СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ПОБУДОВ ССТЕМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХСТУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ

Оксана Сергіївна Маковоз

Анотація


Маковоз О.С. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ПОБУДОВ ССТЕМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХСТУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ

Мета. Узагальнення концептуальних засад стратегічного управління щодо забезпечення економічної безпеки підприємства у процесі побудови систем економічного захисту результатів діяльності суб’єктів агробізнесу як дієвого механізму протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам.

Методика дослідження. При написані статті використано наукові методи, зокрема: теоретичного узагальнення – для осмислення ключових теорій стратегічного управління; синтезу та аналізу – задля деталізації систем економічного захисту результатів діяльності суб’єктів агробізнесу як об’єкта дослідження шляхом його розкладання на частини; абстрактно-логічний метод – під час дослідження структури складових системи економічного захисту результатів діяльності підприємств.

Результати дослідження. Досліджено інструментарій економічного захисту суб’єктів агробізнесу, який може підлягати подальшим трансформаціям та доповненням згідно проведених досліджень особливостей функціонування їх діяльності в сучасних ринкових умовах. Обґрунтовано, що економічний захист результатів діяльності підприємства повинен включати систему діагностики та ризик-менеджменту, що подальшому забезпечить у межах самого підприємства прийняття оперативних рішення щодо стратегічного управління ризиками як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Запропоновано схему управління ризиками в системі економічного захисту результатів інвестиційної діяльності суб’єктів агробізнесу. Вдосконалено систему економічного захисту результатів діяльності підприємств.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано головні критерії ефективності економічного захисту інтересів та результатів діяльності суб’єктів агробізнесу в довгостроковому періоді: рентабельність власного капіталу та економічна рівновага, що характеризує раціональність та виваженість управління економічними ресурсами та створює підґрунтя для досягнення стратегічних цілей підприємства в довгостроковому періоді.

Практична значущість результатів дослідження. Впровадження запропонованих результатів дослідження у діяльність суб’єктів агробізнесу задля використання концептуальних засад стратегічного планування сприятиме побудові системи економічного захисту результатів діяльності підприємств та динамічному розвитку.

Ключові слова: стратегічне управління; ризик; загроза; захист; результат; економічна безпека; система управління; підприємство.

 

Маковоз О.С. СТРАТЕГЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНЕ В ПРОЦЕССЕ ПОСТРОЕНЯ ССТЕМ ЭКОНОМЧЕСКОЙ ЗАЩТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТ СУБЪЕКТОВ АГРОБЗНЕСА

Цель. Обобщение концептуальных принципов стратегического управления относительно обеспечения экономической безопасности предприятия в процессе построения систем экономической защиты результатов деятельности субъектов агробизнеса как действенного механизма противодействия внешним и внутренним угрозам.

Методика исследования. При написании статьи использованы научные методы, в частности: теоретического обобщения ‒ для осмысления ключевых теорий стратегического управления; синтеза и анализа – для детализации систем экономической защиты результатов деятельности субъектов агробизнеса как объекта исследования путем его разложения на части; абстрактно-логический метод ‒ во время исследования структуры элементов системы экономической защиты результатов деятельности предприятий.

Результаты исследования. сследован инструментарий экономической защиты субъектов агробизнеса, который может подлежать последующим трансформациям и дополнением согласно проведенных исследований особенностей функционирования их деятельности в современных рыночных условиях. Обосновано, что в экономическую защиту результатов деятельности предприятия необходимо включать систему диагностики и риск-менеджмента, что в дальнейшем обеспечит внутри самого предприятия принятие оперативных решений по стратегическому управлению рисками как внутренней, так и внешней среды. Предложено схему управления рисками в системе экономической защиты результатов инвестиционной деятельности субъектов агробизнеса. Усовершенствованы системы экономической защиты результатов деятельности предприятий.

Научная новизна результатов исследования. Обосновано главные критерии эффективности экономической защиты интересов и результатов деятельности субъектов агробизнеса в долгосрочном периоде: рентабельность собственного капитала и экономическое равновесие, что характеризует рациональность и взвешенность управления экономическими ресурсами и создает основу для достижения стратегических целей предприятия в долгосрочном периоде.

Практическая значимость результатов исследования. Внедрение предложенных результатов исследования в деятельности субъектов агробизнеса ради использования концептуальных принципов стратегического планирования будет способствовать построению системы экономической защиты результатов деятельности предприятий и динамическому развитию.

Ключевые слова: стратегическое управление; риск; угроза; защита; результат; экономическая безопасность; система управления; предприятие.

 

Makovoz O.S. STRATEGIC MANAGEMENT IN THE PROCESS OF CONSTRUCTION OF SYSTEMS OF ECONOMIC PROTECTION OF THE RESULTS OF ACTIVITIES OF AGRO-BUSINESS ENTITIES

Purpose. The aim of the article is generalization of the conceptual foundations of strategic management to ensure the economic security of the enterprise in the process of building systems of economic protection of the results of activities of agro-business subjects as an effective mechanism for counteracting external and internal threats.

Methodology of research. Scientific methods are used in the writing of the articles, in particular: theoretical generalization – to understand key theories of strategic management; synthesis and analysis – to detail the systems of economic protection of the results of the activity of the subjects of agribusiness as an object of research by its breakdown into parts; abstract and logical method – during the study of the structure of the components of the system of economic protection of the results of the enterprises.

Findings. The toolkit of economic protection of agribusiness entities, which can be further transformed and supplemented according to the research of the peculiarities of functioning of their activity in the current market conditions, is investigated. It is substantiated that economic protection of the results of the enterprise activity should include a system of diagnostics and risk management, which will further ensure within the enterprise itself to make prompt decisions on strategic risk management both internal and external environment. The scheme of risk management in the system of economic protection of investment activities of agribusiness entities is proposed. The systems of economic protection of the results of activity of enterprises are improved.

Originality. The main criteria of efficiency of economic protection of interests and results of activity of subjects of agro-business in the long term are substantiated: profitability of own capital and economic equilibrium, which characterizes rationality and prudence of management of economic resources and creates a basis for achievement of strategic goals of the enterprise in the long term.

Practical value. The introduction of the proposed research results into the activities of agribusiness entities for the use of conceptual principles of strategic planning will contribute to the establishment of a system of economic protection of the results of business activity and dynamic development.

Key words: strategic management; risk; threat; protection; result; economic security; management system; enterprise.


Ключові слова


Ключові слова: стратегічне управління; ризик; загроза; захист; результат; економічна безпека; система управління; підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф ?. Стратегическое управление / пер. с англ. Москва : Экономика, 1989. 519 с.

Каплан Роберт С. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / пер. с англ. Москва : Олимп-бизнес, 2004. 416 с.

Томпсон-мл А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / пер. с англ. Москва : Вильямс, 2006. 928 с.

Грузіна І.А., Дериховська В.І. Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством : монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 252 с.

Живко З.Б. Стратегічне планування в системі економічної безпеки підприємства. Проблеми науки. 2012. № 4. С. 32-39.

Кузнецов Ю.В., Подлесных В.?. Основы менеджмента. Санкт-Петербург : ОПВ?С, 1998. 192 с.

Хацер М. В. Стратегія розвитку підприємства в умовах нестабільності економіки держави. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. 2014. № 3. С. 109-112.

Система економічної безпеки держави : монографія / А. І. Сухоруков та ін. Київ : Стилос, 2009. 685 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024