooperation”.

The system approach allowed to explore the essence of the concept of “foreign economic activity of the region”, namely its patterns, mechanisms, forms, types and directions, one of which is cross-border (Euro-regional) cooperation. Methods of classification (typology) are revealed for systematization of the factors having essential influence on development of foreign economic activity of regions in the conditions of Euro-regional cooperation.

Findings. The main reasons for the low development of foreign economic activity of the regions of Ukraine are identified, which are primarily: the imperfection of the regulatory and legislative system of state regulation of foreign economic activity in the region; raw material nature of products of domestic enterprises, which has low competitiveness; difficult economic situation related to the global Covid-19 pandemic, which is accompanied by negative social and economic phenomena, etc.

The main directions of intensification of foreign economic activity of the region in the conditions of strengthening of Euro-regional cooperation as one of priority preconditions of active development of innovative enterprises, which determines competitive advantages in the world market of goods and services, are substantiated. The own definition of such concepts as: “Euro-regional cooperation”, “intensification of foreign economic activity in the conditions of Euro-regional cooperation”, “organizational and economic mechanism of activization of foreign economic activity of the region in the conditions of Euro-regional cooperation” is formulated.

It is determined that the intensification of foreign economic activity of the region in the field of Euro-regional cooperation allows to achieve stable and balanced development of international cooperation, develop mechanisms to ensure management of the entire system of interregional relations, integrate into the European space, which is especially important for Ukraine.

Originality. For the first time, the concept of “intensification of foreign economic activity” in the context of Euro-regional cooperation as a set of organizational, legal and technical measures aimed at integrating the economy of Euro-regional entities into the new world economic space, including deepening international relations with EU countries. At the same time, in contrast to the existing one, the strategic guidelines for intensifying the foreign economic activity of the region in the field of Euro-regional cooperation are grouped in separate areas: organizational and institutional; organizational and legal; organizational, economic and financial.

Practical value. The results of the research can be implemented in the activities of local and regional government in terms of intensification of foreign economic activity of the regions and Euro-regional cooperation, which will contribute to the processes of Ukraine's entry into the world economy.

Key words: foreign economic activity, Euro-regional cooperation, activation, Euro-region, Euro-regional formation.


Ключові слова


Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, єврорегіональне співробітництво, активізація, єврорегіон, єврорегіональне формування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлєнький П. Ю., Мікула Н. А. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів. Регіональна політика: методологія, методи, практика : колективна монографія / за ред. акад. НАНУ М. І. Долішного. Львів, 2001. С. 654–697.

Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці. Київ : Знання України, 2005. 475 с.

Варналій З., Білик Р. Пріоритети зміцнення конкурентоспроможності регіонів як складової забезпечення економічної безпеки України. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. № 1(28). С. 25-35. URL: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2014_28_2/zb28_2_03.pdf (дата звернення: 11. 02. 2020).

Гороховська К. В. Транскордонне співробітництво в Україні: значення та пріоритетні напрями розвитку. Ефективна економіка. 2017. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5736 (дата звернення: 11. 02. 2020).

Кіш Є. Концептуальні засади міжрегіонального співробітництва України. Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. 2008. № 23. С. 220-226.

Лендьєл М. Досвід Карпатського Єврорегіону: поштовх до переосмислення моделі транскордонного співробітництва. На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів / за ред. С. Максименка, І. Студеннікова. Київ, 2000. С. 51-52.

Маркович В. В. Сутність соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва. Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 1(11). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_67 (дата звернення: 20. 02. 2020).

Марчук Ю. В. Розвиток форм єврорегіонального співробітництва в інноваційній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2017. 20 с.

Матєха А. С. Методи підвищення ефективності міжрегіонального економічного співробітництва. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 2. Т. 2. С. 170-173.

Мікула Н. А. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2004. 395 с.

Мікула Н. А., Калат Я. Я. Єврорегіональне співробітництво в системі транскордонної співпраці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 4(108). С. 35-36.

Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике: энциклопедический словарь. Сумы : Университетская книга, 2005. 384 с.

Наумова Л. М. Механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Херсонської області. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 79-82.

Пак В. І. Підвищення ефективності співробітництва в межах Карпатського єврорегіону у сфері міждержавного регіонального управління. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 3. С. 167-173. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_3_20 (дата звернення: 11. 02. 2020).

Рогова О. В. Моделювання результативності єврорегіонального співробітництва задля коригування темпів зростання. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1897 (дата звернення: 11. 02. 2020).

Русняк М. Концептуальні засади польсько-українського єврорегіонального співробітництва. Регіональні студії. 2017. Вип. 10. С. 82-89.

Сілічєва Н. Є. Напрями активізації транскордонної співпраці у регіональному розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2017. Вип. 1(2). С. 160-165. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2017_1(2)__28 (дата звернення: 13. 02. 2020).

Скотний П. В. Організаційно-економічне забезпечення активізації єврорегіонального співробітництва : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05. Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. 20 с.

Тульчинська C. О., Кириченко С. О., Бут А. В. Перешкоди розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 11-14.

Шевченко Н. О. Комплекс заходів розвитку зовнішньоекономічної регіональної політики АПК. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=234 (дата звернення: 21. 04. 2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024