ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕЗИСТЕНТНОГО СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ

Тетяна Василівна Руда

Анотація


Руда Т.В. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕЗИСТЕНТНОГО СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ

Мета. Дослідження особливостей розвитку резистентного соціального капіталу Держмитслужби та напрацювання пропозицій щодо розробки моделі його розвитку.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі методи: індукції та дедукції, теоретичного узагальнення, абстрагування, діалектичного пізнання – при вивченні наукових джерел та дослідженні теоретичних аспектів розвитку резистентного соціального капіталу, визначення категорійного апарату з досліджуваної проблематики; абстрактно-логічний – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій з теми дослідження.

Результати дослідження. Визначено сутність та особливості розвитку резистентного соціального капіталу. Обґрунтовано доцільність розробки моделі розвитку резистентного соціального капіталу Держмитслужби, яка ґрунтується на принципах атрибутивності та синергічності, що дає змогу врахувати вплив факторів середовища функціонування відомства та часових змінних на результат розвитку соціального капіталу. Наведено структурне наповнення моделі розвитку, яка включає: атрибути об’єкта розвитку, атрибути внутрішнього й зовнішнього середовища. Визначено об’єкт, цілі, функції та принципи побудови моделі розвитку резистентного соціального капіталу Держмитслужби. Наведено деталізовану характеристику кожного з етапів застосування моделі розвитку резистентного соціального капіталу Держмитслужби, яка включає: моніторинг, проєктування, планування, реалізацію та контроль. Окреслено переваги практичної реалізації запропонованої моделі.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку дослідження теоретичних аспектів розвитку резистентного соціального капіталу Держмитслужби. Вперше напрацьовано пропозиції щодо формування моделі розвитку резистентного соціального капіталу на галузевому рівні, визначено її структуру, особливості практичного впровадження та переваги застосування.

Практична значущість результатів дослідження. Основні положення даного дослідження можуть бути використані в процесі напрацювання пропозицій щодо напрацювання концептуальних напрямів розвитку резистентного соціального капіталу в Держмитслужбі.

Ключові слова: розвиток, атрибутивність, атрибутивна модель розвитку, розвиток резистентного соціального капіталу Держмитслужби, модель розвитку резистентного соціального капіталу Держмитслужби.

 

Руда Т.В. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ РЕЗИСТЕНТНОГО СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Цель. Исследование особенностей развития резистентного социального капитала Гостаможслужбы и выработка предложений по разработке модели его развития.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы: индукции и дедукции, теоретического обобщения, абстрагирования, диалектического познания – при изучении научных источников и исследовании теоретических аспектов развития резистентного социального капитала, определении категорийного аппарата исследуемой проблематики; абстрактно-логический – для обобщения теоретических положений, формирования выводов и предложений по теме исследования.

Результаты исследования. Определена сущность и особенности развития резистентного социального капитала. Обоснована целесообразность разработки модели развития резистентного социального капитала Гостаможслужбы, основанной на принципах атрибутивности и синергичности, что позволяет учитывать влияние факторов среды функционирования ведомства и временных переменных на результат развития социального капитала. Приведено структурное наполнение модели развития, которая включает: атрибуты объекта развития, атрибуты внутренней и внешней среды. Определены объект, цели, функции и принципы построения модели развития резистентного социального капитала Гостаможслужбы. Представлена детализированная характеристика каждого из этапов применения модели развития резистентного социального капитала Гостаможслужбы, которая включает: мониторинг, проектирование, планирование, реализацию и контроль. Определены преимущества практической реализации предложенной модели.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие исследование теоретических аспектов развития резистентного социального капитала Гостаможслужбы. Впервые наработаны предложения по формированию модели развития резистентного социального капитала на отраслевом уровне, определена ее структура, особенности практического внедрения и преимущества применения.

Практическая значимость результатов исследования. Основные положения данного исследования могут быть использованы в процессе выработки предложений концептуальных направлений развития резистентного социального капитала в Гостаможслужбе.

Ключевые слова: развитие, атрибутивность, атрибутивная модель развития, развитие резистентного социального капитала Гостаможслужбы, модель развития резистентного социального капитала Гостаможслужбы.

 

Ruda T.V. BASIC APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF RESISTANT SOCIAL CAPITAL OF THE STATE CUSTOMS SERVICE

Purpose. The aim of the article is research of the peculiarities of the development of resistant social capital of the State Customs Service and development of proposals for the development of a model of its development.

Methodology of research. The following methods are used to achieve this goal: induction and deduction, theoretical generalization, abstraction, dialectical cognition – in the study of scientific sources and research of theoretical aspects of the development of resistant social capital, the definition of the categorical apparatus of the research; abstract and logical – to generalize theoretical positions, to form conclusions and proposals on the research topic.

Findings. The essence and features of the development of resistant social capital are determined. The expediency of developing a model of development of resistant social capital of the State Customs Service, which is based on the principles of attributiveness and synergy, is substantiated. It allows to take into account the influence of environmental factors of the department and time variables on the development of social capital.

The structural content of the development model is given, which includes: attributes of the object of development, attributes of the internal and external environment. The object, goals, functions and principles of building a model of development of resistant social capital of the State Customs Service are determined. A detailed description of each stage of application of the model of development of resistant social capital of the State Customs Service is given, which includes: monitoring, design, planning, implementation and control. The advantages of practical implementation of the proposed model are outlined.

Originality. The study of theoretical aspects of the development of resistant social capital of the State Customs Service has been further developed. For the first time, proposals for the formation of a model for the development of resistant social capital at the sectoral level have been developed, its structure, features of practical implementation and advantages of application have been determined.

Practical value. The main provisions of this study can be used in the process of developing proposals for the development of conceptual areas of development of resistant social capital in the State Customs Service.

Key words: development, attributiveness, attributive model of development, development of resistant social capital of the State Customs Service, model of development of resistant social capital of the State Customs Service.


Ключові слова


Ключові слова: розвиток, атрибутивність, атрибутивна модель розвитку, розвиток резистентного соціального капіталу Держмитслужби, модель розвитку резистентного соціального капіталу Держмитслужби.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колот А. М. Соціально-трудова сфера: етап відносин, нові виклики, тенденції розвитку : монографія. Київ : КНЕУ, 2010. 251 с.

Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія. Київ : Т-во «Знання», 2001. 254 с.

Буркинський Б. В., Горячук В. Ф. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка. Економіка України. 2013. № 1. С. 67-81.

Сибиряков С. О. Соціальний капітал державних службовців України як чинник становлення громадянського суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_4_8 (дата звернення: 30.09.2020).

Руда Т. В., Нагорічна О. С. Теоретичні аспекти формування соціального капіталу в Україні. Інноваційна економіка. 2020. № 3-4 [83]. С. 120-126.

Нагорічна О. С. Сутність та індикатори формування резистентного соціального капіталу Держмитслужби. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 9. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.50

Капітанець С. В. Соціальний капітал як важливий ресурс розвитку держави. Інфраструктура ринку. 2020. № 39. С. 291-296.

Попов С. М. Атрибутивні характеристики управління як цілісної соціальної системи. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2011. № 7. С. 70-80.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024