ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

Сергій Васильович Войтко, Анастасія Ігорівна Максимчук

Анотація


Войтко С.В., Максимчук А.І. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

Мета. Встановлення поточного впливу Індустрії 4.0 на міжнародні логістичні системи і готовності логістичних компаній до впровадження принципів Індустрії 4.0, а також визначення конкретних заходів, які допоможуть компаніям досягти більш високого етапу зрілості і отримати максимум економічних вигод з Індустрії 4.0 і цифровізації.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети було використано наступні методи: абстрактно-логічний – при дослідженні сутності категорій та понять сфери Індустрії 4.0 та Логістики 4.0; порівняльно-економічний, аналітичний та метод синтезу – при розгляді процесів міжнародної логістики та Індустрії 4.0 та впливу останньої на розвиток міжнародних логістичних систем; методи статистичного якісного і кількісного порівняння, табличний та графічний методи та метод узагальнення – для опрацювання масиву статистичних та емпіричних даних й формулювання відповідних висновків з проведеного дослідження.

Результати дослідження. Виявлено потребу в адаптації та вдосконаленні міжнародних логістичних систем за рахунок впровадження в їх діяльність принципів та переваг Індустрії 4.0 та Логістики 4.0. Встановлено необхідність подальшого аналізу стану розвитку міжнародних логістичних систем в умовах формування новітніх механізмів здійснення логістичної діяльності. Запропоновано класифікацію новітніх рівнів логістичних провайдерів, що вже безпосередньо виникають і виникатимуть в умовах Індустрії 4.0. Доведено, що логістичні компанії різних видів досі паралельно розвиваються в умовах глобалізації та впливу Індустрії 4.0 та Логістики 4.0 на міжнародні логістичні системи. Обґрунтовано доцільність впровадження у діяльність крупних світових компаній принципів та переваг Четвертої індустріальної революції та неминучість впливу Індустрії 4.0 на міжнародні логістичні процеси у світі.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування можливостей вдосконалення міжнародних логістичних систем на засадах Індустрії 4.0 та Логістики 4.0 за рахунок формування нових рівнів логістичних операторів.

Практичне значення результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані з метою вдосконалення міжнародних логістичних систем, зокрема логістичних систем крупних корпорацій, за рахунок формування в умовах Індустрії 4.0 нових та більш досконалих рівнів логістичних провайдерів.

Ключові слова: Четверта промислова революція, логістика, інтернет речей, «Індустрія 4.0», міжнародні логістичні системи.

 

Войтко С.В., Максимчук А.И. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УКРАИНЕ И В МИРЕ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0

Цель. Определение текущего влияния Индустрии 4.0 на международные логистические системы и готовности логистических компаний к внедрению принципов Индустрии 4.0, а также определение конкретных мер, которые помогут компаниям достичь более высокого этапа зрелости и извлечь максимум экономических выгод из Индустрии 4.0 и цифровизации.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: абстрактно-логический – при исследовании сущности категорий и понятий сферы Индустрии 4.0 и Логистики 4.0; сравнительно-экономический, аналитический и метод синтеза – при рассмотрении процессов международной логистики и Индустрии 4.0 и влияния последней на развитие международных логистических систем; методы статистического качественного и количественного сравнения, табличный и графический методы и метод обобщения – для обработки массива статистических и эмпирических данных и формулировки соответствующих выводов из проведенного исследования.

Результаты исследования. Выявлена потребность в адаптации и совершенствовании международных логистических систем за счет внедрения в их деятельность принципов и преимуществ Индустрии 4.0 и Логистики 4.0. Установлена необходимость дальнейшего анализа состояния развития международных логистических систем в условиях формирования новых механизмов осуществления логистической деятельности. Предложена классификация новейших уровней логистических провайдеров, как тех, которые уже непосредственно возникают, так и тех, которые будут возникать в условиях Индустрии 4.0. Доказано, что логистические компании различных видов до сих пор параллельно развиваются в условиях глобализации и влияния Индустрии 4.0 и Логистики 4.0 на международные логистические системы. Обоснована целесообразность внедрения в деятельность крупных мировых компаний принципов и преимуществ Четвертой индустриальной революции и неизбежность влияния Индустрии 4.0 на международные логистические процессы в мире.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие обоснование возможностей совершенствования международных логистических систем на основе Индустрии 4.0 и Логистики 4.0 за счет формирования новых уровней логистических операторов.

Практическое значение результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы в целях совершенствования международных логистических систем, в частности логистических систем крупных корпораций, за счет формирования в условиях Индустрии 4.0 новых и более совершенных уровней логистических провайдеров.

