БЕНЧМАРКЕР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ЕКОНОМІЧНОГО ПРОРВУ» УКРАЇН У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ТА ІННОВАЦІЙНОМУ НАПРЯМАХ

Любов Гаврилівна Смоляр, Ольга Ігорівна Іляш, Руслан Олександрович Колішенко, Тетяна Миколаївна Литвак

Анотація


Смоляр Л.І., Іляш О.І., Колішенко Р.О., Литвак Т.М. БЕНЧМАРКЕР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ЕКОНОМІЧНОГО ПРОРВУ» УКРАЇН У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ТА ІННОВАЦІЙНОМУ НАПРЯМАХ

Мета. Системний аналіз зарубіжного досвіду і розробка індикаторів та напрямів «економічного прориву» у технологічній та інноваційній сферах у рамках підготовки Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Стратегії економічного прориву держави.

Методика дослідження. Для реалізації поставленої мети використовувалися зaгaльнoнaукoвi та спеціальні методи: аксіоматичний та наукової абстракції (для визначення термінологічної узгодженості понять дослідженням категорійного апарату «технологічний прорив», «економічний прорив» та «інноваційний прорив»); індукції та дедукції (для визначення системоутворюючих факторів економічного прориву); синтезу та системного аналізу (для обґрунтування теоретичної сутності базових понять та розробки власної системи індикаторів «економічного прориву»); декомпозиції (для визначення функціональних складників (технологічного та інноваційного) в системі «економічного прориву»); табличний та графічний (для відображення аналітичних розрахунків та кінцевих результатів дослідження).

Результати дослідження. Систематизовано досвід 19 країн, які здійснили «економічний прорив» у технологічному та інноваційному напрямках, зокрема: США, Канади, Австралії, Японії, Китаю, Сінгапуру, Південної Кореї, Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, Франції, Німеччини, Єгипту, Швейцарії, Великобританії, Австрії, Бразилії та Індії. Запропоновано авторську систему індикаторів та здійснено порівняльний моніторинг індикаторів, що надали можливість забезпечити «технологічно-інноваційний прорив» обраним країнам світу у порівнянні з Україною. Підготовлено рекомендації для органів державної влади, спрямовані на утворення головних бенчмаркерів «економічного прориву» України у технологічній та інноваційній сферах діяльності.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше сформовано систему індикаторів економічного прориву України у технологічному та інноваційному напрямах, систематизовано зарубіжний досвід економічно розвинутих країн світу у напрямку досягнення економічного зростання національних економік. Дістали подальшого розвитку рекомендації органам державної влади щодо визначення головних бенчмаркерів технологічного та інноваційного прориву України у найближчій перспективі.

Практична значущість результатів дослідження. Окреслені пріоритетні напрями політики «Економічного прориву» та активізації державної політики забезпечення економіки добробуту та економічного зростання в Україні обгрунтовані зарубіжним досвідом та прикладним аналізом критичних технологічних, інноваційних та державотворних чинників посилення економічних проблем в Україні.

Ключові слова: економічний прорив, бенчмаркери, індикатори, технологічний напрям, інноваційний напрям, економічне зростання.

 

Смоляр Л.Г., ляш О.., Колишенко Р.А., Литвак Т.Н. БЕНЧМАРКЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНЯ «ЭКОНОМЧЕСКОГО ПРОРЫВА» УКРАНЫ В ТЕХНОЛОГЧЕСКОМ ННОВАЦОННОМ НАПРАВЛЕНЯХ

Цель. Системный анализ зарубежного опыта и разработка индикаторов и направлений «экономического прорыва» в технологической и инновационной сферах в рамках подготовки Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Стратегии экономического прорыва страны.

