ЗАРУБІЖНЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МТНХ ІНФОРМАЦІЙНХ ТЕХНОЛОГІЙ

Олександр Анатолійович Фрадинський, Аліна Іванівна Брендак

Анотація


Фрадинський О.А., Брендак А.І. ЗАРУБІЖНЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МТНХ ІНФОРМАЦІЙНХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мета. Дослідження зарубіжних підходів до формування та функціонування інформаційних технологій у сфері митної справи.

Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є міжнародні нормативно-правові акти, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем функціонування митних інформаційних технологій, офіційні сайти митних адміністрацій. Основні результати дослідження було отримано в ході використання діалектичного методу пізнання явищ, що мають правову і економічну природу та стосуються підходів до використання інформаційних технологій в процесі здійснення митних процедур. Крім того, використано такі методи наукового дослідження, як: аналіз і синтез – при огляді останніх тенденцій за проблематикою дослідження; абстрактно-логічний – для формування висновків з проведеного дослідження.

Результати дослідження. Окреслено основні переваги застосування митних інформаційних технологій у сфері здійснення державної митної справи. Проаналізовано основні положення міжнародних нормативно-правових та інструктивних актів. На прикладі Сінгапуру та США розкрито питання еволюції та функціонування ІТ-систем у діяльності митних служб. Зроблено висновок про орієнтацію митних інформаційних систем Сінгапуру на спрощення зовнішньоекономічної діяльності, на відміну від Митно-прикордонної служби США, де превалюють безпекові акценти функціонування ІТ-систем.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку дослідження зарубіжного досвіду формування та функціонування митних інформаційних технологій, зокрема проаналізовано рекомендації Всесвітньої митної організації у цій сфері та на прикладі Сінгапуру і США окреслено основні напрями розвитку митних інформаційних технологій.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності підрозділів Державної митної служби України, до компетенції яких входять питання впровадження та практичного використання митних інформаційних технологій.

Ключові слова: митна служба, інформаційні технології, митні ризики, система TradeNet, Всесвітня митна організація, Кіотська конвенція, безпека, митні процедури.

 

Фрадынский А.А., Брендак А.. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРМЕНЕНЯ ТАМОЖЕННЫХ НФОРМАЦОННЫХ ТЕХНОЛОГЙ

Цель. сследование зарубежных подходов к формированию и функционированию информационных технологий в сфере таможенного дела.

Методика исследования. Теоретическим основанием исследования выступают международные нормативно-правовые акты, научные труды отечественных и зарубежных исследователей по вопросам функционирования таможенных информационных технологий, официальные сайты таможенных администраций. Основные результаты исследования были получены в ходе использования диалектического метода познания явлений, которые имеют правовую и экономическую природу и касаются подходов к использованию информационных технологий в процессе исполнения таможенных процедур. Кроме того, использованы такие методы научного исследования, как: анализ и синтез – при обзоре последних тенденций по проблематике исследования; абстрактно-логический – для формирования выводов из проведенного исследования.

Результаты исследования. Определены основные преимущества применения таможенных информационных технологий в сфере осуществления государственного таможенного дела. Проанализированы основные положения международных нормативно-правовых и инструктивных актов. На примере Сингапура и США раскрыты вопросы эволюции и функционирования ІТ-систем в деятельности таможенных служб. Сделан вывод об ориентации таможенных информационных систем Сингапура на упрощение внешнеэкономической деятельности в отличие от Таможенно-пограничной службы США, где превалируют акценты безопасности в функционировании ІТ-систем.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие исследование зарубежного опыта формирования и функционирования таможенных информационных технологий, в частности проанализированы рекомендации Всемирной таможенной организации в этой сфере и на примере Сингапура и США обозначены основные направления развития таможенных информационных технологий.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности подразделений Государственной таможенной службы Украины, в компетенцию которых входят вопросы внедрения и практического использования таможенных информационных технологий.

Ключевые слова: таможенная служба, информационные технологии, таможенные риски, система TradeNet, Всемирная таможенная организация, Киотская конвенция, безопасность, таможенные процедуры.

