МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОД ВЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВ

Віталій Ростиславович Волощук

Анотація


Волощук В.Р. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОД ВЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Узагальнення теоретико-методичних підходів визначення ефективності інноваційної діяльності підприємства, дослідження вимог, критеріїв та показників оцінки.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: монографічний, аналізу і синтезу – при дослідженні поняття ефективності інноваційної діяльності та підходів до її оцінювання; системного аналізу – при визначенні стану інноваційної діяльності на промислових підприємствах; табличний – для наочного представлення проаналізованих статистичних даних; абстрактно-логічний – при визначенні можливих напрямків інноваційної діяльності різних за розмірами підприємств.

Результати дослідження. Встановлено нестійку тенденцію зростання частки кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні процеси) в загальній кількості промислових підприємств, та збільшення витрат на здійснення інноваційної діяльності за аналізований період. Визначено, що найкращий результат спостерігається при впровадженні нових або суттєво поліпшених маловідходних, ресурсозберігаючих технологічних процесів, що вказує на домінування процесових інновацій.

Доведено, що основним джерелом фінансування інноваційної діяльності є власні кошти підприємств, витрати яких щорічно зростають і питома вага яких становить 87,7%. При цьому найбільше коштів витрачено на придбання машин, програмного забезпечення та обладнання, тобто на оновлення матеріально-технічної бази та модернізацію. Виявлено зростання кількості прибуткових підприємств, що вказує на підвищення ефективності діяльності, а також зростання рівня рентабельності операційної та всієї діяльності підприємств, але значно вищі темпи характерні для мікро- і малих підприємств, що свідчить про їх вищу інноваційну активність та ефективність сучасного розвитку.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено методичні підходи визначення ефективності інноваційного розвитку підприємств, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на основі понесених витрат на нововведення, обсягів і джерел фінансування, реінвестування прибутків, інноваційної активності, частки інноваційної продукції та підвищення рівня рентабельності задля обґрунтування можливих напрямів інноваційного розвитку та реалізації заходів впровадження результатів наукових досліджень і розробок з урахуванням специфіки та розмірів діяльності суб’єктів господарювання, стану й динамічності внутрішнього та зовнішнього середовища.

Практична значущість результатів дослідження. Використання узагальнених систематизованих методичних підходів визначення ефективності інноваційного розвитку підприємств дасть змогу оцінити результати роботи підприємства по кожному напрямку інноваційної діяльності за підсумками реалізованих інноваційних рішень як в поточному періоді, так і на середньо- та довгострокову перспективу.

Ключові слова: інновації, ефективність, технології, продукція, розвиток, підприємство, привабливість, результати, методологія.

 

Волощук В.Р. МЕТОДОЛОГЧЕСКЕ ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНЯ ЭФФЕКТВНОСТ ННОВАЦОННОГО РАЗВТЯ ПРЕДПРЯТЙ

Цель. Обобщение теоретико-методических подходов определения эффективности инновационной деятельности предприятия, исследования требований, критериев и показателей оценки.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности: монографический, анализа и синтеза – при исследовании понятия эффективности инновационной деятельности и подходов к ее оценке; системного анализа – при определении состояния инновационной деятельности на промышленных предприятиях; табличный – для наглядного представления проанализированных статистических данных; абстрактно-логический – при определении возможных направлений инновационной деятельности различных по размерам предприятий.

Результаты исследования. Установлено неустойчивую тенденцию роста доли количества промышленных предприятий, которые внедряли инновации (продукцию и / или технологические процессы) в общем количестве промышленных предприятий и увеличение расходов на осуществление инновационной деятельности за анализируемый период. Определено, что лучший результат наблюдается при внедрении новых или существенно улучшенных малоотходных, ресурсосберегающих технологических процессов, что указывает на доминирование процессных инноваций.

Доказано, что основным источником финансирования инновационной деятельности являются собственные средства предприятий, затраты которых ежегодно растут и удельный вес которых составляет 87,7%. При этом больше всего средств потрачено на приобретение машин, программного обеспечения и оборудования, то есть на обновление материально-технической базы и модернизацию. Отмечен рост количества прибыльных предприятий, что указывает на повышение эффективности деятельности, а также рост уровня рентабельности операционной и всей деятельности предприятий, но значительно более высокие темпы характерны для микро- и малых предприятий, что свидетельствует об их высшей инновационной активности и эффективности современного развития.

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствованы методические подходы определения эффективности инновационного развития предприятий, которые, в отличие от существующих, основываются на основе понесенных расходов на нововведения, объемов и источников финансирования, реинвестирование прибыли, инновационной активности, доли инновационной продукции и уровня рентабельности для обоснования возможных направлений инновационного развития и реализации мероприятий по внедрению результатов научных исследований и разработок с учетом специфики и размеров деятельности субъектов хозяйствования, состояния и динамичности внутренней и внешней среды.

