ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЛЬВОВА

Інна Ростиславівна Пахолок

Анотація


Пахолок І.Р. ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЛЬВОВА

Мета. Дослідження етнографічного туризму як одного із чинників економічного розвитку м. Львова в сучасних умовах.

Методика дослідження. В ході дослідження використано наступні методи: аналіз і порівняння – при вивченні економічних показників розвитку туристичної сфери у Львові; логічної оцінки – при обґрунтуванні рекомендацій щодо розвитку етнографічного туризму на регіональному рівні; узагальнення – в процесі формулювання висновків за результатами проведеного аналізу.

Результати дослідження. Встановлено, що під дією негативних впливів коронавірусної хвороби в Україні та у всьому світі варто не лише реєструвати і зберігати минуле, а широко використовувати його для залучення туристів в онлайн-режимі. В існуючих умовах дії низки обмежувальних заходів учасникам туристичного ринку складно забезпечити економічні вигоди для підприємств. А тому, необхідним є пошук шляхів вирішення цього завдання. Доведено, що в умовах пандемії музеї Львова серед усіх наявних історико-культурних обʼєктів етнографічного туризму займають особливо місце і виконують важливу функцію для збереження музейних експонатів та їх популяризації на ринку туристичних послуг. Запропоновано наступні рекомендації для покращення економічних показників діяльності учасників туристичного ринку Львова: побудова оновленої стратегії комунікацій учасників ринку туристичних послуг із медіа-засобами, оновлення маркетингових програм учасниками туристичного ринку, розробка спеціальних етнографічних турів, друк рекламних буклетів екскурсійних маршрутів м. Львова та Львівської області.

Наукова новизна результатів дослідження. Сформовано рекомендації стосовно розвитку етнографічного туризму як одного з чинників, що забезпечить вищі економічні показники учасникам туристичного ринку на регіональному рівні.

Практична значущість результатів дослідження. Практична реалізація запропонованих заходів дозволить частково вирішити економічні проблеми туристичних підприємств та забезпечити вищий рівень економічного розвитку Львова.

Ключові слова: етнографічний туризм, туристичний ринок, туристи, історико-культурні обʼєкти, музеї, відвідувачі, Львів, економічний розвиток, інноваційні підходи.

 

Pakholok I.R. ETHNOGRAPHIC TOURISM AS ONE OF THE FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF LVIV

Purpose. The aim of the article is the research of ethnographic tourism as one of the factors of economic development of Lviv in modern conditions.

Methodology of research. The following methods are used in the study: analysis and comparison – in the study of economic indicators of tourism development in Lviv; logical assessment – in substantiating the recommendations for the development of ethnographic tourism at the regional level; generalization – in the process of formulating conclusions based on the results of the analysis.

Findings. It is established that under the influence of the negative effects of coronavirus disease in Ukraine and around the world, it is necessary not only to register and preserve the past, but also to use it widely to attract tourists online. Under the current conditions of a number of restrictive measures, it is difficult for tourism market participants to provide economic benefits for enterprises. Therefore, it is necessary to find ways to solve this problem. It is proved that in the conditions of a pandemic the museums of Lviv occupy a special place among all available historical and cultural objects of ethnographic tourism and perform an important function for preservation of museum exhibits and their popularization in the market of tourist services.

The following recommendations are proposed to improve the economic performance of Lviv tourism market participants: building an updated strategy for communication of tourism market participants with media, updating marketing programs for tourism market participants, development of special ethnographic tours, printing brochures of excursion routes in Lviv and Lviv region.

Scientific novelty. Recommendations for the development of ethnographic tourism as one of the factors that will provide higher economic performance to participants in the tourism market at the regional level.

Practical value. The practical implementation of the proposed measures will partially solve the economic problems of tourism enterprises and ensure a higher level of economic development of Lviv.

Key words: ethnographic tourism, tourist market, tourists, historical and cultural objects, museums, visitors, Lviv, economic development, innovative approaches.

 


Ключові слова


Ключові слова: етнографічний туризм, туристичний ринок, туристи, історико-культурні обʼєкти, музеї, відвідувачі, Львів, економічний розвиток, інноваційні підходи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Савіцька О. П., Федорович О. І. Культурний туризм: реалії та перспективи розвитку у Львівській області. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.1. С. 376-383.

Павліш Л. В. Львівщина як перспективний регіон України для розвитку туризму та рекреації. Торгівля, комерція, підприємство. 2013. Вип. 15. С. 124-128.

Янишин Я. Аналіз ринку туристичних послуг у місті Львові та основні шляхи його розвитку. Аграрна економіка. 2016. Т. 9. № 1-2. С. 63-67.

Тимошенко О. В., Мельник А. О. Сучасний рівень розвитку туризму у Львівській області. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Економіка і управління. 2019. Т. 30(69). № 6. С. 82-85.

Гаврилова О. В. Етнографічний туризм як інноваційна форма дослідження історико-культурної спадщини Миколаївщини. Стан та перспективи розвитку культурологічної думки в Україні : збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Миколаїв : ВП «Львівська філія КНУКіМ», 2018. Ч. 1. С. 39-43.

Устименко Л. М. Культурно-освітній потенціал етнографічного туризму. Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: філософія, культурологія, соціологія. 2012. Вип. 4. С. 90-96.

Рожнова В., Терес Н. Проблеми та перспективи розвитку етнотуризму: зарубіжний та український досвід. Етнічна історія народів Європи. 2013. Вип. 39. С. 35-44.

Публічний звіт Управління туризму та ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова», 2019 : веб-сайт. URL: https://city-adm.lviv.ua/lmrdownloads/zvitturyzm2019.pdf (дата звернення: 09.02.2021).

Головне управління статистики у Львівській області : веб-сайт. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/press/2017/r10_51.pdf (дата звернення: 09.02.2021).

Смолій В. А., Федорченко В. К., Цибух В. І. Енциклопедичний словник – довідник з туризму. Київ : Видавничий дім «Слово», 2006. 372 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024