ІНВЕСТУВАННЯ В РОЗВТОК ОСОБСТОСТІ ЯК НАЙЦІННІШЙ АКТВ ДОВГОСТРОКОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРЄМСТВА

Олена Миколаївна Гурман, Вікторія Сергіївна Церклевич

Анотація


Гурман О.М., Церклевич В.С. ІНВЕСТУВАННЯ В РОЗВТОК ОСОБСТОСТІ ЯК НАЙЦІННІШЙ АКТВ ДОВГОСТРОКОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРЄМСТВА

Мета. Наукова аргументація пріоритетності інвестування в розвиток особистості як найцінніший актив довгострокової конкурентоспроможності підприємства.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань дослідження в статті використано такі загальнонаукові методи дослідження: логічний аналіз, порівняння, систематизація – для обґрунтування актуальності усебічного розвитку особистості та формування актуальних компетенцій у контексті інноваційної практики оцінки індивідуальної вартості працівника, а також відображення позиції України за Індексом глобальної конкурентоспроможності у 2014–2019 рр., виокремлення цілей та завдань системи розвитку персоналу; теоретичне узагальнення – для характеристики сутності та місця розвитку особистості в змісті сучасних концепцій управління персоналом підприємства; графічний метод – для відображення інтегрального показника людського капіталу з точки зору психології щастя (самоздійснення людини), базових складових системи управління персоналом, особливостей та функцій служб управління персоналом в зарубіжних країнах світу.

Результати дослідження. Охарактеризовано сутність та місце розвитку особистості в змісті сучасних концепцій управління персоналом підприємства. Обґрунтовано актуальність усебічного розвитку особистості та формування актуальних компетенцій у контексті інноваційної практики оцінки індивідуальної вартості працівника. Анотовано представлено зарубіжний досвід розвитку персоналу, у першу чергу управлінської ланки як пріоритетної функції роботи служби управління персоналом. Досліджено, що визначення пріоритетів розвитку персоналу має здійснюватися за двома напрямками: шляхом визначення пріоритетності цілей кадрової політики управління персоналом підприємства; через визначення пріоритетності або гостроти одиничних проблем у межах наявної системи людського капіталу, які відповідають цілям підприємства. Визнано, що головним джерелом стабільності та довгострокової конкурентоспроможності на ринку є знання здібностей і можливостей своїх співробітників, створення сприятливої обстановки для зростання компетентності персоналу та його всебічного розвитку.

Наукова новизна результатів дослідження. Уточнено базові складові системи управління персоналом у загальній системі корпоративного управління. Сформовано інтегральний показник людського капіталу з точки зору психології щастя (самоздійснення людини).

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть використовуватися топ-менеджерами підприємств сервісної економіки в Україні для визначення пріоритетності заходів інвестування в розвиток своїх співробітників.

Ключові слова: особистість, розвиток, мотивація, діагностика, відділ кадрів, служба управління персоналом, кар’єрограма.

 

Гурман Е.Н., Церклевич В.С. НВЕСТРОВАНЕ В РАЗВТЕ ЛЧНОСТ КАК ЦЕННЫЙ АКТВ ДОЛГОСРОЧНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ПРЕДПРЯТЯ

Цель. Научная аргументация приоритетности инвестирования в развитие личности как ценный актив долгосрочной конкурентоспособности предприятия.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели и решения задач исследования в статье использованы такие общенаучные методы исследования: логический анализ, сравнение, систематизация ‒ для обоснования актуальности всестороннего развития личности и формирования актуальных компетенций в контексте инновационной практики оценки индивидуальной стоимости работника, а также отображения позиции Украины по ндексу глобальной конкурентоспособности в 2014‒2019 гг., выделения целей и задач системы развития персонала; теоретическое обобщение ‒ для характеристики сущности и места развития личности в смысле современных концепций управления персоналом; графический метод ‒ для отражения интегрального показателя человеческого капитала с точки зрения психологии счастья (самореализации человека), базовых составляющих системы управления персоналом, особенностей и функций служб управления персоналом в зарубежных странах.

Результаты исследования. Охарактеризованы сущность и место развития личности в содержании современных концепций управления персоналом. Обоснована актуальность всестороннего развития личности и формирования актуальных компетенций в контексте инновационной практики оценки индивидуальной стоимости работника. Аннотировано представлен зарубежный опыт развития персонала, в первую очередь управленческого звена как приоритетной функции работы службы управления персоналом. Доказано, что определение приоритетов развития персонала должно осуществляться по двум направлениям: путем определения приоритетности целей кадровой политики управления персоналом; через определение приоритетности или остроты единичных проблем в рамках существующей системы человеческого капитала, которые соответствуют целям предприятия. Признано, что главным источником стабильности и долгосрочной конкурентоспособности на рынке является знание способностей и возможностей своих сотрудников, создание благоприятной обстановки для роста компетентности персонала и его всестороннего развития.

Научная новизна результатов исследования. Уточнены базовые составляющие системы управления персоналом в общей системе корпоративного управления. Сформирован интегральный показатель человеческого капитала с точки зрения психологии счастья (самореализации человека).

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут использоваться топ-менеджерами предприятий сервисной экономики в Украине для определения приоритетности мероприятий инвестирования в развитие своих сотрудников.

Ключевые слова: личность, развитие, мотивация, диагностика, отдел кадров, служба управления персоналом, карьерограмма.

 

Hurman О.М., Tserklevych V.S. INVESTING IN PERSONALITY DEVELOPMENT AS THE MOST VALUABLE ASSET OF LONG-TERM COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is a scientific argumentation of the priority of investing in personal development as the most valuable asset of long-term competitiveness of the enterprise.

