СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМ РОЗВТКУ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТНГУ НА РНКУ ВСОКХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ірина Олегівна Ковшова, Юлія Вадимівна Бабич

Анотація


Ковшова І.О., Бабич Ю.В. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМ РОЗВТКУ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТНГУ НА РНКУ ВСОКХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мета. Визначення стратегічних напрямів розвитку інноваційного маркетингу на ринку високих технологій задля збільшення обсягів продажів товарів чи послуг, підвищення ефективності діяльності підприємств та аналізу потенційних ринків збуту.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано наступні методи: абстрактно-логічний - для формулювання понять інноваційного маркетингу, високих технологій та стратегій інноваційного маркетингу; аналізу та синтезу - для виділення окремих частин інноваційної маркетингової стратегії та правильне застосування їх на ринку високих технологій; економіко-статистичний - задля вивчення стратегічних напрямів інноваційного маркетингу та встановлення кількісного впливу на ринок високих технологій; порівняльний - для співставлення тенденції розвитку стратегічних напрямків інноваційного маркетингу у 2016 та 2020 роках.

Результати дослідження. Поглиблено сутність характеристики інноваційного маркетингу на ринку високих технологій та визначено найефективніші стратегічні напрями розвитку інноваційного маркетингу сьогодення: програмне просування, штучний інтелект, відеомаркетинг, персоналізацію та розмовний маркетинг. Обґрунтовано, що для забезпечення інноваційної маркетингової діяльності підприємству важливо постійно проводити моніторинг ринку та нових інструментів, які дозволять вивести товари чи послуги на новий рівень. Встановлено, що виділені п’ять напрямів розвитку інноваційного маркетингу значно впливають на комплекс маркетингових інструментів високотехнологічних підприємств, програми штучного інтелекту включені у всі сфери маркетингового комплексу і активно використовуються маркетологами для обробки, розпізнавання і аналізу голосу, тексту, зображень і процесу прийняття рішень. Обґрунтовано варіанти застосування штучного інтелекту у маркетинговій діяльності підприємств та сформовано основні тренди подальшого розвитку.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано, що зазначені стратегічні напрями розвитку інноваційного маркетингу сьогодення (програмне просування, штучний інтелект, відеомаркетинг, персоналізація та розмовний маркетинг), на відміну від існуючих стратегічних напрямків розвитку, збільшують продажі товарів і послуг підприємств, підвищують поінформованість про бренд, формують довіру та покращують процес комунікації з потенційними і реальними клієнтами.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть будуть застосовані високотехнологічними підприємствами в Україні та світі задля підвищення конкурентоспроможності на ринку та виведення продукту чи послуги на новий рівень. Також це дасть змогу збільшити обсягів продажів товарів чи послуг та підвищити ефективність діяльності підприємств.

Ключові слова: інноваційний маркетинг, підприємство, напрями розвитку, ринок технологій, відеомаркетинг, штучний інтелект, маркетинг.

Kovshova I.O., Babych Yu.V. STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE MARKETING IN THE MARKET OF HIGH TECHNOLOGIES

Purpose. The aim of the article is defining strategic directions for the development of innovative marketing in the high-tech market in order to increase sales of goods or services, increase the efficiency of enterprises and analyse potential markets.

Methodology of research. The following methods were used in the research process: abstract and logical - to formulate the concepts of innovative marketing, high technologies and strategies of innovative marketing; analysis and synthesis - to identify certain parts of the innovative marketing strategy and their proper application in the high technology market; economic and statistical - to study the strategic directions of innovative marketing and to establish a quantitative impact on the high technology market; comparative - to compare the development trends of strategic areas of innovative marketing in 2016 and 2020.