Методика исследования. Для реализации поставленной цели использовались общенаучные и специальные метoды: аксиоматический и научной абстракции (для определения терминологической согласованности понятий исследованием категорийного аппарата «технологический прорыв», «экономический прорыв» и «инновационный прорыв»); индукции и дедукции (для определения системообразующих факторов экономического экономического прорыва); синтеза и системного анализа (для подтверждения теоретической сущности базовых понятий и разработки собственной системы индикаторов «экономического прорыва»); декомпозиции (для определения функциональных составляющих (технологического и инновационного) в системе «экономического прорыва»); табличный и графический (для отображения аналитических расчетов и конечных результатов исследования).

Результаты исследования. Систематизирован опыт 19 стран, которые осуществили «экономический прорыв» в технологическом и инновационном направлениях, в частности США, Канады, Австралии, Японии, Китая, Сингапура, Южной Кореи, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Франции, Германии, Египта, Швейцарии, Великобритании, Австрии, Бразилии и ндии. Предложена авторская система индикаторов и осуществлен сравнительный мониторинг индикаторов, которые дали возможность обеспечить «технологический инновационный прорыв» избранным странам мира по сравнению с Украиной. Подготовлены рекомендации для органов государственной власти, направленные на создание главных бенчмаркеров «экономического прорыва» Украины в технологической и инновационной сферах деятельности.

Научная новизна результатов исследования. Впервые сформирована система индикаторов экономического прорыва Украины в технологическом и инновационном направлениях, систематизирован зарубежный опыт экономически развитых стран мира в направлении достижения экономического роста национальных экономик. Получили дальнейшее развитие рекомендации органам государственной власти по определению главных бенчмаркеров технологического и инновационного прорыва Украины в ближайшей перспективе.

Практическая значимость результатов исследования. Указанные приоритетные направления политики «экономического прорыва» и активизации государственной политики обеспечения экономики благосостояния и экономического роста в Украине обоснованы зарубежным опытом и прикладным анализом критических технологических и инновационных факторов усиления экономических проблем в Украине.

Ключевые слова: экономический прорыв, бенчмаркеры, индикаторы, технологическое направление, инновационное направление, экономический рост.

 

Smoliar L.I., Ilyash O.I., Kolishenko R.O., Lytvak T.M. BENCHMARKS OF ENSURING AN «ECONOMIC BREAKTHROUGH» OF UKRAINE IN TECHNOLOGICAL AND INNOVATIVE AREAS

Purpose. The aim of the article is the system analysis of foreign experience and development of indicators and directions of an «economic breakthrough» in technological and innovative areas within the framework for the preparation of the Strategy of an economic breakthrough of the state by the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine.

Methodology of research. General and special methods have been used to achieve this aim in our scientific and analytical development: the axiomatic method and scientific abstraction method (to define the terminological consistency of notions by studying the categorical apparatus «technological breakthrough», «economic breakthrough» and «innovative breakthrough”; induction and deduction methods (to determine the core factors of an economic breakthrough); the method of synthesis and system analysis (to substantiate the theoretical essence of the basic notions and develop our own system of indicators of an «economic breakthrough»; the decomposition method (to single out the functional components (technological and innovative) in the system of an «economic breakthrough»; tabular and graphical methods (to reflect the analytical calculations and the final results of the study).

Findings. The experience of 19 countries that have made an «economic breakthrough» in technological and innovative areas is systematised, in particular: the experience of the USA, Canada, Australia, Japan, China, Singapore, South Korea, Finland, Sweden, Denmark, Norway, France, Germany, Egypt, Switzerland, Great Britain, Austria, Brazil and India. The original system of indicators has been suggested and the comparative monitoring of the indicators, which helped to provide a «technological and innovative breakthrough» for the selected countries of the world in comparison with Ukraine, has been carried out. The recommendations to public authorities, aimed at creating the main benchmarks of an «economic breakthrough» of Ukraine in the technological and innovative areas of activity, have been prepared.

Originality. A system of indicators of an economic breakthrough of Ukraine in technological and innovative directions has been formed for the first time, the foreign experience of economically developed countries of the world in the direction of achieving economic growth of national economies has been systematised. The recommendations to public authorities concerning the identification of the main benchmarks for Ukraine's technological and innovative breakthrough in the near future have been further developed.

