МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ СПОЖИВЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анастасія Сергіївна Коноваленко

Анотація


Коноваленко А.С. МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ СПОЖИВЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Мета. Визначення концептуальних основ процесу споживчої соціалізації дітей шкільного віку з огляду на процес становлення моделі споживчої поведінки дітей на ринку продуктів та послуг харчування.

Методика дослідження. В ході дослідження використано загальнонаукові методи, такі як: аналіз та синтез - при вивченні існуючих підходів до здійснення вікової періодизації дитячого віку; метод групування та узагальнення - в процесі визначення підходів до сегментування ринку продуктів та послуг харчування дітей.

Результати дослідження. Сформовано концептуальні основи процесу споживчої соціалізації дітей шкільного віку з огляду на процес становлення моделі споживчої поведінки дітей на ринку продуктів та послуг харчування. Зазначено, що маркетинговий аспект споживчої соціалізації дітей шкільного віку передбачає набуття дитиною в процесі її дорослішання та взаємодії із іншими суб’єктами маркетингу досвіду прийняття рішення про купівлю, формування упереджень та моделі споживчої поведінки на ринку споживчих товарів. Окреслено місце споживчої соціалізації у моделі споживчої поведінки дітей шкільного віку як процесу набуття досвіду, переконань та культури споживання.

Наукова новизна результатів дослідження. Набули подальшого розвитку підходи до визначення сутності процесу споживчої соціалізації дітей. Уперше зазначена концептуальна відмінність моделі споживчої поведінки дорослих та дітей, що полягає у процесі споживчої соціалізації дитини, визначено місце споживчої соціалізації моделі прийняття рішення про купівлю дітьми шкільного віку.

Практична значущість результатів дослідження. Розуміння маркетингових аспектів споживчої соціалізації дітей шкільного віку має практичне значення у процесі формування маркетингової стратегії суб’єктами господарювання на ринку продуктів та послуг харчування дітей.

Ключові слова: маркетинг, модель споживчої поведінки, споживча соціалізація, споживчий ринок, діти, сегмент ринку.

 

Коноваленко А.С. МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Цель. Определение концептуальных основ процесса потребительской социализации детей школьного возраста, учитывая процесс становления модели потребительского поведения детей на рынке продуктов и услуг питания.

Методика исследования. В ходе исследования использованы общенаучные методы, такие как: анализ и синтез - при изучении существующих подходов к осуществлению возрастной периодизации детского возраста; метод группировки и обобщения - в процессе определения подходов к сегментированию рынка продуктов и услуг питания детей.

Результаты исследования. По результатам проведенного исследования сформированы концептуальные основы процесса потребительской социализации детей школьного возраста, учитывая процесс становления модели потребительского поведения детей на рынке продуктов и услуг питания. Отмечено, что маркетинговый аспект потребительской социализации детей школьного возраста предусматривает приобретение ребенком в процессе его взросления и взаимодействия с другими субъектами маркетинга опыта принятия решения о покупке, формирования убеждений и модели потребительского поведения на рынке товаров повседневного потребления. Определены место социализации в модели потребительского поведения детей школьного возраста, как процесса обретения опыта, убеждений и культуры потребления.

Научная новизна результатов исследования. Получили дальнейшее развитие подходы к определению сущности процесса потребительской социализации детей. Впервые отмечено концептуальное отличие модели потребительского поведения взрослых и детей, заключающийся в процессе потребительской социализации ребенка, определено место потребительской социализации детей школьного возраста в модели принятия ими решения о покупке.

Практическая значимость результатов исследования. Понимание маркетинговых аспектов потребительской социализации детей школьного возраста имеет практическое значение для процесса формирования маркетинговой стратегии субъектами хозяйствования на рынке продуктов и услуг питания детей.

Ключевые слова: маркетинг, модель поведения потребителя, потребительская социализация, потребительский рынок, дети, сегмент рынка.

 

Konovalenko A.S. MARKETING ASPECT OF CONSUMER SOCIALIZATION OF SCHOOL CHILDREN

Purpose. The purpose of the study is to determine the conceptual basis of the process of consumer socialization of school-age children in view of the process of formation of a model of consumer behaviour of children in the market of food and food services.

Methodology of research. The study used general scientific methods, such as analysis and synthesis in the study of existing approaches to the implementation of age periodization of childhood, the method of grouping and generalization in the process of determining basis to segment the market of food products and services.

