ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВТКУ ДЕРЖАВНХ ПІДПРЄМСТВ

Максим Григорович Безпарточний

Анотація


Безпарточний М.Г. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВТКУ ДЕРЖАВНХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Обґрунтування використання механізму забезпечення стійкого економічного розвитку державних підприємств.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою проведеного дослідження є системний підхід до пізнання фундаментальних положень формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління стійким економічним розвитком державних підприємств. Для досягнення окресленої мети використано систему загальнонаукових та спеціальних методів, а саме: методи логічного узагальнення та порівняння ‒ для формування основних положень організації стійкого економічного розвитку державних підприємств; методи аналізу, синтезу й узагальнення – для вивчення функціональних напрямів для оцінювання показників та стратегічних сценаріїв; абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків дослідження.

Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність застосування відповідних принципів та організаційно-економічних механізмів, на основі яких визначаються показники ефективності господарської діяльності. Показники забезпечення економічного стійкого розвитку державного підприємства рекомендовано визначати за такими функціональними напрямами: господарська та збутова діяльності, фінанси, управління персоналом. Встановлено, що дія механізму стійкого економічного розвитку забезпечується ресурсним потенціалом через оптимізацію, принципами управління через відповідність цілям діяльності та методами прийняття управлінських рішень через раціональність економічних процесів. Визначено ймовірні стратегії управління із забезпечення стійкого економічного розвитку державних підприємств, зважаючи на вірогідні стратегічні вектори щодо підвищення ефективності використання економічного потенціалу. На основі цього, запропоновано стратегічні сценарії щодо забезпечення стійкого економічного розвитку.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано концепцію побудови та використання механізму забезпечення стійкого економічного розвитку державних підприємств шляхом визначення принципів в системі прийняття управлінських рішень та стратегічних орієнтирів.

Практична значущість результатів дослідження. Використання запропонованих стратегічних сценаріїв щодо забезпечення стійкого економічного розвитку дозволить розробляти модель економічного розвитку відповідно поточного та стратегічного рівня розвитку підприємства. Ефектом стане можливість досягнення стійкого економічного розвитку державних підприємств відповідно стратегічним цілям на основі доступного інформаційного забезпечення.

Ключові слова: стійкий економічний розвиток; управління; стратегія; державне підприємство.

 

Безпарточный М.Г. ОБЕСПЕЧЕНЕ УСТОЙЧВОГО ЭКОНОМЧЕКОГО РАЗВТЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРЯТЙ

Цель. Обоснование использования механизма обеспечения устойчивого экономического развития государственных предприятий.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой проведенного исследования является системный подход к познанию фундаментальных положений по формированию информационно-аналитического обеспечения управления устойчивым экономическим развитием государственных предприятий. Для достижения намеченной цели использована система общенаучных и специальных методов, а именно: методы логического обобщения и сравнения – при формировании основных положений организации устойчивого экономического развития государственных предприятий; методы анализа, синтеза и обобщения – при изучении функциональных направлений для оценки показателей и стратегических сценариев; абстрактно-логический метод – при формулировании выводов исследования.

Результаты исследования. Обоснована необходимость применения соответствующих принципов и организационно-экономических механизмов, на основе которых определяются показатели эффективности хозяйственной деятельности. Показатели обеспечения экономического устойчивого развития государственного предприятия рекомендуется определять по следующим функциональным направлениям: хозяйственная и сбытовая деятельности, финансы, управление персоналом. Установлено, что действие механизма устойчивого экономического развития обеспечивается ресурсным потенциалом путем оптимизации, принципами управления путем соответствия целям деятельности и методами принятия управленческих решений за счет рациональности экономических процессов. Определены возможные стратегии управления по обеспечению устойчивого экономического развития государственных предприятий, учитывая возможные стратегические векторы, способствующие повышению эффективности использования экономического потенциала. На основе этого, предложены стратегические сценарии обеспечения устойчивого экономического развития.

