КОНВЕРГЕНЦІЯ АГРО-БІЗНЕС-СТРУКТУР В НОВІЙ МОДЕЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІК

Тетяна Олексіївна Зінчук, Євгеній Володимирович Левківський

Анотація


Зінчук Т.О., Левківський Є.В. КОНВЕРГЕНЦІЯ АГРО-БІЗНЕС-СТРУКТУР В НОВІЙ МОДЕЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІК

Мета. Аналіз та обґрунтування можливостей адаптації агро-бізнес-структур до ефективної інтеграції, переплетіння економічної діяльності, зближення і об’єднання (конвергенція) їх потенціалів, що сприятиме подоланню соціально-економічних негативних наслідків функціонування вертикально інтегрованих структур холдингового типу та посиленню переваг різних організаційних форм підприємств малого і середнього аграрного бізнесу.

Методика дослідження. Методологічною та теоретичною базою дослідження стали теорії та погляди, представлені в працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Результати дослідження отримані за допомогою як загальнонаукових, так і спеціальних (економічних) методів наукового пізнання. Загальноісторичний контекст конвергенції розглянуто на основі історичного та діалектичного методу; метод аналізу та синтезу використано при виявленні загальноглобальних проблем на фоні економічної кризи. Аргументація теоретичних положень, які характеризують закономірності становлення конвергенції і зв’язок організаційних форм господарювання в аграрному секторі, сформована на системному аналізі, законах логіки, методі наукової абстракції. Статистичний, табличний та графічний методи було використано для порівняльного аналізу показників ефективності економічної діяльності агропідприємств.

Результати дослідження. Виявлено переваги та недоліки існуючих агро-бізнес-структур в умовах нових вимог глобалізації, передбачених наслідків економічної кризи та орієнтації на цілі сталого розвитку, на основі яких формуються об’єктивні умови для процесу конвергенції.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано, що за умови конвергенції різних категорій підприємств забезпечується мінімізація соціально-економічних розбіжностей між ними та нівелюються нерівності при виході на внутрішні і зовнішні ринки. На відміну від існуючих радикальних поглядів щодо виключної шкоди від діяльності агрохолдингів, запропоновано методичний підхід, згідно з яким трансформаційні зміни на основі конвергенції дозволятимуть передбачати і мінімізувати ризики, особливо в малому і середньому агробізнесі, які виникатимуть в період пандемії та економічної кризи. Даний підхід сприятиме згуртуванню форм господарювання в аграрному бізнесі, що відображає досвід найкращих практик господарювання розвинених країн світу.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані наукові ідеї та погляди щодо конвергенції, як процесу зближення та інтеграції потенціалів і ресурсів існуючих форм господарювання, можуть бути використані на рівні підприємств, що забезпечить синергетичний ефект масштабу їх діяльності та відповідність цілям сталого розвитку за умов сприятливого інституційного середовища.

Ключові слова: аграрний бізнес, агрохолдинги, глобалізація, інновації, конвергенція, сталий розвиток, форми господарювання аграрних підприємств.

 

Зинчук Т.А., Левковский Е.В. КОНВЕРГЕНЦЯ АГРО-БЗНЕС-СТРУКТУР В НОВОЙ МОДЕЛ ГЛОБАЛЗРОВАННОЙ ЭКОНОМК

Цель. Анализ и обоснование возможностей адаптации агро-бизнес-структур к эффективной интеграции, переплетению экономической деятельности, сближению и объединению (конвергенции) их потенциалов, что способствует преодолению социально-экономических последствий функционирования вертикально интегрированных структур холдингового типа и усилению преимуществ разных организационных форм предприятий малого и среднего бизнеса.

Методика исследования. Методологической и теоретической базой исследования стали теории и взгляды зарубежных и отечественных ученых. Результаты исследования получены с помощью как общенаучных, так и специальных (экономических) методов научного познания. Общеисторический контекст конвергенции рассмотрен на основе исторического и диалектического метода; метод анализа и синтеза использован при выявлении общеглобальных проблем на фоне экономического кризиса. Аргументация теоретических положений, которые характеризуют закономерности становления конвергенции и связь организационных форм хозяйствования в аграрном секторе, сформирована на системном анализе, законах логики, методе научной абстракции. Статистический, табличный и графический методы использовались при сравнительном анализе показателей экономической эффективности деятельности агропредприятий.

Результаты исследования. Выявлены преимущества и недостатки существующих агро-бизнес-структур в условиях новых требований глобализации, предвидения последствий экономического кризиса и ориентации на цели устойчивого развития, на основе которых формируются объективные условия для процесса конвергенции

Научная новизна результатов исследования. Обосновано, что в условиях конвергенции разных категорий предприятий обеспечивается минимизация социально-экономических разобщений между ними и нивелируются неравномерности при выходе на внутренние и внешние рынки. В отличии от существующих радикальных взглядов касательно исключительного вреда, наносимого деятельностью агрохолдингов, предложен методический подход, согласно которому трансформационные изменения на основе конвергенции позволят предупредить и сократить риски, особенно в малом и среднем агробизнесе в период пандемии и экономических кризисов. Данный подход способствует солидарности форм хозяйствования в аграрном бизнесе, о чем свидетельствуют успешные практики хозяйствования развитых стран мира.