Practical value. The outlined priority directions of the policy «Economic breakthrough» and intensification of the state policy on ensuring the economic welfare and growth in Ukraine are substantiated by the applied analysis of critical technological, innovative and state-building factors of the exacerbation of economic problems in Ukraine.

Key words: economic breakthrough, benchmarks, indicators, technological area, innovative area, economic growth.


Ключові слова


Ключові слова: економічний прорив, бенчмаркери, індикатори, технологічний напрям, інноваційний напрям, економічне зростання.

Повний текст:

PDF

Посилання


World Competitiveness Ranking 2019. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019. (дата звернення: 20.04.2020).

Freeman C. Technical Innovation, Diffusion, and Long Cycles of Economic Development. In: Vasko T. (ed.) The Long-Wave Debate. Springer, Berlin, Heidelberg, 1987. P. 295-309.

Schwab K. “The Forth Industrial Revolution”. World Economic Forum. 2016. Geneva. URL: https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab (дата звернення: 20.04.2020).

Авдулов А. Н. Наука и производство: век интеграции: (США, Западная Европа, Япония). Москва : Наука, 1992. 168 с.

Кибиткин А. ?., Чечурина М. Н. Концептуальный подход к оценке инновационного развития предприятия. Вестник МГТУ. 2011. № 2. Том 14. С. 427-434.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навч. посібник для студ. вузів. Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. 278 с.

Артеменко Л. В. Особливості національної інноваційної системи України в контексті економічної безпеки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 11. С. 51-54.

Дубик В. Я., Осідач О. Б. Активізація участі України в новому технологічному укладі як шлях інноваційного прориву і нарощення прибутковості. Інноваційна економіка. 2014. № 2. С. 31-39.

Шарма Р. Прорывные экономики. В поисках следующего экономического чуда. Москва : «Манн, ?ванов и Фербер», 2013. 352 с.

Delbeke J. Long-wave research: The state of the Art. In: G. Bianchi et al. (Eds), Long Waves, Depression, and Innovation: Implications for National and Regional Economic Policy. Proc. Siena/Florence Meeting. October, 1985. (Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis). URL: http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/2524/ (дата звернення: 23.05.2020).

Zhuplev Anatoly V. (Ed.) Disruptive Technologies for Business Development and Strategic Advantage. USA, PA, Hershey: IGI Global, 2018. 364 p.

Armstrong Paul Disruptive Technologies: Understand, Evaluate, Respond. London, Philadelphia, New Delhi: Kogan Page, 2017. 216 p.

Застосування проектного підходу в сфері науки як ресурс модернізації і розвитку України. Аналітична записка. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1225. (дата звернення: 22.05.2020).

Левковська Л. В. Формування інноваційних кластерів в Україні. Продуктивні сили України. 2009. № 1. С. 115-119.

Соколенко С. І. Проблеми і перспективи посилення конкурентноздатності економіки України на основі кластерів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів : Збірник наукових праць. URL: http://ucluster.org/sokolenko/2008/06/posylennya-konkurentozdatnosti-ekonomiki-ukrajini-na-osnovi-klasteriv/ (дата звернення: 22.05.2020).

Щодо державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів у промисловості України. Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-derzhavnoi-politiki-pidtrimki-rozvitku-innovaciynikh-klasteriv-u (дата звернення: 22.05.2020).

The Bloomberg Innovation Index. URL: https://www.bloombergquint.com/global-economics/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds (дата звернення: 22.01.2020).

Ilyash O. et al. Evaluation of enterprise investment attractiveness under circumstances of economic development. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. 2020. No. 47(47). P. 95-113.

Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy / Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Lupak R., Popadynets N., Shyshkova Y., Boiko Y., Ishchenko O. Management Science Letters. 2020. Vol. 10. No. 13. P. 3173-3182.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024