ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРЄМСТВА

Костянтин Степанович Жадько, Дмитро Михайлович Самойленко

Анотація


Жадько К.С., Самойленко Д.М. ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРЄМСТВА

Мета. Формування моделі інформаційного забезпечення системи управління маркетингом торговельного підприємства на основі методології IDEF0.

Методика дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства. Поставлені в роботі завдання вирішувалися за допомогою методів: аналізу та узагальнення – при здійсненні аналізу моделей маркетингової інформаційної системи; системного підходу та абстрактно-логічний – при розробці моделі інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємством.

Результати дослідження. Систематизовано основні елементи процесу управління інформаційним забезпеченням маркетингової діяльності на основі методології IDEF0. Розглянуто основні існуючі в економічній літературі моделі маркетингової інформаційної системи. Виокремлено параметри «вигід», які повинна надавати дієва модель інформаційного забезпечення системи управління маркетингом підприємству при її реалізації. Обґрунтовано підхід до формування оптимальної моделі інформаційного забезпечення маркетингової діяльності, яка створює можливість оптимізувати процес управління продажами та просуванням продукції до кінцевого споживача, що забезпечує підвищення рівня лояльності споживачів та конкурентоспроможності підприємства торгівлі.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано науково-методичний підхід до формування моделі інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства торгівлі, який, на відміну від існуючих, створює можливість оперативно та своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища, поведінку, вимоги та запити споживачів, дозволяє аналізувати і доводити відповідну маркетингову інформацію до осіб, які приймають маркетингові рішення.

Практична значущість результатів дослідження. Практична реалізація запропонованої моделі інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельного підприємства вирішує завдання підтримки довгострокових відносин з партнерами за рахунок створення і підтримки комунікативного зв’язку між торговельним підприємством та споживачами, створення взаємної цінності, що в результаті забезпечує отримання значних переваг на споживчому ринку з високим рівнем конкуренції.

Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, маркетингова діяльність, торговельне підприємство, інтегрована функціональна модель.

 

Жадько К.С., Самойленко Д.Н. ФУНКЦОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ НФОРМАЦОННОГО ОБЕСПЕЧЕНЯ МАРКЕТНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ ТОРГОВОГО ПРЕДПРЯТЯ

Цель. Формирование модели информационного обеспечения системы управления маркетингом торгового предприятия на основе методологии IDEF0.

Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам информационного обеспечения маркетинговой деятельности предприятия. Поставленные в работе задачи решались с помощью методов: анализа и обобщения – при осуществлении анализа моделей маркетинговой информационной системы; системного подхода и абстрактно-логический – при разработке модели информационного обеспечения маркетинговой деятельности предприятия.

Результаты исследования. Систематизированы основные элементы процесса управления информационным обеспечением маркетинговой деятельности на основе методологии IDEF0. Рассмотрены основные модели маркетинговой информационной системы. Выделены параметры «выгод», которые должна предоставлять действенная модель информационного обеспечения системы управления маркетингом предприятия при ее реализации. Обоснован подход к формированию оптимальной модели информационного обеспечения маркетинговой деятельности, который создает возможность оптимизировать процесс управления продажами и продвижением продукции к конечному потребителю, что обеспечивает повышение уровня лояльности потребителей и конкурентоспособность предприятия торговли.

Научная новизна результатов исследования. Предложен научно-методический подход к формированию модели информационного обеспечения маркетинговой деятельности предприятия торговли, который, в отличие от существующих, создает возможность оперативно и своевременно реагировать на изменения внешней среды, поведение, требования и запросы потребителей, позволяет анализировать и доводить соответствующую маркетинговую информацию лицам, принимающим маркетинговые решения.

Практическая значимость результатов исследования. Практическая реализация предложенной модели информационного обеспечения маркетинговой деятельности торгового предприятия решает задачи поддержания долгосрочных отношений с партнерами за счет создания и поддержки коммуникативной связи между торговым предприятием и потребителями, создания взаимной ценности, в результате обеспечивает получение значительных преимуществ на потребительском рынке с высоким уровнем конкуренции.

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, маркетинговая деятельность, торговое предприятие, интегрированная функциональная модель.