Findings. The essence of the characteristics of innovative marketing in the high-tech market is deepened and the most effective strategic directions of innovative marketing development of today are identified: software promotion, artificial intelligence, video marketing, personalization and conversational marketing. It is substantiated that to ensure innovative marketing activities, it is important for the company to constantly monitor the market and new tools that will bring goods or services to a new level. It is established that the five areas of innovative marketing have been identified as significantly influencing the marketing tools of high-tech enterprises, artificial intelligence programs are included in all areas of the marketing industry and are actively used by marketers to process, recognize and analyse voice, text, images and decision making. Options for the use of artificial intelligence in the marketing activities of enterprises are substantiated and the main trends of further development are formed.

Originality. It is substantiated that these strategic directions of development of innovative marketing today (software promotion, artificial intelligence, video marketing, personalization and conversational marketing), in contrast to existing strategic directions of development, increase sales of goods and services, increase brand awareness, build trust and improve communication with potential and real customers.

Practical value. The results of the conducted study can be used by high-tech companies in Ukraine and around the world to increase market competitiveness and bring the product or service to a new level. It will also increase sales of goods or services and increase the efficiency of enterprises.

Key words: innovative marketing, enterprise, directions of development, technology market, video marketing, artificial intelligence, marketing.


Ключові слова


Ключові слова: інноваційний маркетинг, підприємство, напрями розвитку, ринок технологій, відеомаркетинг, штучний інтелект, маркетинг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Котлер Ф. Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей / пер. с англ. Москва : Альпина Паблишер, 2010. 206 с.

Кревенс Д. Стратегический маркетинг / пер. з англ. Москва : ?здательский дом «Вильямс». 2003. 752 с.

Levitt T. The Globalization of Markets. Harward Business review. 1983. URL: https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets (дата звернення: 01.02.2021).

Балабанова Л. В. Маркетинг. Донецк : ГНОМ-ПРЕСС, 2002. 462 c.

Войчак А. Маркетингові дослідження. Київ : КНЕУ, 2007. 408 с.

Єрмошенко М. Маркетинговий менеджмент. Київ : НАУ, 2001. 204 c.

Ілляшенко Н. С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія. Суми : «Вид-во СумДУ», 2011. 192 c.

Ілляшенко С. М. Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань : монографія. Суми : ТОВ «Діса плюс», 2016. 192 c.

Кисельов Б. Стратегічні фактори успіху маркетингових інновацій. Маркетинг. 2007. № 5. C. 50-59.

Конина Н. Ю. Маркетинг и конкурентные позиции ТНК. Маркетинг. 2009. № 3. C. 3-14.

Дергачова В., Пермінова С. Маркетингові стратегії організації щодо інноваційної продукції. URL: https://pidru4niki.com/78171/pravo/marketingovi_strategiyi_organizatsiyi_innovatsiynoyi_produktsiyi (дата звернення: 01.02.2021).

Fisher L. US Programmatic Ad Spending Forecast. 2018. URL: https://www.emarketer.com/ content/us-programmatic-ad-spending-forecast-2018 (дата звернення: 01.02.2021).

Quick T. What is Personalized Marketing & How Can You Excel at It? Instapage. 2019. URL: https://instapage.com/blog/personalized-marketing (дата звернення: 01.02.2021).

Rinaldi J. Where is Video Marketing Going in 2019 and Beyond? Impact. 2019. URL: https://www.impactplus.com/blog/video-marketing-in-2019-infographic (дата звернення: 01.02.2021).

Percentage of internet users who watch online video content on any device 2018, by country. Statista. 2018. URL: https://www.statista.com/statistics/272835/share-of-internet-users-who-watch-online-videos/ (дата звернення: 01.02.2021).

Weekly time spend by adults watching video content via smartphone, by age group. Statista. 2018. URL: https://www.statista.com/statistics/323922/us-weekly-minutes-smartphone-video-age/ (дата звернення: 01.02.2021).

Video Marketing Statistics 2021. Wyzowl. 2021. URL: https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics/ (дата звернення: 01.02.2021).

Ковшова І. О., Хитрук І. О. Система Інтернет-маркетингових досліджень. Інтернаука : міжнародний науковий журнал. 2020. № 7(87). URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15895673864510.pdf (дата звернення: 01.02.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024