ПЕРСПЕКТВ РОЗВТКУ НАКОПЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Світлана Вікторівна Бурденюк

Анотація


Бурденюк С. В. ПЕРСПЕКТВ РОЗВТКУ НАКОПЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Мета. Аналіз пенсійної системи України та напрямків її реформування, з’ясування ролі накопичувального пенсійного страхування в системі соціального захисту населення, а також дослідження перспектив запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні.

Методи дослідження. При проведенні досліджень була опрацьована спеціальна економічна література, що стосується запровадження і використання системи накопичувального пенсійного забезпечення, застосовувалися різноманітні економічні методи, використовувалися відповідні нормативно-інструктивні документи у сфері пенсійного забезпечення, статистичні дані Пенсійного фонду України.

Проводячи дослідження, при оцінці динаміки рівня мінімальної, середньої пенсії, заробітної плати використовувався метод абсолютних і відносних, середніх величин та показників ряду динаміки, при характеристиці доходної і видаткової частини Пенсійного фонду України метод аналізу за допомогою узагальнюючих показників та інші економічні методи. Інформаційною базою дослідження послужили законодавчі документи Верховної Ради України, нормативно – інструктивні документи Кабінету Міністрів України, статистична звітність Головного Управління Пенсійного фонду України. Одержанню відповідних результатів дослідження сприяло використання спеціальної економічної літератури з питань функціонування національної пенсійної системи, її реформування і можливостей використання накопичувального пенсійного забезпечення.

Результати дослідження. Проаналізовано динаміку мінімального і середнього рівнів пенсій в Україні за останні п’ять років, визначено їх співвідношення до середньої заробітної плати в Україні, дано оцінку коефіцієнта заміщення. Звернуто увагу на необхідність використання коштів Державного бюджету України для потреб Пенсійного фонду при виплаті пенсій громадянам пенсійного віку. Визначено необхідність запровадження другого рівня вітчизняної пенсійної системи для відновлення належного рівня пенсійного забезпечення в Україні. Проаналізовано умови і перспективи запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування. Охарактеризовано основні законопроекти, що стосуються практичного використання другого рівня, звернуто увагу на використання основних фінансових інститутів, які можуть використовуватися на цьому рівні.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку обґрунтування доцільності запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення, яке дасть можливість підвищити доходи українських пенсіонерів. Практичне застосування другого рівня вітчизняної пенсійної системи сприятиме формуванню її як цілісного механізму. Потужну фінансову базу накопичувальних пенсійних програм можна буде використовувати для розвитку національної економіки.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження створюють підґрунтя для подальшого вивчення теоретичних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення і розвитку вітчизняної пенсійної системи.

Ключові слова: накопичувальне пенсійне забезпечення, пенсійне казначейство, пенсійне законодавство, пенсійні активи, середня пенсія, Пенсійний фонд України, пенсійні внески.

 

Бурденюк С. В. ПЕРСПЕКТВЫ РАЗВТЯ НАКОПТЕЛЬНОГО ПЕНСОННОГО ОБЕСПЕЧЕНЯ В УКРАНЕ.

Цель. Анализ пенсионной системы Украины и направлений ее реформирования, выяснение роли накопительного пенсионного страхования в системе социальной защиты населения, а также исследования перспектив введения обязательной накопительной пенсионной системы в Украине.

Методы исследования. При проведении исследований была изучена специальная экономическая литература, касающаяся введения и использования системы накопительного пенсионного обеспечения, применялись различные экономические методы, использовались соответствующие нормативно-инструктивные документы в сфере пенсионного обеспечения, статистические данные Пенсионного фонда Украины.

Проводя исследования, при оценке динамики уровня минимальной, средней пенсии, заработной платы использовался метод абсолютных и относительных, средних величин и показателей ряда динамики, при характеристике доходной и расходной части Пенсионного фонда Украины метод анализа с помощью обобщающих показателей и другие экономические методы. нформационной базой исследования послужили законодательные документы Верховной Рады Украины, нормативно – инструктивные документы Кабинета Министров Украины, статистическая отчетность Главного управления Пенсионного фонда Украины. Получению соответствующих результатов исследования способствовало использование специальной экономической литературы по вопросам функционирования национальной пенсионной системы, ее реформирования и возможностей использования накопительного пенсионного обеспечения.

Результаты исследования. Проанализирована динамика минимального и среднего уровней пенсий в Украине за последние пять лет, определены их соотношение к средней заработной плате в Украине, дана оценка коэффициента замещения. Обращено внимание на необходимость использования средств Государственного бюджета Украины для нужд Пенсионного фонда при выплате пенсий гражданам пенсионного возраста. Определена необходимость введения второго уровня отечественной пенсионной системы для восстановления надлежащего уровня пенсионного обеспечения в Украине. Проанализированы условия и перспективы введения обязательного накопительного пенсионного страхования. Охарактеризованы основные законопроекты, касающиеся практического использования второго уровня, обращено внимание на использование основных финансовых институтов, которые могут использоваться на этом уровне.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие обоснование целесообразности введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения, которое позволит повысить доходы украинских пенсионеров. Практическое применение второго уровня отечественной пенсионной системы будет способствовать формированию ее как целостного механизма. Мощную финансовую базу накопительных пенсионных программ можно будет использовать для развития национальной экономики.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования создают основу для дальнейшего изучения теоретических основ и разработка практических рекомендаций по внедрению обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития отечественной пенсионной системы.

