ВИКЛИКИ БАНКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Жанна Миколаївна Довгань

Анотація


Довгань Ж.М. ВИКЛИКИ БАНКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Мета. Виокремлення основних проблемних аспектів діяльності суб'єктів банківської сфери  в умовах пандемії COVID-19.

Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених за досліджуваною проблемою. При написанні статті використано наступні методи: аналізу і синтезу – при дослідженні зарубіжного та вітчизняного досвіду виокремлення проблем в банках, спровокованих COVID-19; розрахунково-аналітичний – при аналізі впливу кризових явищ на діяльність банків; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків.

Результати дослідження. Досліджено проблеми функціонування банків в умовах поширення COVID-19. Обґрунтовано, що пріоритетними напрямами змін поточних принципів роботи банківської системи є забезпечення обслуговування через цифрові канали, оцінювання кредитного ризику та управління ним, застосовування спектру цифрових можливостей для підвищення залученості клієнтів, впровадження в діяльність концепції робочого світу 4.0, які передбачають розвиток якісного менеджменту, що, в свою чергу, включає взаємодію зі своїми працівниками та створення правил для віртуального спілкування.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано заходи щодо уникнення наслідків коронакризи для банківських установ, зокрема щодо моніторингу корпоративних позичальників та вироблення стратегії роботи з роздрібними клієнтами з урахуванням специфіки нинішньої кризи, та за рахунок введення додаткових попереджувальних сигналів, що характеризують вразливість позичальників до наслідків COVID-19.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані для подальших наукових досліджень, присвячених розробці напрямів подолання кризових явищ в банківській системі, зумовлених пандемією, а також у практичній діяльності банків з метою забезпечення їх фінансової стабільності.

Ключові слова: банк, банківська система, банківський сектор, менеджер, COVID-19, криза, дистанційне обслуговування.


Довгань Ж.Н. ВЫЗОВЫ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Цель статьи. Выделение основных проблемных аспектов деятельности субъектов банковской сферы в условиях пандемии COVID-19.

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды зарубежных ученых по исследуемой проблеме. При написании статьи использованы следующие методы: анализа и синтеза – при исследовании зарубежного и отечественного опыта выделения проблем в банках, спровоцированных COVID-19; расчетно-аналитический – при анализе влияния кризисных явлений на деятельность банков; абстрактно-логический – при обосновании теоретических обобщений и выводов.

Результаты исследования.Исследованы проблемы функционирования банков в условиях распространения COVID-19. Обосновано, что приоритетными направлениями изменений текущих принципов работы банковской системы является обеспечение обслуживания через цифровые каналы, оценка кредитного риска и управления им, применения спектра цифровых возможностей для повышения вовлеченности клиентов, внедрение в деятельность концепции рабочего мира 4.0, которые предусматривают развитие качественного менеджмента, что, в свою очередь, включает взаимодействие со своими работниками и создание правил для виртуального общения.

Научная новизна результатов исследования. Предложены меры по предотвращению последствий коронакризиса для банковских учреждений, в частности по мониторингу корпоративных заемщиков и выработки стратегии работы с розничными клиентами с учетом специфики нынешнего кризиса, и за счет введения дополнительных предупредительных сигналов, характеризующих уязвимость заемщиков к последствиям COVID-19.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы для дальнейших научных исследований, посвященные разработке направлений преодоления кризисных явлений в банковской системе, обусловленных пандемией, а также в практической деятельности банков с целью обеспечения их финансовой стабильности.

Ключевые слова: банк, банковская система, банковский сектор, менеджер, COVID-19, кризис, дистанционное обслуживание.

 

 Dovhan Zh.M. BANK CHALLENGES IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

Purpose. The aim of the article is highlighting the main problematic aspects of the activities of the subjects of the banking sector in the context of the COVID-19 pandemic.

Methodology of research. The theoretical basis of the study is the scientific works of foreign and domestic scientists on the research problem. The following methods are used in writing the article: analysis and synthesis – in the study of foreign and domestic experience in identifying problems in banks provoked by COVID-19; settlement and analytical – in the analysis of the impact of crisis phenomena on the activities of banks; abstract and logical – in substantiating theoretical generalizations and conclusions.

Findings. The problems of functioning of banks in the conditions of COVID-19 distribution are investigated. It is substantiated that the priority directions of changes in the current principles of the banking system are providing services through digital channels, credit risk assessment and management, use of a range of digital opportunities to increase customer engagement, implementation of the concept of working world 4.0, which provide for the development of quality management, which, in turn, includes interaction with its employees and the creation of rules for virtual communication.

Originality. Measures to avoid the consequences of the coronary crisis for banking institutions, in particular to monitor corporate borrowers and develop a strategy for working with retail customers, taking into account the specifics of the current crisis, and by introducing additional warning signals characterizing borrowers' vulnerability to COVID-19 are proposed.

Practical value. The obtained results of the study can be used for further scientific research on the development of ways to overcome the crisis in the banking system caused by the pandemic, as well as in the practice of banks to ensure their financial stability.

Key words: bank, banking system, banking sector, manager, COVID-19, crisis, remote service.


Ключові слова


Ключові слова: банк, банківська система, банківський сектор, менеджер, COVID-19, криза, дистанційне обслуговування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України. Кабінетне дослідження. URL: https://www.kas.de/documents (дата звернення: 7.10.2020).

Банківська система залишається прибутковою – рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна). URL: https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/687652.html (дата звернення: 8.10.2020).

Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України. Червень 2020 р. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2020-06.pdf?v=4 (дата звернення: 8.10.2020).

Ответ банковского сектора на COVID-19. Материалы консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). URL: https://www.pwc.com/uz/en/assets/pdf/ Banking_sector_response_to_COVID-19_Ru.pdf (дата звернення: 09.10.2020).

Alfred Burkhart. Was Führungskräfte aus der Pandemie lernen können. Bankmagazin. 2020. Nu.69(9). S. 56–59.

Didier T., Huneeus F., Larrain M., Schmukler S. Financing Firms in Hibernation during the COVID-19 Pandemic. Research & Policy Briefs From the World Bank Chile Center and Malaysia Hub. 2020. Vol. 30. 7 p.

Die COVID-19-Pandemie und das Bankenwesen - Kurzbeitrag (The COVID-19 Pandemic and Retail Banking - Short Note). IAT Discussion Paper 20/01. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3564140 (дата звернення: 09.10.2020).

DekaBank 2020, Flugzeugfinanzierung: Eine Anlagealternative im Aufwind. URL: https://www.deka-institutionell.de/de/artikel-kompetenz/flugzeugfinanzierung-eine-anlagealternative-im-auf-wind.html (дата звернення: 10.10.2020).

Gropp, R., Koetter M., McShane W. The Corona Recession and Bank Stress in Germany. IWH Online. 2020. No. 4. 11 p.

Grömling M., Grömling H. Wirtschaftspolitische Antworten auf die Corona-Krise – Liquidität hat Vorrang. IW Policy Paper. Köln, 06.03.2020. Nr. 6. 11 s.

Horn & Company. URL: https://www.horn-company.de/ (дата звернення: 11.10.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024