МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДЧНХ УСТАНОВ

Олександр Володимирович Мацик

Анотація


Мацик О.В. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДЧНХ УСТАНОВ

Мета. Метою статті є обґрунтування необхідності модернізації інформаційно-комунікативного забезпечення діяльності медичних установ України для підвищення якості надання медичної допомоги та медичних послуг.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти з питань охорони здоров’я. Для досягнення поставленої мети були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: метод системного аналізу – для дослідження інформаційно-комунікативного забезпечення діяльності медичних установ як системи; метод структурного аналізу – для вивчення структури програмного забезпечення медичної інформаційної системи «Доктор Елекс»; метод порівняння – для співставлення різних методів обробки інформації в досліджуваній медичній інформаційній системі.

Результати дослідження. Визначено необхідність модернізації інформаційно-комунікативного забезпечення діяльності медичних установ. Обґрунтовано перспективи запровадження в роботу закладів охорони здоров’я медичних інформаційних систем, наприклад, інформаційної системи «Доктор Елекс». Розглянуто приклади запровадження медичної інформаційної системи «Доктор Елекс» в зарубіжних та вітчизняних медичних установах. Сформовано переваги досліджуваної медичної інформаційної системи «Доктор Елекс» для: керівного персоналу, лікарського персоналу та працівників реєстратури. Детально проаналізовано програмне забезпечення медичної інформаційної системи «Доктор Елекс» в розрізі основних модулів: «реєстратура», «лікар», «лабораторія», «адміністрування», «шаблони». Доведено, що запровадження медичної інформаційної системи «Доктор Елекс» в діяльність медичних установ дозволить суттєво підвищити рівень координації діяльності її персоналу та позитивно вплине на якість надання медичної допомоги та медичних послуг.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано механізм впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльність медичних установ як чинник підвищення якості медичного обслуговування на основі використання інформаційної системи «Доктор Елекс», яка розроблена для автоматизації роботи медичних закладів.

Практична значущість результатів дослідження. Детально проаналізовані переваги медичної інформаційної системи «Доктор Елекс» можуть бути корисні директорам вітчизняних медичних установ при обранні пріоритетів модернізації їх інформаційно-комунікативного забезпечення.

Ключові слова: медичні установи, інформаційно-комунікативне забезпечення, е-медицина, медичні інформаційні системи, інноваційні технології.

 

Мацик А.В. МОДЕРНЗАЦЯ НФОРМАЦОННО-КОММУНКАТВНОГО ОБЕСПЕЧЕНЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ МЕДЦНСКХ УЧРЕЖДЕНЙ

Цель. Целью статьи является обоснование необходимости модернизации информационно-коммуникативного обеспечения деятельности медицинских учреждений Украины для повышения качества оказания медицинской помощи и медицинских услуг.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ведущих зарубежных и отечественных ученых, международные и отечественные нормативно-правовые акты по вопросам здравоохранения. Для достижения поставленной цели были использованы общенаучные и специальные методы исследования, в частности: метод системного анализа – для исследования информационно-коммуникативного обеспечения деятельности медицинских учреждений как системы; метод структурного анализа – для изучения структуры программного обеспечения медицинской информационной системы «Доктор Элекс»; метод сравнения – для сопоставления различных методов обработки информации в исследуемой медицинской информационной системе.

Результаты исследования. Определена необходимость модернизации информационно-коммуникативного обеспечения деятельности медицинских учреждений. Обоснованно перспективы внедрения в работу учреждений здравоохранения медицинских информационных систем, например, информационной системы «Доктор Элекс». Рассмотрены примеры внедрения медицинской информационной системы «Доктор Элекс» в зарубежных и отечественных медицинских учреждениях. Сформированы преимущества исследуемой медицинской информационной системы «Доктор Элекс» для: руководящего персонала, врачебного персонала и работников регистратуры. Детально проанализированы программное обеспечение медицинской информационной системы «Доктор Элекс» в разрезе основных модулей: «регистратура», «врач», «лаборатория», «администрирование», «шаблоны». Доказано, что введение медицинской информационной системы «Доктор Элекс» в деятельность медицинских учреждений позволит существенно повысить уровень координации деятельности ее персонала и положительно повлияет на качество оказания медицинской помощи и медицинских услуг.

