МЕТОДЧНІ АСПЕКТ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ КРАУДФАНДНГОВОГО КАПІТАЛУ

Людмила Леонтіївна Куц

Анотація


Куц Л.Л. МЕТОДЧНІ АСПЕКТ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ КРАУДФАНДНГОВОГО КАПІТАЛУ

Мета. Дослідження можливостей різних моделей краудфандингу у формуванні власного чи позикового капіталу для фінансування проектів компаній, методичних аспектів оцінки вигідності краудфандингу порівняно з альтернативними джерелами фінансування.

Методика дослідження. У дослідженні використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: аналізу та синтезу, теоретичного узагальнення, абстрактно-логічний – при дослідженні спектру сучасних джерел капіталу та їх вартості у фінансуванні проектів з імплементацією в нього інноваційного – краудфандингу; вкладу різних моделей краудфандингу у формуванні власного чи позикового капіталу для фінансування проектів компаній; систематизації видів витрат пов’язаних з краудфандингом; економіко-математичний – при розробці методик оцінювання вартості краудфандингового капіталу для різних моделей краудфандингу.

Результати дослідження. Досліджено можливості різних моделей крудфандингу у формуванні власного чи позикового капіталу компаній поряд з традиційними джерелами капіталу. Запропоновано методики оцінювання вартості залучення різних видів краудфандингового капіталу на основі модифікації методик розрахунку вартості відповідних традиційних джерел капіталу, що допомагатиме більш виваженому користуванню краудфандингом при фінансуванні проектів компаній.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано можливості різних моделей краудфандингу у формуванні власного чи позикового капіталу для фінансування проектів компаній. Систематизовано спектр витрат компаній на краудфандинг, що служить підґрунтям для методик розрахунку його вартості як джерела капіталу. Запропоновано методики розрахунку вартості краудфандингового капіталу у розрізі різних його моделей.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на вирішення проблеми управління залученням краудфандингового капіталу розробниками проектів й сприятимуть виваженому прийняттю рішень у цій сфері. Вони можуть бути використані в управлінні процесом фінансування проектів на різних рівнях.

Ключові слова: краудфандинг; краудфандинговий капітал; вартість краудфандингового капіталу; інновації; фінансування.

 

Куц Л.Л. МЕТОДЧЕСКЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНК СТОМОСТ КРАУДФАНДНГОВОГО КАПТАЛА

Цель. сследование возможностей различных моделей краудфандинга в формировании собственного или заемного капитала для финансирования проектов компаний, методических аспектов оценки выгодности краудфандинга по сравнению с альтернативными источниками финансирования.

Методика исследования. В исследовании использованы общенаучные и специальные методы, в частности: анализ и синтез, теоретического обобщения, абстрактно-логический – при исследовании спектра современных источников капитала и их стоимости в финансировании проектов с включением у него инновационного – краудфандинга; вклада различных моделей краудфандинга в формировании собственного или заемного капитала для финансирования проектов компаний; систематизации видов расходов, связанных с краудфандингом; экономико-математический – при разработке методик оценки стоимости краудфандингового капитала для различных моделей краудфандинга.

Результаты исследования. сследованы возможности различных моделей краудфандинга в формировании собственного или заемного капитала компаний наряду с традиционными источниками капитала. Предложены методики оценки стоимости привлечения различных видов краудфандингового капитала на основе модификации методик расчета стоимости соответствующих традиционных источников капитала, что поможет более взвешенному использованию краудфандинга при финансировании проектов компаний.

Научная новизна результатов исследования. Обосновано возможности различных моделей краудфандинга в формировании собственного или заемного капитала для финансирования проектов компаний. Систематизирован спектр расходов компаний на краудфандинг, что служит основанием для методик расчета его стоимости как источника капитала. Предложены методики расчета стоимости краудфандингового капитала в разрезе различных его моделей.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования направлены на решение проблемы управления привлечением краудфандингового капитала разработчиками проектов и способствуют взвешенному принятию решений в этой сфере. Они могут быть использованы в управлении процессом финансирования проектов на разных уровнях.

