СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПОНЯТТЯ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Леся Іванівна Галас

Анотація


Галас Л.І. СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПОНЯТТЯ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Мета. Дослідження основних тлумачень дефініції «стратегія зовнішньоекономічної діяльності» та виведення оптимального значення цього поняття для сільськогосподарських підприємств на основі функцій, які виконує стратегія для ефективного та конкурентоспроможного виходу на зовнішні ринки та подальшої діяльності цих підприємств на ринку.

Методика дослідження. В процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи: історико-генетичний, статистичний та метод аналізу і синтезу ‒ для дослідження теоретичних основ стратегії зовнішньоекономічної діяльності у сфері сільського господарства України; порівняння, опису та узагальнення ‒ для визначення функцій стратегії зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Результати дослідження. Вивчено основні підходи до поняття «стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства». Розроблено та обґрунтовано поняття «стратегія зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств» та виведено основні її функції для ефективного функціонування аграрного підприємства на зовнішніх ринках товарів та послуг.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоноване власне тлумачення поняття «стратегія зовнішньоекономічної діяльності», під яким слід розуміти ефективний інструмент виходу підприємства на зовнішні ринки товарів та послуг, що забезпечить здійснення будь-якого виду зовнішньоекономічної діяльності на основі законодавства країн-учасників торгівлі та за допомогою основних методів стратегічного управління, спрямованих на розвиток внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства з метою встановлення партнерських та торгівельних зв’язків і нарощення конкурентних переваг.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення стратегічних завдань сільськогосподарських підприємств України та направлені на оптимізацію стратегічного розвитку підприємств.

Ключові слова: стратегія зовнішньоекономічної діяльності, підприємства сільського господарства, функції стратегії зовнішньоекономічної діяльності, планування, контроль, мотивація.

 

Halas L.I. STRATEGY OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: CONCEPT AND ITS MAIN FUNCTIONS

Purpose. The aim of the article is to research the main interpretations of the definition of “strategy of foreign economic activity” and derivation of the optimal meaning of this concept for agricultural enterprises on the basis of functions performed by the strategy for efficient and competitive entry into foreign markets and further activity of these enterprises in the market.

Methodology of research. The following general scientific methods are used in the research process: historical and genetic, statistical and method of analysis and synthesis ‒ to study the theoretical foundations of the strategy of foreign economic activity in the field of agriculture of Ukraine; comparison, description and generalization ‒ to determine the functions of the strategy of foreign economic activity of agricultural enterprises.

Findings. The main approaches to the concept of “strategy of foreign economic activity of the enterprise” are studied. The concept of “strategy of foreign economic activity of agricultural enterprises” is developed and substantiated and its main functions for the effective functioning of the agricultural enterprise in foreign markets of goods and services are derived.

Originality. Own interpretation of the concept of “strategy of foreign economic activity” is proposed. It should be understood as an effective tool for the enterprise to enter foreign markets of goods and services, which will ensure the implementation of any type of foreign economic activity based on legislation of trade countries and basic strategic management methods on the development of the internal and external environment of the enterprise in order to establish partnerships and trade relations and increase competitive advantages.

Practical value. The obtained results of the research are the basis for solving the strategic tasks of agricultural enterprises of Ukraine and are aimed at optimizing the strategic development of enterprises.

Key words: strategy of foreign economic activity, agricultural enterprises, functions of strategy of foreign economic activity, planning, control, motivation.


Ключові слова


Ключові слова: стратегія зовнішньоекономічної діяльності, підприємства сільського господарства, функції стратегії зовнішньоекономічної діяльності, планування, контроль, мотивація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кудінов І. О. Понятійний аналіз політичної стратегії. Нова парадигма. 2012. Випуск 110. C. 55-65. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nopa_2012_110_9.pdf (дата звернення: 20.12.2020).

Henry Mintzberg. The Strategy Concept I: Five Ps For Strategy. California Management Review. 2001. Pp. 11-24.

Ансофф И. Стратегическое управление / сокр. пер. с англ. ; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. Москва : Экономика, 1989. 519 с.

Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільський. Київ : Основи, 1997. 390 с.

Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. СПб. : Питер, 1999. 560 с.

Карлоф Б. Деловая стратегия / пер. с анг. О. Д. Горин. Москва : Экономика, 1991. 240 с.

Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України в редакції від 25.04.2008 р. № 959-ХІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12 (дата звернення: 20.12.2020).

Кісь О. П. Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ХНЕУ. Харків, 2005. 21 с.

Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник. 3-тє вид., переробл. і доп. Київ : Знання-Прес, 2002. 384 с.

Косенко С. В. Теоретичні положення зовнішньоекономічної діяльності підприємства: визначення та класифікація. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. 2011. № 3. С. 117–128.

Дергачов В. А. Международные экономические отношения : учебник для вузов. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 368 с.

Барабашина Г. В., Качан С. М. Зовнішньоекономічна політика Української держави. URL: http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream.pdf (дата звернення: 22.12.2020).

Данилюк І., Михайлишин Н. Роль стратегічного контролю у системі управління підприємством. Економічний аналіз. 2013. Випуск 12. Частина 3. C. 105-108. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 20.12.2020).

Могильна Л. М. Вдосконалення стратегічного управління сільськогосподарським підприємством. Економіка та суспільство. 2018. Випуск 5. С. 418-424. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/64.pdf (дата звернення: 20.12.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024