ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК УКРАЇН В ПЛОЩНІ РОЗВТКУ ГОЛОВНХ КЛАСТЕРІВ НА ЗАСАДАХ ІНДУСТРІЇ 4.0 В ПОСТ-COVID’НЙ ПЕРІОД

Сергій Васильович Войтко, Аліна Анатоліївна Фролова

Анотація


Войтко С.В., Фролова А.А. ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК УКРАЇН В ПЛОЩНІ РОЗВТКУ ГОЛОВНХ КЛАСТЕРІВ НА ЗАСАДАХ ІНДУСТРІЇ 4.0 В ПОСТ-COVID’НЙ ПЕРІОД

Мета. Виявлення можливості використання кращих практик «плану Маршалла» на засадах Індустрії 4.0 у період глибокої соціально-економічної кризи задля ефективного функціонування економічної системи у нових реаліях пост-COVID’ного періоду.

Методика дослідження. До досягнення поставленої мети використано наступні методи: абстрактно-логічний – при дослідженні сутності категорій та понять сфери Індустрії 4.0; порівняльно-економічний – при аналізі вітчизняного та світового досвіду переходу до виробництва у нових реаліях пост-COVID’ного періоду на засадах Індустрії 4.0; статистичний аналіз та узагальнення – для опрацювання масиву статистичних та емпіричних даних й формулювання відповідних висновків проведеного дослідження.

Результати дослідження. Виявлено потребу в адаптації механізмів економічних систем до нової реальності постCOVID’ого періоду для розвитку соціально-економічної сфери країн. Встановлено необхідність аналізування змін звичок і вподобань споживачів у період глобальної економічної кризи початку третього десятиліття ХХІ століття, яка зумовлена карантинними заходами. Запропоновано здійснювати трансформацію соціально-економічних систем для країн, що розвиваються, на засадах «плану Маршалла» та з використанням технологій Індустрії 4.0. Доведено, що для України варто концентрувати зусилля саме у головних кластерах національної економіки. Обгрунтовано доцільність зосередження зусиль у розвитку економіки України на наукомісткому виробництві, на збільшенні  наукової та технологічної складових в усіх кластерах економіки, а також на необхідності врахування кращих практик реалізації «плану Маршалла».

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування можливостей трансформації національної економіки в умовах глобальної соціально-економічної кризи з використанням засобів «плану Маршалла» на засадах Індустрії 4.0 та використання даних про потенціал розвитку головних кластерів економіки.

Практичне значення результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані з метою виявлення можливостей розвитку головних кластерів економіки України на засадах Індустрії 4.0 та засобів «плану Маршалла».

Ключові слова: головні кластери економіки, Індустрія 4.0, постCOVID’ний період, «план Маршалла».

 

Войтко С.В., Фролова А.А. ТРАНСФОРМАЦ НАЦОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМК УКРАНЫ В СРЕЗЕ РАЗВТЯ ГЛАВНЫХ КЛАСТЕРОВ НА ОСНОВЕ НДУСТР 4.0 В ПОСТ-COVID’НЫЙ ПЕРОД

Цель. Выявление возможности использования лучших практик «плана Маршалла» на основах ндустрии 4.0 в период глубокого социально-экономического кризиса для эффективного функционирования экономической системы в новых реалиях пост-COVIDного периода.

Методика исследования. К достижению поставленной цели использованы следующие методы: абстрактно-логический – при исследовании сущности категорий и понятий сферы ндустрии 4.0; сравнительно-экономический – при анализе отечественного и мирового опыта перехода к производству в новых реалиях пост-COVIDного периода на основе ндустрии 4.0; статистический анализ и обобщения – для обработки массива статистических и эмпирических данных и формулировки соответствующих выводов проведенного исследования.

Результаты исследования. Выявлено потребность в адаптации механизмов экономических систем к новой реальности постCOVIDного периода для развития социально-экономической сферы страны. Установлена необходимость анализа изменений привычек и предпочтений потребителей в период глобального экономического кризиса начала третьего десятилетия XXI века, которая обусловлена карантинными мероприятиями. Предложено осуществлять трансформацию социально-экономических систем для развивающихся стран, на основе «плана Маршалла» и с использованием технологий ндустрии 4.0. Доказано, что для Украины стоит концентрировать усилия именно в главных кластерах национальной экономики. Обоснована целесообразность сосредоточения усилий в развитии экономики Украины на наукоемких производствах, на увеличении научной и технологической составляющих во всех кластерах экономики, а также необходимость учета лучших практик реализации «плана Маршалла».