Ключевые слова: краудфандинг; краудфандинговий капитал; стоимость краудфандингового капитала; инновации; финансирование.

 

Kuts L.L. METHODICAL ASPECTS OF EVALUATING THE COST OF CROWDFUNDING CAPITAL

Purpose. The purpose of the article is to explore the possibilities of different models of crowdfunding in the formation of equity or loan capital to finance the projects of companies, to develop methodological aspects of the evaluation of the benefits of crowdfunding in comparison with alternative sources of financing.

Methodology of research. General scientific and special methods are used in the research, in particular: analysis and synthesis, theoretical generalization, abstract and logical - in the study of the spectrum of modern sources of capital and their value in financing projects with the implementation of innovative - crowdfunding; the contribution of various crowdfunding models to the formation of equity or debt capital to finance company projects; systematizing the types of costs associated with crowdfunding; economics and mathematics - when developing methods of estimating the cost of crowdfunding capital for different models of crowdfunding.

Findings. Possibilities of different models of crowdfunding in formation of equity or loan capital of companies along with traditional sources of capital are investigated. Methods for estimating the cost of attracting different types of crowdfunding capital are proposed based on a modification of the methods of calculating the cost of relevant traditional sources of capital, which will help more rational use of crowdfunding when financing companies' projects.

Originality. The possibilities of different models of crowdfunding in formation of equity or loan capital for financing of projects of companies are substantiated. The spectrum of costs of companies for crowdfunding is systematized, which serves as a basis for methods of calculating its value as a source of capital. Methods for calculating the cost of crowdfunding capital in terms of its various models are proposed.

Practical value. The findings of the study are aimed at solving the problem of managing the crowdfunding capital of project developers and will facilitate informed making decision in this area. They can be used to manage project funding at different levels.

Key words: crowdfunding; crowdfunding capital; cost of crowdfunding capital; innovation; financing.

 


Ключові слова


Ключові слова: краудфандинг; краудфандинговий капітал; вартість краудфандингового капіталу; інновації; фінансування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк ?. А. Управление формированием капитала. Москва : «Омега-Л», 2008. 512 с.

Куц Л. Л. Капітал підприємства: формування та використання : опор. консп. лекцій. Тернопіль : ТНЕУ, 2012. 114 с. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8053 (дата звернення: 18.07.2019).

Куц Л. Л. Краудфандинг як інноваційний спосіб акумулювання інвестиційних ресурсів. Сталий розвиток економіки. 2016. № 2 [31]. С. 181-188.

Некрасова Т. П., Шумейко Е. В. Экономическая оценка краудфандинга как метода привлечения инвестиций. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017. Т. 10. № 5. С. 114-124.

Отливанская Г. А. Теоретические аспекты применения краудфандинга на предприятии. Економіка та держава. 2017. № 11. С. 39-43.

Рубанов П. М. Альтернативне он-лайн фінансування для малого підприємництва: крос-країновий аналіз. Інтелект ХХІ. 2017. № 5. С. 89-95.

2015CF – Crowdfunding Industry Report. URL: http://www.crowdsourcing.org/editorial/global-crowdfunding-market-to-reach-344b-in-2015-predicts-massolutions-2015cf-industry-report/45376 (дата звернення: 18.07.2019).

Crowdfunding Industry Statistics 2015‒2016. URL: http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/ (дата звернення: 18.07.2019).

Gerber E. M., Hui J. S., Kuo P. Y. Crowdfunding: Why people are motivated to post and fund projects on crowdfunding platforms. Proceedings of the International Workshop on Design, Influence and Social Technologies: Techniques, Impacts and Ethics Proceedings of the International Workshop on Design. 2012. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/c1e2/a1068f0af1c3120c62be5943340518860ecb.pdf (дата звернення: 18.07.2019).

Schwienbacher Armin Entrepreneurial Risk-Taking in Crowdfunding Campaigns (April 30, 2015). URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2506355 (дата звернення: 18.07.2019).

Motylska-Kuzma A. The cost of crowdfunding capital. 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/309014611_THE_COST_OF_CROWDFUNDING_CAPITAL (дата звернення: 18.07.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024