Практическая значимость результатов исследования. спользование обобщенных систематизированных методических подходов определения эффективности инновационного развития предприятий позволит оценить результаты работы предприятия по каждому направлению инновационной деятельности по итогам реализованных инновационных решений как в текущем периоде, так и на средне- и долгосрочную перспективу.

Ключевые слова: инновации, эффективность, технологии, продукция, развитие, предприятие, привлекательность, результаты, методология.

 

Voloshchuk V.R. METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is generalization of theoretical and methodological approaches to determining the effectiveness of innovative activities of the enterprise, the study of requirements, criteria and evaluation indicators.

Methodology of research. General scientific and special methods are used in the course of research, in particular: monographic, analysis and synthesis – at research of concept of efficiency of innovative activity and approaches to its estimation; system analysis – in determining the state of innovation in industrial enterprises; tabular – for visual presentation of the analysed statistical data; abstract and logical – in determining the possible areas of innovative activity of enterprises of different sizes.

Findings. There is an unstable trend of increasing the share of industrial enterprises that have implemented innovations (products and / or technological processes) in the total number of industrial enterprises, and an increase in the cost of innovative activity for the analysed period. It is determined that the best result is observed when implementing new or significantly improved low-waste, resource-saving technological processes, which indicates the dominance of process innovations.

It is proved that the main source of funding for innovative activity is the own funds of enterprises, whose costs are growing annually and whose share is 87.7%. At the same time, most funds were spent on the purchase of machinery, software and equipment, iюeю on the renewal of material and technical base and modernization. There is an increase in the number of profitable enterprises, which indicates an increase in efficiency, as well as an increase in operating profitability and all activities of enterprises, but much higher rates are typical for micro and small enterprises, indicating their higher innovation activity and efficiency of modern development.

Originality. Methodological approaches to determining the effectiveness of innovative development of enterprises have been improved, which, unlike existing ones, are based on incurred costs for innovation, volumes and sources of funding, reinvestment of profits, innovation activity, share of innovative products and increase profitability to substantiate possible directions of innovative development and implementation of measures to implement the results of research and development, taking into account the specifics and size of the business entities, the state and dynamics of the internal and external environment.

Practical value. The use of generalized systematized methodological approaches to determining the effectiveness of innovative development of enterprises will allow to assess the results of the enterprise in each area of innovation based on the implemented innovative solutions in the current period and in the medium and long term.

Key words: innovations, efficiency, technologies, products, development, enterprise, attractiveness, results, methodology.


Ключові слова


Ключові слова: інновації, ефективність, технології, продукція, розвиток, підприємство, привабливість, результати, методологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Войнаренко М. П. Тенденції і перспективи розвитку потенціалу регіональних кластерів за умов цифровізації суспільства. Регіональна економіка. 2019. № 4. С. 28-35.

Полянська А. С. Сучасні підходи до оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 684. С. 175-180.

Череп А. В., Стрілець Є. М. Ефективність як економічна категорія. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727 (дата звернення: 10.11.2020).

Донець О. В. Зміст економічних категорій «ефект» та «ефективність» інноваційної діяльності. Технологический аудит и резервы производства. 2013. № 5/3(13). С. 42-44.

Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки : кол. монографія / за ред. В. В. Прохорової ; Українська інженерно-педагогічна академія. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2020. 293 с.

Побоченко Л. М. Вплив інноваційного середовища на конкурентоспроможність економіки України. Стратегія розвитку України. 2019. № 2. С. 71-78.

Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємницької діяльності в Україні : монографія / Федоренко В. Г., Куліков П. М., Тімофєєв Ю. Е., Рижакова Г. М., Василенко Л. О. ; за ред. В. Г. Федоренка. Київ : «ДКС Центр», 2019. 430 с.

Школа І. М., Бутирська І. В. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник. Чернівці : Книги ХХІ, 2010. 312 с.

Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 448 с.

Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник. Суми : Університетська книга, 2010. 334 с.

Шебаніна О. В., Рибачук В. П. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки: пріоритети забезпечення та регулювання : монографія. Миколаїв : МНАУ, 2019. 211 с.

Пілявоз Т. М. Методологічні підходи щодо оцінювання інноваційного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2012. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1085&p=1 (дата звернення: 05.11.2020).

Маслак О. І., Квятковська Л. А. Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. Регіональна економіка. 2012. № 1. С. 91-97.

Умєров Р. Е. Принципи і методи оцінювання ефективності інноваційної діяльності малого й середнього бізнесу. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 11. С. 108-115.

Водянко Х. Я., Симак А. В., Яськів М. І. Сучасні підходи до оцінювання ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 45-й річниці започаткування діяльн. Ін-ту економіки та менедж.; 40-й річниці каф. економіки п-ва та інвестицій (Львів, 19-21 трав. 2011 р.). Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2011. С. 221-223.

Наукова та інноваційна діяльність України за 2019 рік : статистичний збірник / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.11.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024