Ключевые слова: накопительное пенсионное обеспечение, пенсионное казначейство, пенсионное законодательство, пенсионные активы, средняя пенсия, Пенсионный фонд Украины, пенсионные взносы.

 

Burdeniuk S.V. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FUNDED PENSION PROVISION IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is the analysis of the pension system of Ukraine and directions of its reform, clarification of the role of accumulative pension insurance in the system of social protection of the population, as well as study of the prospects for the introduction of a mandatory accumulative pension system in Ukraine.

Methods of research. During the research, special economic literature related to the introduction and use of the funded pension system was developed, various economic methods are used, relevant normative and instructive documents in the field of pension provision, statistical data of the Pension Fund of Ukraine are used.

Conducting research, the method of absolute and relative, average values and indicators of a number of dynamics is used in assessing the dynamics of the minimum, average pension, wages; the method of analysis using generalized indicators is applied in characterizing the income and expenditure of the Pension Fund of Ukraine.

The legislative documents of the Verkhovna Rada of Ukraine was information base of the research, normative and instructive documents of the Cabinet of Ministers of Ukraine, statistical reporting of the Main Department of the Pension Fund of Ukraine.

The relevant results of the study were facilitated by the use of special economic literature on the functioning of the national pension system, its reform and the possibilities of using the accumulative pension provision.

Findings. The dynamics of the minimum and average levels of pensions in Ukraine over the past five years is analysed, their ratio to the average wage in Ukraine is determined, and the replacement rate is estimated. Attention is drawn to the need to use the State Budget of Ukraine for the needs of the Pension Fund in the payment of pensions to citizens of retirement age. The need to introduce the second level of the domestic pension system to restore the appropriate level of pension provision in Ukraine has been identified.

The conditions and prospects for the introduction of mandatory funded pension insurance are analysed. The main bills concerning the practical use of the second level are described; attention is paid to the use of the main financial institutions that can be used at this level.

Originality. The substantiation for the introduction of mandatory funded pension provision, which will increase the income of Ukrainian pensioners, has been further developed. The practical application of the second level of the domestic pension system will contribute to its formation as a holistic mechanism. A strong financial base of funded pension programs can be used for the development of the national economy.

Practical value. The obtained results of the study provide a basis for further study of the theoretical foundations and development of practical recommendations for the introduction of mandatory funded pension provision and the development of the domestic pension system.

Key words: accumulative pension provision, pension treasury, pension legislation, pension assets, average pension, Pension Fund of Ukraine, pension contributions.


Ключові слова


Ключові слова: накопичувальне пенсійне забезпечення, пенсійне казначейство, пенсійне законодавство, пенсійні активи, середня пенсія, Пенсійний фонд України, пенсійні внески.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лібанова Е. М. Пенсійна реформа в Україні: напрямки реалізації : колективна монографія. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2010. 270 с.

Мальований М. І. Стан та проблеми фінансового забезпечення системи пенсійного страхування України. Облік і фінанси. 2014. № 1(63). С. 89-95.

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка та рекомендації. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору». Київ, 2019. URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/07/Voluntary_Private_Pensions_in_Ukraine-Assessment_jul2019_ua.pdf (дата звернення: 25.07.2020).

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.07.2020).

Офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України. URL: http://www.pfu.gov.ua (дата звернення: 25.07.2020).

Піщуліна О., Коваль О., Бурлай Т. Фінансові, соціальні та правові аспекти пенсійної реформи в Україні. Світовий досвід та українські реалії. Центр Разумкова. Київ : Видавництво «Заповіт», 2017. 453 с.

Пенсійна система / Грушко В. І., Скулиш Ю. І., Лаптєв С. М. та ін. 4-те вид., доп. і перероб. Київ : Майстер книг, 2019. 512 с.

Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення: Пояснювальна записка до проекту закону України від 27.12.2019 № 2683. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI01073A.html (дата звернення: 25.07.2020).

Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення: Проект Закону України № 2683 від 27.12.2019 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI01073A.html (дата звернення: 25.07.2020).

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р. № 1057-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-1.5 (дата звернення: 25.07.2020).

Реха К. Х. Сучасні проблеми та напрями реформування пенсійного забезпечення України. Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 березня 2017 року). Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. С. 345-348.

Рудик В. К. Пріоритети пенсійної реформи в Україні на сучасному етапі. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2017. Вип.13. Т. 1. С. 45-53.

Чугунов І. Я., Насібова О. В. Еволюція фінансового механізму пенсійного забезпечення. Вісник КНТЕУ. 2016. № 1. С. 80-97.

Шумило М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні. Вісник Національної академії наук України. 2017. № 2.С. 76-87.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024