 

Zhadko K.S., Samoilenko D.M. FUNCTIONAL MODEL OF INFORMATION SUPPORT OF MARKETING ACTIVITY OF TRADE ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is formation of the model of information support of the marketing management system of a trade enterprise on the basis of the IDEF0 methodology.

Methodology of research. The works of domestic and foreign scientists on information support of marketing activities of the enterprise are the theoretical and methodological basis of the study. The tasks set in the work are solved with the help of methods: analysis and generalization – in the analysis of models of marketing information system; system approach, abstract and logical – in the development of a model of information support of marketing activities of the enterprise.

Findings. The main elements of the process of information management of marketing activities on the basis of IDEF0 methodology are systematized. The main existing models of marketing information system in the economic literature are considered. The parameters of "benefits" which should be provided by an effective model of information support of the marketing management system to the enterprise at its realization are singled out. The approach to the formation of the optimal model of information support of marketing activities is substantiated, which creates an opportunity to optimize the process of sales management and product promotion to the end consumer, which increases the level of consumer loyalty and competitiveness of trade.

Originality. The proposed scientific and methodological approach to the formation of a model of information support for marketing activities of trade, in contrast to existing ones, creates an opportunity to respond quickly and timely to changes in the environment, behaviour, requirements and consumer demands, allows you to analyse and communicate relevant marketing information marketing decisions.

Practical value. Practical implementation of the proposed model of information support of marketing activities of a trading enterprise solves the problem of maintaining long-term relationships with partners by creating and maintaining communication between the trading company and consumers, creating mutual value, which provides significant benefits in a highly competitive consumer market.

Key words: information, information support, marketing activity, trade enterprise, integrated functional model.


Ключові слова


Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, маркетингова діяльність, торговельне підприємство, інтегрована функціональна модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Багорка М. О., Юрченко Н. І. Формування комплексної системи маркетингу на підприємстві. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 1. С. 102-108.

Белявцев М. І., Воробйов В. Н. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 407 с.

Бирюков А. Ю. Концепция актуальной модели маркетинговой информационно-коммуникационной системы (?М?КС) коммерческой организации. Scince Time. 2015. № 11(23). С. 51-57.

Гущина Ю. ?., Рекеда В. В. Модель маркетинговой информационной системы управления продажами на рынке услуг. Фундаментальные исследования. 2013. № 11-7. С. 1389-1392.

Київська К. І. Аналіз сучасних підходів до створення інформаційних систем маркетингу підприємств. ScienceRise. 2018. № 10. С. 24-27.

Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент : учеб. пособие. 14-е изд. Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2015. 800 с.

Лепейко Т. І., Мазоренко О. В. Обґрунтування технології формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 6. С. 356-360.

Мишулин Г. М. Алгоритм проектирования и внедрения интегрированной маркетинговой информационно-коммуникационной системы. Вестник АГУ. 2014. № 4(151). С. 208-218.

МС ?СО 9001–2000. Система менеджмента качества. Требования. 2-е изд. Москва, 2001. 41 с.

Наумова О. Е. Підвищення ролі маркетингових інформаційних систем при забезпеченні ефективного управління маркетингом підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 2(32). С. 129-134.

Панухник Я. Г. Концептуальні підходи до побудови маркетингових інформаційних систем промислового підприємства. Інноваційна економіка. 2014. № 2(51). С. 113-120.

Педько І. А. Неокласична концепція маркетингових інформаційних систем підприємств. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 5/5(25). С. 4-9.

Петруня Ю. Є. Маркетинг : навч. посібник. 3-тє вид., переробл. і доповн. Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. 362 с.

Федорченко А. В. Система маркетингових досліджень : монографія. Київ : КНЕУ, 2009. 267 с.

Черненко О. В. Маркетингова інформація в управлінні підприємством. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. № 1. С. 369-374.

Mattar F. N. et al. Gestão de produtos, serviços, marcas e mercados: estratégias e ações para alcançar e manter-se “Top of Market”. São Paulo : Atlas, 2009. 105 р.

Oklander M. A., Oklander T. O. Segmentation and communication in digital marketing. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 3. С. 69-78.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024