Научная новизна результатов исследования. Обоснована концепция построения и использования механизма обеспечения устойчивого экономического развития государственных предприятий путем определения принципов в системе принятия управленческих решений и стратегических ориентиров.

Практическая значимость результатов исследования. спользование предложенных стратегических сценариев по обеспечению устойчивого экономического развития позволит разработать модель экономического развития согласно условиям текущего и стратегического уровня развития предприятия. Эффектом станет возможность достижения устойчивого экономического развития государственных предприятий в соответствии со стратегическими целями на основе доступного информационного обеспечения.

Ключевые слова: устойчивое экономическое развитие; управление; стратегия; государственное предприятие.

 

Bezpartochnyi M.Н. ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF STATEOWNED ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is to substantiate the use of mechanism for ensuring sustainable economic development of state enterprises.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of study is a systematic approach to knowledge of fundamental provisions of formation of information and analytical support for the sustainable economic development of state enterprises. A system of general scientific and special methods are used to achieve the intended goal, namely: methods of logical generalization and comparison – to form main provisions of organization of sustainable economic development of state enterprises; methods of analysis, synthesis and generalization – in study of functional areas for evaluating indicators and strategic scenarios; abstract and logical method – in formulating the conclusions of the study.

Findings. The necessity of applying relevant principles and organizational and economic mechanisms, on basis of which indicators of economic activity are determined, is substantiated. The indicators of ensuring economic sustainable development of a state-owned enterprise are recommended to be determined in following functional areas: economic and marketing activities, finance, and personnel management. It has been established that operation of mechanism of sustainable economic development is ensured by resource potential through optimization, sound management principles, in accordance with the goals of the activity and methods of making managerial decisions, achieving rationality of economic processes. Possible management strategies to ensure sustainable economic development of state-owned enterprises are identified, taking into account possible strategic vectors that contribute to increasing efficiency of using economic potential. Based on this, strategic scenarios for ensuring sustainable economic development are proposed.

Originality.The scientific novelty consists in substantiating the concept of building and using mechanism for ensuring sustainable economic development of state enterprises by defining principles in system of managerial making decision and strategic guidelines

Practical value. Using proposed strategic scenarios to ensure sustainable economic development will allow to develop a model of economic development in accordance with conditions of current and strategic level of enterprise development. The effect will be ability to achieve sustainable economic development of state-owned enterprises in accordance with strategic goals based on accessible information support.

Key words: sustainable economic development; management; strategy; state-owned enterprise.


Ключові слова


Ключові слова: стійкий економічний розвиток; управління; стратегія; державне підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Васюк Н. В. Формування механізму стійкого розвитку машинобудівних підприємств. Інноваційна економіка. 2012. № 10. С. 125-128.

Воронков Д. К. Система економічних індикаторів, орієнтованих на реалізацію стратегічних змін на підприємстві. Економіка розвитку. 2009. № 3. С. 62-65.

Гусєва О. Ю. Дослідження парадигмальних підходів до управління стратегічними змінами на підприємствах. Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка. 2012. № 4. С. 130-139.

Колесніков А. П. Засади механізму забезпечення стійкого розвитку підприємств. Інноваційна економіка. 2013. № 3(41). С. 97-100.

Пастухова В. В., Бичков О. О. Забезпечення стійкого розвитку підприємства на засадах відповідального управління. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 2013. № 3. С. 62-67.

Фещур Р. В., Баранівська Х. С. Економічна стійкість підприємства – становлення понятійного базису. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2010. № 684. С. 284-290.

Гузь Д. О., Тюхтенко Н. А., Бочкарьов Д. О. Сутність стратегії забезпечення економічного розвитку підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2017. № 8. С. 72-77.

Козловський С. В., Мазур Г. Ф. Забезпечення стійкості сучасної економічної системи – основа економічного розвитку держави. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 5-12.

Овчарук В. В. Концептуальна модель побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 12-17.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024