ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Петро Романович Пуцентейло, Ярослав Іванович Костецький

Анотація


Пуцентейло П.Р., Костецький Я.І. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Мета. Обгрунтування і використання методів кластерного аналізу для прогнозування інвестиційного розвитку підприємств аграрного сектора.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки. У процесі дослідження застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; групування і абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень результатів дослідження та формулювання висновків; інструментарій економетричного моделювання: метод кластерного аналізу, конструктивний та стратегічного прогнозування – при дослідженні стану аграрного сектору, обґрунтуванні напрямів формування кластерів, прогнозуванні тенденцій розвитку аграрного сектору на перспективу; статистичний аналіз та узагальнення – для опрацювання масиву статистичних та емпіричних даних й формулювання відповідних висновків проведеного дослідження.

Результати дослідження. Виявлено потребу в моделюванні умов, пов’язаних із інвестиційним забезпеченням в нестабільному зовнішньому середовищі функціонування підприємств аграрного сектора. Запропоновано застосування кластерного аналізу для дослідження стану аграрного сектору. Обгрунтовано використання інструментарію економетричного моделювання – методів статистичного аналізу для складання прогнозів розвитку підприємств аграрного сектора. Проаналізовано вартість інвестицiй у сільське господарство України.

Наукова новизна результатів дослідження. Поглиблено рекомендації щодо ширшого використання інструментарію економетричного моделювання для забезпечення процесу планування і прогнозування розвитку аграрного сектору економіки. Удосконалено науково-методичний підхід до прогнозування розвитку аграрного сектору на перспективу за допомогою інструментарію кластерного аналізу, що підтвердив раціональність використання територіального розподілу по областях і зростання інвестиційної місткості сільськогосподарського виробництва й середньої продуктивності праці.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження дали змогу систематизувати чинники, які найбільше впливають на результати фінансово-господарської діяльності, та виокремити три сценарії розвитку аграрного виробництва у кластерах (в однорідних групах регіонів): реалістичний, оптимістичний і песимістичний прогнози, визначити альтернативні траєкторії розвитку аграрного сектору, зіставити прогнозовані обсяги виробництва сільськогосподарської продукції з внутрішніми потребами й оцінити обсяги зростання експорту.

Ключові слова: аграрний сектор, інвестиційне забезпечення, методи кластерного аналізу, прогнозування інвестиційного розвитку, кластер, сценарії розвитку аграрного виробництва.

 

Пуцентейло П.Р., Костецкий Я.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Цель. Обоснование и использование методов кластерного анализа для прогнозирования инвестиционного развития предприятий аграрного сектора.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой статьи являются фундаментальные положения современной экономической науки. В процессе исследования применялись методы: анализа и синтеза - для изучения объекта и предмета исследования; группировки и абстрактно-логический - для теоретических обобщений результатов исследования и формулирования выводов; инструментарий эконометрического моделирования: метод кластерного анализа, конструктивный и стратегического прогнозирования - при исследовании состояния аграрного сектора, обосновании направлений формирования кластеров, прогнозировании тенденций развития аграрного сектора на перспективу; статистический анализ и обобщение - для обработки массива статистических и эмпирических данных и формулировки соответствующих выводов проведенного исследования.

Результаты исследования. Выявлено потребность в моделировании условий, связанных с инвестиционным обеспечением в нестабильной внешней среде функционирования предприятий аграрного сектора. Предложено применение кластерного анализа для исследования состояния аграрного сектора. Обосновано использование инструментария эконометрического моделирования - методов статистического анализа для составления прогнозов развития предприятий аграрного сектора. Проанализированы стоимость инвестиций в сельское хозяйство Украины.

Научная новизна результатов исследования. Углублены рекомендации по более широкому использованию инструментария эконометрического моделирования для обеспечения процесса планирования и прогнозирования развития аграрного сектора экономики. Усовершенствован научно-методический подход к прогнозированию развития аграрного сектора на перспективу с помощью инструментария кластерного анализа, который подтвердил рациональность использования территориального распределения по областям и рост инвестиционной емкости сельскохозяйственного производства и средней производительности труда.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования позволили систематизировать факторы, которые больше всего влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности, и выделить три сценария развития аграрного производства в кластерах (в однородных группах регионов): реалистичный, оптимистический и пессимистический прогнозы, определить альтернативные траектории развития аграрного сектора, сопоставить прогнозируемые объемы производства сельскохозяйственной продукции с внутренними потребностями и оценить объемы роста экспорта.

