АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНХ ПІДПРЄМСТВ ХМЕЛЬНЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Віталій Леонідович Карпенко

Анотація


Карпенко В.Л. АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНХ ПІДПРЄМСТВ ХМЕЛЬНЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мета. Оцінювання сучасного стану розвитку молокопереробних підприємств Хмельницької області на основі комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано наступні методи: порівняльного аналізу ‒ при оцінці загальних тенденцій динаміки показників рівня заготівлі молока, його перероблення, оцінювання фінансової діяльності (стійкості) молокопереробних підприємств; графічний – при відображенні виробництва основних молочних продуктів, тренду коефіцієнтів фінансово-господарської діяльності та позиціонування кластерів молокопереробних підприємств; абстрактно-логічний ‒ при підготовці висновків.

Результати дослідження. Проаналізовано виробництво молочної продукції підприємствами Хмельницької області за видами у розрізі років. Визначено ключових гравців – переробників на регіональному ринку молокопродуктів. Проведено моніторинг сировинних зон окремих молокопереробних підприємств Хмельницької області. Оцінено показники фінансово-господарської діяльності молокопереробних підприємств. Проаналізовано коефіцієнти фінансово-господарської діяльності молокопереробних підприємств Хмельницької області. Здійснено ранжування кластерів молокопереробних підприємств для їх позиціонування і розроблення стратегії їх подальшого розвитку.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено інтегральну оцінку фінансового стану молокопереробних підприємств Хмельницької області, котра використовує основні фінансові коефіцієнти господарської діяльності.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні стратегії розвитку, а також при визначенні резервів економічного зростання молокопереробних підприємств Хмельницької області.

Ключові слова: ринок молока і молочних продуктів, виробництво, сировинна зона, фінансовий стан, фінансові коефіцієнти, кластер, інтегральна оцінка.

 

Карпенко В.Л. АНАЛЗ СОСТОЯНЯ РАЗВТЯ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩХ ПРЕДПРЯТЙ ХМЕЛЬНЦКОЙ ОБЛАСТ.

Цель. Оценка современного состояния развития молокоперерабатывающих предприятий Хмельницкой области на основе комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности.

Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы: сравнительного анализа – при оценке общих тенденций динамики показателей уровня заготовки молока, его переработки, оценка финансовой деятельности (устойчивости) молокоперерабатывающих предприятий; графический – при отображении производства основных молочных продуктов, тренда коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности и позиционирования кластеров молокоперерабатывающих предприятий; абстрактно-логический – при подготовке выводов.

Результаты исследования. Проанализированы производство молочной продукции предприятиями Хмельницкой области по видам в разрезе лет. Определены ключевые игроки – переработчики молока на региональном рынке молокопродуктов. Проведен мониторинг сырьевых зон отдельных молокоперерабатывающих предприятий Хмельницкой области. Оценены показатели финансово-хозяйственной деятельности молокоперерабатывающих предприятий. Проанализированы коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности молокоперерабатывающих предприятий Хмельницкой области. Осуществлено ранжирование кластеров молокоперерабатывающих предприятий для их позиционирования и разработки стратегии дальнейшего развития.

Научная новизна результатов исследования. Разработана интегральная оценка финансового состояния молокоперерабатывающих предприятий Хмельницкой области, которая использует основные финансовые коэффициенты хозяйственной деятельности.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть использованы при формировании стратегии развития, а также при определении резервов экономического роста молокоперерабатывающих предприятий Хмельницкой области.

Ключевые слова: рынок молока и молочных продуктов, производство, сырьевая зона, финансовое положение, финансовые коэффициенты, кластер, интегральная оценка.

 

Karpenko V.L. ANALYSIS OF THE STATE OF DEVELOPMENT OF DAIRY ENTERPRISES IN KHMELNYTSKYI REGION

Purpose. The aim of the article is to assess current state of development of dairy enterprises in Khmelnytskyi region on the basis of a comprehensive analysis of financial and economic activities.

Methodology of research. The following methods are used in the research process: comparative analysis ‒ in assessing the general trends in the dynamics of indicators of the level of milk procurement, its processing, assessment of financial activities (sustainability) of milk processing enterprises; graphic ‒ when reflecting the production of basic dairy products, the trend of the coefficients of financial and economic activity and positioning of clusters of dairy enterprises; abstract and logical ‒ in preparing conclusions.

Findings. The production of dairy products by enterprises of Khmelnytskyi region by types by years is analyzed. Key players - processors in the regional dairy market have been identified. Monitoring of raw material zones of some milk processing enterprises of Khmelnytskyi region is carried out. Indicators of financial and economic activity of dairy enterprises are estimated. The coefficients of financial and economic activity of milk processing enterprises of Khmelnytskyi region are analysed. The ranking of clusters of dairy enterprises for their positioning and development of a strategy for their further development is carried out.

Originality. An integrated assessment of the financial condition of dairy enterprises in Khmelnytskyi region has been developed, which uses the main financial ratios of economic activity.

Practical value. The results of the study can be used in the formation of development strategy, as well as in determining the reserves of economic growth of dairy enterprises in Khmelnytskyi region.

Key words: milk and dairy products market, production, raw material zone, financial condition, financial ratios, cluster, integrated assessment.

 


Ключові слова


Ключові слова: ринок молока і молочних продуктів, виробництво, сировинна зона, фінансовий стан, фінансові коефіцієнти, кластер, інтегральна оцінка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мамчур В. А. Інституційно-економічний механізм розвитку ринку молока і молокопродуктів. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 41-49.

Свідерська І. М., Варченко О. О. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами вітчизняних молокопереробних підприємств. Інноваційна економіка. 2017. № 9-10 [71]. С. 118-124.

Стець O. М., Кpикaвський Є. В., Кoсap Н. С. Iннoвaцiї у сфеpi мapкетингу як фaктop пiдвищення кoнкуpентoспpoмoжнoстi вiтчизняниx мoлoкoпеpеpoбниx підприємств. Вiсник нaцioнaльнoгo унiвеpситету «Львiвськa пoлiтеxнiкa». Лoгiстикa. 2014. № 789. С. 55-63.

Ткачук С. П. Розвиток ринку молока та молокопродуктів України в умовах його адаптації до вимог Європейського Союзу. Біоресурси і природокористування. 2015. № 1/2. Т. 7. С. 145-151.

Хоменко О. А. Аналіз ідентифікації ознак механізму управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств. Економічний дискурс. 2019. № 1. С. 63-69.

Ціханoвськa В. М. Стaн тa пеpспективи poзвитку pинку мoлoкa тa мoлoчниx пpoдуктiв Укpaїни. Екoнoмiкa. Упpaвлiння. Iннoвaцiї. 2016. № 1(16). С. 61-64.

Гурська І. С., Лук’янова М. М. Функціонування вітчизняного ринку молока та молочних продуктів. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4 [79]. С. 30-39.

Офіційний сайт Державної служби статистики Хмельницької області. URL: http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm (дата звернення: 02.03.2020).

Putsenteilo P., Nyanko V., Karpenko V. Trajectory of marketing function ‒ from traditions to innovations. European Journal of Management Issues. 2018. № 26 (3-4). P. 103-113.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024