 

Fradynskyi O.A., Brendak A.I. FOREIGN EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF CUSTOMS INFORMATION TECHNOLOGIES

Purpose. The aim of the article is research of foreign approaches to the formation and functioning of information technology in the field of customs.

Methodology of research. The theoretical basis of the study is international regulations, scientific works of domestic and foreign scientists on the functioning of customs information technologies, official websites of customs administrations. The main results of the study are obtained through the use of a dialectical method of cognition of phenomena that have a legal and economic nature and relate to approaches to the use of information technology in the implementation of customs procedures. In addition, such research methods are used as: analysis and synthesis – when reviewing the latest trends in research; abstract and logical – to form conclusions from the study.

Findings. The main advantages of the use of customs information technologies in the field of state customs are outlined. The main provisions of international normative legal and instructive acts are analysed. The example of Singapore and the United States reveals the evolution and functioning of IT systems in the activities of customs services. It is concluded that the focus of Singapore's customs information systems on the simplification of foreign economic activity, in contrast to the US Customs and Border Service, where security accents of IT systems prevail.

Originality. The study of foreign experience in the formation and functioning of customs information technologies is further developed, in particular, the recommendations of the World Customs Organization in this area are analysed and the main directions of development of customs information technologies are outlined on the example of Singapore and the USA.

Practical value. The obtained results of the research can be used in the practical activity of the divisions of the State Customs Service of Ukraine, the competence of which includes the issues of introduction and practical use of customs information technologies.

Key words: customs service, information technologies, customs risks, TradeNet system, World Customs Organization, Kyoto Convention, security, customs procedures.


Ключові слова


Ключові слова: митна служба, інформаційні технології, митні ризики, система TradeNet, Всесвітня митна організація, Кіотська конвенція, безпека, митні процедури.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев А. Ф., Андреев В. А. Система управления рисками ФТС России: информационное обеспечение и эффективность применения : монография. Москва : ?зд-во Российской таможенной академии, 2014. 112 c.

Бойкова М. В. Зарубежный опыт таможенного администрирования : монография. Москва : Р?О Российской таможенной академии, 2017. 130 c.

Краснов А. Сингапурский опыт таможенного регулирования. «Novaum». 2018. № 2. С. 110-111.

Малышенко Ю. В. Электронное декларирование в России: теория и реалии. Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2007. № 3(40). С. 70-75.

Міжнародна конвенція про гармонізацію і спрощення митних процедур (Кіотська конвенція) від 18 травня 1973 року (в редакції від 26 червня 1999 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643/print (дата звернення: 13.07.2020).

Мозер С. В. Совершенствование правового института цифровой таможни: анализ модели зрелости ВТамО. Проблемы экономики и юридической практики. 2019. № 2. С. 234-240.

Офіційний сайт Митної та прикордонної служби США. URL: https://www.cbp.gov/ (дата звернення: 15.06.2020).

Офіційний сайт митниці Сінгапуру. URL: https://www.customs.gov.sg/ (дата звернення: 15.06.2020).

Руководство по модернизации таможенной службы / Под ред. Люка де Вульфа, Хосе Б. Сокола ; пер. с англ. Москва : ?здательство «Весь Мир», 2007. 328 с.

Сингапурская система TradeNet. Роль частного сектора в развитии и управлении. URL: https://www.carecprogram.org/uploads/Day3-Singapores-TradeNet-System-Role-of-the-Private-Sector-in-Development-and-Management-ru.pdf (дата звернення: 12.06.2020).

Strategic leadership in information technology. URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/it-guide-for-executives/it-guide-executives.pdf (дата звернення: 27.04.2020).

Таможенные органы Сингапура. Таможня и бизнес в условиях инноваций: анализ практик управления : сборник научных докладов студентов 5 курса факультета таможенного дела Российской таможенной академии / отв. испол.: Приходько Л. С., Свешникова О. А. 2019. С. 135-147.

Таможенные органы США. Таможня и бизнес в условиях инноваций: анализ практик управления : сборник научных докладов студентов 5 курса факультета таможенного дела Российской таможенной академии / отв. испол.: Приходько Л. С., Свешникова О. А. 2019. С. 158-171.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024