Methodology of research. The following general research methods are used in the article to achieve this goal and solve research problems,: logical analysis, comparison, systematization - to substantiate the relevance of comprehensive personal development and the formation of relevant competencies in the context of innovative practice of assessing individual employee value; reflection of Ukraine's position on the Global Competitiveness Index for 2014-2019; identification of goals and objectives of the personnel development system; theoretical generalization - to characterize the essence and place of personal development in the content of modern concepts of personnel management of the enterprise; graphical representation of materials - to reflect the integrated indicator of human capital in terms of psychology of happiness (human self-realization), the basic components of the personnel management system, features and functions of personnel management services in foreign countries.

Findings. The article is devoted to the analytical understanding of the most pressing problem in the field of personnel management — the effective development of the employee's personality. The essence and place of personal development in the content of modern concepts of personnel management of the enterprise are characterized. The relevance of comprehensive personal development and the formation of relevant competencies in the context of innovative practices of assessing the individual value of the employee are substantiated. The foreign experience of personnel development, first of all — the managerial level — as a priority function of the personnel management service is presented in an annotation. It is investigated that the definition of personnel development priorities should be carried out in two directions: by determining the priority of the goals of personnel policy of personnel management of the enterprise; by determining the priority or severity of individual problems within the existing human capital system that meet the objectives of the enterprise. It is recognized that the main source of stability and long-term competitiveness in the market is knowledge of the abilities and capabilities of its employees, creating a favourable environment for the growth of staff competence and its comprehensive development.

Originality. According to the results of the study it is argued that the main source of stability and long-term competitiveness of the enterprise in the market is knowledge of the abilities and capabilities of its employees, creating a favourable environment for staff competence and systemic professional development. The content and functions of personnel management services are systematized on the example of multinational corporations of the world. The basic components of the personnel management system in the general system of corporate governance are specified. An integrated indicator of human capital from the point of view of the psychology of happiness (human self-realization) has been formed.

Practical value. The obtained results of the research can be used by top managers of service economy enterprises in Ukraine to determine the priority of investment measures in the development of their employees.

Key words: personality, development, motivation, diagnostics, personnel department, personnel management service, career chart.


Ключові слова


Ключові слова: особистість, розвиток, мотивація, діагностика, відділ кадрів, служба управління персоналом, кар’єрограма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Schwab K. (Ed.) The Global Competitiveness Report 2019 / World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення: 15.07.2020).

Schwab K. (Ed.) The Global Competitiveness Report 2018 / World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018 (дата звернення: 14.07.2020).

Окара Д. В., Чернишев В. Г., Шинкаренко Л. В. Дослідження розвитку України на підставі Індексу глобальної конкурентоспроможності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 84-90.

Україна «просіла» в рейтингу конкурентоспроможності. URL: https://business.ua/news/6807-ukraina-prosila-v-reitynhu-konkurentospromozhnosti (дата звернення: 14.07.2020).

Корчагин Ю. Человеческий капитал – интенсивный социально-экономический фактор развития личности, экономики, общества и государственности. URL: http://www.hse.ru/data/2011/04/30/1210697016/Korchagin_report.doc (дата обращения: 28.06.2020).

Константинов ?. Человеческий капитал и стратегия национальных проектов. URL: http://forum-msk.org/material/economic/310895.html (дата обращения: 29.06.2020).

Юрьев А. ?. Теория психологического измерения человеческого капитала России / Сайт профессора Юрьева. URL: http://www.yuriev.spb.ru/politchelovek/humancapital (дата обращения: 07.07.2020).

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. посібник. Видання друге, перероблене й доповнене. Київ : Видавництво Кондор, 2005. 308 с.

Лебедева ?. Ю. Роль розвитку персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності працівників підприємства. Perspective innovations in science, education, production and transport. 2014. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer37/518.pdf (дата звернення: 07.07.2020).

Евенко Л. ?. Эволюция концепций управления человеческими ресурсами. Стратегия развития персонала : материалы конференции. Нижний Новгород, 1996. С. 22-25.

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації : навч. посібник. Вінниця, 2012. 141 с.

Куций О. А., Яремко Л. Р. Типологія психологічної готовності сучасних керівників до ефективної управлінської діяльності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. URL: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/ 01_2013/13kaoeud.pdf (дата звернення: 07.07.2020).

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Організація праці менеджера : підручник / М-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Київ : Професіонал, 2007. 407 с.

Визначення індивідуальної вартості працівника. URL: https://pidru4niki.com/1333122250745/ menedzhment/viznachennya_individualnoyi_vartosti_pratsivnika (дата звернення: 10.07.2020).

Кибанов А. Я. Методы оценки эффективности деятельности службы управления персоналом. URL: https://studref.com/310691/menedzhment/metody_otsenki_effektivnosti_deyatelnosti_ sluzhby_upravleniya_personalom (дата звернення: 10.07.2020).

Грачев М. В. Суперкадры: Управление персоналом в международной корпорации. Москва : Дело Лтд, 1993. 208 с.

Минаев Э. С. Менеджмент персонала: функции и методы. Москва, 1993. 235 с.

Кара Н. І., Костюк О. С., Янковська Л. А., Пісний В. М. Формування людського капіталу в транснаціональних корпораціях. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_2_2016ua/32.pdf (дата звернення: 15.07.2020).

Шамхалов Ф. ?. Американский менеджмент: Теория и практика. Москва : Наука, 1993. 176 с.

Гармідер Л. Д. Механізм розвитку кадрового потенціалу підприємства. Актуальні проблеми національної економіки: зб. наук. праць. Серія «Економіка». Донецьк : ДонДУУ, 2011. Т. ХІІ. Вип. 205. С. 74-81.

Гармідер Л. Д. Процес розвитку кадрового потенціалу підприємства. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2012. № 1(5). Том 2. С. 53-60.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024