ОСОБЛВОСТІ НОРМАТВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕР ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇН

Ольга Миколаївна Собко, Світлана Богданівна Смерека

Анотація


Собко О.М., Смерека С.Б. ОСОБЛВОСТІ НОРМАТВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕР ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇН

Мета. Дослідження діючого законодавства в сфері енергозбереження, що побудоване на принципах комплексності та пріоритетності, а також використання альтернативних джерел енергії в Україні.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано міждисциплінарний підхід, який дав змогу обґрунтувати актуальні питання розвитку енергозбереження в Україні,  інституціональний підхід: нормативно-правовою базою дослідження є чинне законодавство України у сфері енергозбереження; абстрактно-логічний – для узагальнень і формування висновків, зокрема, шляхом новелізації нормативно-правового забезпечення, яке має комплексний вплив, що проявляється на макро- та мікрорівнях економічних систем.

Результати дослідження. Розглянуто особливості розвитку нормативно-правового забезпечення енергозбереження в Україні, виокремлено основні завдання державної політики та мета впровадження ЕСУ у сфері енергозбереження. Обґрунтовано необхідність активного впровадження суб’єктами господарювання енергетичного менеджменту.

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено ключові завдання державної політики у сфері енергозбереження. Систематизовано перешкоди в сфері енергозбереження в межах трьох складових. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення енергозбереження, яке можна досягти шляхом новелізації нормативно-правового забезпечення; комплексного впливу, який передбачає впровадження на макро- та мікрорівнях економічних систем; пожвавлення інвестицій у процеси енергозбереження та низки інноваційних змін як на законодавчому, так і виконавчому рівнях.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані пропозиції можуть бути використані для вдосконалення діючої системи управління енергозбереженням в Україні, зокрема, практики енергетичного менеджменту як інноваційної системи забезпечення ефективності та конкурентоспроможності, зрівноваженого розвитку економіки та інноваційності суб’єктів господарювання.

Ключові слова: енергозбереження, енергетична стратегія, інвестиції, нормативно-правове забезпечення, конкурентоспроможність, альтернативні джерела палива.

 

Sobko O.M., Smereka S.B. PECULIARITIES OF REGULATORY AND LEGAL SUPPORT IN THE FIELD OF ENERGY SAVING IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to research the current legislation in the field of energy saving, which is based on the principles of complexity and priority, as well as the use of alternative energy sources in Ukraine.

Methodology of research. In the course of the research an interdisciplinary approach is used, which allowed to substantiate topical issues of energy saving development in Ukraine, institutional approach: the legal framework of the study is the current legislation of Ukraine in the field of energy saving; abstract and logical –for generalizations and formation of conclusions, in particular, by amendment of normative-legal maintenance which has the complex influence which is shown at macro- and micro-levels of economic systems.

Findings. Peculiarities of development of normative and legal provision of energy saving in Ukraine are considered, the main tasks of the state policy and the purpose of introduction of ESU in the field of energy saving are singled out. The necessity of active introduction of energy management by business entities is substantiated.

Originality. The key tasks of the state policy in the field of energy saving are defined. Obstacles in the field of energy saving are systematized within three components. Proposals for improving energy saving, which can be achieved by amending the regulatory framework, are substantiated; integrated impact, which involves the implementation of economic systems at the macro and micro levels; revival of investments in energy saving processes and a number of innovative changes at both legislative and executive levels.

Practical value. The received proposals can be used to improve the current system of energy saving management in Ukraine, in particular, the practice of energy management as an innovative system to ensure efficiency and competitiveness, balanced economic development and innovation of economic entities.

Key words: energy saving, energy strategy, investments, regulatory support, competitiveness, alternative fuel sources.


Ключові слова


Ключові слова: енергозбереження, енергетична стратегія, інвестиції, нормативно-правове забезпечення, конкурентоспроможність, альтернативні джерела палива.

Повний текст:

PDF

Посилання


Плєшков П.Г. Стець П.Г. Моніторинг енергозберігаючих заходів для вирішення проблеми енергозбереження комунально–побутових споживачів. Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. 2012. Випуск 25. Ч.ІІ. С.176-181.

Правове регулювання енергозбереженням в Європейському Союзі та в Україні / за заг. ред. В. Г. Дідика. Київ, 2007. 165 с.

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (дата звернення: 04.02.2021).

Про енергозбереження : Закон України від 1 липня 1994 року № 74/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 04.02.2021).

Про альтернативні види палива : Закон України від 21 травня 2009 року № 1391-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14#Text (дата звернення: 04.02.2021).

Про ринок електричної енергії : Закон України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (дата звернення: 04.02.2021).

Про теплопостачання : Закон України від 2 червня 2005 року № 2633-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#Text (дата звернення: 04.02.2021).

Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива : Закон України від 21 травня 2009 року № 1391-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-17#Text (дата звернення: 04.02.2021).

Мєдвєдєва Н. А., Левицький М. А., Сухенко В. Ю. Нововведення в системі енергоменеджменту згідно з ISO 50001:2018. Стандартизація, сертифікація, якість. 2019. № 3(115). С. 24-28.

Огляд енергетичного сектору України: інституції, управління та політичні засади. OECD 2019. URL: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Огляд-енергетичного-сектору-України-UKR.pdf (дата звернення: 04.02.2021).

Регламент європейського парламенту і ради (ЄС) 2017/1369 від 4 липня 2017 року про встановлення рамок для енергетичного маркування та скасування директиви 2010/30/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_009-17#Text (дата звернення: 04.02.2021).

Система енергоефективності в Україні. Проект до обговорення 30 липня 2018 р. Співпраця з Німеччиною. GIZ. 81 с. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/GIZ-brochure.pdf (дата звернення: 04.02.2021).

Управління енергоспоживанням: промисловість і соціальна сфера : монографія / за заг. ред. О. М. Теліженка, М. І. Сотника. Суми : Мрія-1, 2018. 336 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024