ОСОБЛВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Андрій Васильович Довбуш, Галина Іванівна Давидовська

Анотація


Довбуш А.В., Давидовська Г.І. ОСОБЛВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Мета. Дослідження економічного змісту та особливостей організації обліку на підприємствах малого бізнесу.

Методика дослідження. Під час написання роботи була використана низка правових та загальнонаукових методів. Основним при написанні роботи був метод дослідження нормативно-правових джерел, Податкового кодексу та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зокрема. Також було використано наступні методи наукового дослідження: монографічний – для детального вивчення організації системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах; порівняння – для виявлення спільних рис і відмінностей досліджуваних процесів і явищ; аналізу та синтезу – для деталізації системи бухгалтерського обліку малих підприємств шляхом його розчленування на складові частини; групування – для виявлення концептуальних ознак системи бухгалтерського обліку малих підприємств.

Результати дослідження. Визначено, що одним із найважливіших організаційних питань обліку малого підприємництва є вибір форми бухгалтерського обліку, адже кожною формою обліку передбачається поєднання різних видів облікових регістрів, які повинні забезпечувати оперативний контроль, своєчасність, повноту і достовірність узагальнення у бухгалтерському обліку всіх здійснюваних господарських операцій, які мали місце у суб’єкта господарювання. Зроблено висновок, що до особливостей організації обліку суб’єктів малого бізнесу можна віднести наступні: вибір системи оподаткування; затвердження обраної форми бухгалтерського обліку в Наказі про облікову політику; використання для підтвердження здійснюваних господарських операцій певних первинних документів; відображення інформації у відповідних облікових регістрах – залежить від обраної форми бухгалтерського обліку; узагальнення інформації у фінансовій звітності.

Наукова новизна результатів дослідження. В результаті вивчення наукових підходів до розкриття сутності організації бухгалтерського обліку уточнено різноплановість визначення даного поняття. Обґрунтовано та розкрито основні фактори впливу на організацію обліку малих підприємств. Висловлено думку, що важливим фактором впливу на побудову обліку в малому бізнесі є система оподаткування. Представлено переваги та недоліки спрощеної та загальної систем оподаткування малих підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження дають змогу поглибити теоретичні засади та розробити практичні рекомендації щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу, а також застосовувати їх для подальших наукових розробок.

Ключові слова: організація обліку, форма організації бухгалтерського обліку, підприємства малого бізнесу, суб’єкти малого підприємництва, система оподаткування.

 

Довбуш А.В., Давыдовская Г.. ОСОБЕННОСТ ОРГАНЗАЦ УЧЕТА НА ПРЕДПРЯТЯХ МАЛОГО БЗНЕСА В УКРАНЕ

Цель. Рассмотрение сущности и особенностей организации учета на предприятиях малого бизнеса.

Методика исследования. При написании работы был использован ряд правовых и общенаучных методов. Основным при написании работы был метод исследования нормативно-правовых источников, Налогового кодекса и Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» в частности. Также были использованы следующие методы научного исследования: монографический – для детального изучения организации системы бухгалтерского учета на малых предприятиях; сравнения – для выявления общих черт и различий исследуемых процессов и явлений; анализа и синтеза – для детализации системы бухгалтерского учета малых предприятий путем его расчленения на составные части; группировки – для выявления концептуальных признаков системы бухгалтерского учета малых предприятий.

Результаты исследования. Определено, что одним из важнейших организационных вопросов учета малого предпринимательства является выбор формы бухгалтерского учета, ведь каждой формой учета предполагается сочетание различных видов учетных регистров, которые должны обеспечивать оперативный контроль, своевременность, полноту и достоверность обобщения в бухгалтерском учете всех осуществляемых хозяйственных операций, которые должны быть у субъекта хозяйствования. Сделан вывод, что к особенностям организации учета субъектов малого бизнеса можно отнести следующие: выбор системы налогообложения; утверждение выбранной формы бухгалтерского учета в Приказе об учетной политике; использование для подтверждения совершаемых хозяйственных операций определенных первичных документов; отображение информации в соответствующих учетных регистрах – зависит от выбранной формы бухгалтерского учета; обобщение информации в финансовой отчетности.

