ЗАКОНОДАВЧІ КОЛІЗІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Богдана Степанівна Шулюк

Анотація


Шулюк Б.С. ЗАКОНОДАВЧІ КОЛІЗІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Мета. Дослідження законодавства, що регламентує порядок формування й функціонування фінансового механізму державно-приватного партнерства, а також обґрунтування заходів щодо усунення прогалин у ньому.

Методика дослідження. При проведенні дослідження використано наступні методи: аналіз і порівняння – при вивченні нормативно-правових актів з питань регулювання фінансового механізму державно-приватного партнерства; логічної оцінки – при обґрунтуванні пропозицій стосовно вдосконалення й основних аспектів розвитку законодавчого забезпечення згаданого механізму; узагальнення – в процесі формулювання висновків за результатами проведеного аналізу.

Результати дослідження. Встановлено, що нормативно-правова база розвитку фінансового механізму державно-приватного партнерства знаходиться на етапі формування, супроводжується низкою проблем і обмежень, що стримують розвиток механізму; вона є багаторівневою, заплутаною, складною, забюрократизованою. Обґрунтовано необхідність розроблення державної стратегії розвитку партнерських відносин держави і бізнесу на національному рівні; встановлення відповідності між законодавством загальної та спеціалізованої дії; розроблення та прийняття законодавства, яке б регулювало партнерські відносини держави і бізнесу в різних видах економічної діяльності та сферах соціальної інфраструктури тощо.

Наукова новизна результатів дослідження. Сформовано рекомендації з удосконалення законодавчого забезпечення розвитку фінансового механізму державно-приватного партнерства, які, на відміну від існуючих, дадуть змогу врегулювати суперечливі положення в сфері співпраці держави і бізнесу.

Практична значущість результатів дослідження. Практична реалізація запропонованих заходів створить сприятливі законодавчі умови для розвитку згаданого механізму, що дасть можливість вирішувати державні завдання в економічній сфері та соціальній інфраструктурі, а також стимулювати підприємницьку діяльність.

Ключові слова: фінансовий механізм, державно-приватне партнерство, законодавство України, економічна сфера, соціальна інфраструктура, пріоритети бюджетного фінансування.

 

Шулюк Б.С. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ КОЛЛИЗИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАИНЕ

Цель. Исследование законодательства, регламентирующего порядок формирования и функционирования финансового механизма государственно-частного партнерства, а также обоснование мероприятий по устранению его пробелов.

Методика исследования. При проведении исследования использованы следующие методы: анализ и сравнение – при изучении нормативно-правовых актов по вопросам регулирования финансового механизма государственно-частного партнерства; логической оценки – при обосновании предложений по совершенствованию и основных аспектов развития законодательного обеспечения упомянутого механизма; обобщение – в процессе формулирования выводов по результатам проведенного анализа.

Результаты исследования. Установлено, что нормативно-правовая база развития финансового механизма государственно-частного партнерства находится на этапе формирования, сопровождается рядом проблем и ограничений, сдерживающих развитие механизма; она является многоуровневой, запутанной, сложной, забюрократизированной. Обоснована необходимость разработки государственной стратегии развития партнерских отношений государства и бизнеса на национальном уровне; установление соответствия между законодательством общего и специализированного действия; разработки и принятие законодательства, которое бы регулировало партнерские отношения государства и бизнеса в различных видах экономической деятельности и сферах социальной инфраструктуры и т.д.

Научная новизна результатов исследования. Сформированы рекомендации по совершенствованию законодательного обеспечения развития финансового механизма государственно-частного партнерства, которые, в отличие от существующих, позволят урегулировать спорные положения в сфере сотрудничества государства и бизнеса.

Практическая значимость результатов исследования. Практическая реализация предложенных мероприятий создаст благоприятные законодательные условия для развития упомянутого механизма, что позволит решать государственные задачи в экономической сфере и социальной инфраструктуры, а также стимулировать предпринимательскую деятельность.

Ключевые слова: финансовый механизм, государственно-частное партнерство, законодательство Украины, экономическая сфера, социальная инфраструктура, приоритеты бюджетного финансирования.

 

Shuliuk B.S. LEGISLATIVE CONFLICTS OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

Purpose. The purpose of the article is to study the legislation governing the formation and operation of the financial mechanism of public-private partnership, as well as to substantiate measures to address its gaps.

Methodology of research. The following methods are used in conducting the research: an analysis and comparison – in study the normative and legal acts in relation to adjusting of financial mechanism of public-private partnership. The logical assessment was used to substantiate proposals for improvement and the main aspects of the development of legislative support of this mechanism. The generalization was used in the process of formulating conclusions based on the results of the analysis.

Findings. It is established that normative and legal base for the development of the financial mechanism of public-private partnership is at the stage of formation, accompanied by a number of problems and constraints that hinder the development of the mechanism. It is multilevel, confusing, complex and bureaucratic. Therefore, the need to develop a state strategy for the development of partnership between the state and business at the national level is substantiated; establishing compliance between the legislation of general and specialized action; development and adoption of legislation that would regulate the partnership between the state and business in various types of economic activities and areas of social infrastructure, etc.

Originality. Recommendations have been made to improve the legislative support for the development of the financial mechanism of public-private partnership, which, in contrast to the existing ones, will make it possible to resolve contradictory provisions in the field of cooperation between the state and business.

Practical value. The practical implementation of the proposed measures will create favourable legislative conditions for the development of this mechanism, which will allow to solve state problems in the economic sphere and social infrastructure, as well as to stimulate entrepreneurial activity.

Key words: financial mechanism, public-private partnership, legislation of Ukraine, economic sphere, social infrastructure, priorities of budget financing.


Ключові слова


Ключові слова: фінансовий механізм, державно-приватне партнерство, законодавство України, економічна сфера, соціальна інфраструктура, пріоритети бюджетного фінансування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Игнатюк Н. А. Государственно-частное партнерство : учебник. Москва : Юстицинформ, 2012. 384 с.

Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 28.08.2020).

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 09.09.2020).

Знаменський Г. Державно-приватне партнерство: український варіант. Юридичний вісник України. 2009. № 39 (26 вересня – 2 жовтня). С. 7.

Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 10.09.2020).

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 12.09.2020).

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 15.09.2020).

Про концесії : Закон України від 16.07.1999 р. № 997-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-14 (дата звернення: 15.09.2020).

Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата звернення: 18.09.2020).

Вінник О. М. Публічно-приватне партнерство: вдосконалення правового регулювання з урахуванням досвіду ЄС. Международное право развития: современные тенденции и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 17 июня 2015. Одесса : Национальный университет «Одесская юридическая академия»; Кафедра международного права и международных отношений, 2015. С. 8-13.

Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні : Закон України від 24.11.2015 р. № 817-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/817-19 (дата звернення: 28.09.2020).

Устименко В., Джабраілов Р. Проблеми та перспективи впровадження державно-приватного партнерства у відносини у сфері господарювання. Схід. 2011. № 1 (108). С. 175-178.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024