РОЗВТОК ЦФРОВОЇ ЕКОНОМІК В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВ, ПРІОРТЕТ ТА РОЛЬ ІННОВАЦІЙ

Назар Богданович Демчишак, Микола Олегович Глутковський

Анотація


Демчишак Н.Б., Глутковський М.О. РОЗВТОК ЦФРОВОЇ ЕКОНОМІК В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВ, ПРІОРТЕТ ТА РОЛЬ ІННОВАЦІЙ

Мета. Поглиблення концептуального розуміння цифрової економіки та обґрунтування пріоритетів цифровізації в Україні.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: аналізу і синтезу ‒ для розкриття економічної суті цифровізації економіки; статистичний і графічний методи – при аналізі світових тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій; методи індукції та дедукції, абстрактно-логічний метод ‒ при обґрунтуванні висновків за результатами дослідження.

Результати дослідження. Встановлено, що цифрова економіка як новий сучасний тип (модель розвитку) економіки уже включає сутнісні характеристики інноваційної економіки та економіки знань. Аргументовано, що високотехнологічність у виробництві, інноваційний характер й модернізація секторів промисловості на основі інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, динаміка цифрових трансформацій для України повинні стати пріоритетним рішенням для досягнення стійкого економічного зростання та розвитку. Обґрунтовано пріоритети цифровізації в Україні. Доведено, що зростає потреба у науково-технологічних дослідженнях, формуванні певної ділової (цифрової) культури, імплементації ідей так званих розумних міст на основі розвитку територіальних громад й появи там нових ініціатив і пропозицій інноваційних рішень.

Наукова новизна результатів дослідження. Поглиблено концептуальне розуміння цифрової економіки і запропоновано розглядати її як новий тип економіки, функціонування якої супроводжується переважним наданням найрізноманітніших послуг й реалізацією продуктів онлайн та застосуванням інноваційних рішень у фінансах, виробництві й соціальній сфері.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження повинні сприяти формуванню інституційного підґрунтя для подальшого розвитку сфери інноваційних технологій в Україні, їх впровадження у реальний сектор економіки, а також у майбутньому – побудови ефективної цифрової економіки, орієнтованої на інноваційність у виробництві продукції й наданні послуг.

Ключові слова: цифрова економіка, інновації, цифрові послуги, концепція, цифровізація.

 

Демчишак Н.Б., Глутковський Н.А. РАЗВТЕ ЦФРОВОЙ ЭКОНОМК В УКРАНЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, ПРОРТЕТЫ РОЛЬ ННОВАЦЙ

Мета. Поглиблення концептуального понимания цифровой экономики и обоснование приоритетов цифровизации в Украине.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности: анализа и синтеза – для раскрытия экономической сущности цифровизации экономики; статистический и графический методы – при анализе мировых тенденций развития информационно-коммуникационных технологий; методы индукции и дедукции, абстрактно-логический метод – при обосновании выводов по результатам исследования.

Результаты исследования. Установлено, что цифровая экономика новый современный тип (модель развития) экономики уже включает сущностные характеристики инновационной экономики и экономики знаний. Аргументировано, что высокотехнологичность в производстве, инновационный характер и модернизация секторов промышленности на основе информационно-коммуникационных и цифровых технологий, динамика цифровых преобразований для Украины должны стать приоритетным решением для достижения устойчивого экономического роста и развития. Обосновано приоритеты цифровизации в Украине. Доказано, что растет потребность в научно-технологических исследованиях, формировании определенной деловой (цифровой) культуры, имплементации идей так называемых умных городов на основе развития территориальных общин и появления там новых инициатив и предложений инновационных решений.

Научная новизна результатов исследования. Углублено концептуальное понимание цифровой экономики и предложено рассматривать ее как новый тип экономики, функционирование которой сопровождается преимущественным предоставлением самых разнообразных услуг и реализацией продуктов онлайн и применением инновационных решений в финансах, производстве и социальной сфере.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования должны способствовать формированию институциональной основы для дальнейшего развития сферы инновационных технологий в Украине, их внедрение в реальный сектор экономики, а также в будущем - построения эффективной цифровой экономики, ориентированной на инновационность в производстве продукции и оказании услуг.

Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, цифровые услуги, концепция, цифровизация.

 

Demchyshak N.B., Hlutkovskyi M.O. DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY IN UKRAINE: CONCEPTUAL BASES, PRIORITIES AND ROLE OF INNOVATIONS

Purpose. The aim of the article is deepening the conceptual understanding of the digital economy and substantiation of digitalization priorities in Ukraine.

Methodology of research. General scientific and special methods are used in the process of research, in particular: analysis and synthesis ‒ to reveal the economic essence of digitalization of the economy; statistical and graphic methods ‒ in the analysis of world trends in the development of information and communication technologies; methods of induction and deduction, abstract and logical method ‒ in substantiating the conclusions of the study.

Findings. It is established that the digital economy as a new modern type (model of development of the economy) already includes the essential characteristics of the innovation economy and the knowledge economy. It is argued that high-tech production, innovative nature and modernization of industrial sectors based on information and communication and digital technologies, the dynamics of digital transformations for Ukraine should be a priority solution to achieve sustainable economic growth and development.

The priorities of digitalization in Ukraine are substantiated. It is proved that the need for scientific and technological research, the formation of a certain business (digital) culture, the implementation of the ideas of so-called smart cities based on the development of local communities and the emergence of new initiatives and proposals for innovative solutions.

Originality. The conceptual understanding of the digital economy is deepened and it is proposed to consider it as a new type of economy, the functioning of which is accompanied by the predominant provision of a variety of services and online products and innovative solutions in finance, manufacturing and social sphere.

Practical value. The obtained results of the study should contribute to the formation of the institutional basis for further development of innovative technologies in Ukraine, their introduction into the real sector of the economy, as well as in the future – building an effective digital economy focused on innovation in production and services.

Key words: digital economy, innovations, digital services, concept, digitalization.

 


Ключові слова


Ключові слова: цифрова економіка, інновації, цифрові послуги, концепція, цифровізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Tapscott Don The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. New York : McGraw-Hill, 1997. 342 р.

Mesenbourg T. L. Measuring the Digital Economy / USBureau of the Census, Suitland, MD. 2001. URL: https://www.census.gov/content/dam/ Census/library/workingpapers/2001/econ/umdigital.pdf (дата звернення: 20.06.2020).

Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: менеджмент інновацій. 2015. № 4. С. 9-18.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства Українина 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Закон України від 17.01.2018 № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 (дата звернення: 20.06.2020).

Диба М., Гернего Ю. Диджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні. Фінанси України. 2018. № 7. C. 50-63.

Правове забезпечення здійснення державної політики з реконструкції економіки : монографія / за заг. ред. В. А. Устименка ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. Чернігів : Десна Поліграф, 2016. 160 с.

Digital economy and society statistics – enterprises. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-_enterprises#Use_of_3D_printing (дата звернення: 20.06.2020).

Strategic orientation of innovative activity regulation: Ukraine and EU integration process / V. Boronos, О.Shkarupa, N. Demchyshak, L. Sineviciene, T. Kubakh. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. № 1. P. 307-318.

Pidkhomnyi O., Demchyshak N., Dropa Ya. Confidenceas the national economy pricing factor: the case of Ukraine. Espacios. 2019. № 40(20). P. 21-22.

Pidkhomnyi O., Demchyshak N., DropaYa. Population financial activity in the formation of indicators for public confidence level and shadow economy risks: the case of Ukraine. Espacios. 2019. № 40(38). P. 16-17.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024