Научная новизна результатов исследования. В результате изучения научных подходов к раскрытию сущности организации бухгалтерского учета уточнено разноплановость определения данного понятия. Обоснованы и раскрыты основные факторы влияния на организацию учета малых предприятий. Высказано мнение, что важным фактором влияния на построение учета в малом бизнесе является система налогообложения. Представлены преимущества и недостатки упрощенной и общей систем налогообложения малых предприятий.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования позволяют углубить теоретические основы и разработать практические рекомендации по совершенствованию организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса, а также применять их для дальнейших научных разработок.

Ключевые слова: организация учета, форма организации бухгалтерского учета, предприятия малого бизнеса, субъекты малого предпринимательства, система налогообложения.

 

Dovbush A.V., Davydovska H.I. FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE ACCOUNT AT THE ENTERPRISES OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to research the economic content and features of accounting organization in small businesses.

Methodology of research. A number of legal and general scientific methods are used in writing the work. The main method of writing the work is the method of research of legal sources, the Tax Code and the Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine” in particular. The following research methods are also used: monographic – for a detailed study of the organization of the accounting system in small enterprises; comparison – to identify common features and differences of the studied processes and phenomena; analysis and synthesis – to detail the accounting system of small enterprises by dividing it into constituent parts; grouping – to identify the conceptual features of the accounting system of small businesses.

Findings. It is determined that one of the most important organizational issues of small business accounting is the choice of form of accounting, because each form of accounting provides a combination of different types of accounting registers, which should ensure operational control, timeliness, completeness and reliability of generalization in the accounting of all business transactions that took place in the entity. It is concluded that the peculiarities of the organization of accounting for small businesses include the following: the choice of taxation system; approval of the chosen form of accounting in the Order on accounting policy; use of certain primary documents to confirm business transactions; display of information in the relevant accounting registers - depends on the chosen form of accounting; generalization of information in financial statements.

Originality. The diversity of definitions of this concept has been clarified as a result of studying scientific approaches to the disclosure of the essence of the organization of accounting. The main factors influencing the organization of accounting of small enterprises are substantiated and revealed. It is believed that an important factor influencing the construction of accounting in small business is the taxation system. The advantages and disadvantages of simplified and general systems of taxation of small enterprises are presented in the article.

Practical value. The obtained results of the research allow to deepen the theoretical principles and develop practical recommendations for improving the organization of accounting in small businesses, as well as to apply them for further research.

Key words: organization of accounting, form of organization of accounting, small business enterprises, small business entities, taxation system.


Ключові слова


Ключові слова: організація обліку, форма організації бухгалтерського обліку, підприємства малого бізнесу, суб’єкти малого підприємництва, система оподаткування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Валькова Н. В., Данілкова А. Ю. Переваги та недоліки впровадження автоматизованої системи ведення обліку в Україні. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy/accounting-and-auditing/3196-valkova-hb-danlkova-alo (дата звернення: 27.07.2020).

Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу : монографія. Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2014. 384 с.

Давидовська Г. І. Сучасний стан малого підприємництва в Україні. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми : монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків : ТНЕУ, 2020. С. 32-42.

Кузьома В. В. Актуальні аспекти організації обліку та оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Випуск № 2. С. 1334-1337. URL: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/279.pdf (дата звернення: 27.07.2020).

Кучер С. В. Особливості діяльності вітчизняних суб’єктів малого та середнього бізнесу: обліково-аналітичний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 9-1. Ч. 1. С. 208-211.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran256#n256 (дата звернення: 27.07.2020).

Подолянчук О. А. Організація обліку суб’єктами малого підприємництва. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5536 (дата звернення: 27.07.2020).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 27.07.2020).

Труш Ю. Т. Король Г. О., Потрус Н. П. Організація обліку. Частина 1. Основи організації обліку : навч. посіб. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. 69 с.

Фабіянська В. Ю. Сутність організації бухгалтерського обліку. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2014. Вип. 19. Ч. 2. С. 214-222. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Un_msm_2014_19(2)__28 (дата звернення: 27.07.2020).

Яцко М. В., Яцко Л. Б. Удосконалення системи розкриття інформації шляхом формування внутрішніх регламентів підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 2 (46). С. 383-387. URL: http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/46/1/46_67.pdf (дата звернення: 27.07.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024