Научная новизна результатов исследования. Предложен механизм внедрения современных информационных технологий в деятельность медицинских учреждений как фактор повышения качества медицинского обслуживания на основе использования информационной системы «Доктор Элекс», которая разработанная для автоматизации работы медицинских учреждений.

Практическая значимость результатов исследования. Подробно проанализированы преимущества медицинской информационной системы «Доктор Элекс», которые могут быть полезны директорам отечественных медицинских учреждений при выборе приоритетов модернизации их информационно-коммуникативного обеспечения.

Ключевые слова: медицинские учреждения, информационно-коммуникативное обеспечение, е-медицина, медицинские информационные системы, инновационные технологии.

 

Matsyk O.V. MODERNIZATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION SUPPORT OF MEDICAL INSTITUTIONS

Purpose. The purpose of the article is to substantiate the need to modernize the information and communication support of medical institutions of Ukraine to improve the quality of medical care and medical services.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study are the fundamental provisions of modern economic theory, scientific works of leading foreign and domestic scientists, international and domestic regulations on health care. General scientific and special research methods are used to achieve this goal, in particular: the method of system analysis – to study the information and communication support of medical institutions as a system; the method of structural analysis – to study the structure of the software of the medical information system “Doctor Eleks”; the method of comparison – to compare different methods of information processing in the studied medical information system.

Findings. The need for modernization of information and communication support of medical institutions is determined. Prospects for the introduction of medical information systems in health care facilities, such as the “Doctor Elex” information system, are substantiated. Examples of introduction of the medical information system "Doctor Eleks" in foreign and domestic medical institutions are considered. The advantages of the researched medical information system “Doctor Eleks” for: management staff, medical staff and registry staff are formed.

The software of the medical information system “Doctor Eleks” is analysed in detail in the context of the main modules: “registry”, “doctor”, “laboratory”, “administration”, “templates”. It is proved that the introduction of the medical information system “Doctor Eleks” in the activities of medical institutions will significantly increase the level of coordination of its staff and will positively affect the quality of medical care and medical services.

Originality. The mechanism of introduction of modern information technologies in activity of medical institutions as the factor of increase of quality of medical service on the basis of use of the information system “Doctor Eleks”, which is developed for automation of work of medical institutions is offered.

Practical value. The detailed analysis of the advantages of the medical information system “Doctor Eleks” can be useful for directors of domestic medical institutions in choosing the priorities of modernization of their information and communication support.

Key words: medical institutions, information and communication support, e-medicine, medical information systems, innovative technologies.

 


Ключові слова


Ключові слова: медичні установи, інформаційно-комунікативне забезпечення, е-медицина, медичні інформаційні системи, інноваційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Владзимирський А. В. Телемедицина в системі менеджмента та організації охорони здоров’я : навчальний посібник. Донецьк : ТОВ «Цифрова друкарня», 2012. 468 с.

Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. : у 2 ч. / кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша. Київ : НАДУ, 2013. Ч. 1. 396 с.

Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. : у 2 ч. / кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша. Київ : НАДУ, 2013. Ч. 2. 484 с.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018‒2020 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 15.06.2020).

Ларіна Р. Р., Владзимирський А. В., Балуєва О. В. Державний механізм забезпечення інформатизації системи охорони здоров’я : монографія / за заг. ред. проф. В. В. Дорофієнко. Донецьк : «Вебер», 2008. 252 с.

Менеджмент в охороні здоров’я : навчально-методичний посібник / за ред. Ю. В. Вороненка. Київ : НМАПО, 2014. 367 с.

Офіційний сайт інформаційної системи «Доктор Елекс». URL: https://doctor.eleks.com/ (дата звернення: 15.06.2020).

Цифрова адженда України. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 15.06.2020).

Яремко С. А. Впровадження інформаційних систем в організаційно-управлінські структури медичних закладів. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 6(207). С. 237-242.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024