Ключевые слова: аграрный сектор, инвестиционное обеспечение, методы кластерного анализа, прогнозирование инвестиционного развития, кластер, сценарии развития аграрного производства.

 

Putsenteilo P.R., Kostetskyi Ya.I. USING CLUSTER ANALYSIS METHODS TO FORECAST THE INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is substantiation and use of cluster analysis methods for forecasting investment development of agricultural sector enterprises.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the article is the fundamental provisions of modern economics. The following methods are used in the process of research: analysis and synthesis – to study the object and subject of research; grouping, abstract and logical – for theoretical generalizations of research results and formulation of conclusions; tools of econometric modelling: method of cluster analysis, constructive and strategic forecasting – in the study of the state of the agricultural sector, substantiation of the directions of cluster formation, forecasting trends in the agricultural sector for the future; statistical analysis and generalization – to process an array of statistical and empirical data and formulate the relevant conclusions of the conducted study.

Findings. The need to model the conditions associated with investment in an unstable external environment of the agricultural sector. The application of cluster analysis to study the state of the agricultural sector is proposed. The use of econometric modelling tools – methods of statistical analysis for forecasting the development of agricultural enterprises is substantiated. The cost of investments in agriculture of Ukraine is analysed.

Originality. Recommendations for wider use of econometric modelling tools to ensure the process of planning and forecasting the development of the agricultural sector of the economy have been deepened. The scientific and methodological approach to forecasting the development of the agricultural sector for the future has been improved with the help of cluster analysis tools, which confirmed the rational use of territorial distribution by regions and growth of investment capacity of agricultural production and average labour productivity.

Practical value. The obtained results of the study allowed to systematize the factors that most affect the results of financial and economic activities, and to identify three scenarios of agricultural production in clusters (in homogeneous groups of regions): realistic, optimistic and pessimistic forecasts, identify alternative trajectories of agricultural sector, compare forecasting volumes of agricultural production with domestic needs and estimate export growth.

Key words: agricultural sector, investment support, methods of cluster analysis, investment development forecasting, cluster, scenarios of agricultural production development.


Ключові слова


Ключові слова: аграрний сектор, інвестиційне забезпечення, методи кластерного аналізу, прогнозування інвестиційного розвитку, кластер, сценарії розвитку аграрного виробництва.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: вимір масштабів та оцінка переваг та загроз здійснення. Економіка АПК. 2006. № 2. С. 8-16.

Баланюк І. Ф., Сас Л. С. Технологічні інновації в біоекономіці країни: інструменти державного регулювання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. 2017. Вип. 1(49). С. 13-18.

Волощук К. Б., Волощук В. Р., Кацан А. М. Інвестиційна привабливість та можливості розвитку агропромислових підприємств. Інноваційна економіка. 2020. № 1-2. С. 145-150.

Губені Ю. Розвиток інституційного середовища аграрної трансформації. Аграрна економіка. 2010. № 1–2. Т. 3. С. 94-99.

Гудзь О. Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 578 с.

Данько Ю. І. Формування систем забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств : монографія. Суми : Університетська книга, 2016. 324 с.

Кропивко М. М. Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності фермерських господарств України. Економічний дискурс. 2018. Випуск 1. С. 106-112.

Малік М. Й. Підприємництво і розвиток сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 97-103.

Пархомець М. К., Пуцентейло П. Р., Уніят Л. М. Активізація використання відновлюваних джерел енергії – об’єктивна необхідність поліпшення ресурсозбереження та підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції аграрного сектору України. Інноваційна економіка. 2020. № 5-6. С. 122-132.

Саблук П. Т. Економічний інтерес у розвитку аграрного виробництва : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 356 с.

Свиноус І. В., Хомяк Н. В. Формування системи інноваційного забезпечення відтворювальних процесів основних засобів сільськогосподарських підприємств. Сталий розвиток економіки. 2016. № 2. С. 75-80.

Сільське господарство України 2019: статистичний збірник / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 29.10.2020).

Уніят Л. М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 586 с.

Яців І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств. Львів : Український бестселер, 2013. 427 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024