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие обоснование возможностей трансформации национальной экономики в условиях глобального социально-экономического кризиса с использованием средств «плана Маршалла» на основе ндустрии 4.0 и использования данных о потенциале развития главных кластеров экономики.

Практическое значение результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы с целью выявления возможностей развития главных кластеров экономики Украины на основе ндустрии 4.0 и средств «плана Маршалла».

Ключевые слова: главные кластеры экономики, ндустрия 4.0, постCOVIDный период, «план Маршалла».

 

Voitko S.V., Frolova A.A. TRANSFORMATIONS OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE IN THE PLANE OF DEVELOPMENT OF THE MAIN CLUSTERS ON THE BASIS OF INDUSTRY 4.0 IN THE POST-COVID PERIOD

Purpose. The aim of the article is to identify the possibility of using the best practices of the Marshall Plan on the basis of Industry 4.0 during the deep social and economic crisis for the effective functioning of the economic system in the new realities of the post-COVID period.

Methodology of research. The following methods are used to achieve this goal: abstract and logical – in the study of the essence of categories and concepts in the field of Industry 4.0; comparative and economic – in the analysis of domestic and world experience of the transition to production in the new realities of the post-COVID period on the basis of Industry 4.0; statistical analysis and generalization – to process an array of statistical and empirical data and formulate the relevant conclusions of the study.

Findings. The need to adapt the mechanisms of economic systems to the new reality of the post-COVID period for the development of the social and economic sphere of the countries is determined. The need to analyze changes in consumer habits and preferences during the global economic crisis of the early third decade of the XXI century, which is due to quarantine measures, is established. It is proposed to carry out the transformation of social and economic systems for developing countries on the basis of the “Marshall Plan” and using the technologies of Industry 4.0.

It is proved that for Ukraine it is necessary to concentrate efforts in the main clusters of the national economy. The expediency of concentrating efforts in the development of Ukraine's economy on knowledge-intensive production, on increasing the scientific and technological components in all clusters of the economy, as well as on the need to take into account best practices in the implementation of the “Marshall Plan”.

Originality. The substantiation of the possibilities of transformation of the national economy in the conditions of the global social and economic crisis with the use of the Marshall Plan on the basis of Industry 4.0 and the use of data on the development potential of the main clusters of the economy was further developed.

Practical value. The obtained results of the research can be used to identify opportunities for the development of the main clusters of the economy of Ukraine on the basis of Industry 4.0 and the means of the “Marshall Plan”.

Key words: major economic clusters, Industry 4.0, the post-COVID period, the “Marshall Plan”.

 


Ключові слова


Ключові слова: головні кластери економіки, Індустрія 4.0, постCOVID’ний період, «план Маршалла».

Повний текст:

PDF

Посилання


Hermann M., Pentek T., Otto B. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Working Paper. No. 1/2015. 16 p.

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution (дата звернення: 20.07.2020).

Ангел Є., Кравчук В. Яка промислова політика потрібна Україні для переходу до Індустрії 4.0? Дзеркало тижня. 2019. № 13. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/yaka-promislova-politika-potribna-ukrayini-dlya-perehodu-do-industriyi-4-0-307765_.html (дата звернення: 20.07.2020).

Калита П. Україна і четверта промислова революція: загрози та можливості. Дзеркало тижня. 2016. № 43-44. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/ukrayina-i-chetverta-promislova-revolyuciya-zagrozi-ta-mozhlivosti-_.html (дата звернення: 20.07.2020).

Новак І., Покотиленко Р. Зайнятість в Індустрії 4.0: визначаємо національні пріоритети. Дзеркало тижня. 2019. № 3. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/zaynyatist-v-industriyi-4-0-viznachayemo-nacionalni-prioriteti-300710_.html (дата звернення: 20.07.2020).

World Development Indicators: Structure of output / The World Bank. URL: http://wdi.worldbank.org/table/4.2 (дата звернення: 25.07.2020).

World Bank Open Data / The World Bank. URL: https://data.worldbank.org (дата звернення: 25.07.2020).

Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньо-строковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / наук. кер. М. З. Згуровський. Київ : Політехніка, 2016. 184 с.

Report «Industry 4.0: how to navigate digitization of the manufacturing sector» / McKinsey Company. 2015. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/ Operations/Our%20Insights/Industry%2040%20How%20to%20navigate%20digitization%20of%20the%20manufacturing%20sector/Industry-40-How-to-navigate-digitization-of-the-manufacturing-sector.pdf (дата звернення: 28.07.2020).

Readiness for the Future of Production Report 2018 / World Economic Forum. URL: http://wef.ch/fopreadiness18 (дата звернення: 28.07.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024