Findings. According to the results of the research, the conceptual bases of the process of consumer socialization of school-age children are formed, taking into account the process of formation of the model of consumer behaviour of children in the market of food and food services. It is noted that the marketing aspect of consumer socialization of school-age children involves the child in the process of growing up and interacting with other marketing entities experience in purchasing decisions, the formation of prejudices and patterns of consumer behaviour in the consumer market. The place of consumer socialization in the model of consumer behaviour of school-age children as a process of gaining experience, beliefs and culture of consumption is outlined.

Originality. Approaches to defining the essence of the process of consumer socialization of children have been further developed. For the first time, the conceptual difference between the model of consumer behaviour of adults and children, which consists in the process of consumer socialization of a child, the place of consumer socialization of the model of decision-making on the purchase of school-age children.

Practical value. Understanding the marketing aspects of consumer socialization of school-age children is of practical importance in the process of forming a marketing strategy by businesses in the market of children's food and services.

Key words: marketing, model of consumer behaviour, consumer socialization, consumer market, children, market segment.

 


Ключові слова


Ключові слова: маркетинг, модель споживчої поведінки, споживча соціалізація, споживчий ринок, діти, сегмент ринку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Konovalenko A. State Regulation in the System of Managing Food Security of Children. Mechanism of Economic Regulation. 2019. № 4. Р. 74-84.

Ларіна Я. С., Рябчик А. В. Поведінка споживача : навч. посібник. Київ : Академія, 2014. 224 с.

Григоренко Г. Жадан Р. Щоб навчати, треба знати: методичні рекомендації з формування основ споживчої культури. Дошкільне виховання. 2013. № 8. С. 26–30.

Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard, James F. Engel (2007). Consumer Behavior. 10th edition. Thomsons outh-western. 943 р.

Mangleburg T., Grewal D., Bristol T. Socialization, Gender and Adolescent’s Self reports of their Generalized Use of Product Labels. The Journal of Consumer Affairs. 1997. Vol. 31. P. 255–279.

Шадрина С. В. Потребительское поведение подростков: основные факторы влияния. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2009. №. 2. C. 53-90.

Kraak V., Pelletier D. How marketers reach young consumers: implications for nutrition education and health promotion campaigns. Family Economics & Nutrition Review. 1998. Vol. 11. P. 31–41.

Roedder John D. Consumer socialization of children: a retrospective look at 25 years of research. Journal of Consumer Research. 1999. Vol. 26. P. 183–213.

Щерба О. І. Поведінка споживача в умовах становлення та розвитку рекламного простору (соціологічний аналіз) : дис. канд. соціол. наук : 22.00.04; Ін-т соціології НАН України. Київ, 2006. 236 с. URL: http://disser.com.ua/content/251963.html. (дата звернення 15.03.2020).

Кісель О. В. Формування екоспоживчої культури особистості у шкільній освіті : автореф. дис. канд. філос. наук : 09.00.10. Харків, 2015. 19 с.

Кашуба Л. Економічне навчання молодших школярів за програмою «Цікава економіка». Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. 2012. Вип. 109. С. 73-79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_109_12 (дата звернення 15.03.2020).

Окландер М. А. Сучасні трансформації культурних чинників поведінки споживача. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: електрон. версія журн. 2013. № 10. С. 386–392. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2013_10_65 (дата звернення 15.10.2020).

Коноваленко А. С. Взаємодія суб’єктів маркетингового механізму. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 1 (21). С. 129-136. URL: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-129-136 (дата звернення 15.03.2020).

Чаплай І. В. Інструментальна роль маркетингового механізму у системі державного управління. Механізм публічного управління. 2015. № 7-8 (21-22). С. 70-76.

Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения. Женева: ВОЗ; 2016. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/204176/9789241510066_ eng.pdf (дата звернення 15.03.2020).

Weiss M. D. “Information issues for principals and agents in the market for food safety and nutrition”, in Caswell, J.A. (Ed.), Valuing Food Safety and Nutrition, Westview Press, Boulder, CO, 1995, pp. 69-79.

Поліщук В. М. Вікова періодизація та вікова класифікація. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. 2017. Вип. 1(2). С. 103-108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_1(2)__21. (дата звернення 15.03.2020).

Коноваленко А. С. Вплив бренду на поведінку споживача на ринку продуктів дитячого харчування. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2018. № 2 (37). С. 33-39.

Furlong A., Cartmel F. Young people and social change: Individualization and risk in late modernity. Buckingham : Open University Press, England. 1997. 160 p.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024