Ключевые слова: Четвертая промышленная революция, логистика, интернет вещей, «Индустрия 4.0», международные логистические системы.

 

Voitko S.V., Maksymchuk A.I. RESEARCH OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LOGISTICS SYSTEMS IN UKRAINE AND THE WORLD IN TERMS OF INDUSTRY 4.0

Purpose. The aim of the article is to identify the current impact of Industry 4.0 on international logistics systems and the readiness of logistics companies to implement the principles of Industry 4.0, as well as identify some specific measures that will help companies to reach a higher stage of maturity and to reap the maximum economic benefits from Industry 4.0 and digitalization.

Methodology of research. The following methods are used to achieve this goal: abstract and logical – in the study of the essence of categories and concepts in the field of Industry 4.0 and Logistics 4.0; comparative-economic, analytical and synthesis method - while considering the processes of international logistics and Industry 4.0 and the impact of the last one on the development of international logistics systems; methods of statistical qualitative and quantitative comparison, tabular and graphical methods and the method of generalization -  to process an array of statistical and empirical data and formulate the relevant conclusions of the study.

Findings. The need for adaptation and improvement of international logistics systems due to the introduction of the principles and advantages of Industry 4.0 and Logistics 4.0 has been identified. The necessity of further analysis of the state of development of international logistics systems in the conditions of formation of the newest mechanisms of realization of logistic activity is established. The classification of the newest levels of logistics providers which already directly arise and will arise in the conditions of Industry 4.0 is offered. It is proved that logistics companies of different types are still developing in parallel in the context of globalization and the impact of Industry 4.0 and Logistics 4.0 on international logistics systems. The expediency of introducing the principles and advantages of the Fourth Industrial Revolution into the activities of large world companies and the inevitability of the impact of Industry 4.0 on international logistics processes in the world are substantiated.

Originality. The substantiation of the possibilities of improving the international logistics systems on the basis of Industry 4.0 and Logistics 4.0 due to the formation of new levels of logistics operators was further developed.

The practical value. The obtained results of the study can be used to improve international logistics systems, in particular the logistics systems of the large corporations, by forming in the conditions of Industry 4.0 a new and more advanced levels of logistics providers.

Key words: Fourth industrial revolution, logistics, the Internet of Things, «Industry 4.0», international logistics systems.


Ключові слова


Ключові слова: Четверта промислова революція, логістика, інтернет речей, «Індустрія 4.0», міжнародні логістичні системи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Industrie 4.0 in a Global Context. Strategies for Cooperating with International Partners / Henning Kagermann, Reiner Anderl, Jürgen Gausemeier, Günther Schuh, Wolfgang Wahlster (Eds.). 2016. URL: https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2016/11/acatech_eng_STUDIE_Industrie40_global_Web.pdf (дата звернення: 20.10.2020).

Industry 4.0 – Opportunities and Challenges of the Industrial Internet. URL: https://www.pwc.nl/en/assets/documents/pwc-industrie-4-0.pdf (дата звернення: 20.10.2020).

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution (дата звернення: 20.09.2020).

Die offizielle Seite der Plattform "Industrie 4.0". Staatsministerium für Wirtschaft und Energie. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Deutschland. URL: https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/DE/Home/home.html (дата звернення: 25.09.2020).

Only 25 countries well-positioned to benefit from Industry 4.0 according to new World Economic Forum report. Feb 2018. URL: https://www.edb.gov.sg/en/news-and-events/insights/innovation/only-25-countries-well-positioned-to-benefit-from-industry-4-0-a.html (дата звернення: 20.09.2020).

World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org (дата звернення: 25.09.2020).

Connecting to Compete 2018. Trade Logistics in the Global Economy. URL: https://lpi.worldbank.org/ (дата звернення: 12.10.2020).

Штеден Ф., Кірхнер Р. Індустрія 4.0 – Огляд та наслідки для політики. URL: https://www.beratergruppe-ukraine.de/wordpress/wp-content/uploads// 2018/08//PB_06_2018_ukr.pdf (дата звернення: 25.10.2020).

5PL Solutions Market Report. URL: https://www.marketwatch.com/press-release/5pl-solutions-market-2020-size-share-future-challenges-revenue-growth-factor-top-players-analysis-and-forecast-to-2023-2020-09-25 (дата звернення: 01.10.2020).

Скіцько В. І. Логістика в індустрії 4.0. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 28-33. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2016/7.pdf (дата звернення: 25.10.2020).

MWC19 Theme Report: Industry 4.0. URL: https://cc.gsma.com/mwc19-theme-report-industry-4-0 (дата звернення: 25.10.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024