Практическая значимость результатов исследования. зложенные научные идеи и взгляды относительно конвергенции, в качестве процесса сближения и интеграции потенциалов и ресурсов существующих форм хозяйствования, могут быть использованы на уровне предприятий и обеспечивать синергетический эффект масштаба их деятельности в соответствии с целями устойчивого развития при условии благоприятной институциональной среды.

Ключевые слова: аграрный бизнес, агрохолдинги, глобализация, инновации, конвергенция, устойчивое развитие, формы хозяйствования аграрных предприятий.

Zinchuk T.O., Levkivskyі Ye.V. CONVERGENCE OF AGRO-BUSINESS STRUCTURES IN THE NEW MODEL OF GLOBALIZATION ECONOMY

Purpose. The aim of the article is analysis and substantiation of possibilities of adaptation of agro-business structures to effective integration, intertwining of economic activity, convergence and unification (convergence) of their potentials that will promote overcoming of social and economic negative consequences of functioning of vertically integrated structures of holding type and strengthening of advantages of various organizational forms of enterprises small and medium agrarian business.

Methodology of research. The methodological and theoretical basis of the study is theories and views presented in the works of foreign and domestic scientists. The results of the study are obtained using both general and special (economic) methods of scientific knowledge. The general historical context of convergence is considered on the basis of the historical and dialectical method; the method of analysis and synthesis is used in identifying global problems against the background of the economic crisis.

Argumentation of theoretical provisions that characterize the patterns of convergence and the relationship of organizational forms of management in the agricultural sector, formed on a systematic analysis, the laws of logic, the method of scientific abstraction. Statistical, tabular and graphical methods are used for comparative analysis of economic performance of agricultural enterprises.

Findings. The advantages and disadvantages of the existing agro-business structures in the conditions of new requirements of globalization, anticipated consequences of the economic crisis and orientation on the goals of sustainable development, on the basis of which objective conditions for the convergence process are formed, are revealed.

Originality. It is substantiated that under the condition of convergence of different categories of enterprises the minimization of social and economic differences between them is ensured and inequalities in entering the domestic and foreign markets are levelled. Contrary to the existing radical views on the exceptional damage from the activities of agricultural holdings, a methodological approach is proposed, according to which transformational changes based on convergence will anticipate and minimize risks, especially in small and medium agribusiness, which will occur during pandemics and economic crisis. This approach will promote the cohesion of forms of management in the agricultural business, which reflects the experience of best management practices of developed countries.

Practical value. The proposed scientific ideas and views on convergence, as a process of convergence and integration of potentials and resources of existing forms of management, can be used at the enterprise level, which will ensure a synergistic effect of their scale and compliance with sustainable development goals in a favourable institutional environment.

Key words: agrarian business, agro-holdings, globalization, innovations, convergence, sustainable development, forms of management of agrarian enterprises.

Ключові слова


Ключові слова: аграрний бізнес, агрохолдинги, глобалізація, інновації, конвергенція, сталий розвиток, форми господарювання аграрних підприємств.

Повний текст:

PDF

Посилання


Білявський М. Геополітика пандемії: світ після коронавируса не буде колишнім. П’ять сценаріїв. URL: http://razumkov.org.ua/statti/geopolityka-pandemii-svit-pislia-koronavyrusa-ne-bude-kolyshnim-piat-stsenariiv (дата звернення: 24.08.2020).

Бородіна О. М., Прокопа І. В. Майбутнє сільського сектору України – від екстрактивного використання до інклюзивного розвитку. Економіка України. 2018. № 11-12. С. 104-121.

Економічна енциклопедія : у 3-х т. / за ред. С. В. Мочерного. Київ : Академія, 2000. Т. 1. 864 с.

Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Agroton : веб-сайт. URL: http://www.agroton.com.ua (дата звернення: 10.08.2020).

Консолідована фінансова звітність ТОВ «Комплекс Агромарс». Agromars : веб-сайт. URL: http://www.agromars.com (дата звернення: 10.08.2020).

Криворучко М. Ю. Теоретико-методологічні засади інституціональної моделі міжрегіональної конвергенції соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграції. Молодий вчений. 2016. № 1(1). С. 84-88.

Липчук В. В., Коробка С. В. Розвиток малого підприємництва у сільському господарстві. Львів : Сполом, 2011. 227 с.

Лупенко Ю. О. Перспективи розвитку акціонерних товариств України в умовах реформування законодавства. Наукові праці НДФІ. 2009. Вип. 4. С. 68-74.

Макаренко П. М., Попова Т. В. Економічне відтворення аграрного виробництва в умовах ринку : монографія. Мелітополь : Люкс, 2011. 348 с.

Ніколаєва О. Г, Шевченко Т. О. Моделювання інтегрованих показників глобалізації. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 5. Т. 1. С. 78-86.

Річний звіт Grain Alliance 2019 (ENG). Grain Alliance : веб-сайт. URL: http://www.grainalliance.com/investor-relations/reports-presentation (дата звернення: 10.08.2020).

Річний звіт емітента за 2019 рік. АПК-ІНВЕСТ : веб-сайт. URL: http://apk-invest.com.ua (дата звернення: 10.08.2020).

Решетнікова І. Л., Сагайдак М. П. Вплив економічної кризи на поведінку вітчизняних споживачів і сприйняття інновацій. Вісник Сумського державного університету. Сер.: Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 4. С. 191-202.

Рудь О. О., Решетняк Т. І. Передумови злиттів та поглинань компаній агробізнесу в Україні. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23–24 квіт. 2020 р.). Київ : КНЕУ, 2020. С. 155-158.

Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення). Економіка АПК. 2009. № 12. С. 3-14.

Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. Київ : Довіра, 2000. 1018 с.

Ткачук В. А. Соціально-економічні аспекти функціонування агрохолдингів в контексті розвитку сільських територій. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2013. Вип. 181(6). С. 222-231.

Ужва А. М. Конвергенція сталого розвитку аграрної сфери України до спільної аграрної політики Європейського Союзу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 9. С. 197-200.

Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії / Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Консенсус-прогноз. 2020. № 51. 30 с.

Фінансова звітність ТОВ Кищенці за 2019 рік. KISCHENZI : веб-сайт. URL: http://www.kischenzi.com/tiki-index.php (дата звернення: 14.10.2020).

Фінансові результати за IV квартал та 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2019 року. МХП : агроіндустріальний холдинг : веб-сайт. URL: http://www.mhp.com.ua/uk (дата звернення: 14.10.2020).

Ходаківська О. В., Могильний О. М. Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому. Економіка АПК. 2017. № 6. С. 33-41.

Чала В. С., Хлівецька М. О. Сучасні глобалізаційні моделі країн Центральної та Східної Європи. Економічний простір. 2019. № 147. С. 76-89.

Черевко Г., Колодій А. Агрохолдинги в агробізнесі України: шанси і загрози. Аграрна економіка. 2012. № 3-4. Т. 5. С. 3-9.

Як мінімізувати негативні наслідки для українського АПК у 2020 році: посуха, карантин, світові ціни. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/738-yak-minimizuvati-negativni-naslidki-dlya-ukrayinskogo-apk-u-2020-rotsi (дата звернення: 24.08.2020).

Abramovitz M., Paul A. D. Convergence and Deferred Catch-Up-Productivity Leadership and the waning of American Exceptionalism. The Mosaic of Economic Growth / Landau R., Taylor T., Wright G. (eds.). Stanford : Stanford University Press, 1996. P. 21-62.

Agromino A/S: 2019 annual report. Agromino : веб-сайт. URL: http://www.agromino.com (дата звернення: 14.10.2020).

Annual Report 2019. Milkiland-Ukraine : веб-сайт. URL: http://www.milkiland.com.ua (дата звернення: 14.10.2020).

Annual report 2019. Астарта-Київ : веб-сайт. URL: https://astartaholding.com/page/ 36?_token=2020&y=2020 (дата звернення: 14.10.2020).

Aron R. Dix-huit leçons sur la société industrielle. Paris : Gallimard, 1962. 379 р.

Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. New York : Free Press, 1965. 416 p.

Consolidated financial statements as of 31 december 2019. AgroGeneration : веб-сайт. URL: http://www.agrogeneration.com (дата звернення: 14.10.2020).

Consolidated Financial Statements For the year ended 31 December 2019. ІМК (Інновації Менеджмент Комада) : веб-сайт. URL: https://imcagro.com.ua/images/docs/ Financial_REPORTS/FS_IMC_2019.PDF (дата звернення: 14.10.2020).

Galbraith J. K. The New Industrial State. Boston : Houghton Mifflin Co., 1967. 427 р.

Integration as a Factor of Innovational Development of Agribusiness / Kusakina O. N., Agalarova E. G., Kosinova E. A. et al. Growth Poles of the Global Economy: Emergence, Changes and Future Perspectives. 2020. № 2. P. 811-822.

Kernel Holding S.A. Annual report for the year ended 30 June 2020. Кernel : веб-сайт. URL: https://www.kernel.ua (дата звернення: 14.10.2020).

Rasheed A. А., Yoshikawa T. The Convergence of Corporate Governance: Promise and Prospects. London : Publisher Name Palgrave Macmillan, 2012. 294 р.

Rostow W. W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge : Cambridge University Press, 1960. 272 p.

The Global Competitiveness Report, 2019. URL: https://bit.ly/2HgopAx (дата звернення: 14.10.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024